Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

09:08 - 09:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

09:08:01

Λήξη

09:09:41

09:09 - 09:09 Έναρξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:09:08

Λήξη

09:09:23

09:09 - 11:42 Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:09:22

Λήξη

09:10:58

Alexis Tsipras

Ρόλος : Greece PM

Διάρκεια

00:23:37

Έναρξη

09:10:33

Λήξη

09:34:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

09:33:47

Λήξη

09:34:56

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:08:34

Έναρξη

09:34:40

Λήξη

09:43:15

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:42:49

Λήξη

09:43:16

Esteban González Pons

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:07:08

Έναρξη

09:43:06

Λήξη

09:50:15

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

09:49:49

Λήξη

09:50:21

Udo Bullmann

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:07:31

Έναρξη

09:50:10

Λήξη

09:57:41

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:57:15

Λήξη

09:57:34

Notis Marias

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:04:58

Έναρξη

09:57:23

Λήξη

10:02:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:01:58

Λήξη

10:02:12

Guy Verhofstadt

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:07:54

Έναρξη

10:02:04

Λήξη

10:09:58

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:09:31

Λήξη

10:09:59

Ska Keller

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:07:00

Έναρξη

10:09:54

Λήξη

10:16:54

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:16:27

Λήξη

10:16:39

Gabriele Zimmer

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:04:32

Έναρξη

10:16:34

Λήξη

10:21:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:20:41

Λήξη

10:20:52

Laura Agea

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:04:19

Έναρξη

10:20:49

Λήξη

10:25:08

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:24:41

Λήξη

10:24:58

Marcel de Graaff

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:03:18

Έναρξη

10:24:50

Λήξη

10:28:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

10:27:43

Λήξη

10:28:14

Kostas Papadakis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

10:27:56

Λήξη

10:30:18

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

10:29:51

Λήξη

10:30:20

Alexis Tsipras

Ρόλος : Greece PM

Διάρκεια

00:16:21

Έναρξη

10:30:10

Λήξη

10:46:31

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

10:46:03

Λήξη

10:47:13

Manolis Kefalogiannis

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

10:46:51

Λήξη

10:49:26

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

10:48:53

Λήξη

10:49:27

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:49:19

Λήξη

10:50:46

Peter van Dalen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:50:24

Λήξη

10:52:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:51:33

Λήξη

10:51:49

Dimitrios Papadimoulis

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

10:51:40

Λήξη

10:53:42

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:53:13

Λήξη

10:53:35

Florian Philippot

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:53:25

Λήξη

10:55:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:54:42

Λήξη

10:55:09

Krisztina Morvai

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:54:46

Λήξη

10:56:27

Jean-Luc Schaffhauser

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:56:06

Λήξη

10:57:44

Alain Lamassoure

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

10:57:18

Λήξη

10:58:46

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:58:19

Λήξη

10:58:27

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:58:29

Λήξη

11:00:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:59:44

Λήξη

10:59:55

Giorgos Grammatikakis

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:59:53

Λήξη

11:01:44

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:01:18

Λήξη

11:01:36

Pirkko Ruohonen-Lerner

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:01:27

Λήξη

11:03:06

Sofia Sakorafa

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:02:46

Λήξη

11:04:29

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:04:10

Λήξη

11:04:26

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:04:20

Λήξη

11:05:52

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:05:28

Λήξη

11:05:42

Eleftherios Synadinos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

11:05:35

Λήξη

11:07:28

Kathleen Van Brempt

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:07:04

Λήξη

11:08:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

11:08:12

Λήξη

11:08:20

Alojz Peterle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

11:08:14

Λήξη

11:09:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

11:09:10

Λήξη

11:09:53

Miltiadis Kyrkos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:09:39

Λήξη

11:11:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:10:44

Λήξη

11:10:56

Eleni Theocharous

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

11:10:51

Λήξη

11:12:37

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:12:09

Λήξη

11:12:18

Tom Vandenkendelaere

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

11:12:14

Λήξη

11:13:28

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

11:13:09

Λήξη

11:13:46

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:13:31

Λήξη

11:15:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:14:40

Λήξη

11:14:49

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

11:14:44

Λήξη

11:17:09

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:15:54

Λήξη

11:17:35

Georgios Kyrtsos

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:17:11

Λήξη

11:18:51

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

11:18:28

Λήξη

11:19:38

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:19:15

Λήξη

11:19:23

Costas Mavrides

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:19:21

Λήξη

11:21:04

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:20:34

Λήξη

11:20:46

Maria Spyraki

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:20:42

Λήξη

11:22:23

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:21:50

Λήξη

11:22:00

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:21:56

Λήξη

