Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

17:06 - 17:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

17:06:29

Λήξη

17:06:50

17:06 - 17:06 Επανάληψη της συνόδου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

17:06:39

Λήξη

17:06:50

17:06 - 17:06 Έναρξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

17:06:44

Λήξη

17:06:52

17:06 - 17:10 Δηλώσεις της Προεδρίας

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:55

Έναρξη

17:06:47

Λήξη

17:10:42

17:10 - 17:11 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

17:10:17

Λήξη

17:10:42

Antanas Guoga

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

17:10:39

Λήξη

17:11:18

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

17:11:10

Λήξη

17:11:38

17:11 - 17:12 Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

17:11:42

Λήξη

17:12:16

17:12 - 17:12 Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

17:12:06

Λήξη

17:12:47

17:12 - 17:13 Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

17:12:36

Λήξη

17:13:24

17:13 - 17:13 Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

17:13:12

Λήξη

17:13:28

17:13 - 17:36 Διάταξη των εργασιών

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

17:13:21

Λήξη

17:14:04

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:13:58

Λήξη

17:14:25

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:14:19

Λήξη

17:14:34

Monika Smolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

17:14:24

Λήξη

17:15:22

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

17:15:05

Λήξη

17:15:19

Sophia in 't Veld

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

17:15:11

Λήξη

17:16:45

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:16:19

Λήξη

17:16:30

Monika Smolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

17:16:27

Λήξη

17:17:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:50

Έναρξη

17:16:52

Λήξη

17:19:43

Marco Zanni

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

17:19:19

Λήξη

17:20:31

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

17:20:13

Λήξη

17:22:45

Bas Eickhout

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

17:22:17

Λήξη

17:23:31

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

17:23:12

Λήξη

17:24:41

Bas Eickhout

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

17:24:18

Λήξη

17:25:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

17:25:10

Λήξη

17:26:45

Andrey Novakov

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

17:26:18

Λήξη

17:27:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

17:26:54

Λήξη

17:27:16

Kosma Złotowski

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

17:27:11

Λήξη

17:28:24

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

17:28:06

Λήξη

17:28:16

Ismail Ertug

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

17:28:21

Λήξη

17:29:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

17:29:05

Λήξη

17:30:44

Karima Delli

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

17:30:20

Λήξη

17:31:36

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:31:18

Λήξη

17:31:40

Antanas Guoga

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

17:31:26

Λήξη

17:32:15

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

17:32:00

Λήξη

17:32:51

Roberta Metsola

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

17:32:37

Λήξη

17:34:06

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

17:33:39

Λήξη

17:34:00

Daniel Dalton

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

17:33:49

Λήξη

17:34:57

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

17:34:40

Λήξη

17:36:12

17:35 - 17:37

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

17:35:59

Λήξη

17:37:21

17:36 - 18:59 Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

17:37:21

Λήξη

17:38:02

Jeppe Kofod

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:34

Έναρξη

17:37:53

Λήξη

17:43:28

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

17:43:06

Λήξη

17:43:12

Luděk Niedermayer

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:06:27

Έναρξη

17:43:07

Λήξη

17:49:35

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:49:07

Λήξη

17:49:35

Pierre Moscovici

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:10:55

Έναρξη

17:49:26

Λήξη

18:00:21

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:59:54

Λήξη

18:00:14

Werner Langen

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

18:00:11

Λήξη

18:01:57

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:01:50

Λήξη

18:02:02

Evelyn Regner

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

18:01:56

Λήξη

18:03:30

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:03:04

Λήξη

18:03:15

Roberts Zīle

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

18:03:08

Λήξη

18:05:13

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

18:04:48

Λήξη

18:04:57

Petr Ježek

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

18:04:52

Λήξη

18:07:13

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:06:46

Λήξη

18:07:02

Molly Scott Cato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

18:06:54

Λήξη

18:08:28

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:08:02

Λήξη

18:08:14

Miguel Urbán Crespo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

18:08:06

Λήξη

18:10:16

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

18:09:51

Λήξη

18:10:00

David Coburn

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

18:09:56

Λήξη

18:12:02

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

18:11:35

Λήξη

18:11:45

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

18:11:40

Λήξη

18:13:16

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

18:12:50

Λήξη

18:13:00

Othmar Karas

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

18:12:59

Λήξη

18:14:16

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:14:09

Λήξη

18:14:26

Paul Tang

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

18:14:23

Λήξη

18:16:57

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:16:30

Λήξη

18:16:44

David Coburn

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

18:16:44

Λήξη

18:17:35

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:17:19

Λήξη

18:17:32

Paul Tang

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

18:17:34

Λήξη

18:18:15

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:18:05

Λήξη

18:18:18

Pirkko Ruohonen-Lerner

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

18:18:12

Λήξη

18:19:53

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:19:27

Λήξη

18:19:39

Eva Joly

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

18:19:33

Λήξη

18:21:15

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:20:49

Λήξη

18:21:01

Matt Carthy

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

18:21:03

Λήξη

18:22:16

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:22:10

Λήξη

18:22:22

Lampros Fountoulis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

18:22:16

Λήξη

18:23:45

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

18:23:18

Λήξη

18:23:27

Anne Sander

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:23:24

Λήξη

18:24:59

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:24:32

Λήξη

18:24:41

Alfred Sant

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

18:24:40

Λήξη

18:25:47

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

18:25:41

Λήξη

18:26:02

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

18:25:54

Λήξη

18:26:41

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

18:26:27

Λήξη

18:26:50

Alfred Sant

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:26:34

Λήξη

18:26:57

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:26:53

Λήξη

18:27:01

Sven Giegold

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

18:27:02

Λήξη

18:28:16

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:28:05

Λήξη

18:28:18

Thomas Mann

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

18:28:17

Λήξη

18:28:54

Sven Giegold

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

18:28:52

Λήξη

18:29:39

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:29:25

Λήξη

18:29:37

Martin Schirdewan

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

18:29:33

Λήξη

18:31:04

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

18:30:43

Λήξη

18:31:09

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

18:31:06

Λήξη

18:31:34

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:31:24

Λήξη

18:31:32

Martin Schirdewan

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

18:31:39

Λήξη

18:32:14

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:32:07

Λήξη

18:32:16

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

18:32:10

Λήξη

18:33:42

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:33:16

Λήξη

18:33:25

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

18:33:18

Λήξη

18:35:03

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:34:32

Λήξη

18:34:44

David Casa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

18:34:39

Λήξη

18:36:13

Peter Simon

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

18:35:57

Λήξη

18:37:11

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:37:05

Λήξη

18:37:22

Brian Hayes

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:37:18

Λήξη

18:38:54

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:38:28

Λήξη

18:38:41

Emil Radev

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

18:38:38

Λήξη

18:40:20

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:39:55

Λήξη

18:40:10

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

18:40:08

Λήξη

18:41:18

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

18:41:02

Λήξη

18:41:10

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

18:41:06

Λήξη

18:42:39

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

18:42:13

Λήξη

18:42:22

Ramón Jáuregui Atondo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

18:42:18

Λήξη

18:43:49

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

18:43:23

Λήξη

18:43:30

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

18:43:27

Λήξη

18:44:56

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:44:28

Λήξη

18:44:37

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:44:34

Λήξη

18:46:09

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

18:45:43

Λήξη

18:45:53

Ernest Urtasun

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

18:45:48

Λήξη

18:47:19

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

18:46:51

Λήξη

18:46:59

Monika Beňová

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

18:46:55

Λήξη

18:48:27

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

18:48:00

Λήξη

18:48:08

Jordi Solé

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

18:48:09

Λήξη

18:49:15

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

18:49:09

Λήξη

18:49:16

Pervenche Berès

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

18:49:14

Λήξη

18:50:50

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:50:24

Λήξη

18:50:41

Miguel Viegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:50:35

Λήξη

18:52:11

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

18:51:44

Λήξη

18:51:49

Pierre Moscovici

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:09

Έναρξη

18:51:44

Λήξη

18:57:54

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:57:28

Λήξη

18:57:44

Jeppe Kofod

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

18:57:34

Λήξη

19:00:15

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

18:59:48

Λήξη

18:59:55

18:59 - 19:42 Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

18:59:59

Λήξη

19:00:44

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Αναπληρωτής συντάκτης

Διάρκεια

00:05:25

Έναρξη

19:00:45

Λήξη

19:06:10

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:06:02

Λήξη

19:06:18

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:38

Έναρξη

19:06:13

Λήξη

19:11:52

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:11:26

Λήξη

19:11:41

Roberta Metsola

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

19:11:35

Λήξη

19:13:42

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:13:16

Λήξη

19:13:36

Josef Weidenholzer

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

19:13:20

Λήξη

19:15:53

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:15:27

Λήξη

19:15:37

Pirkko Ruohonen-Lerner

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

19:15:32

Λήξη

19:17:09

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

19:16:40

Λήξη

19:16:49

Sven Giegold

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

19:16:48

Λήξη

19:18:05

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

19:17:55

Λήξη

19:18:04

Barbara Spinelli

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

19:17:59

Λήξη

19:19:37

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:19:09

Λήξη

19:19:20

Laura Ferrara

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

19:19:15

Λήξη

19:21:22

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

19:20:55

Λήξη

19:21:05

Pál Csáky

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

19:20:59

Λήξη

19:23:09

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:22:39

Λήξη

19:22:49

Monika Smolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

19:22:46

Λήξη

19:24:51

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:24:22

Λήξη

19:24:33

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

19:24:28

Λήξη

19:26:08

Alfred Sant

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

19:25:42

Λήξη

19:27:39

Asim Ademov

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

19:27:16

Λήξη

19:28:50

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

19:27:24

Λήξη

19:28:53

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

19:28:31

Λήξη

19:30:07

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

19:29:39

Λήξη

19:29:47

Miriam Dalli

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

19:29:47

Λήξη

19:31:23

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:30:58

Λήξη

19:31:08

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

19:31:04

Λήξη

19:32:42

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

19:32:16

Λήξη

19:32:45

Miriam Dalli

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:32:40

Λήξη

19:33:01

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

19:32:53

Λήξη

19:33:01

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

19:32:56

Λήξη

19:33:33

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:33:15

Λήξη

19:33:36

Monika Beňová

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

19:33:28

Λήξη

19:35:07

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:34:40

Λήξη

19:34:59

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

19:34:54

Λήξη

19:35:43

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

19:35:24

Λήξη

19:35:33

Monika Beňová

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

19:35:29

Λήξη

19:36:14

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:36:03

Λήξη

19:36:14

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

19:36:10

Λήξη

19:37:42

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:37:16

Λήξη

19:37:30

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:01

Έναρξη

19:37:22

Λήξη

19:42:24

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

19:42:04

Λήξη

19:42:10

19:42 - 20:49 Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (συζήτηση)

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:42:14

Λήξη

19:42:33

Marita Ulvskog

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:54

Έναρξη

19:42:28

Λήξη

19:47:23

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:46:55

Λήξη

19:47:08

Violeta Bulc

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:04:56

Έναρξη

19:47:05

Λήξη

19:52:01

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:51:56

Λήξη

19:52:13

Bolesław G. Piecha

Ρόλος : ENVI

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

19:52:05

Λήξη

19:54:12

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:53:46

Λήξη

19:54:03

Sven Schulze

Ρόλος : ITRE

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

19:53:55

Λήξη

19:55:44

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:55:20

Λήξη

19:55:32

Igor Šoltes

Ρόλος : IMCO

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:55:24

Λήξη

19:57:10

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:56:38

Λήξη

19:56:57

Ulrike Müller

Ρόλος : Rap avis AGRI

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

19:56:52

Λήξη

19:58:13

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:58:07

Λήξη

19:58:21

Pavel Svoboda

Ρόλος : JURI

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

19:58:13

Λήξη

20:00:02

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

19:59:36

Λήξη

20:00:14

Wim van de Camp

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

19:59:40

Λήξη

20:01:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:01:22

Λήξη

20:01:42

Liisa Jaakonsaari

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

20:01:32

Λήξη

20:03:07

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:02:41

Λήξη

20:02:55

Kosma Złotowski

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

20:02:46

Λήξη

20:04:32

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:04:06

Λήξη

20:04:20

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

20:04:12

Λήξη

20:06:49

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:06:23

Λήξη

20:06:46

Jakop Dalunde

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

20:06:31

Λήξη

20:08:04

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:07:36

Λήξη

20:07:58

Merja Kyllönen

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

20:07:47

Λήξη

20:09:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:09:17

Λήξη

20:09:32

Daniela Aiuto

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

20:09:24

Λήξη

20:11:16

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:10:50

Λήξη

20:11:06

Joëlle Mélin

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

20:10:55

Λήξη

20:12:56

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

20:12:30

Λήξη

20:12:56

Dieter-Lebrecht Koch

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

20:12:52

Λήξη

20:14:09

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:13:56

Λήξη

20:14:13

Momchil Nekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

20:14:03

Λήξη

20:15:32

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

20:15:05

Λήξη

20:15:16

Mark Demesmaeker

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

20:15:08

Λήξη

20:16:46

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:16:20

Λήξη

20:16:38

Gesine Meissner

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

20:16:28

Λήξη

20:18:11

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:17:45

Λήξη

20:18:05

James Carver

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

20:17:47

Λήξη

20:19:15

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

20:18:49

Λήξη

20:19:02

Eva Maydell

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

20:18:54

Λήξη

20:20:48

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:20:22

Λήξη

20:20:36

James Nicholson

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

20:20:28

Λήξη

20:22:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:21:44

Λήξη

20:21:58

Peter Liese

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

20:21:55

Λήξη

20:23:29

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

20:23:26

Λήξη

20:23:36

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

20:23:28

Λήξη

20:25:26

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:24:57

Λήξη

20:25:14

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

20:25:05

Λήξη

20:26:45

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:26:17

Λήξη

20:26:35

Annie Schreijer-Pierik

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

20:26:24

Λήξη

20:28:15

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

20:27:49

Λήξη

20:28:28

Matthijs van Miltenburg

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

20:28:13

Λήξη

20:29:05

Annie Schreijer-Pierik

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

20:28:51

Λήξη

20:29:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

20:29:29

Λήξη

20:29:40

Andrzej Grzyb

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

20:29:33

Λήξη

20:31:27

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:31:01

Λήξη

20:31:16

Werner Langen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

20:31:05

Λήξη

20:32:35

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:32:09

Λήξη

20:32:24

Alojz Peterle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

20:32:16

Λήξη

20:33:58

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

20:33:32

Λήξη

20:34:19

Werner Langen

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:33:50

Λήξη

20:34:08

Alojz Peterle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

20:33:59

Λήξη

20:34:29

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:34:19

Λήξη

20:34:36

Peter van Dalen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

20:34:29

Λήξη

20:35:57

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

20:35:30

Λήξη

20:35:58

Annie Schreijer-Pierik

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

20:35:48

Λήξη

20:36:42

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

20:36:27

Λήξη

20:36:37

Peter van Dalen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

20:36:30

Λήξη

20:37:14

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

20:37:01

Λήξη

20:37:44

Indrek Tarand

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

20:37:30

Λήξη

20:39:04

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

20:38:42

Λήξη

20:39:10

Davor Škrlec

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

20:38:58

Λήξη

20:40:47

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:40:17

Λήξη

20:40:31

João Pimenta Lopes

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

20:40:23

Λήξη

20:41:54

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

20:41:28

Λήξη

20:41:53

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

20:41:42

Λήξη

20:43:12

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

20:42:45

Λήξη

20:43:08

Violeta Bulc

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:38

Έναρξη

20:42:51

Λήξη

20:47:29

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:47:03

Λήξη

20:47:22

Marita Ulvskog

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

20:47:12

Λήξη

20:49:50

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

20:49:24

Λήξη

20:49:58

20:49 - 21:39 Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

20:49:48

Λήξη

20:50:10

Martina Werner

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:49

Έναρξη

20:50:02

Λήξη

20:54:52

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

20:54:14

Λήξη

20:54:38

Morten Petersen

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:43

Έναρξη

20:54:26

Λήξη

20:59:09

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:58:41

Λήξη

20:59:00

Flavio Zanonato

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:53

Έναρξη

20:58:49

Λήξη

21:03:42

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

21:03:15

Λήξη

21:03:33

Miguel Arias Cañete

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:06:38

Έναρξη

21:03:29

Λήξη

21:10:07

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

21:10:01

Λήξη

21:10:20

Carlos Zorrinho

Ρόλος : ENVI

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

21:10:10

Λήξη

21:12:22

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

21:11:57

Λήξη

21:12:17

Werner Langen

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

21:12:07

Λήξη

21:14:08

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

21:13:41

Λήξη

21:13:55

Martina Werner

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

21:13:47

Λήξη

21:16:30

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

21:15:58

Λήξη

21:16:13

Angelika Mlinar

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

21:16:04

Λήξη

21:18:43

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

21:18:10

Λήξη

21:18:25

Florent Marcellesi

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

21:18:17

Λήξη

21:19:48

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

21:19:18

Λήξη

21:19:35

Cornelia Ernst

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

21:19:26

Λήξη

21:21:52

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

21:21:09

Λήξη

21:21:36

Jonathan Bullock

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

21:21:13

Λήξη

21:23:21

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

21:22:54

Λήξη

21:23:10

Christelle Lechevalier

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

21:23:01

Λήξη

21:25:49

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

21:25:21

Λήξη

21:25:39

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

21:25:30

Λήξη

21:27:20

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

21:26:53

Λήξη

21:27:07

Davor Škrlec

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

21:26:59

Λήξη

21:28:51

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

21:28:23

Λήξη

21:28:37

Miroslav Poche

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

21:28:28