Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

08:31:04

Λήξη

08:31:15

08:31 - 08:31 Έναρξη της συνεδρίασης

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

08:31:19

Λήξη

08:31:28

08:32 - 08:32 Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:32:01

Λήξη

08:32:14

08:32 - 10:07 Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο (συζήτηση)

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:56

Έναρξη

08:32:21

Λήξη

08:33:18

Jyrki Katainen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:20

Έναρξη

08:33:04

Λήξη

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

08:36:57

Λήξη

08:37:09

Cecilia Malmström

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:04

Έναρξη

08:36:58

Λήξη

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

08:41:36

Λήξη

08:41:55

Manfred Weber

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:03:22

Έναρξη

08:41:52

Λήξη

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

08:45:06

Λήξη

08:45:26

Bernd Lange

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

08:45:16

Λήξη

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

08:47:05

Λήξη

08:47:26

Emma McClarkin

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

08:47:12

Λήξη

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

08:49:07

Λήξη

08:49:28

Marietje Schaake

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:50

Έναρξη

08:49:21

Λήξη

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

08:52:04

Λήξη

08:52:29

Yannick Jadot

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

08:52:16

Λήξη

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:54:31

Λήξη

08:54:49

Helmut Scholz

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

08:54:40

Λήξη

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

08:56:49

Λήξη

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

08:58:02

Λήξη

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

08:59:54

Λήξη

09:00:17

Nicolas Bay

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:03:12

Έναρξη

09:00:06

Λήξη

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:02:51

Λήξη

09:03:09

Lampros Fountoulis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:03:00

Λήξη

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

09:04:09

Λήξη

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

09:04:40

Λήξη

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:06:10

Λήξη

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

09:06:26

Λήξη

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:08:07

Λήξη

09:08:27

Joachim Starbatty

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

09:08:17

Λήξη

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

09:09:33

Λήξη

09:10:09

Daniel Caspary

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

09:10:02

Λήξη

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:10:44

Λήξη

09:10:58

Joachim Starbatty

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

09:10:53

Λήξη

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:11:25

Λήξη

09:11:37

Nadja Hirsch

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

09:11:35

Λήξη

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:12:47

Λήξη

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

09:12:55

Λήξη

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:15:08

Λήξη

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

09:15:17

Λήξη

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:16:37

Λήξη

09:16:54

Tiziana Beghin

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

09:16:45

Λήξη

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:18:21

Λήξη

09:18:36

Mario Borghezio

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

09:18:27

Λήξη

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

09:19:54

Λήξη

09:20:27

Diane James

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

09:20:10

Λήξη

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:21:19

Λήξη

09:21:36

Daniel Caspary

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

09:21:33

Λήξη

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:22:31

Λήξη

09:22:48

Victor Boştinaru

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

09:22:44

Λήξη

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:24:10

Λήξη

09:24:21

Sander Loones

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

09:24:19

Λήξη

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:25:30

Λήξη

09:25:49

Fredrick Federley

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:25:38

Λήξη

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:26:50

Λήξη

09:27:06

Matt Carthy

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

09:27:01

Λήξη

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:28:08

Λήξη

09:28:22

Franck Proust

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

09:28:14

Λήξη

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:29:34

Λήξη

09:29:50

Jeppe Kofod

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

09:29:45

Λήξη

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:31:00

Λήξη

09:31:16

Evžen Tošenovský

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

09:31:06

Λήξη

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:32:28

Λήξη

09:32:50

Salvatore Cicu

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

09:32:38

Λήξη

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:33:58

Λήξη

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:34:07

Λήξη

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:35:18

Λήξη

09:35:35

Iuliu Winkler

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

09:35:27

Λήξη

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:36:32

Λήξη

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

09:36:46

Λήξη

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:37:48

Λήξη

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

09:37:56

Λήξη

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:39:04

Λήξη

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:39:12

Λήξη

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:40:25

Λήξη

09:40:44

Esther de Lange

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

09:40:35

Λήξη

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:41:58

Λήξη

09:42:17

Edouard Martin

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

09:42:13

Λήξη

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

09:43:12

Λήξη

09:44:15

Romana Tomc

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:43:59

Λήξη

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:45:09

Λήξη

09:45:23

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

09:45:15

Λήξη

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:46:23

Λήξη

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:46:31

Λήξη

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:47:43

Λήξη

09:48:01

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

09:47:50

Λήξη

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:49:03

Λήξη

09:49:21

Milan Zver

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

09:49:12

Λήξη

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:50:21

Λήξη

09:50:40

Maria Arena

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

09:50:32

Λήξη

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:51:40

Λήξη

09:51:56

Christian Ehler

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

09:51:53

Λήξη

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:52:59

Λήξη

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

09:53:12

Λήξη

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:54:16

Λήξη

09:54:31

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:54:20

