Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

09:01 - 09:01

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:01:15

Λήξη

09:01:32

09:01 - 09:01 Έναρξη της συνεδρίασης

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:01:25

Λήξη

09:01:42

09:01 - 09:49 Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

09:01:35

Λήξη

09:02:12

Eleni Theocharous

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:34

Έναρξη

09:02:01

Λήξη

09:06:36

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:06:10

Λήξη

09:06:28

Francesc Gambús

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:24

Έναρξη

09:06:13

Λήξη

09:10:38

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:10:12

Λήξη

09:10:26

Frans Timmermans

Ρόλος : Premier vice-président de la Commission

Διάρκεια

00:04:59

Έναρξη

09:10:22

Λήξη

09:15:21

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:15:15

Λήξη

09:15:29

Alojz Peterle

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

09:15:21

Λήξη

09:16:54

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:16:25

Λήξη

09:16:39

Elly Schlein

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

09:16:31

Λήξη

09:19:11

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:18:44

Λήξη

09:19:00

Czesław Hoc

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

09:18:51

Λήξη

09:20:35

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:20:08

Λήξη

09:20:22

Mirja Vehkaperä

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

09:20:13

Λήξη

09:22:19

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:21:51

Λήξη

09:22:05

Benedek Jávor

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

09:21:56

Λήξη

09:23:36

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:23:09

Λήξη

09:23:22

Anja Hazekamp

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

09:23:16

Λήξη

09:25:18

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:24:51

Λήξη

09:25:11

Olaf Stuger

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

09:24:58

Λήξη

09:26:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:26:29

Λήξη

09:26:45

Bogusław Sonik

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:26:33

Λήξη

09:28:12

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:27:45

Λήξη

09:28:01

Miriam Dalli

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

09:27:52

Λήξη

09:30:34

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:30:06

Λήξη

09:30:22

Gerben-Jan Gerbrandy

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

09:30:11

Λήξη

09:32:25

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:31:53

Λήξη

09:32:14

Heidi Hautala

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

09:32:02

Λήξη

09:33:58

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:33:17

Λήξη

09:33:45

Olaf Stuger

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

09:33:33

Λήξη

09:34:25

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

09:34:08

Λήξη

09:34:44

Heidi Hautala

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:34:12

Λήξη

09:34:40

Lola Sánchez Caldentey

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

09:34:33

Λήξη

09:36:36

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:36:08

Λήξη

09:36:21

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

09:36:13

Λήξη

09:37:46

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:37:19

Λήξη

09:37:44

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:37:28

Λήξη

09:39:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:38:39

Λήξη

09:38:57

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:38:49

Λήξη

09:40:27

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:40:00

Λήξη

09:40:17

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

09:40:09

Λήξη

09:41:48

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:41:22

Λήξη

09:41:39

Frans Timmermans

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:32

Έναρξη

09:41:31

Λήξη

09:46:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:45:36

Λήξη

09:45:49

Eleni Theocharous

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

09:45:46

Λήξη

09:47:12

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:46:45

Λήξη

09:46:56

Francesc Gambús

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

09:46:50

Λήξη

09:49:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:49:01

Λήξη

09:49:14

09:49 - 10:19 Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (συζήτηση)

