Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

09:03 - 09:03

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:03:00

Λήξη

09:03:24

09:03 - 09:03 Έναρξη της συνεδρίασης

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:03:04

Λήξη

09:03:23

09:03 - 12:02 Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:03:24

Λήξη

09:03:38

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Διάρκεια

00:05:58

Έναρξη

09:03:36

Λήξη

09:09:34

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

09:09:35

Λήξη

09:09:39

Frans Timmermans

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:07:14

Έναρξη

09:09:39

Λήξη

09:16:53

Sven Schulze

Ρόλος : Autre

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

09:15:50

Λήξη

09:17:12

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

09:27:14

Λήξη

09:27:38

Manfred Weber

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:06:33

Έναρξη

09:27:28

Λήξη

09:34:02

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

09:33:35

Λήξη

09:34:46

Bill Etheridge

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

09:34:32

Λήξη

09:35:13

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:35:07

Λήξη

09:35:20

Manfred Weber

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

09:35:10

Λήξη

09:36:04

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:35:47

Λήξη

09:36:10

James Carver

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:36:04

Λήξη

09:36:31

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:36:25

Λήξη

09:36:54

Gianni Pittella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:13

Έναρξη

09:36:43

Λήξη

09:39:57

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:39:28

Λήξη

09:39:56

João Ferreira

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

09:39:47

Λήξη

09:40:49

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:40:34

Λήξη

09:40:51

Gianni Pittella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:40:37

Λήξη

09:41:07

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:40:56

Λήξη

09:41:12

Timothy Kirkhope

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

09:41:07

Λήξη

09:42:13

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:42:09

Λήξη

09:42:35

Vicky Ford

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:42:28

Λήξη

09:42:54

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:42:47

Λήξη

09:42:59

Timothy Kirkhope

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

09:42:53

Λήξη

09:43:37

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

09:43:30

Λήξη

09:44:47

Guy Verhofstadt

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:04:00

Έναρξη

09:44:32

Λήξη

09:48:32

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:48:27

Λήξη

09:48:45

Emmanouil Glezos

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

09:48:36

Λήξη

09:49:24

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:49:11

Λήξη

09:49:37

Guy Verhofstadt

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:49:24

Λήξη

09:49:45

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

09:49:35

Λήξη

09:50:07

Gabriele Zimmer

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:04:02

Έναρξη

09:49:54

Λήξη

09:53:56

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

09:53:26

Λήξη

09:53:56

Monika Hohlmeier

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

09:53:43

Λήξη

09:54:32

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

09:54:18

Λήξη

09:54:26

Gabriele Zimmer

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

09:54:20

Λήξη

09:55:18

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:55:03

Λήξη

09:55:25

Judith Sargentini

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

09:55:13

Λήξη

09:58:11

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:57:45

Λήξη

09:58:06

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

09:57:57

Λήξη

09:58:47

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:58:32

Λήξη

09:58:50

Judith Sargentini

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

09:58:40

Λήξη

09:59:31

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:59:17

Λήξη

09:59:35

Nigel Farage

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

09:59:30

Λήξη

10:01:30

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:01:25

Λήξη

10:01:53

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

10:01:46

Λήξη

10:02:47

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

10:02:15

Λήξη

10:03:21

Vicky Maeijer

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

10:03:50

Λήξη

10:03:56

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:04:10

Λήξη

10:05:36

Monika Hohlmeier

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

10:05:08

Λήξη

10:07:56

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:07:30

Λήξη

10:07:43

Enrique Guerrero Salom

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

10:07:35

Λήξη

10:09:24

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

10:08:47

Λήξη

10:09:16

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:09:05

Λήξη

10:10:40

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:10:14

Λήξη

10:10:26

Cecilia Wikström

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:03:17

Έναρξη

10:10:17

Λήξη

10:13:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:12:41

Λήξη

10:14:13

Marie-Christine Vergiat

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:13:42

Λήξη

10:15:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:15:06

Λήξη

10:15:26

Ska Keller

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

10:15:20

Λήξη

10:17:15

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:17:04

Λήξη

10:17:23

Laura Ferrara

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

10:17:13

Λήξη

10:19:41

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:18:52

Λήξη

10:19:35

Udo Voigt

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

10:19:21

Λήξη

10:21:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:20:41

Λήξη

10:20:58

Roberta Metsola

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

10:20:47

Λήξη

10:23:22

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:22:31

Λήξη

10:23:14