11:23:36

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:23:08

Λήξη

11:23:29

Alexis Tsipras

Ρόλος : Greece PM

Διάρκεια

00:19:03

Έναρξη

11:23:23

Λήξη

11:42:26

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

11:42:00

Λήξη

11:42:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:42:00

Λήξη

11:42:19

12:06 - 12:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:06:51

Λήξη

12:07:01

12:06 - 12:32 Πανηγυρική συνεδρίαση

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

12:07:01

Λήξη

12:09:56

Michel Aoun

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:20:45

Έναρξη

12:09:31

Λήξη

12:30:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

12:29:48

Λήξη

12:32:22

12:33 - 12:34

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:33:38

Λήξη

12:34:15

12:33 - 12:34 Επανάληψη της συνεδρίασης

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:33:48

Λήξη

12:34:13

12:34 - 12:37 Έλεγχος της εντολής

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

12:34:07

Λήξη

12:34:53

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

12:34:43

Λήξη

12:36:30

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:35:55

Λήξη

12:36:43

Olaf Stuger

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:36:28

Λήξη

12:36:57

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:36:47

Λήξη

12:37:05

Udo Voigt

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:37:03

Λήξη

12:37:19

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

12:37:05

Λήξη

12:39:09

12:37 - 13:09 Ώρα των ψηφοφοριών

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:37:13

Λήξη

12:37:23

12:37 - 12:39 Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski)

12:38 - 12:39 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:38:44

Λήξη

12:39:14

12:39 - 12:39 Εκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών κυκλοπροπυλοφεντανύλης και μεθοξυακετυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου (A8-0271/2018 - Branislav Škripek)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:39:05

Λήξη

12:39:31

12:39 - 12:39 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:39:22

Λήξη

12:39:57

12:39 - 12:40 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:39:47

Λήξη

12:40:15

12:40 - 12:40 Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:40:06

Λήξη

12:40:33

12:40 - 12:40 Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:40:24

Λήξη

12:40:57

12:40 - 12:41 Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:40:47

Λήξη

12:41:15

12:41 - 12:41 Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (A8-0263/2018 - Brian Hayes)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:41:06

Λήξη

12:41:36

12:41 - 12:41 Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:41:27

Λήξη

12:41:56

12:41 - 12:45 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

12:41:47

Λήξη

12:42:47

IsabellaAdinolfi

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:42:33

Λήξη

12:43:01

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

12:42:51

Λήξη

12:45:01

12:44 - 12:46 Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:44:36

Λήξη

12:46:09

12:45 - 12:52 Πρόγραμμα της Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (A8-0258/2018 - Rebecca Harms)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:54

Έναρξη

12:45:44

Λήξη

12:51:39

RebeccaHarms

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

12:51:14

Λήξη

12:52:03

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:51:49

Λήξη

12:52:16

12:52 - 12:59 Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (A8-0265/2018 - Pina Picierno)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:07:03

Έναρξη

12:52:07

Λήξη

12:59:10

12:58 - 12:59 Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (A8-0228/2018 - Jill Evans)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:58:45

Λήξη

12:59:16

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:09:14

Έναρξη

12:59:06

Λήξη

13:08:21

13:09 - 13:10

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

13:09:52

Λήξη

13:10:25

13:09 - 13:54 Αιτιολογήσεις ψήφου

13:09 - 13:13 Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

13:09:59

Λήξη

13:10:22

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:10:14

Λήξη

13:11:44

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:11:17

Λήξη

13:11:31

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

13:11:24

Λήξη

13:12:59

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:12:32

Λήξη

13:12:49

13:12 - 13:20 Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

13:12:37

Λήξη

13:13:03

RosaD'Amato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

13:12:51

Λήξη

13:15:13

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:14:47

Λήξη

13:14:58

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:14:51

Λήξη

13:16:20

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:15:54

Λήξη

13:16:11

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

13:16:03

Λήξη

13:17:38

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:17:12

Λήξη

13:17:29

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

13:17:21

Λήξη

13:18:50

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

13:18:23

Λήξη

13:18:45

KrisztinaMorvai

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:18:27

Λήξη

13:20:04

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

13:19:37

Λήξη

13:20:03

13:19 - 13:25 Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

13:19:42

Λήξη

13:20:00

RoryPalmer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:19:53

Λήξη

13:21:18

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:20:49

Λήξη

13:21:03

JasenkoSelimovic

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

13:20:55

Λήξη

13:22:37

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:22:10

Λήξη

13:22:30

AlexMayer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:22:19

Λήξη

13:23:49

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

13:23:23

Λήξη

13:23:44

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:23:34

Λήξη

13:25:03

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

13:24:36

Λήξη

13:25:02

13:24 - 13:26 Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (A8-0263/2018 - Brian Hayes)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:24:43