Christofer Fjellner

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:04

Έναρξη

09:49:27

Λήξη

09:54:31

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:53:52

Λήξη

09:54:08

Neven Mimica

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:29

Έναρξη

09:54:01

Λήξη

10:00:31

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:00:05

Λήξη

10:00:25

Brando Benifei

Ρόλος : AFET

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

10:00:14

Λήξη

10:02:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:01:25

Λήξη

10:01:40

Santiago Fisas Ayxelà

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:01:35

Λήξη

10:03:11

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:02:43

Λήξη

10:02:58

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

10:02:49

Λήξη

10:05:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:04:34

Λήξη

10:04:58

Marietje Schaake

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:04:50

Λήξη

10:06:44

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:06:17

Λήξη

10:06:31

Heidi Hautala

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:06:25

Λήξη

10:08:10

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:07:43

Λήξη

10:07:54

Helmut Scholz

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:07:47

Λήξη

10:09:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:09:01

Λήξη

10:09:12

Tiziana Beghin

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:09:05

Λήξη

10:10:31

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:10:04

Λήξη

10:10:22

France Jamet

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:10:10

Λήξη

10:11:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:11:18

Λήξη

10:11:32

William (The Earl of) Dartmouth

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

10:11:26

Λήξη

10:13:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:13:01

Λήξη

10:13:13

Danilo Oscar Lancini

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:13:05

Λήξη

10:14:51

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:14:23

Λήξη

10:14:41

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:14:33

Λήξη

10:16:08

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:15:42

Λήξη

10:15:59

Neven Mimica

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

10:15:50

Λήξη

10:17:40

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:17:14

Λήξη

10:17:27

Christofer Fjellner

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

10:17:20

Λήξη

10:19:54

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:19:29

Λήξη

10:19:43

10:19 - 10:40 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:19:46

Λήξη

10:20:03

Heidi Hautala

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:19:56

Λήξη

10:21:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:21:18

Λήξη

10:21:33

Mark Demesmaeker

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

10:21:25

Λήξη

10:23:15

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:22:46

Λήξη

10:23:02

Helmut Scholz

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

10:22:59

Λήξη

10:24:10

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:24:03

Λήξη

10:24:15

Wolf Klinz

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

10:24:08

Λήξη

10:25:56

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:25:28

Λήξη

10:25:39

Ana Gomes

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:25:33

Λήξη

10:27:17

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:26:51

Λήξη

10:27:08

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:26:57

Λήξη

10:28:27

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:28:02

Λήξη

10:28:21

Julie Ward

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

10:28:13

Λήξη

10:30:07

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:29:41

Λήξη

10:29:58

Nathan Gill

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:29:47

Λήξη

10:31:30

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:31:02

Λήξη

10:31:23

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:31:14

Λήξη

10:32:56

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:32:30

Λήξη

10:32:45

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:32:38

Λήξη

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:33:51

Λήξη

10:34:05

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:33:57

Λήξη

10:35:39

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:35:13

Λήξη

10:35:30

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

10:35:22

Λήξη

10:37:11

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:36:43

Λήξη

10:37:01

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

10:36:53

Λήξη

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:37:53

Λήξη

10:38:09

Neven Mimica

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:59

Έναρξη

10:38:02

Λήξη

10:41:01

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:40:34

Λήξη

10:40:54

10:41 - 11:15 Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

10:40:59

Λήξη

10:41:32

Bodil Valero

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

10:41:22

Λήξη

10:43:10

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:42:43

Λήξη

10:42:58

Cornelia Ernst

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:42:56

Λήξη

10:44:27

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:44:18

Λήξη

10:44:37

Marietje Schaake

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:44:28

Λήξη

10:46:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:45:47

Λήξη

10:45:59

Wajid Khan

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:45:52

Λήξη

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:46:59

Λήξη

10:47:13

Charles Tannock

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

10:47:05

Λήξη

10:49:08

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:48:42

Λήξη

10:49:00

Tunne Kelam

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

10:48:48

Λήξη

10:51:16

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

10:50:20

Λήξη

10:51:16

Cristian Dan Preda

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:51:01

Λήξη

10:52:35

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

10:52:08

Λήξη

10:52:42

Bas Belder

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

10:52:30

Λήξη

10:54:20

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:53:51

Λήξη

10:54:10

Jaromír Štětina

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:54:02

Λήξη

10:55:48

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:55:16

Λήξη

10:55:37

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:55:28

Λήξη

10:57:01

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:56:35

Λήξη

10:57:00

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:56:51

Λήξη

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:57:54

Λήξη

10:58:08

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:58:00

Λήξη

10:59:40

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:59:13

Λήξη

10:59:27

Mark Demesmaeker

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:59:20

Λήξη

11:00:52

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:00:26

Λήξη

11:00:49

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:00:39

Λήξη

11:02:19

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:01:45

