Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

09:00 - 09:00 Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:00:40

Λήξη

09:00:50

09:00 - 09:00

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

09:00:38

Λήξη

09:00:45

09:00 - 09:00 Έναρξη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

09:00:50

Λήξη

09:00:55

09:00 - 09:03 Απόφαση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

09:00:50

Λήξη

09:03:41

09:03 - 09:03 Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

09:03:16

Λήξη

09:04:01

09:03 - 10:06 Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (συζήτηση)

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

09:03:54

Λήξη

09:05:40

Melania Gabriela Ciot

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:04:22

Έναρξη

09:05:32

Λήξη

09:09:55

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:09:30

Λήξη

09:09:50

Věra Jourová

Ρόλος : Επιτροπή

Διάρκεια

00:04:54

Έναρξη

09:09:41

Λήξη

09:14:35

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:14:10

Λήξη

09:14:34

Esther de Lange

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

09:14:22

Λήξη

09:17:17

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:16:51

Λήξη

09:17:11

Mercedes Bresso

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

09:17:01

Λήξη

09:19:08

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:18:42

Λήξη

09:18:57

Ulrike Trebesius

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

09:18:49

Λήξη

09:21:12

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:20:46

Λήξη

09:21:00

Nils Torvalds

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

09:20:51

Λήξη

09:23:05

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:22:40

Λήξη

09:22:56

Sven Giegold

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

09:22:51

Λήξη

09:24:02

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:23:56

Λήξη

09:24:13

Marisa Matias

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:24:01

Λήξη

09:25:39

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:25:12

Λήξη

09:25:32

Mireille D'Ornano

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:56

Έναρξη

09:25:22

Λήξη

09:28:19

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:27:52

Λήξη

09:28:06

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

09:27:58

Λήξη

09:29:43

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

09:29:15

Λήξη

09:29:55

Hilde Vautmans

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

09:29:38

Λήξη

09:30:12

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

09:30:08

Λήξη

09:30:46

Hilde Vautmans

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:30:39

Λήξη

09:31:07

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:30:55

Λήξη

09:31:10

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

09:31:00

Λήξη

09:31:44

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

09:31:36

Λήξη

09:32:18

Markus Ferber

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

09:32:13

Λήξη

09:34:09

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

09:33:43

Λήξη

09:34:21

Pervenche Berès

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

09:34:08

Λήξη

09:36:51

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:36:27

Λήξη

09:36:53

Mirosław Piotrowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

09:36:42

Λήξη

09:38:46

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:38:20

Λήξη

09:38:43

Sophia in 't Veld

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

09:38:29

Λήξη

09:40:16

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

09:39:52

Λήξη

09:40:39

Molly Scott Cato

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

09:40:19

Λήξη

09:41:51

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:41:25

Λήξη

09:41:43

Miguel Viegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

09:41:34

Λήξη

09:43:38

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:43:12

Λήξη

09:43:31

Rosa Estaràs Ferragut

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:43:22

Λήξη

09:45:00

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

09:44:34

Λήξη

09:45:05

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

09:44:51

Λήξη

09:45:39

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:45:30

Λήξη

09:45:41

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

09:45:36

Λήξη

09:46:11

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:46:01

Λήξη

09:46:20

Rosa Estaràs Ferragut

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:46:07

Λήξη

09:46:16

Patrizia Toia

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:46:11

Λήξη

09:47:52

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:47:27

Λήξη

09:47:45

Ernest Urtasun

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

09:47:36

Λήξη

09:49:04

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:48:38

Λήξη

09:49:08

Sirpa Pietikäinen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:48:56

Λήξη

09:50:34

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:50:08

Λήξη

09:50:31

Vilija Blinkevičiūtė

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

09:50:22

Λήξη

09:51:58

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:51:36

Λήξη

09:51:53

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

09:51:46

Λήξη

09:53:18

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:52:51

Λήξη

09:53:10

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

09:53:01

Λήξη

09:54:44

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:54:18

Λήξη

09:54:41

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:54:32

Λήξη

09:56:10

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:55:45

Λήξη

09:56:05

Bill Etheridge

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:55:56

Λήξη

09:57:27

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:57:00

Λήξη

09:57:19

Anneli Jäätteenmäki