Λήξη

13:24:59

MiguelViegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

13:24:52

Λήξη

13:26:36

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:26:10

Λήξη

13:26:26

13:26 - 13:30 Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:26:13

Λήξη

13:26:24

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

13:26:18

Λήξη

13:27:44

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:27:17

Λήξη

13:27:31

MiguelViegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

13:27:24

Λήξη

13:28:41

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:28:22

Λήξη

13:28:38

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:28:30

Λήξη

13:30:02

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:29:36

Λήξη

13:29:45

13:29 - 13:33 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:29:40

Λήξη

13:29:57

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:29:46

Λήξη

13:31:19

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

13:30:51

Λήξη

13:31:12

AdamSzejnfeld

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:31:02

Λήξη

13:32:32

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:32:05

Λήξη

13:32:16

MomchilNekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:32:10

Λήξη

13:33:46

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:33:19

Λήξη

13:33:37

13:33 - 13:38 Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:33:24

Λήξη

13:33:41

RosaD'Amato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

13:33:29

Λήξη

13:35:41

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:35:15

Λήξη

13:35:29

IvanaMaletić

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:35:21

Λήξη

13:36:51

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:36:24

Λήξη

13:36:36

MiguelViegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:36:29

Λήξη

13:38:05

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

13:37:39

Λήξη

13:38:10

13:37 - 13:47 Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (A8-0265/2018 - Pina Picierno)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:37:50

Λήξη

13:38:07

AlexMayer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:37:59

Λήξη

13:39:25

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

13:38:58

Λήξη

13:39:21

TaniaGonzález Peñas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

13:39:12

Λήξη

13:41:12

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

13:40:39

Λήξη

13:41:04

UrszulaKrupa

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

13:40:53

Λήξη

13:42:35

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:42:05

Λήξη

13:42:23

KrisztinaMorvai

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

13:42:14

Λήξη

13:43:56

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

13:43:29

Λήξη

13:43:52

José InácioFaria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:43:42

Λήξη

13:45:16

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:44:50

Λήξη

13:45:05

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:44:56

Λήξη

13:46:26

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:45:59

Λήξη

13:46:16

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:46:06

Λήξη

13:47:44

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

13:47:17

Λήξη

13:47:35

13:47 - 13:53 Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή (A8-0228/2018 - Jill Evans)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:47:20

Λήξη

13:47:37

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

13:47:26

Λήξη

13:49:06

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:48:40

Λήξη

13:48:56

AdamSzejnfeld

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

13:48:47

Λήξη

13:50:30

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:50:03

Λήξη

13:50:14

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

13:50:06

Λήξη

13:51:51

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:51:24

Λήξη

13:51:36

MomchilNekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:51:29

Λήξη

13:53:07

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:52:36

Λήξη

13:52:58

13:52 - 13:54 Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:52:45

Λήξη

13:53:02

José InácioFaria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:52:49

Λήξη

13:54:21

Ioan MirceaPaşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:53:55

Λήξη

13:54:10

13:53 - 13:54 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:53:57

Λήξη

13:54:13

15:10 - 15:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

15:10:08

Λήξη

15:10:33

15:10 - 15:10 Επανάληψη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:10:22