Λήξη

11:02:12

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:02:02

Λήξη

11:03:37

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:03:10

Λήξη

11:03:28

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:03:20

Λήξη

11:05:04

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:04:37

Λήξη

11:04:51

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:04:43

Λήξη

11:06:22

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:05:54

Λήξη

11:06:13

Jude Kirton-Darling

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:06:03

Λήξη

11:07:54

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:07:25

Λήξη

11:07:49

Stanislav Polčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:07:35

Λήξη

11:09:07

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:08:40

Λήξη

11:09:07

Neven Mimica

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:33

Έναρξη

11:08:56

Λήξη

11:15:29

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

11:15:03

Λήξη

11:15:45

11:15 - 11:47 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:15:38

Λήξη

11:16:01

Molly Scott Cato

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

11:15:58

Λήξη

11:17:11

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

11:17:05

Λήξη

11:17:52

Ignazio Corrao

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:17:14

Λήξη

11:18:54

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:18:28

Λήξη

11:18:47

Xabier Benito Ziluaga

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:18:38

Λήξη

11:20:23

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:19:57

Λήξη

11:20:14

Beatriz Becerra Basterrechea

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

11:20:04

Λήξη

11:21:21

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:21:02

Λήξη

11:21:20

Ramón Jáuregui Atondo

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

11:21:12

Λήξη

11:22:58

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:22:32

Λήξη

11:22:48

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

11:22:39

Λήξη

11:24:54

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:24:25

Λήξη

11:24:49

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

11:24:40

Λήξη

11:26:06

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

11:25:38

Λήξη

11:26:23

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

11:26:09

Λήξη

11:27:12

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:26:42

Λήξη

11:26:53

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

11:26:44

Λήξη

11:27:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

11:27:06

Λήξη

11:28:06

Francisco Assis

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:27:49

Λήξη

11:29:33

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:29:05

Λήξη

11:29:20

Ana Miranda

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:29:12

Λήξη

11:30:53

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:30:25

Λήξη

11:30:44

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:30:33

Λήξη

11:32:22

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:31:51

Λήξη

11:32:06

Krzysztof Hetman

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:31:58

Λήξη

11:33:39

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:33:09

Λήξη

11:33:28

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

11:33:25

Λήξη

11:34:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:34:32

Λήξη

11:34:52

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:34:43

Λήξη

11:36:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:35:48

Λήξη

11:36:14

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

11:36:01

Λήξη

11:37:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:37:22

Λήξη

11:37:37

Krisztina Morvai

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:37:29

Λήξη

11:39:19

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

11:38:49

Λήξη

11:39:30

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

11:38:55

Λήξη

11:40:43

Stanislav Polčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:40:17

Λήξη

11:42:02

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:41:35

Λήξη

11:41:43

Neven Mimica

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:51

Έναρξη

11:41:36

Λήξη

11:47:27

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:47:01

Λήξη

11:47:39

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:00:17

Λήξη

12:00:49

12:00 - 12:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:00:45

Λήξη

12:00:54

12:00 - 12:22 Καλωσόρισμα

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:34

Έναρξη

12:00:54

Λήξη

12:04:28

Philippe Lamberts

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

12:04:23

Λήξη

12:06:50

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:06:08

Λήξη

12:07:38

Gabriele Zimmer

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

12:07:10

Λήξη

12:09:27

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

12:09:16

Λήξη

12:10:06

Josef Weidenholzer

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

12:10:04

Λήξη

12:11:06

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:11:04

Λήξη

12:11:20

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

12:11:21

Λήξη

12:12:13

Esteban González Pons

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

12:12:08

Λήξη

12:14:04

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:56

Έναρξη

12:13:45

Λήξη

12:14:41

Eleonora Forenza

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

12:14:35

Λήξη

12:15:19

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

12:15:12

Λήξη

12:16:19

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:02

Έναρξη

12:16:10

Λήξη

12:16:12

James Carver

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

12:16:13

Λήξη

12:17:01

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:17:02

Λήξη

12:17:16

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:17:12

Λήξη

12:17:39

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

12:17:37

Λήξη

12:18:28

France Jamet

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:18:14

Λήξη

12:18:39

Daniele Viotti

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:18:35

Λήξη

12:19:09

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:19:05

Λήξη

12:19:36

Laura Agea

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:19:32

Λήξη

12:19:46

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:19:46

Λήξη

12:20:33

Guy Verhofstadt

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

12:20:34

Λήξη

12:21:55

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:22:00

Λήξη

12:22:26

12:22 - 13:12 Ώρα των ψηφοφοριών

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

12:22:26

Λήξη

12:22:29

12:22 - 12:22 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:22:24

Λήξη

12:22:38

12:22 - 12:22 Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:22:31

Λήξη

12:22:49

12:22 - 12:23 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

12:22:42

Λήξη

12:23:41

12:23 - 12:23 Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:23:27

Λήξη

12:23:52

12:23 - 12:24 Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

12:23:44

Λήξη

12:24:24

12:24 - 12:26 Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)