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

09:57:10

Λήξη

09:58:42

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:58:21

Λήξη

09:59:52

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:21

Έναρξη

09:59:43

Λήξη

10:06:04

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:05:39

Λήξη

10:05:59

Melania Gabriela Ciot

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

10:05:51

Λήξη

10:06:35

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

10:06:27

Λήξη

10:06:55

10:09 - 10:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:09:21

Λήξη

10:09:40

10:09 - 12:19 Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

10:09:46

Λήξη

10:12:45

Peter Pellegrini

Ρόλος : Prime Minister Slovak Republic

Διάρκεια

00:26:07

Έναρξη

10:12:19

Λήξη

10:38:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:37:59

Λήξη

10:38:24

Jean-Claude Juncker

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:09:54

Έναρξη

10:38:17

Λήξη

10:48:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

10:47:44

Λήξη

10:48:13

Esteban González Pons

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:06:08

Έναρξη

10:48:02

Λήξη

10:54:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:53:44

Λήξη

10:54:04

Josef Weidenholzer

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:05:38

Έναρξη

10:53:56

Λήξη

10:59:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:59:06

Λήξη

10:59:23

Jana Žitňanská

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

10:59:14

Λήξη

11:01:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:00:57

Λήξη

11:01:20

Sophia in 't Veld

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:05:54

Έναρξη

11:01:08

Λήξη

11:07:02

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:06:31

Λήξη

11:06:49

Ska Keller

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:04:36

Έναρξη

11:06:43

Λήξη

11:11:19

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:11:11

Λήξη

11:11:30

Kateřina Konečná

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:05:30

Έναρξη

11:11:23

Λήξη

11:16:53

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:16:24

Λήξη

11:16:44

Rolandas Paksas

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:03:51

Έναρξη

11:16:31

Λήξη

11:20:22

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:19:50

Λήξη

11:20:08

Marcel de Graaff

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:04:56

Έναρξη

11:19:56

Λήξη

11:24:53

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:24:25

Λήξη

11:24:43

Kazimierz Michał Ujazdowski

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

11:24:31

Λήξη

11:26:32

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:26:02

Λήξη

11:26:31

Peter Pellegrini

Ρόλος : Prime Minister Slovak Republic

Διάρκεια

00:10:05

Έναρξη

11:26:06

Λήξη

11:36:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:35:48

Λήξη

11:36:04

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:36:04

Λήξη

11:37:45

Babette Winter

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:37:28

Λήξη

11:39:13

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:39:05

Λήξη

11:39:17

Hans-Olaf Henkel

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

11:39:14

Λήξη

11:40:41

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:40:13

Λήξη

11:40:38

Romeo Franz

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:40:34

Λήξη

11:42:22

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

11:41:57

Λήξη

11:42:35

Dimitrios Papadimoulis

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

11:42:20

Λήξη

11:44:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:43:42

Λήξη

11:44:02

Patrick O'Flynn

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:43:49

Λήξη

11:45:24

Eduard Kukan

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

11:45:02

Λήξη

11:46:58

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:46:28

Λήξη

11:46:39

Ivan Štefanec

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

11:46:34

Λήξη

11:48:26

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:47:50

Λήξη

11:48:09

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

11:48:03

Λήξη

11:50:12

Peter Pellegrini

Ρόλος : Prime Minister Slovak Republic

Διάρκεια

00:03:48

Έναρξη

11:49:30

Λήξη

11:53:18

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

11:52:53

Λήξη

11:53:00

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

11:52:56

Λήξη

11:54:53

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

11:54:17

Λήξη

11:54:48

Jaromír Štětina

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

11:54:21

Λήξη

11:55:26

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:55:04

Λήξη

11:55:13

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:55:08

Λήξη

11:56:50

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:56:23

Λήξη

11:56:32

Monika Smolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:56:28

Λήξη

11:57:59

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:57:32

Λήξη

11:57:45

Charles Tannock

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:57:35

Λήξη

11:59:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:58:44

Λήξη

11:59:01

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:58:49

Λήξη

12:00:24

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:59:57

Λήξη

12:00:10

Alojz Peterle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

12:00:03

Λήξη

12:00:52

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:00:39

Λήξη

12:00:53

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

12:00:45

Λήξη

12:02:17

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:01:49

Λήξη

12:02:09

Joachim Starbatty

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

12:01:58

Λήξη

12:03:44

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:03:18

Λήξη

12:03:31

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:03:23

