Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

09:00 - 09:00

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:00:05

Λήξη

09:00:19

09:00 - 09:00 Έναρξη της συνεδρίασης

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:00:12

Λήξη

09:00:24

09:00 - 09:00 Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

09:00:18

Λήξη

09:00:57

09:00 - 09:47 Κλιματική αλλαγή (συζήτηση)

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:00:46

Λήξη

09:01:16

Melania Gabriela Ciot

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:08:42

Έναρξη

09:01:07

Λήξη

09:09:49

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:09:23

Λήξη

09:09:52

Miguel Arias Cañete

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:07:32

Έναρξη

09:09:41

Λήξη

09:17:13

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:16:46

Λήξη

09:17:06

Peter Liese

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:04:09

Έναρξη

09:17:03

Λήξη

09:21:12

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:21:05

Λήξη

09:21:19

Udo Bullmann

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:06:42

Έναρξη

09:21:09

Λήξη

09:27:52

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

09:27:28

Λήξη

09:28:15

Jadwiga Wiśniewska

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

09:28:03

Λήξη

09:30:14

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:29:47

Λήξη

09:29:56

Gerben-Jan Gerbrandy

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:50

Έναρξη

09:29:51

Λήξη

09:32:41

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:32:12

Λήξη

09:32:27

Bas Eickhout

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:04:34

Έναρξη

09:32:22

Λήξη

09:36:56

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:36:29

Λήξη

09:36:47

Lynn Boylan

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

09:36:39

Λήξη

09:38:48

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:38:13

Λήξη

09:38:28

Eleonora Evi

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

09:38:22

Λήξη

09:40:03

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:39:38

Λήξη

09:39:49

Joëlle Mélin

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

09:39:44

Λήξη

09:41:24

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:40:58

Λήξη

09:41:22

Miguel Arias Cañete

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:25

Έναρξη

09:41:13

Λήξη

09:45:38

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:45:12

Λήξη

09:45:27

Melania Gabriela Ciot

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:45:19

Λήξη

09:47:00

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

09:46:32

Λήξη

09:47:41

10:01 - 10:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:01:35

Λήξη

10:01:50

10:01 - 10:01 Επανάληψη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:01:43

Λήξη

10:02:03

10:02 - 12:06 Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Μαρτίου 2019 και αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:01:55

Λήξη

10:02:11

Melania Gabriela Ciot

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:07:30

Έναρξη

10:02:04

Λήξη

10:09:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:09:09

Λήξη

10:09:24

Frans Timmermans

Ρόλος : (premier Vice-President de la commission)