Λήξη

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:55:26

Λήξη

09:55:40

Kostas Papadakis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:55:33

Λήξη

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:56:39

Λήξη

09:57:00

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

09:56:52

Λήξη

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:57:53

Λήξη

09:58:08

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:58:00

Λήξη

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:59:05

Λήξη

09:59:26

Cecilia Malmström

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:04:59

Έναρξη

09:59:22

Λήξη

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:04:14

Λήξη

10:04:33

Jyrki Katainen

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

10:04:27

Λήξη

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:07:03

Λήξη

10:07:26

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:07:18

Λήξη

10:07:30

10:07 - 12:12 Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

10:09:25

Λήξη

10:11:48

António Costa

Ρόλος : Portugal PM

Διάρκεια

00:26:58

Έναρξη

10:11:23

Λήξη

10:38:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

10:37:41

Λήξη

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:15:21

Έναρξη

10:38:40

Λήξη

10:54:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:06:41

Έναρξη

10:48:12

Λήξη

10:54:53

Manfred Weber

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:05:17

Έναρξη

10:54:16

Λήξη

10:59:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

10:59:06

Λήξη

10:59:43

Maria João Rodrigues

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:04:42

Έναρξη

10:59:35

Λήξη

11:04:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:04:10

Λήξη

11:04:28

Ulrike Trebesius

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:59

Έναρξη

11:04:24

Λήξη

11:07:23

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:07:16

Λήξη

11:07:32

Guy Verhofstadt

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:05:12

Έναρξη

11:07:28

Λήξη

11:12:40

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:12:36

Λήξη

11:12:46

Philippe Lamberts

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

11:12:39

Λήξη

11:15:39

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:15:12

Λήξη

11:15:37

Tania González Peñas

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

11:15:27

Λήξη

11:18:08

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:17:42

Λήξη

11:17:55

Jiří Payne

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:04:13

Έναρξη

11:17:49

Λήξη

11:22:02

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:21:35

Λήξη

11:21:51

Marcel de Graaff

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

11:21:46

Λήξη

11:24:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

11:24:01

Λήξη

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:24:32

Λήξη

11:24:47

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:24:40

Λήξη

11:25:07

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

11:24:50

Λήξη

11:27:25

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

11:27:00

Λήξη

11:27:49

António Costa

Ρόλος : Portugal PM

Διάρκεια

00:06:44

Έναρξη

11:27:32

Λήξη

11:34:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

11:33:50

Λήξη

11:34:32

Nuno Melo

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:34:19

Λήξη

11:36:08

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:35:36

Λήξη

11:35:52

Iratxe García Pérez

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:35:49

Λήξη

11:37:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:36:54

Λήξη

11:37:12

Mark Demesmaeker

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

11:37:06

Λήξη

11:38:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:38:03

Λήξη

11:38:21

Charles Goerens

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

11:38:11

Λήξη

11:39:58

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

11:39:34

Λήξη

11:41:40

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:41:13

Λήξη

11:41:29

João Ferreira

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:41:16

Λήξη

11:43:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:42:33

Λήξη

11:42:55

Gilles Lebreton

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:42:44

Λήξη

11:44:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

11:43:45

Λήξη

11:44:48

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

11:44:33

Λήξη

11:46:48

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

11:46:10

Λήξη

11:46:42

Henna Virkkunen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:46:26

Λήξη

11:48:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:47:44

Λήξη

11:48:02

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:47:52

Λήξη

11:49:32

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:49:04

Λήξη

11:49:27

Lukas Mandl

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

11:49:20

Λήξη

11:50:42

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:50:33

Λήξη

11:50:49

José Manuel Fernandes

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

11:50:40

Λήξη

11:52:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:51:58

Λήξη

11:52:16

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:52:07

Λήξη

11:53:48

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:53:17

Λήξη

11:53:35

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:53:29

Λήξη

11:55:02

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

11:54:36

Λήξη

11:55:51

Maria João Rodrigues

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

11:55:17

Λήξη

11:56:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:55:47

Λήξη

11:57:22

Carlos Zorrinho

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:56:53

Λήξη

11:58:23

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

11:57:44

Λήξη

11:58:31

António Costa

Ρόλος : Portugal PM

Διάρκεια

00:10:16

Έναρξη

11:58:16

Λήξη

12:08:33

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:38

Έναρξη

12:08:07

Λήξη

12:12:46

12:12 - 12:14 Αίτηση για την άρση της ασυλίας

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:12:22

Λήξη

12:12:38

João Ferreira

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

12:12:31

Λήξη

12:13:41

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

12:13:21

Λήξη

12:14:46

12:14 - 13:25 Ώρα των ψηφοφοριών

12:14 - 12:29 Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:14:23

Λήξη

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

12:14:36

Λήξη

12:15:37

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:14:22

Έναρξη

12:15:21

Λήξη

12:29:43

12:29 - 12:35 Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (A8-0038/2018 - Karima Delli) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:29:47

Λήξη

12:30:17

SvenGiegold

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

12:30:12

Λήξη

12:31:44

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:31:22

Λήξη

12:31:41

BrianHayes

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

12:31:39

Λήξη

12:33:20

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:33:18

Λήξη

12:33:51

PervencheBerès

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

12:33:43

Λήξη

12:35:26

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

12:35:05

Λήξη

12:35:53

12:35 - 12:36 Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:35:48

Λήξη

12:36:26

12:36 - 12:36 Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:36:15

Λήξη

12:36:49

12:36 - 12:37 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:36:39

Λήξη

12:37:13

12:37 - 12:37 Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (B8-0136/2018) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

