Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

17:03 - 17:04

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:03:57

Λήξη

17:04:18

17:04 - 17:04 Επανάληψη της συνόδου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:04:11

Λήξη

17:04:22

17:04 - 17:04 Έναρξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

17:04:16

Λήξη

17:04:24

17:04 - 17:07 Δηλώσεις της Προεδρίας

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:47

Έναρξη

17:04:19

Λήξη

17:07:06

17:06 - 17:06 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

17:06:41

Λήξη

17:06:58

17:06 - 17:07 Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

17:06:51

Λήξη

17:07:22

17:07 - 17:07 Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

17:07:13

Λήξη

17:07:37

17:07 - 17:07 Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

17:07:29

Λήξη

17:08:05

17:08 - 17:08 Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

17:07:55

Λήξη

17:08:29

17:08 - 17:08 Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

17:08:19

Λήξη

17:08:50

17:08 - 17:09 Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

17:08:41

Λήξη

17:09:27

17:09 - 17:10 Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:10:13

Λήξη

17:10:28

17:10 - 17:33 Διάταξη των εργασιών

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

17:10:21

Λήξη

17:10:53

Terry Reintke

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

17:10:43

Λήξη

17:12:16

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

17:11:50

Λήξη

17:12:41

Gerard Batten

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:12:25

Λήξη

17:12:48

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

17:12:39

Λήξη

17:13:38

Piernicola Pedicini

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

17:13:21

Λήξη

17:14:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

17:13:54

Λήξη

17:14:29

Piernicola Pedicini

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:14:08

Λήξη

17:14:26

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:14:19

Λήξη

17:14:34

Sophia in 't Veld

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

17:14:29

Λήξη

17:15:22

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

17:15:08

Λήξη

17:16:02

Sophia in 't Veld

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

17:15:47

Λήξη

17:17:04

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:16:47

Λήξη

17:17:08

Notis Marias

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

17:17:02

Λήξη

17:19:29

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

17:19:04

Λήξη

17:21:17

Olga Sehnalová

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:20:12

Λήξη

17:20:37

Pervenche Berès

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:20:30

Λήξη

17:20:50

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

17:20:52

Λήξη

17:21:23

Cristian Dan Preda

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

17:21:13

Λήξη

17:22:05

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

17:21:51

Λήξη

17:22:07

Judith Sargentini

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

17:21:59

Λήξη

17:23:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

17:23:08

Λήξη

17:24:25

Olga Sehnalová

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

17:24:06

Λήξη

17:25:13

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

17:24:57

Λήξη

17:26:31

Javier Nart

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

17:26:07

Λήξη

17:26:53

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:26:45

Λήξη

17:26:57

Esteban González Pons

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

17:26:53

Λήξη

17:27:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:27:16

Λήξη

17:27:31

Philippe Lamberts

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

17:27:26

Λήξη

17:29:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

17:28:41

Λήξη

17:29:58

Philippe Lamberts

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

17:29:41

Λήξη

17:30:46

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:30:28

Λήξη

17:30:47

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

17:30:38

Λήξη

17:31:16

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

17:31:02

Λήξη

17:32:29

James Carver

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

17:32:03

Λήξη

17:33:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

17:32:56

Λήξη

17:33:31

17:34 - 17:34

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

17:34:01

Λήξη

17:34:27

17:34 - 18:03 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) - Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) (συζήτηση)

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

17:34:18

Λήξη

17:35:01

Daniel Dalton

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:20

Έναρξη

17:34:50

Λήξη

17:39:10

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:38:44

Λήξη

17:38:57

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

17:38:48

Λήξη

17:41:54

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:41:26

Λήξη

17:41:38

Bernd Kölmel

Ρόλος : BUDG

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

17:41:30

Λήξη

17:43:15

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:42:49

Λήξη

17:43:02

Pál Csáky

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

17:42:52

Λήξη

17:45:24

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

17:44:01

Λήξη

17:45:28

Anna Hedh

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:03:02

Έναρξη

17:45:01

Λήξη

17:48:03

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:47:37

Λήξη

17:47:52

Helga Stevens

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

17:47:42

Λήξη

17:49:53

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

17:49:26

Λήξη

17:49:39

Angelika Mlinar

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

17:49:31

Λήξη

17:51:55

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:51:29

Λήξη

17:51:43

Romeo Franz

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

17:51:37

Λήξη

17:54:15

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:53:58

Λήξη

17:54:19

Emil Radev

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

17:54:09

Λήξη

17:56:21

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:55:51

Λήξη

17:56:05

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

17:55:53

Λήξη

17:57:27

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:57:01

Λήξη

17:57:20

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

17:57:11

Λήξη

17:58:20

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:58:00

Λήξη

17:58:14

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

17:58:06

Λήξη

17:59:41

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:59:14

Λήξη

17:59:33

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

17:59:23

Λήξη

18:02:04

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

18:01:37

Λήξη

18:01:48

Daniel Dalton

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

18:01:41

Λήξη

18:03:57

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

18:03:30

Λήξη

18:03:51

18:03 - 18:44 Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (συζήτηση)