Διάρκεια

00:08:43

Έναρξη

10:09:23

Λήξη

10:18:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:18:00

Λήξη

10:18:19

Michel Barnier

Ρόλος : Chief Brexit negotiator

Διάρκεια

00:13:02

Έναρξη

10:18:11

Λήξη

10:31:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

10:30:47

Λήξη

10:31:35

Manfred Weber

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:05:14

Έναρξη

10:31:22

Λήξη

10:36:36

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:36:08

Λήξη

10:36:23

Udo Bullmann

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:04:54

Έναρξη

10:36:18

Λήξη

10:41:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:41:05

Λήξη

10:41:22

Hans-Olaf Henkel

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:03:39

Έναρξη

10:41:09

Λήξη

10:44:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:44:22

Λήξη

10:44:34

Guy Verhofstadt

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:05:47

Έναρξη

10:44:26

Λήξη

10:50:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:49:48

Λήξη

10:49:59

Philippe Lamberts

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:03:28

Έναρξη

10:49:54

Λήξη

10:53:22

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:52:57

Λήξη

10:53:11

Gabriele Zimmer

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:05:34

Έναρξη

10:53:04

Λήξη

10:58:39

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:58:12

Λήξη

10:58:26

Nigel Farage

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:03:31

Έναρξη

10:58:20

Λήξη

11:01:51

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:01:25

Λήξη

11:01:39

Gerard Batten

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

11:01:34

Λήξη

11:04:01

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:03:31

Λήξη

11:03:52

Diane Dodds

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

11:03:42

Λήξη

11:05:35

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:05:02

Λήξη

11:05:13

Janusz Lewandowski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

11:05:09

Λήξη

11:07:47

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:07:24

Λήξη

11:07:35

Roberto Gualtieri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

11:07:25

Λήξη

11:10:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:09:57

Λήξη

11:10:05

James Nicholson

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

11:10:05

Λήξη

11:12:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:12:32

Λήξη

11:12:57

Marian Harkin

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

11:12:44

Λήξη

11:15:01

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:14:34

Λήξη

11:14:50

Jill Evans

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:14:40

Λήξη

11:16:18

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:15:50

Λήξη

11:16:00

Martina Anderson

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

11:15:55

Λήξη

11:18:19

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:17:48

Λήξη

11:18:06

Piernicola Pedicini

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

11:17:59

Λήξη

11:19:26

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:19:00

Λήξη

11:19:10

Janice Atkinson

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

11:19:04

Λήξη

11:20:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:20:06

Λήξη

11:20:14

Steven Woolfe

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:20:09

Λήξη

11:21:57

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:21:28

Λήξη

11:21:39

Elmar Brok

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:33

Έναρξη

11:21:36

Λήξη

11:24:09

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:24:01

Λήξη

11:24:11

Mercedes Bresso

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

11:24:05

Λήξη

11:26:28

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:26:00

Λήξη

11:26:11

Peter van Dalen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:26:05

Λήξη

11:27:43

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:27:15

Λήξη

11:27:24

Luke Ming Flanagan

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:27:19

Λήξη

11:29:01

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:28:36

Λήξη

11:28:44

Bernard Monot

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:28:39

Λήξη

11:30:18

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:29:50

Λήξη

11:30:00

Harald Vilimsky

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

11:29:59

Λήξη

11:31:56

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:31:49

Λήξη

11:32:02

Eleftherios Synadinos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:31:53

Λήξη

11:33:28

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:33:00

Λήξη

11:33:10

Pilar del Castillo Vera

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:52

Έναρξη

11:33:04

Λήξη

11:35:56

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

11:35:27

Λήξη

11:35:56

Kathleen Van Brempt

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

11:35:47

Λήξη

11:37:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:37:25

Λήξη

11:37:37

Richard Sulík

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:37:30

Λήξη

11:39:12

Nicolas Bay

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:38:48

Λήξη

11:40:25

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:39:59

Λήξη

11:40:09

Danuta Maria Hübner

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

11:40:08

Λήξη

11:41:33

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:41:27

Λήξη

11:41:37

Tanja Fajon

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

11:41:30

Λήξη

11:43:36

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:43:09

Λήξη

11:43:20

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:43:14

Λήξη

11:44:50

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:44:24

Λήξη

11:44:35

Luděk Niedermayer

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

11:44:29

Λήξη

11:46:30

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:46:02

Λήξη

11:46:12

Josef Weidenholzer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:46:11

Λήξη

11:47:54

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:47:48

Λήξη

11:47:59

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:47:52

Λήξη

11:49:26

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:48:58

Λήξη

11:49:08

Julie Girling

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

11:49:01

Λήξη

11:51:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

11:51:20

Λήξη

11:51:53

Richard Corbett

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

11:51:43

Λήξη

11:53:37

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:53:11

Λήξη

11:53:23

Othmar Karas

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

11:53:16

Λήξη

11:55:42

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:55:16

Λήξη

11:55:26

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:55:25

Λήξη

11:57:07

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:57:01

Λήξη

11:57:13

Dubravka Šuica

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

11:57:07

Λήξη

11:59:11

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:58:44

Λήξη

11:58:56

Frans Timmermans

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:28

Έναρξη

11:58:50

Λήξη

12:02:18

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

12:01:53

Λήξη

12:02:30

Frans Timmermans

Ρόλος : Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:20

Έναρξη

12:02:26

Λήξη

12:05:46

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:05:21

Λήξη

12:05:44

Melania Gabriela Ciot

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

12:05:35

Λήξη

12:06:44

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:06:27

Λήξη

12:06:38

12:07 - 12:07

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:07:27

Λήξη

12:07:43

12:07 - 12:07 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:07:36

Λήξη

12:07:50

12:07 - 13:10 Ώρα των ψηφοφοριών

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:07:43

Λήξη

12:08:15

12:08 - 12:11 Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής εξαγωγής ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:08:06

Λήξη

12:08:32

KlausBuchner

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:46

Έναρξη

12:08:24

Λήξη

12:11:10

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:10:45

Λήξη

12:11:18

12:11 - 12:11 Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:11:08

Λήξη

12:11:35

12:11 - 12:11 Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:11:26

Λήξη

12:11:51

12:11 - 12:12 Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:11:43

Λήξη

12:12:06

12:12 - 12:12 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:11:58

Λήξη

12:12:21

12:12 - 12:13 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

12:12:13

Λήξη

12:13:44

12:13 - 12:13 Συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:13:19

Λήξη

12:13:39

12:13 - 12:13 Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή για των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:13:32