12:37:03

Λήξη

12:37:41

12:37 - 12:37 Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:37:31

Λήξη

12:37:56

12:37 - 12:38 Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:37:48

Λήξη

12:38:08

12:38 - 13:03 Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:26:08

Έναρξη

12:38:01

Λήξη

13:04:09

13:03 - 13:15 Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:12:10

Έναρξη

13:03:44

Λήξη

13:15:54

13:15 - 13:19 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:30

Έναρξη

13:15:29

Λήξη

13:20:00

13:19 - 13:24 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:06:46

Έναρξη

13:19:40

Λήξη

13:26:26

13:26 - 14:09 Αιτιολογήσεις ψήφου

13:26 - 13:41 Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

13:26:18

Λήξη

13:26:50

MomchilNekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:26:40

Λήξη

13:28:09

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

13:27:43

Λήξη

13:28:18

JasenkoSelimovic

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

13:28:06

Λήξη

13:29:35

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:29:08

Λήξη

13:29:24

MonicaMacovei

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:29:17

Λήξη

13:30:56

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

13:30:28

Λήξη

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

13:30:50

Λήξη

13:31:53

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:31:42

Λήξη

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

13:31:49

Λήξη

13:32:50

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:32:33

Λήξη

13:32:49

TiborSzanyi

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

13:32:41

Λήξη

13:33:58

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:33:39

Λήξη

13:33:54

JanZahradil

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:33:45

Λήξη

13:35:17

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:34:51

Λήξη

13:35:06

DeirdreClune

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

13:35:04

Λήξη

13:36:14

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:36:08

Λήξη

13:36:19

AshleyFox

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:36:17

Λήξη

13:37:31

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:37:25

Λήξη

13:37:38

JiříPayne

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

13:37:29

Λήξη

13:38:30

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:38:13

Λήξη

13:38:29

ZoltánBalczó

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:38:21

Λήξη

13:39:54

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:39:27

Λήξη

13:39:42

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

13:39:38

Λήξη

13:40:46

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

13:40:39

Λήξη

13:41:12

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:02

Έναρξη

13:26:21

Λήξη

13:26:23

13:40 - 13:53 Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:40:47

Λήξη

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:40:55

Λήξη

13:42:29

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:42:02

Λήξη

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:42:13

Λήξη

13:43:44

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

13:43:18

Λήξη

13:43:38

JasenkoSelimovic

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

13:43:33

Λήξη

13:44:27

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:44:20

Λήξη

13:44:33

TiborSzanyi

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

13:44:26

Λήξη

13:45:38

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:45:21

Λήξη

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:45:27

Λήξη

13:47:04

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:46:34

Λήξη

13:46:49

DeirdreClune

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

13:46:42

Λήξη

13:47:53

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:47:45

Λήξη

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:47:50

Λήξη

13:49:29

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:49:03

Λήξη

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:49:14

Λήξη

13:50:54

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:50:27

Λήξη

13:50:44

CsabaSógor

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:50:35

Λήξη

13:52:05

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:51:38

Λήξη

13:51:53

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

13:51:45

Λήξη

13:52:58

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

13:52:39

Λήξη

13:53:14

13:52 - 14:01 Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:52:45

Λήξη

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