Λήξη

12:04:58

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:04:34

Λήξη

12:04:42

Peter Pellegrini

Ρόλος : Prime Minister Slovak Republic

Διάρκεια

00:03:44

Έναρξη

12:04:37

Λήξη

12:08:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:07:52

Λήξη

12:08:07

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

12:07:57

Λήξη

12:09:37

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:09:11

Λήξη

12:09:21

Richard Sulík

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

12:09:20

Λήξη

12:11:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:10:47

Λήξη

12:10:55

Arne Lietz

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:10:52

Λήξη

12:12:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:12:00

Λήξη

12:12:11

Branislav Škripek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

12:12:03

Λήξη

12:13:51

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:13:24

Λήξη

12:13:41

Peter Pellegrini

Ρόλος : Prime Minister Slovak Republic

Διάρκεια

00:05:30

Έναρξη

12:13:35

Λήξη

12:19:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:18:39

Λήξη

12:19:05

12:28 - 12:30

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

12:28:40

Λήξη

12:30:51

12:30 - 12:33 Επανάληψη της συνεδρίασης

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

12:30:26

Λήξη

12:31:30

Pina Picierno

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:31:15

Λήξη

12:32:54

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:32:26

Λήξη

12:32:58

12:32 - 13:03 Ώρα των ψηφοφοριών

12:32 - 12:32 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:32:43

Λήξη

12:32:54

12:32 - 12:34 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

12:32:53

Λήξη

12:34:49

Marie-ChristineArnautu

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

12:32:59

Λήξη

12:33:45

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:33:35

Λήξη

12:34:07

Jean-MarieCavada

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:34:02

Λήξη

12:34:34

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:34:26

Λήξη

12:34:53

12:34 - 12:35 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

12:34:44

Λήξη

12:36:51

12:35 - 12:37 Παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου (B8-0147/2019) (ψηφοφορία)

RužaTomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

12:35:05

Λήξη

12:36:50

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

12:35:06

Λήξη

12:35:10

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

12:36:26

Λήξη

12:37:17

12:37 - 12:38 Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:37:04

Λήξη

12:37:26

DavidCoburn

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

12:37:18

Λήξη

12:38:00

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

12:37:43

Λήξη

12:38:45

12:38 - 12:38 Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:38:31

Λήξη

12:39:02

12:38 - 12:39 Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:38:53

Λήξη

12:39:16

12:39 - 12:39 Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (A8-0070/2019 - József Nagy) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:39:08

Λήξη

12:39:39

12:39 - 12:39 Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:39:30

Λήξη

12:40:04

12:39 - 12:40 Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:39:54

Λήξη

12:40:22

12:40 - 12:40 Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:40:13

Λήξη

12:40:38

12:40 - 12:40 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:40:30

Λήξη

12:40:58

12:40 - 12:41 Εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:40:49

Λήξη

12:41:16

12:41 - 12:41 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

12:41:08

Λήξη

12:41:46

12:41 - 12:44 Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:41:35

Λήξη

12:41:53

Juan FernandoLópez Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

12:41:46

Λήξη

12:42:44

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:42:28

Λήξη

12:43:01

Dennisde Jong

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:42:52

Λήξη

12:43:20

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:43:09

Λήξη

12:43:18

DanielDalton

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:43:14

Λήξη

12:43:40

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

12:43:32

Λήξη

12:44:24

12:44 - 12:51 Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:07:27

Έναρξη

12:44:11

Λήξη

12:51:39

12:51 - 12:51 Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:51:14

Λήξη

12:51:47

12:51 - 12:53 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

12:51:38

Λήξη

12:52:36

PaoloDe Castro

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

12:52:22

Λήξη

12:53:58

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:53:33

Λήξη

12:53:43

12:53 - 12:55 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:53:38

Λήξη

12:53:55

BarbaraSpinelli

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

12:53:48

Λήξη

12:55:13

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

12:54:47

Λήξη

12:55:39

12:55 - 12:56 Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:55:26

Λήξη

12:56:07

12:56 - 12:57 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:55:56

Λήξη

12:56:19

GillesLebreton

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

12:56:11

Λήξη

12:56:52

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

12:56:26

Λήξη

12:58:11

12:57 - 12:58 Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

12:57:46

Λήξη

12:58:28

12:58 - 13:02 Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:47

Έναρξη

12:58:17

Λήξη

13:01:04

ReinhardBütikofer

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

13:00:44

Λήξη

13:01:24

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

13:01:09

Λήξη

13:02:13

13:02 - 13:03 Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (A8-0075/2019 - Soraya Post) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:33