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:03:51

Λήξη

18:04:08

Michaela Šojdrová

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:22

Έναρξη

18:04:01

Λήξη

18:09:24

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:08:56

Λήξη

18:09:12

Eleni Theocharous

Ρόλος : DEVE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

18:09:03

Λήξη

18:11:02

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:10:35

Λήξη

18:10:46

Tibor Navracsics

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:52

Έναρξη

18:10:47

Λήξη

18:16:39

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:16:12

Λήξη

18:16:31

Tiemo Wölken

Ρόλος : Rap avis BUDG

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

18:16:27

Λήξη

18:17:43

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

18:17:36

Λήξη

18:17:58

Ivana Maletić

Ρόλος : REGI

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

18:17:47

Λήξη

18:19:29

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:19:02

Λήξη

18:19:21

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

18:19:12

Λήξη

18:21:09

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:20:41

Λήξη

18:20:57

Silvia Costa

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:04:08

Έναρξη

18:20:49

Λήξη

18:24:57

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:24:27

Λήξη

18:24:42

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

18:24:34

Λήξη

18:26:40

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:26:12

Λήξη

18:26:28

Helga Trüpel

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

18:26:19

Λήξη

18:28:22

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:27:55

Λήξη

18:28:07

Nikolaos Chountis

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

18:27:59

Λήξη

18:29:56

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:29:27

Λήξη

18:29:47

Bill Etheridge

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

18:29:38

Λήξη

18:32:04

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:31:37

Λήξη

18:31:50

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

18:31:44

Λήξη

18:32:36

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:32:17

Λήξη

18:32:25

Bill Etheridge

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

18:32:20

Λήξη

18:33:11

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:32:56

Λήξη

18:33:12

Kostas Papadakis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

18:33:00

Λήξη

18:34:42

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:34:14

Λήξη

18:34:29

Enrique Guerrero Salom

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

18:34:20

Λήξη

18:36:34

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:36:04

Λήξη

18:36:17

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

18:36:10

Λήξη

18:38:15

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

18:37:48

Λήξη

18:37:58

Momchil Nekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

18:37:53

Λήξη

18:39:35

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:39:01

Λήξη

18:39:15

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

18:39:09

Λήξη

18:40:48

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

18:40:21

Λήξη

18:40:31

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

18:40:26

Λήξη

18:42:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:41:41

Λήξη

18:41:57

Tibor Navracsics

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

18:41:50

Λήξη

18:43:17

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:42:47

Λήξη

18:42:59

Michaela Šojdrová

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

18:42:53

Λήξη

18:45:06

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:44:37

Λήξη

18:44:51

18:44 - 19:43 Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο - Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (συζήτηση)