Λήξη

15:10:31

15:10 - 15:10 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:10:33

Λήξη

15:10:46

15:10 - 17:46 Η κατάσταση στην Ουγγαρία

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

15:10:47

Λήξη

15:11:10

Judith Sargentini

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

15:11:02

Λήξη

15:12:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

15:11:47

Λήξη

15:12:24

Judith Sargentini

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:37

Έναρξη

15:12:07

Λήξη

15:17:45

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

15:17:19

Λήξη

15:17:45

Ingeborg Gräßle

Ρόλος : CONT

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:17:35

Λήξη

15:19:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

15:18:47

Λήξη

15:19:13

Petra Kammerevert

Ρόλος : CULT

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

15:19:00

Λήξη

15:20:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

15:20:22

Λήξη

15:20:46

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ρόλος : AFCO

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:20:34

Λήξη

15:22:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

15:21:46

Λήξη

15:22:07

Maria Noichl

Ρόλος : FEMM

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

15:21:56

Λήξη

15:23:33

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

15:23:06

Λήξη

15:23:42

Karoline Edtstadler

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

15:23:26

Λήξη

15:25:16

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:24:49

Λήξη

15:25:05

Frans Timmermans

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:34

Έναρξη

15:24:55

Λήξη

15:31:29

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

15:31:03

Λήξη

15:31:31

Viktor Orbán

Ρόλος : Hungary PM

Διάρκεια

00:08:00

Έναρξη

15:31:16

Λήξη

15:39:16

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

15:38:49

Λήξη

15:39:29

Manfred Weber

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:07:11

Έναρξη

15:39:15

Λήξη

15:46:26

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

15:46:00

Λήξη

15:46:31

Udo Bullmann

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:04:56

Έναρξη

15:46:15

Λήξη

15:51:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

15:50:45

Λήξη

15:51:15

Ryszard Antoni Legutko

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:04:54

Έναρξη

15:50:58

Λήξη

15:55:53

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

15:55:27

Λήξη

15:55:47

Guy Verhofstadt

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:04:28

Έναρξη

15:55:38

Λήξη

16:00:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:59:39

Λήξη

15:59:57

Philippe Lamberts

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:04:36

Έναρξη

15:59:50

Λήξη

16:04:26

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

16:04:03

Λήξη

16:04:15

Marie-Christine Vergiat

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

16:04:08

Λήξη

16:06:32

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

16:06:06

Λήξη

16:06:30

Nigel Farage

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

16:06:21

Λήξη

16:09:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

16:08:50

Λήξη

16:09:13

Nicolas Bay

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:03:01

Έναρξη

16:09:02

Λήξη

16:12:04

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:11:38

Λήξη

16:11:55

Krisztina Morvai

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

16:11:45

Λήξη

16:13:46

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

16:13:19

Λήξη

16:13:27

József Szájer

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:03:01

Έναρξη

16:13:23

Λήξη

16:16:24

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

16:15:58

Λήξη

16:16:25

Josef Weidenholzer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:11

Έναρξη

16:16:15

Λήξη

16:19:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

16:19:01

Λήξη

16:19:18

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

16:19:07

Λήξη

16:21:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:20:55

Λήξη

16:21:10

Sophia in 't Veld

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:03:07

Έναρξη

16:21:00

Λήξη

16:24:08

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:23:42

Λήξη

16:24:00

Romeo Franz

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

16:23:46

Λήξη

16:25:39

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

16:25:13

Λήξη

16:25:55

Malin Björk

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

16:25:18

Λήξη

16:27:22

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:26:56

Λήξη

16:27:19

James Carver

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

16:27:04

Λήξη

16:28:05

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

16:27:46

Λήξη

16:28:44

Jörg Meuthen

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

16:28:26

Λήξη

16:30:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

16:29:48

Λήξη

16:30:02

Auke Zijlstra

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

16:29:54

Λήξη

16:31:28

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:31:02

Λήξη

16:31:17

Zoltán Balczó

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

16:31:07

Λήξη

16:32:55

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

16:32:28

Λήξη

16:32:48

Roberta Metsola

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

16:32:38

Λήξη

16:34:45

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

16:34:19

Λήξη

16:34:34

Tanja Fajon

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

16:34:24

Λήξη

16:36:24

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:35:57

Λήξη

16:36:16

Branislav Škripek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

16:36:07

Λήξη

16:38:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:37:34

Λήξη

16:37:50

Nadja Hirsch

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

16:37:39

Λήξη

16:39:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

16:38:49

Λήξη

16:39:03

Eva Joly

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

16:38:53

Λήξη

16:40:40

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:40:13

Λήξη

16:40:29

Aymeric Chauprade

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

16:40:18

Λήξη

16:41:57

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

16:41:31

Λήξη

16:41:48

Mara Bizzotto

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

16:41:36

Λήξη

16:43:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

16:42:47

Λήξη

16:42:56

Othmar Karas

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

16:42:51

Λήξη

16:45:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:44:45

Λήξη

16:45:01

István Ujhelyi

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

16:44:50

Λήξη

16:47:13

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

16:46:48

Λήξη

16:46:58

Jussi Halla-aho

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

16:46:51

Λήξη

16:48:29

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:48:03

Λήξη

16:48:21

Bernard Monot

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

16:48:07

Λήξη

16:49:50

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

16:49:26

Λήξη

16:49:34

Harald Vilimsky

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

16:49:28

Λήξη

16:51:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

16:51:09

Λήξη

16:51:23

Kinga Gál

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

16:51:11

Λήξη

16:53:23

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

16:52:57

Λήξη

16:53:09

Cécile Kashetu Kyenge

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

16:52:59

Λήξη

16:54:47

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

16:54:21

Λήξη

16:54:35

Monica Macovei

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

16:54:24

Λήξη

16:56:50

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

16:56:25

Λήξη

16:56:37

Frank Engel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:03:03

Έναρξη

16:56:28

Λήξη

16:59:31

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

16:59:05

Λήξη

16:59:18

Iratxe García Pérez

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

16:59:09

Λήξη

17:00:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:00:23

Λήξη

17:00:35

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

17:00:26

Λήξη

17:02:03

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:01:37

Λήξη

17:01:48

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

17:01:40

Λήξη

17:03:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:03:23

Λήξη

17:03:37

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

17:03:27

Λήξη

17:05:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

17:04:54

Λήξη

17:05:03

Peter Lundgren

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

17:04:59

Λήξη

17:06:37

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

17:06:10

Λήξη

17:06:21

Lívia Járóka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

17:06:13

Λήξη

17:09:13

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:08:47

Λήξη

17:09:05