Έναρξη

13:01:58

Λήξη

13:05:32

13:05 - 13:06

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

13:05:07

Λήξη

13:06:18

13:06 - 13:34 Αιτιολογήσεις ψήφου

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:06:02

Λήξη

13:06:14

13:06 - 13:08 Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:06:07

Λήξη

13:06:24

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:06:17

Λήξη

13:07:48

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:07:14

Λήξη

13:07:21

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:07:21

Λήξη

13:08:58

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:08:29

Λήξη

13:08:46

13:08 - 13:10 Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:08:34

Λήξη

13:08:46

AlexMayer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

13:08:44

Λήξη

13:09:45

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:09:37

Λήξη

13:09:58

13:09 - 13:11 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:09:41

Λήξη

13:09:53

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:09:47

Λήξη

13:11:18

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:10:50

Λήξη

13:11:07

13:10 - 13:17 Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:11:01

Λήξη

13:11:08

DominiqueBilde

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

13:11:03

Λήξη

13:12:37

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:12:09

Λήξη

13:12:19

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

13:12:13

Λήξη

13:13:28

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:13:09

Λήξη

13:13:18

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:13:13

Λήξη

13:14:44

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:14:17

Λήξη

13:14:26

AdamSzejnfeld

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

13:14:20

Λήξη

13:15:27

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:15:09

Λήξη

13:15:18

José InácioFaria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:15:13

Λήξη

13:16:43

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:16:17

Λήξη

13:16:28

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

13:16:25

Λήξη

13:17:28

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:17:20

Λήξη

13:17:34

13:17 - 13:21 Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:17:25

Λήξη

13:17:34

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:17:29

Λήξη

13:19:08

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:18:37

Λήξη

13:18:51

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:18:44

Λήξη

13:20:20

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:19:46

Λήξη

13:19:59

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:19:50

Λήξη

13:21:24

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:20:54

Λήξη

13:21:13

13:21 - 13:25 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:21:00

Λήξη

13:21:17

AnaMiranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

13:21:04

Λήξη

13:22:47

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:22:18

Λήξη

13:22:28

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:22:21

Λήξη

13:23:55

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:23:27

Λήξη

13:23:37

AdamSzejnfeld

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:23:30

Λήξη

13:25:08

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

13:24:40

Λήξη

13:25:02

13:24 - 13:31 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:24:47

Λήξη

13:25:00

AnaMiranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:24:53

Λήξη

13:26:30

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:26:03

Λήξη

13:26:11

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:26:06

Λήξη

13:27:39

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:27:13

Λήξη

13:27:20

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

13:27:15

Λήξη

13:28:32

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:28:14

Λήξη

13:28:23

AdamSzejnfeld

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

13:28:17

Λήξη

13:29:44

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:29:18

Λήξη

13:29:28

José InácioFaria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

13:29:22

Λήξη

13:30:57

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:30:31

Λήξη

13:30:45

13:30 - 13:33 Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:30:37

Λήξη

13:30:48

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

13:30:47

Λήξη

13:32:02

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:31:55

Λήξη

13:32:03

MomchilNekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

13:31:58

Λήξη

13:33:38

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:33:12

Λήξη

13:33:26

13:33 - 13:34 Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (A8-0075/2019 - Soraya Post)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:33:18

Λήξη

13:33:26

AlexMayer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

13:33:26

Λήξη

13:34:33

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:34:23

Λήξη

13:34:34

13:34 - 13:34 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:34:34

Λήξη

13:34:41

15:00 - 15:01

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:00:46

Λήξη

15:01:03

15:00 - 15:01 Επανάληψη της συνεδρίασης

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

15:00:56

Λήξη

15:01:26

15:01 - 15:01 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

15:01:17

Λήξη

15:01:52

15:01 - 15:43 Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

15:01:42

Λήξη

15:02:19

Johannes Hahn

Ρόλος : for VPC/HR

Διάρκεια

00:04:08

Έναρξη

15:02:09

Λήξη

15:06:17

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:05:49

Λήξη

15:06:08

Sandra Kalniete

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

15:05:59

Λήξη

15:07:54

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:07:28

Λήξη

15:07:38

Ana Gomes

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

15:07:31

Λήξη

15:09:47

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

15:09:18

Λήξη

15:09:38

Amjad Bashir

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

15:09:33

Λήξη

15:10:58

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:10:51

Λήξη

15:11:04

Marietje Schaake

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:46

Έναρξη

15:10:57

Λήξη

15:13:44

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:13:20

Λήξη

15:13:31

Barbara Lochbihler

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

15:13:28

Λήξη

15:14:58

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

15:14:40

Λήξη

15:15:11

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

15:14:57

Λήξη

15:16:04

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

15:15:37

Λήξη

15:15:57

Barbara Lochbihler

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

15:15:44

Λήξη

15:16:38

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:16:31

Λήξη

15:16:43

Mylène Troszczynski

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

15:16:36

Λήξη

15:18:37

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

15:17:59

Λήξη

15:18:26

Laima Liucija Andrikienė

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

15:18:16

Λήξη

15:19:42

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:19:16

Λήξη

15:19:29

Francisco Assis

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

15:19:22

Λήξη

15:20:55

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

15:20:28

Λήξη

15:20:37

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:20:31

Λήξη

15:22:10

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:21:44

Λήξη

15:21:59

Judith Sargentini

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:21:50

Λήξη

15:23:28