ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [init.]

Τροπολογίες

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

err01

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων

27-11-2017 A8-0378/2017 2016/0284(COD)
JURI

Tiemo WÖLKEN

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [***I]

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

28-11-2017 A8-0380/2017 2016/0282B(COD)
AGRI

Albert DESS

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [***I]

Τροπολογίες

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

29-11-2017 A8-0384/2017 2017/2065(INI)
INTA

Marietje SCHAAKE

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [init.]