Λήξη

12:14:03

12:13 - 12:14 Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:13:54

Λήξη

12:14:19

12:14 - 12:16 Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

12:14:10

Λήξη

12:16:24

12:16 - 12:32 Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:17:17

Έναρξη

12:15:59

Λήξη

12:33:17

12:32 - 12:39 Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:06:38

Έναρξη

12:32:52

Λήξη

12:39:31

12:39 - 12:45 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:06:43

Έναρξη

12:39:06

Λήξη

12:45:49

12:45 - 12:45 Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:45:24

Λήξη

12:45:58

12:45 - 12:46 Προτεινόμενες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:45:48

Λήξη

12:46:23

12:46 - 12:46 Θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

12:46:13

Λήξη

12:46:54

12:46 - 12:47 Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:46:43

Λήξη

12:47:08

12:47 - 12:47 Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

12:47:00

Λήξη

12:47:35

12:47 - 12:49 Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ( ) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:47:25

Λήξη

12:47:53

AlainCadec

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

12:47:44

Λήξη

12:49:00

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:48:41

Λήξη

12:49:13

12:49 - 12:50 Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης ( ) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

12:49:03

Λήξη

12:50:12

12:50 - 12:50 Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ( - Ismail Ertug) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

12:49:56

Λήξη

12:50:43

12:50 - 13:02 Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (B8-0156/2019) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:12:40

Έναρξη

12:50:31

Λήξη

13:03:11

13:02 - 13:05 Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:02:46

Λήξη

13:04:17

AnnaFotyga

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

13:03:52

Λήξη

13:04:31

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:04:19

Λήξη

13:05:56

13:05 - 13:07 Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:23

Έναρξη

13:05:31

Λήξη

13:10:54

13:10 - 13:45 Αιτιολογήσεις ψήφου

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

13:10:29

Λήξη

13:11:14

13:10 - 13:15 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

13:10:29

Λήξη

13:11:22

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

13:11:09

Λήξη

13:12:22

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:12:03

Λήξη

13:12:17

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:12:09

Λήξη

13:13:45

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:13:18

Λήξη

13:13:30

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:13:27

Λήξη

13:14:41

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

13:14:32

Λήξη

13:15:06

13:14 - 13:17 Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:14:40

Λήξη

13:15:00

DanutaJazłowiecka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

13:14:53

Λήξη

13:15:31

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

13:15:17

Λήξη

13:15:57

MortenMesserschmidt

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:15:44

Λήξη

13:17:23

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

13:16:54

Λήξη

13:17:26

13:16 - 13:20 Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:16:59

Λήξη

13:17:20

LucyAnderson

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

13:17:18

Λήξη

13:18:09

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:18:02

Λήξη

13:18:18

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

13:18:06

Λήξη

13:19:22

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:19:02

Λήξη

13:19:16

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:19:07

Λήξη

13:20:38

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

13:20:10

Λήξη

13:20:34

13:20 - 13:23 Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:20:20

Λήξη

13:20:31

MonicaMacovei

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

13:20:25

Λήξη

13:21:59

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:21:33

Λήξη

13:21:46

MortenMesserschmidt

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:21:38

Λήξη

13:23:07

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

13:22:40

Λήξη

13:23:05

13:22 - 13:30 Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:22:44

Λήξη

13:23:01

MortenMesserschmidt

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

13:22:54

Λήξη

13:24:20

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:23:54

Λήξη

13:24:06

SilviaCosta

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

13:23:59

Λήξη

13:25:02

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:24:46

Λήξη

13:24:56

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:24:49

Λήξη

13:26:03

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:25:45

Λήξη

13:25:56

IlhanKyuchyuk

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

13:25:53

Λήξη

13:26:51

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:26:43

Λήξη

13:26:56

BranislavŠkripek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:26:48

Λήξη

13:28:25

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

13:27:59

Λήξη

13:28:33

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

13:28:21

Λήξη

13:30:19

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

13:28:37

Λήξη

13:30:25

13:29 - 13:33 Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:29:58

Λήξη

13:31:37

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:31:09

Λήξη

13:31:21

IlhanKyuchyuk

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

13:31:19

Λήξη

13:32:11

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:32:03

Λήξη

13:32:16

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:32:09

Λήξη

13:33:34

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:33:05

Λήξη

13:33:27

13:33 - 13:35 Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:33:11

Λήξη

13:33:25

MonicaMacovei

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

13:33:18

Λήξη

13:35:08

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

13:34:42

Λήξη

13:35:05

13:34 - 13:42 Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (B8-0156/2019)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:34:49

