Beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000023/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000022/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Claude Moraes
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

06-03-2019 O-000022/2019

Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000021/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Gerben-Jan Gerbrandy
for ALDE-Gruppen
Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
for S&D-Gruppen
Merja Kyllönen
for GUE/NGL-Gruppen
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

06-03-2019 O-000021/2019

Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000020/2019
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Gerben-Jan Gerbrandy
for ALDE-Gruppen
Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
for S&D-Gruppen
Merja Kyllönen
for GUE/NGL-Gruppen
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

06-03-2019 O-000020/2019

EU's bestøverinitiativ

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000019/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

04-03-2019 O-000019/2019

Kommissionens undladelse af at træffe hasteforanstaltninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000018/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

27-02-2019 O-000018/2019

En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000017/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

19-02-2019 O-000017/2019

Den europæiske strategiske og langsigtede vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000016/2019
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

19-02-2019 O-000016/2019

Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000015/2019
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Claude Moraes
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

11-02-2019 O-000015/2019

Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000014/2019
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Claude Moraes
for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

11-02-2019 O-000014/2019

Kontakt

Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Forespørgsler kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5% af Parlamentets medlemmer (38) til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde.

Artikel 123, stk. 2-5, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.