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

18:44:54

Λήξη

18:45:26

Angelika Niebler

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:38

Έναρξη

18:45:21

Λήξη

18:49:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:49:52

Λήξη

18:50:09

Julia Reda

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:59

Έναρξη

18:50:03

Λήξη

18:55:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:54:35

Λήξη

18:54:51

Nicola Danti

Ρόλος : IMCO

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

18:54:45

Λήξη

18:56:24

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:55:55

Λήξη

18:56:07

Andrus Ansip

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:37

Έναρξη

18:56:01

Λήξη

19:00:38

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

19:00:09

Λήξη

19:00:21

John Howarth

Ρόλος : BUDG

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

19:00:16

Λήξη

19:01:49

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:01:22

Λήξη

19:01:36

Maria Grapini

Ρόλος : IMCO

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

19:01:29

Λήξη

19:03:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:02:41

Λήξη

19:02:58

Romeo Franz

Ρόλος : LIBE

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

19:02:50

Λήξη

19:04:53

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:04:26

Λήξη

19:04:42

Paul Rübig

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:04:38

Λήξη

19:06:24

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

19:06:17

Λήξη

19:06:30

Peter Kouroumbashev

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:47

Έναρξη

19:06:23

Λήξη

19:09:10

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:08:44

Λήξη

19:08:59

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

19:08:55

Λήξη

19:11:16

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:10:50

Λήξη

19:11:02

Pavel Telička

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

19:10:56

Λήξη

19:13:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:12:46

Λήξη

19:12:56

Jakop Dalunde

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

19:12:50

Λήξη

19:13:55

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

19:13:39

Λήξη

19:13:49

Jaromír Kohlíček

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

19:13:43

Λήξη

19:15:24

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:14:58

Λήξη

19:15:09

Christelle Lechevalier

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

19:15:02

Λήξη

19:16:50

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:16:23

Λήξη

19:16:34

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

19:16:29

Λήξη

19:18:45

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:18:19

Λήξη

19:18:30

Jens Geier

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

19:18:28

Λήξη

19:20:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:20:25

Λήξη

19:20:35

Ralph Packet

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

19:20:28

Λήξη

19:22:02

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

19:21:37

Λήξη

19:21:49

Angelika Mlinar

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

19:21:42

Λήξη

19:23:57

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:23:31

Λήξη

19:23:41

Marisa Matias

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

19:23:35

Λήξη

19:25:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:24:42

Λήξη

19:24:57

Andreas Schwab

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

19:24:49

Λήξη

19:26:48

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:26:22

Λήξη

19:26:34

Carlos Zorrinho

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

19:26:27

Λήξη

19:28:04

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:27:38

Λήξη

19:27:58

Eva Kaili

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

19:27:53

Λήξη

19:30:15

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

19:29:48

Λήξη

19:30:29

Franc Bogovič

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

19:30:17

Λήξη

19:31:56

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:31:31

Λήξη

19:31:48

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

19:31:40

Λήξη

19:33:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:32:51

Λήξη

19:33:09

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

19:32:59

Λήξη

19:35:00

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

19:34:28

Λήξη

19:34:50

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

19:34:42

Λήξη

19:35:58

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:35:45

Λήξη

19:36:04

Andrus Ansip

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:15

Έναρξη

19:35:54

Λήξη

19:39:09

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

19:38:43

Λήξη

19:39:05

Angelika Niebler

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

19:39:01

Λήξη

19:40:57

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:40:51

Λήξη

19:41:07

Julia Reda

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

19:40:59

Λήξη

19:43:06

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

19:42:39

Λήξη

19:43:26

19:44 - 21:11 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (συζήτηση)