Λήξη

13:35:00

MomchilNekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:34:54

Λήξη

13:36:20

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:35:53

Λήξη

13:36:05

UrszulaKrupa

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:35:57

Λήξη

13:37:31

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:37:05

Λήξη

13:37:16

MariaSpyraki

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:37:09

Λήξη

13:38:34

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:38:07

Λήξη

13:38:18

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:38:11

Λήξη

13:39:51

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:39:24

Λήξη

13:39:36

NicolaCaputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

13:39:28

Λήξη

13:41:03

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:40:36

Λήξη

13:40:51

PirkkoRuohonen-Lerner

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:40:42

Λήξη

13:42:20

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:41:53

Λήξη

13:42:14

13:41 - 13:43 Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:41:56

Λήξη

13:42:11

JiříPayne

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

13:42:04

Λήξη

13:43:52

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

13:43:26

Λήξη

13:44:02

13:43 - 13:45 Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

13:43:27

Λήξη

13:43:50

Cécile KashetuKyenge

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:43:42

Λήξη

13:45:15

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:44:45

Λήξη

13:44:56

13:44 - 13:45 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:44:52

Λήξη

13:45:01

15:00 - 15:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

15:00:24

Λήξη

15:00:27

15:00 - 15:00

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

15:00:20

Λήξη

15:00:24

15:00 - 15:01 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:56

Έναρξη

15:00:22

Λήξη

15:01:19

15:01 - 15:54 Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (συζήτηση)

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

15:01:10

Λήξη

15:01:18

Cecilia Malmström

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:54

Έναρξη

15:01:13

Λήξη

15:07:08

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

15:06:39

Λήξη

15:07:08

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

15:06:54

Λήξη

15:09:20

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:08:52

Λήξη

15:09:08

Bernd Lange

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

15:09:02

Λήξη

15:11:19

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:11:11

Λήξη

15:11:26

Jan Zahradil

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

15:11:18

Λήξη

15:13:28

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:13:00

Λήξη

15:13:17

Marietje Schaake

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

15:13:06

Λήξη

15:15:44

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:15:17

Λήξη

15:15:33

Yannick Jadot

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

15:15:24

Λήξη

15:18:06

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:17:39

Λήξη

15:18:02

Helmut Scholz

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

15:17:49

Λήξη

15:20:05

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:19:32

Λήξη

15:19:52

Tiziana Beghin

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

15:19:42

Λήξη

15:21:14

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:20:46

Λήξη

15:21:02

France Jamet

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

15:20:57

Λήξη

15:22:06

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:21:58

Λήξη

15:22:18

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

15:22:09

Λήξη

15:23:43

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:23:13

Λήξη

15:23:31

Victor Boştinaru

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

15:23:19

Λήξη

15:25:12

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:24:45

Λήξη

15:24:57

Dita Charanzová

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

15:24:55

Λήξη

15:26:09

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:26:01

Λήξη

15:26:17

Reinhard Bütikofer

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

15:26:10

Λήξη

15:27:23

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:27:15

Λήξη

15:27:30

Lola Sánchez Caldentey

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

15:27:19

Λήξη

15:29:04

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:28:36

Λήξη

15:28:55

William (The Earl of) Dartmouth

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

15:28:41

Λήξη

15:30:54

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

15:30:26

Λήξη

15:30:57

Yannick Jadot

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

15:30:45

Λήξη

15:31:35

William (The Earl of) Dartmouth

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

15:31:16

Λήξη

15:32:15

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:31:55

Λήξη

15:32:15

Christophe Hansen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

15:32:02

Λήξη

15:33:27

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:32:57

Λήξη

15:33:14

Jeppe Kofod

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

15:33:03

Λήξη

15:35:08

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

15:34:17

Λήξη

15:34:54

Bill Etheridge

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

15:34:36

Λήξη

15:35:47

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:35:26

Λήξη

15:35:42

Jeppe Kofod

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

15:35:30

Λήξη

15:36:27

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:36:10

Λήξη

15:36:26

Mireille D'Ornano

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:36:15

Λήξη

15:37:54

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

15:37:28

Λήξη

15:37:57

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

15:37:51

Λήξη

15:39:06

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

15:38:45

Λήξη

15:39:07

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:38:53

Λήξη

15:40:32

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:40:04

Λήξη

15:40:24

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

15:40:12

Λήξη

15:41:45

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:41:16

Λήξη

15:41:29

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

15:41:22

Λήξη

15:43:06

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

15:42:30

Λήξη

15:42:58

Molly Scott Cato

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

15:42:47

Λήξη

15:44:15

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:43:47

Λήξη

15:43:59

Rosa D'Amato

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

15:43:52

Λήξη

15:45:25

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:44:56

Λήξη

15:45:09

Jarosław Wałęsa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

15:45:01

Λήξη

15:46:26

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:45:58

Λήξη

15:46:15

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

15:46:06

Λήξη

15:47:39

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:47:11

Λήξη

15:47:25

Marc Tarabella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

15:47:17

Λήξη

15:48:27

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:48:10

Λήξη

15:48:23

Maria Arena

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

15:48:16

Λήξη

15:49:53

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:49:31

Λήξη

15:49:40