MattCarthy

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

12:24:14

Λήξη

12:24:59

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:24:49

Λήξη

12:25:11

RobertoGualtieri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:25:01

Λήξη

12:25:46

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

12:25:37

Λήξη

12:26:19

12:26 - 12:26 Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:26:16

Λήξη

12:26:47

12:26 - 12:36 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:28:49

Έναρξη

12:26:37

Λήξη

12:55:27

12:36 - 12:37 Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

12:36:57

Λήξη

12:38:54

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:36:57

Λήξη

12:37:16

12:37 - 12:43 Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri)

SvenGiegold

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

12:38:49

Λήξη

12:40:37

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:40:02

Λήξη

12:40:33

RobertoGualtieri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

12:40:26

Λήξη

12:42:08

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

12:41:48

Λήξη

12:42:59

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:42:37

Λήξη

12:42:59

12:42 - 12:43 Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:42:54

Λήξη

12:43:31

12:43 - 12:43 Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

12:43:21

Λήξη

12:44:01

12:43 - 12:44 Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:43:50

Λήξη

12:44:38

12:44 - 12:44 Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (B8-0176/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:44:26

Λήξη

12:44:49

12:44 - 12:55 Κλιματική αλλαγή (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:11:04

Έναρξη

12:44:41

Λήξη

12:55:46

12:55 - 13:03 Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (B8-0163/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:55:26

Λήξη

12:55:41

FranceJamet

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:55:36

Λήξη

12:56:10

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:07:09

Έναρξη

12:56:07

Λήξη

13:03:16

13:03 - 13:06 Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:17

Έναρξη

13:03:11

Λήξη

13:06:29

13:06 - 13:07 Η κατάσταση στη Νικαράγουα (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

13:06:04

Λήξη

13:07:13

13:07 - 13:11 Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:57

Έναρξη

13:07:02

Λήξη

13:11:59

13:12 - 13:13

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

13:12:41

Λήξη

13:13:40

13:13 - 13:45 Αιτιολογήσεις ψήφου

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:13:26

Λήξη

13:13:34

13:13 - 13:16 Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (A8-0084/2019 - Julia Reda)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

13:13:28

Λήξη

13:16:01

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

13:14:29

Λήξη

13:15:46

13:15 - 13:21 Έκθεση του 2018 για την Τουρκία (A8-0091/2019 - Kati Piri)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:15:36

Λήξη

13:15:51

MonicaMacovei

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

13:15:44

Λήξη

13:17:29

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

13:17:05

Λήξη

13:17:28

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

13:17:15

Λήξη

13:18:29

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:18:11

Λήξη

13:18:25

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:18:17

Λήξη

13:19:42

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:19:16

Λήξη

13:19:33

BranislavŠkripek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:19:24

Λήξη

13:20:54

13:20 - 13:22 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:20:35

Λήξη

13:20:53

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:20:45

Λήξη

13:22:19

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

13:21:53

Λήξη

13:22:23

13:21 - 13:25 Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

13:21:59

Λήξη

13:22:19

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:22:12

Λήξη

13:23:37

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:23:11

Λήξη

13:23:28

JulieWard

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

13:23:25

Λήξη

13:24:41

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

13:24:37

Λήξη

13:25:05

13:24 - 13:27 Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:24:42

Λήξη

13:25:01

MiapetraKumpula-Natri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:24:54

Λήξη

13:26:33

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:26:07

Λήξη

13:26:26

MirosławPiotrowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:26:17

Λήξη

13:27:54

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:27:25

Λήξη

13:27:46

13:27 - 13:29 Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:27:28

Λήξη

13:27:44

MirosławPiotrowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:27:37

Λήξη

13:28:52

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

13:28:30

Λήξη

13:29:15

13:28 - 13:38 Κλιματική αλλαγή (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:28:36

Λήξη

13:28:53

AnaMiranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:28:46

Λήξη

13:30:19

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:29:53

Λήξη

13:30:10

YounousOmarjee

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:30:02

Λήξη

13:31:33

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:31:07

Λήξη

13:31:19

MiguelUrbán Crespo

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:31:12

Λήξη

13:32:50

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:32:23

Λήξη

13:32:38

MiapetraKumpula-Natri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

13:32:29

Λήξη

13:34:09

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

13:33:38

Λήξη

13:33:59

MirosławPiotrowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

13:33:49

Λήξη

13:34:52

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:34:36

Λήξη

13:34:51

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:34:42

Λήξη

13:36:16