Birgit Sippel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

10:23:00

Λήξη

10:25:13

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:24:47

Λήξη

10:25:05

Helga Stevens

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:24:52

Λήξη

10:26:28

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:26:02

Λήξη

10:26:20

Nathalie Griesbeck

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

10:26:08

Λήξη

10:28:23

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:27:55

Λήξη

10:28:10

Martina Anderson

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

10:28:05

Λήξη

10:29:55

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:29:41

Λήξη

10:30:05

Jean Lambert

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

10:29:59

Λήξη

10:31:20

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:31:14

Λήξη

10:31:26

Kristina Winberg

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:31:17

Λήξη

10:33:02

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:32:36

Λήξη

10:32:50

Harald Vilimsky

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:32:41

Λήξη

10:34:25

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

10:33:52

Λήξη

10:34:18

Brice Hortefeux

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

10:34:05

Λήξη

10:36:17

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

10:35:44

Λήξη

10:36:29

Jörg Leichtfried

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

10:36:15

Λήξη

10:38:17

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:37:51

Λήξη

10:38:06

Jussi Halla-aho

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

10:38:01

Λήξη

10:39:09

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:39:03

Λήξη

10:39:20

Gérard Deprez

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:39:09

Λήξη

10:40:50

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:40:17

Λήξη

10:40:40

Dennis de Jong

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:40:29

Λήξη

10:42:07

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

10:41:34

Λήξη

10:41:59

Bodil Valero

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:41:48

Λήξη

10:43:29

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:42:54

Λήξη

10:43:20

Rolandas Paksas

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:43:08

Λήξη

10:44:55

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

10:44:18

Λήξη

10:44:48

Marine Le Pen

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:44:36

Λήξη

10:46:15

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:45:47

Λήξη

10:46:04

Anna Maria Corazza Bildt

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

10:45:57

Λήξη

10:48:08

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

10:46:00

Λήξη

10:48:22

Cécile Kashetu Kyenge

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

10:47:50

Λήξη

10:50:08

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

10:49:29

Λήξη

10:50:29

Branislav Škripek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:50:12

Λήξη

10:51:46

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:51:19

Λήξη

10:51:38

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

10:51:28

Λήξη

10:52:53

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:52:27

Λήξη

10:52:44

Lola Sánchez Caldentey

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:52:37

Λήξη

10:54:10

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:53:43

Λήξη

10:53:55

Eva Joly

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:53:48

Λήξη

10:55:26

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:54:59

Λήξη

10:55:18

Petr Mach

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:55:06

Λήξη

10:56:38

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:56:12

Λήξη

10:56:34

Kostas Papadakis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:56:23

Λήξη

10:57:59

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

10:57:30

Λήξη

10:57:52

Arnaud Danjean

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

10:57:41

Λήξη

10:59:39

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:59:14

Λήξη

10:59:28

Claude Moraes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

10:59:24

Λήξη

11:01:21

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:00:57

Λήξη

11:01:34

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:01:20

Λήξη

11:02:51

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:02:25

Λήξη

11:02:42

Eleftherios Synadinos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:02:32

Λήξη

11:04:10

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:03:38

Λήξη

11:04:06

Salvatore Domenico Pogliese

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

11:03:55

Λήξη

11:05:54

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:05:28

Λήξη

11:05:49

Sylvie Guillaume

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

11:05:37

Λήξη

11:07:33

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:07:07

Λήξη

11:07:23

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

11:07:14

Λήξη

11:08:41

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:08:15

Λήξη

11:08:33

Matteo Salvini

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:08:22

Λήξη

11:09:58

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:09:32

Λήξη

11:09:50

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

11:09:39

Λήξη

11:11:52

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:11:21

Λήξη

11:11:44

David Maria Sassoli

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

11:11:33

Λήξη

11:13:34

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:56

Έναρξη

11:12:48

Λήξη

11:13:45

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:13:13

Λήξη

11:15:04

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:14:33

Λήξη

11:14:57

Rosa Estaràs Ferragut

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

11:14:45

Λήξη

11:17:04

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

11:16:25

Λήξη

11:16:55

Iliana Iotova

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:16:42

Λήξη

11:18:17

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:17:51

Λήξη

11:18:04

Kazimierz Michał Ujazdowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:17:56

