Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Closure of two sugar refineries

Question for written answer P-001372/2019
to the Commission
Rule 130
Gilles Lebreton (ENF)

18-03-2019 P-001372/2019

  Operation of Boeing 737 MAX 8 aircraft in the European Union

Question for written answer P-001353/2019
to the Commission
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

15-03-2019 P-001353/2019

  Boeing 737 MAX aircraft

Question for written answer P-001352/2019
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

15-03-2019 P-001352/2019

Beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000023/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

  Google Shopping antitrust case: Google's latest commitments regarding 'rival links' since its 2013-2014 proposals during the term of Commissioner Almunia

Question for written answer P-001336/2019
to the Commission
Rule 130
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

13-03-2019 P-001336/2019

  Awareness-raising about the new price cap on intra-EU calls

Question for written answer P-001322/2019
to the Commission
Rule 130
Dita Charanzová (ALDE)

13-03-2019 P-001322/2019

  Use of funds under the Regional Operational Programme

Question for written answer P-001321/2019
to the Commission
Rule 130
Stanisław Ożóg (ECR)

13-03-2019 P-001321/2019

  African swine fever - combating the disease and paying compensation to farmers

Question for written answer P-001310/2019
to the Commission
Rule 130
Czesław Adam Siekierski (PPE), Andrzej Grzyb (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Krzysztof Hetman (PPE)

12-03-2019 P-001310/2019

  Applicability of the new Gas Directive

Question for written answer P-001307/2019
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

12-03-2019 P-001307/2019

  The continued movement of pet animals after the withdrawal of the UK from the EU

Question for written answer P-001304/2019
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

12-03-2019 P-001304/2019

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 128)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 129)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 130)