Søg

Forslag til EU-retsakt om forbedring af tapningen af plasma i Den Europæiske Union

18-12-2018 B8-0591/2018 Underskrifter modtages

Nicola CAPUTO , Annie SCHREIJER-PIERIK , Frédérique RIES , Biljana BORZAN , Miroslav MIKOLÁŠIK , José Inácio FARIA , Margrete AUKEN , Rory PALMER , Kateřina KONEČNÁ , Guillaume BALAS

Forslag til EU-retsakt om styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden

01-06-2017 B8-0303/2017 Bortfaldet

Nicola CAPUTO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Zbigniew KUŹMIUK , Marco ZULLO , José BOVÉ , Luke Ming FLANAGAN

Forslag til EU-retsakt om screening af udenlandske investeringer i strategiske sektorer

26-04-2017 B8-0302/2017 Bortfaldet

Daniel CASPARY , Manfred WEBER , Tokia SAÏFI , Iuliu WINKLER , Salvatore CICU , Franck PROUST , Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL , Viviane REDING , Andreas SCHWAB , Adam SZEJNFELD

Forslag til EU-retsakt om forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og smag på markederne i central-/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater

26-04-2017 B8-0301/2017 Bortfaldet

Dubravka ŠUICA , György HÖLVÉNYI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Inese VAIDERE , Renate SOMMER , Michaela ŠOJDROVÁ , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , Ivo VAJGL

Kontakt

Forslag til en EU-retsakt: konceptet

Ethvert medlem kan fremsætte forslag til at anmode Kommissionen om at foreslå en EU-retsakt (en ny retsakt eller ændringsforslaget til en eksisterende retsakt) på baggrund af Parlamentets initiativret, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Forslag til en EU-retsakt: procedure

  • Op til 10 medlemmer kan fremsætte et fælles forslag til en EU-retsakt. Forslaget skal indeholde en angivelse af retsgrundlaget og ledsages af en begrundelse på højst 150 ord.
  • Formanden skal kontrollere, hvorvidt de retlige betingelser er opfyldt. Formanden kan henvise forslaget til det udvalg, der har kompetence til at gennemføre denne kontrol, for en udtalelse om retsgrundlagets egnethed. Erklærer formanden, at forslaget kan behandles, meddeler formanden dette på plenarmødet og henviser det til det kompetente udvalg.
  • Inden tre måneder efter henvisningen træffer det kompetente udvalg afgørelse om den videre behandling, efter at have givet forslagsstillerne mulighed for at tale for udvalget.
  • forslagsstillerne anføres med navns nævnelse i betænkningens titel.

Forslag til EU-retsakt: offentliggørelse

Forslag til EU-retsakter offentliggøres på de officielle sprog og er tilgængelige på Parlamentets hjemmeside.