Λήξη

11:19:31

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:19:06

Λήξη

11:19:20

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:19:13

Λήξη

11:20:59

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

11:20:19

Λήξη

11:20:52

Miriam Dalli

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:20:38

Λήξη

11:22:13

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:21:41

Λήξη

11:22:06

Kinga Gál

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:21:55

Λήξη

11:23:34

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:23:03

Λήξη

11:23:25

Miltiadis Kyrkos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:23:15

Λήξη

11:24:52

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:24:24

Λήξη

11:24:41

Barbara Kudrycka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:24:31

Λήξη

11:26:22

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

11:25:41

Λήξη

11:26:17

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:26:05

Λήξη

11:27:37

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:27:10

Λήξη

11:27:30

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:27:19

Λήξη

11:28:58

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:28:26

Λήξη

11:28:50

Josef Weidenholzer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:28:39

Λήξη

11:30:10

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:29:43

Λήξη

11:30:01

Elisabetta Gardini

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:29:50

Λήξη

11:31:33

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:31:00

Λήξη

11:31:26

Kati Piri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:31:14

Λήξη

11:32:45

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:32:18

Λήξη

11:32:35

Elmar Brok

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

11:32:25

Λήξη

11:33:54

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:33:28

Λήξη

11:33:46

Elena Valenciano

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:33:34

Λήξη

11:35:18

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:34:51

Λήξη

11:35:06

Patrizia Toia

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:34:57

Λήξη

11:36:33

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

11:36:07

Λήξη

11:37:00

Birgit Collin-Langen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

11:36:45

Λήξη

11:37:36

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:37:22

Λήξη

11:37:49

Marlene Mizzi

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:37:37

Λήξη

11:39:17

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

11:38:43

Λήξη

11:39:16

Mirosław Piotrowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

11:39:03

Λήξη

11:40:12

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:39:55

Λήξη

11:40:17

Kostas Chrysogonos

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:40:05

Λήξη

11:41:41

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:41:14

Λήξη

11:41:30

Ivan Jakovčić

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

11:41:21

Λήξη

11:42:50

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:42:24

Λήξη

11:42:37

Ulrike Lunacek

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:42:29

Λήξη

11:44:09

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:43:43

Λήξη

11:44:00

Csaba Sógor

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

11:43:54

Λήξη

11:44:52

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:44:46

Λήξη

11:45:01

Monika Beňová

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:44:53

Λήξη

11:46:27

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:46:01

Λήξη

11:46:18

Jean Arthuis

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

11:46:10

Λήξη

11:47:18

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:47:01

Λήξη

11:47:21

Ignazio Corrao

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:47:11

Λήξη

11:48:47

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:48:21

Λήξη

11:48:49

Dimitris Avramopoulos

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:06:46

Έναρξη

11:48:36

Λήξη

11:55:22

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

11:55:16

Λήξη

11:55:48

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Διάρκεια

00:06:36

Έναρξη

11:55:37

Λήξη

12:02:13

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

11:59:54

Λήξη

12:02:38

12:02 - 12:03 Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Alexander Graf Lambsdorff

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

12:02:27

Λήξη

12:03:05

12:02 - 12:07 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:04:28

Λήξη

12:04:55

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

12:04:44

Λήξη

12:06:41

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:05:14

Λήξη

12:06:48

Barbara Kudrycka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

12:06:24

Λήξη

12:07:30

12:07 - 12:12

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:26

Έναρξη

12:07:13

Λήξη

12:12:40

12:08 - 13:18 Ώρα των ψηφοφοριών

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:06

Έναρξη

12:08:33

Λήξη

12:12:39

Bernd Lucke

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:12:14

Λήξη

12:12:35

Martin Schulz

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:21

Έναρξη

12:12:22

Λήξη

12:16:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:16:15

Λήξη

12:17:54

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

12:17:29

Λήξη

12:18:29

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:18:15

Λήξη

12:18:49

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:18:39

Λήξη

12:19:13

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:19:03

Λήξη

12:19:29

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:29:47

Έναρξη

12:19:20

Λήξη

12:49:08

Bernd Lange

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

12:48:43

Λήξη

12:49:46

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:08:08

Έναρξη

12:49:28

Λήξη

12:57:37

Bernd Lange

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

12:57:00

Λήξη

12:57:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:09

Έναρξη

12:57:34

Λήξη

13:00:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

12:58:45

Λήξη

13:00:28

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

13:00:03

Λήξη

13:00:21

Dimitris Avramopoulos

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

13:00:19

Λήξη

13:02:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

13:02:19

Λήξη

13:04:31

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:03:44

Λήξη

13:04:02

Gerard Batten

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

13:03:59

Λήξη

13:04:50

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:14:56

Έναρξη

13:04:34

Λήξη

13:19:31

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

13:09:14

Λήξη

13:10:49

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:08:35

Έναρξη

13:10:24

Λήξη

13:18:59

13:18 - 14:19 Αιτιολογήσεις ψήφου

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

13:19:20

Λήξη

13:22:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

13:21:47

Λήξη

13:22:07

Daniel Hannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

13:22:05

Λήξη

13:23:23

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

13:23:16

Λήξη

13:23:56

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:23:30

Λήξη

13:23:47

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:23:40

Λήξη

13:25:12

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

13:24:42

Λήξη

13:25:27

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

13:24:55

Λήξη

13:25:49

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:25:43

Λήξη

13:25:58

Daniel Hannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

13:25:49

Λήξη

13:27:30

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:27:03

Λήξη

13:27:15

Luke Ming Flanagan

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

13:27:12

Λήξη

13:28:29

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:28:22

Λήξη

13:28:34

Csaba Sógor

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

13:28:29

Λήξη

13:29:21

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:29:14

Λήξη

13:29:30

Peter Jahr

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

13:29:20

Λήξη

13:30:47

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:30:20

Λήξη

13:30:36

Marijana Petir

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:30:26

Λήξη

13:31:56

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:31:29

Λήξη

13:31:43

Bruno Gollnisch

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

13:31:36

Λήξη

13:33:20

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:32:53

Λήξη

13:33:09

Ivana Maletić

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:32:59

Λήξη

13:34:32

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

13:34:04

Λήξη

13:34:47

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:34:23

Λήξη

13:34:39

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:34:32

Λήξη

13:36:09

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:35:41

Λήξη

13:35:56

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

13:35:49

Λήξη

13:36:52

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:36:45

Λήξη

13:37:02

Ivana Maletić

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

13:36:52

Λήξη

13:38:34

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

13:38:02

Λήξη

13:39:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

13:38:14

Λήξη

13:38:54

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

13:38:43

Λήξη

13:40:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:39:51

Λήξη

13:40:04

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

13:39:59

Λήξη

13:40:56

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:40:50

Λήξη

13:41:03

Luke Ming Flanagan

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

13:40:59

Λήξη

13:42:15

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:42:08

Λήξη

13:42:22

Marijana Petir

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:42:12

Λήξη

13:43:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:43:23

Λήξη

13:43:37

Ivana Maletić

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:43:28

Λήξη

13:45:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

13:44:32

Λήξη

13:45:15

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

13:45:03

Λήξη

13:45:08

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

13:45:08

Λήξη

13:46:35

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

13:46:29

Λήξη

13:46:57

Beatriz Becerra Basterrechea

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

13:46:45

Λήξη

13:48:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

13:47:41

Λήξη

13:48:06

Jude Kirton-Darling

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

13:48:00

Λήξη

13:49:01

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:48:54

Λήξη

13:49:10

Daniel Dalton

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

13:49:03

Λήξη

13:50:04

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:49:57

Λήξη

13:50:11

Martina Anderson

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

13:50:07

Λήξη

13:51:24

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

13:51:16

Λήξη

13:51:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:51:24

Λήξη

13:51:39

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:51:32

Λήξη

13:53:05

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:52:38

Λήξη

13:52:55

Markus Pieper

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

13:52:42

Λήξη

13:53:49

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:53:31

Λήξη

13:53:45

Deirdre Clune

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

13:53:40

Λήξη

13:54:59

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

13:54:48

Λήξη

13:55:17

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

13:55:11

Λήξη

13:56:30

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

13:56:22

Λήξη

13:56:40

Luke Ming Flanagan

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

13:56:35

Λήξη

13:57:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:57:44

Λήξη

13:57:59

Marijana Petir

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

13:57:50

Λήξη

13:59:19

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

13:58:52

Λήξη

13:59:10

Silvia Costa

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

13:58:59

Λήξη

14:00:52

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

14:00:14

Λήξη

14:01:05

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

14:00:32

Λήξη

14:00:55

Ádám Kósa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

14:00:47

Λήξη

14:03:01

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

14:02:35

Λήξη

14:03:04

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

14:02:52

Λήξη

14:04:23

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

14:03:56

Λήξη

14:04:10

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

14:04:07

Λήξη

14:05:21

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

14:05:14

Λήξη