13:53:00

Λήξη

13:54:36

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

13:54:10

Λήξη

13:54:28

JasenkoSelimovic

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

13:54:23

Λήξη

13:55:15

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:55:09

Λήξη

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:55:16

Λήξη

13:56:47

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:56:20

Λήξη

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:56:30

Λήξη

13:57:44

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:56:31

Λήξη

13:58:10

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

13:57:46

Λήξη

13:58:57

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:58:51

Λήξη

13:59:09

MonicaMacovei

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:58:56

Λήξη

14:00:35

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

14:00:07

Λήξη

14:00:24

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

14:00:14

Λήξη

14:01:48

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

14:01:22

Λήξη

14:01:41

14:01 - 14:05 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

14:01:25

Λήξη

14:01:42

TiborSzanyi

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

14:01:32

Λήξη

14:03:07

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

14:02:40

Λήξη

14:02:58

RosaD'Amato

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

14:02:44

Λήξη

14:04:21

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

14:03:55

Λήξη

14:04:11

MonicaMacovei

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

14:04:02

Λήξη

14:05:31

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

14:05:05

Λήξη

14:05:25

14:05 - 14:09 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

14:05:11

Λήξη

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

14:05:16

Λήξη

14:06:48

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

14:06:22

Λήξη

14:06:38

RosaD'Amato

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

14:06:30

Λήξη

14:08:00

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

14:07:34

Λήξη

14:07:50

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

14:07:40

Λήξη

14:09:12

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

14:08:51

Λήξη

14:08:58

14:09 - 14:09 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

14:09:06

Λήξη

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

15:04:27

Λήξη

15:04:36

15:04 - 15:04 Επανάληψη της συνεδρίασης

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:02

Έναρξη

15:04:33

Λήξη

15:04:35

15:05 - 15:05 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:04:55

Λήξη

15:05:05

15:05 - 16:05 Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:05:17

Λήξη

15:05:35

Helga Stevens

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:05:03

Έναρξη

15:05:30

Λήξη

15:10:33

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:10:03

Λήξη

15:10:21

Monika Panayotova

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:06:31

Έναρξη

15:10:15

Λήξη

15:16:46

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:16:20

Λήξη

15:16:31

Julian King

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:08:10

Έναρξη

15:16:31

Λήξη

15:24:41

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:24:35

Λήξη

15:24:52

Roberta Metsola

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

15:24:51

Λήξη

15:27:11

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:27:02

Λήξη

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

15:27:09

Λήξη

15:29:50

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:29:19

Λήξη

15:29:29

Monica Macovei

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

15:29:29

Λήξη

15:31:12

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:30:46

Λήξη

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

15:30:50

Λήξη

15:33:43

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:33:07

Λήξη

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

15:33:16

Λήξη

15:35:57

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:35:30

Λήξη

15:35:41

Jiří Maštálka

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

15:35:35

Λήξη

15:37:11

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:36:44

Λήξη

15:36:54

Auke Zijlstra

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

15:36:52

Λήξη

15:38:21

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:37:56

Λήξη

15:38:06

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

15:38:00

Λήξη

15:39:42

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:39:15

Λήξη

15:39:31