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

19:44:28

Λήξη

19:44:58

Paolo De Castro

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:49

Έναρξη

19:44:48

Λήξη

19:49:38

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:49:12

Λήξη

19:49:33

Marc Tarabella

Ρόλος : IMCO

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

19:49:15

Λήξη

19:50:57

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:50:30

Λήξη

19:50:49

Phil Hogan

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:18

Έναρξη

19:50:37

Λήξη

19:55:56

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:55:30

Λήξη

19:55:50

Pilar Ayuso

Ρόλος : ENVI

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

19:55:34

Λήξη

19:57:44

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:57:17

Λήξη

19:57:38

Mairead McGuinness

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

19:57:23

Λήξη

20:00:06

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:59:40

Λήξη

19:59:56

Nicola Caputo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

19:59:44

Λήξη

20:01:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:01:05

Λήξη

20:01:28

Anthea McIntyre

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

20:01:16

Λήξη

20:03:30

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

20:03:04

Λήξη

20:03:28

Elsi Katainen

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

20:03:12

Λήξη

20:05:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

20:04:51

Λήξη

20:05:03

Maria Heubuch

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

20:05:02

Λήξη

20:06:56

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:06:49

Λήξη

20:07:03

Matt Carthy

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

20:06:54

Λήξη

20:08:45

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:08:18

Λήξη

20:08:34

Marco Zullo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

20:08:24

Λήξη

20:10:20

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:09:54

Λήξη

20:10:12

John Stuart Agnew

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

20:09:59

Λήξη

20:11:51

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

20:11:25

Λήξη

20:12:10

Mairead McGuinness

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

20:11:58

Λήξη

20:12:40

John Stuart Agnew

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

20:12:27

Λήξη

20:13:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:13:02

Λήξη

20:13:18

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

20:13:08

Λήξη

20:14:48

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:14:21

Λήξη

20:14:35

Czesław Adam Siekierski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

20:14:25

Λήξη

20:17:00

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

20:16:26

Λήξη

20:17:10

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

20:16:54

Λήξη

20:17:28

Czesław Adam Siekierski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

20:17:18

Λήξη

20:18:29

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:18:07

Λήξη

20:18:25

Clara Eugenia Aguilera García

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

20:18:17

Λήξη

20:20:06

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

20:19:38

Λήξη

20:19:50

James Nicholson

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

20:19:44

Λήξη

20:22:19

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

20:21:43

Λήξη

20:22:14

Giancarlo Scottà

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

20:22:01

Λήξη

20:24:12

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:23:41

Λήξη

20:24:00

Michel Dantin

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

20:23:49

Λήξη

20:26:08

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

20:25:39

Λήξη

20:26:04

Eric Andrieu

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

20:25:50

Λήξη

20:27:33

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:27:06

Λήξη

20:27:21

Bas Belder

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

20:27:12

Λήξη

20:28:39

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:28:09

Λήξη

20:28:29

Philippe Loiseau

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

20:28:20

Λήξη

20:30:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:30:04

Λήξη

20:30:19

Daniel Buda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

20:30:10

Λήξη

20:32:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

20:31:44

Λήξη

20:32:06

Maria Gabriela Zoană

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

20:31:52

Λήξη

20:33:43

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:33:14

Λήξη

20:33:29

Innocenzo Leontini

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

20:33:22

Λήξη

20:35:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:34:45

Λήξη

20:35:02

Gilles Lebreton

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

20:34:51

Λήξη

20:37:04

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:36:37

Λήξη

20:36:56

Ricardo Serrão Santos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

20:36:47

Λήξη

20:38:20

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

20:37:52

Λήξη

20:38:20

Franc Bogovič

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

20:38:02

Λήξη

20:40:27

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

20:39:57

Λήξη

20:40:24

Karine Gloanec Maurin

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

20:40:13

Λήξη

20:42:09

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

20:41:42

Λήξη

20:42:34

Sofia Ribeiro

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

20:42:11

Λήξη

20:44:46

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

20:44:14

Λήξη

20:44:59

Michela Giuffrida

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

20:44:34

Λήξη

20:46:20

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:45:51

Λήξη

20:46:07

Othmar Karas

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

20:45:59

Λήξη

20:48:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

20:47:50

Λήξη

20:48:27

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

20:48:14

Λήξη

20:50:21

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:49:53

Λήξη

20:50:10

Marijana Petir

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

20:49:59

Λήξη

20:52:01

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:51:34

Λήξη

20:51:50

Andreas Schwab

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

20:51:46

Λήξη

20:53:34

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

20:53:26

Λήξη

20:54:10

Linda McAvan

Ρόλος : DEVE

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

20:53:57

Λήξη

20:55:46

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:55:18

Λήξη

20:55:36

Momchil Nekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

20:55:28

Λήξη

20:57:04

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:56:37

Λήξη

20:56:50

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

20:56:43

Λήξη

20:58:23

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:57:57

Λήξη

20:58:13

Hilde Vautmans

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

20:58:05

Λήξη

20:59:39

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:59:13

Λήξη

20:59:29

Miguel Viegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

20:59:21

Λήξη

21:00:51

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

21:00:25

Λήξη

21:01:13

Giulia Moi

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

21:00:47

Λήξη

21:02:00

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

21:01:41

Λήξη

21:01:57

Caterina Chinnici

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

21:01:49

Λήξη

21:03:29

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

21:03:03

Λήξη

21:03:20

Olga Sehnalová

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

21:03:10

Λήξη

21:04:37

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

21:04:10

Λήξη

21:04:34

Phil Hogan

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:24

Έναρξη

21:04:24

Λήξη

21:09:49

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

21:09:22

Λήξη

21:09:41

Paolo De Castro

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

21:09:32

Λήξη

21:12:05

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

21:11:39

Λήξη

21:11:50

21:12 - 21:39 Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο - Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (συζήτηση)

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

21:11:55

Λήξη

21:12:34

Heidi Hautala

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:03:40

Έναρξη

21:12:24

Λήξη

21:16:04

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

21:15:16

Λήξη

21:15:45

Heidi Hautala

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

21:15:39

Λήξη

21:17:47

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

21:17:20

Λήξη

21:17:48

Andrus Ansip

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:55

Έναρξη

21:17:38

Λήξη

21:22:34

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

21:22:06

Λήξη

21:22:27

Jan Zahradil

Ρόλος : DEVE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

21:22:17

Λήξη

21:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

21:23:26

Λήξη

21:23:52

Jarosław Wałęsa

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

21:23:41

Λήξη

21:25:12

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

21:24:46

Λήξη

21:25:07

Neena Gill

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

21:24:57

Λήξη

21:26:44

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

21:26:17

Λήξη

21:26:38

Elsi Katainen

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

21:26:28

Λήξη

21:28:16

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

<