ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

  REPORT on fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

  REPORT on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

  REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2018

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH