Οπτικοακουστικό υλικό ανά ομιλητή


Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019


Στρασβούργο

A-D

Asim ADEMOV

Παρέμβαση : Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

19:27:16

Λήξη

19:28:50

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:03:15

Έναρξη

17:48:09

Λήξη

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:59:00

Λήξη

14:00:38

Παρέμβαση : Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

09:22:09

Λήξη

09:23:59

Παρέμβαση : Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

09:24:33

Λήξη

09:25:39

Παρέμβαση : 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:10:31

Λήξη

10:12:24

Laura AGEA

Παρέμβαση : Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (A8-0382/2018 - Laura Agea) (ψηφοφορία)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

17:22:30

Λήξη

17:23:33

John Stuart AGNEW

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

15:54:36

Λήξη

15:56:17

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

15:56:37

Λήξη

15:57:14

Παρέμβαση : Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : question "carton bleu"

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

16:48:07

Λήξη

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:32:53

Λήξη

10:34:24

Παρέμβαση : Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

16:51:07

Λήξη

16:53:12

Daniela AIUTO

Παρέμβαση : Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

20:09:24

Λήξη

20:11:16

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (ψηφοφορία)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

17:23:49

Λήξη

17:24:54

Nedzhmi ALI

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

16:30:24

Λήξη

16:32:35

Martina ANDERSON

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

23:01:49

Λήξη

23:04:01

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

10:05:48

Λήξη

10:08:01

Lucy ANDERSON

Παρέμβαση : Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:15:14

Λήξη

12:16:53

Max ANDERSSON

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

09:58:30

Λήξη

09:59:45

Eric ANDRIEU

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

16:39:55

Λήξη

16:42:00

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

16:04:38

Λήξη

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Παρέμβαση : Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

20:03:46

Λήξη

20:05:23

Παρέμβαση : Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

21:20:54

Λήξη

21:22:37

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:29:33

Λήξη

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Παρέμβαση : Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

21:12:17

Λήξη

21:13:47

Παρέμβαση : Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

21:14:51

Λήξη

21:15:33

Andrus ANSIP

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:03:11

Έναρξη

10:35:21

Λήξη

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:06:38

Έναρξη

21:03:29

Λήξη

21:10:07

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

21:34:17

Λήξη

21:35:53

Παρέμβαση : Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:06:29

Έναρξη

22:02:10

Λήξη

22:08:40

Παρέμβαση : Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:03:28

Έναρξη

22:24:34

Λήξη

22:28:02

Παρέμβαση : Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:03:14

Έναρξη

22:32:33

Λήξη

22:35:47

Παρέμβαση : Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

22:39:38

Λήξη

22:40:41

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:05:09

Έναρξη

18:13:44

Λήξη

18:18:53

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

19:06:36

Λήξη

19:08:45

Pascal ARIMONT

Παρέμβαση : Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:04:14

Έναρξη

11:54:56

Λήξη

11:59:10

Παρέμβαση : Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:26:15

Λήξη

12:26:46

Παρέμβαση : Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

12:58:14

Λήξη

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

12:03:39

Λήξη

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

09:34:20

Λήξη

09:37:20

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

09:37:34

Λήξη

09:38:33

Παρέμβαση : Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

21:50:38

Λήξη

21:53:16

Παρέμβαση : Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

19:03:27

Λήξη

19:06:05

Παρέμβαση : Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

19:06:39

Λήξη

19:07:17

Jean ARTHUIS

Παρέμβαση : Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:03:13

Έναρξη

19:07:14

Λήξη

19:10:28

Παρέμβαση : 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Ρόλος : BUDG

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

09:55:57

Λήξη

09:58:06

Richard ASHWORTH

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

10:33:26

Λήξη

10:35:42

Francisco ASSIS

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

22:33:47

Λήξη

22:35:27

Margrete AUKEN

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

15:25:33

Λήξη

15:27:44

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

15:55:57

Λήξη

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:04:54

Έναρξη

17:41:52

Λήξη

17:46:47

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

18:27:15

Λήξη

18:29:32

Παρέμβαση : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:04:59

Έναρξη

19:15:17

Λήξη

19:20:16

Παρέμβαση : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

20:13:54

Λήξη

20:15:07

Παρέμβαση : Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) - Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:05:49

Έναρξη

20:27:08

Λήξη

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:04:46

Έναρξη

15:02:55

Λήξη

15:07:41

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

16:52:38

Λήξη

16:55:14

Παρέμβαση : Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

21:42:11

Λήξη

21:43:59

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:39:07

Λήξη

11:40:52

Παρέμβαση : Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

15:28:38

Λήξη

15:30:03

Pilar AYUSO

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

18:50:48

Λήξη

18:53:04

Παρέμβαση : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

19:41:19

Λήξη

19:44:01

Georges BACH

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : Rap avis EMPL

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

11:24:00

Λήξη

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

23:12:57

Λήξη

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:30:47

Λήξη

12:32:20

Michel BARNIER

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : Chief Brexit negotiator

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:09:24

Έναρξη

10:53:32

Λήξη

11:02:57

Gerard BATTEN

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

09:49:36

Λήξη

09:50:47

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

09:53:29

Λήξη

09:55:56

Nicolas BAY

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:09:31

Λήξη

10:11:12

Bas BELDER

Παρέμβαση : Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

21:43:44

Λήξη

21:45:48

Ivo BELET

Παρέμβαση : Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

11:00:49

Λήξη

11:02:58

Brando BENIFEI

Παρέμβαση : Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

20:05:04

Λήξη

20:06:47

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:04:55

Έναρξη

22:49:52

Λήξη

22:54:48

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:56

Έναρξη

23:27:29

Λήξη

23:30:25

Παρέμβαση : Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

21:59:42

Λήξη

22:01:55

Παρέμβαση : 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:26:59

Λήξη

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:43:18

Λήξη

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Παρέμβαση : Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

18:46:55

Λήξη

18:48:27

Παρέμβαση : Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

19:33:28

Λήξη

19:35:07

Παρέμβαση : Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

19:35:29

Λήξη

19:36:14

Pervenche BERÈS

Παρέμβαση : Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

18:49:14

Λήξη

18:50:50

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

17:10:40

Λήξη

17:12:12

Παρέμβαση : Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:24:19

Λήξη

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Παρέμβαση : Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

20:04:12

Λήξη

20:06:49

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:42:02

Λήξη

11:43:43

Dominique BILDE

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

18:16:20

Λήξη

18:17:54

Παρέμβαση : Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:25:26

Λήξη

09:27:07

Παρέμβαση : 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

10:11:59

Λήξη

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:16:17

Λήξη

10:17:53

Malin BJÖRK

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : FEMM

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

16:09:45

Λήξη

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Παρέμβαση : Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

20:41:42

Λήξη

20:43:12

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

21:25:30

Λήξη

21:27:20

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:10:53

Λήξη

10:12:34

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

10:13:14

Λήξη

10:14:03

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:14:33

Λήξη

10:14:53

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:32:48

Λήξη

11:34:21

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : PECH

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

16:06:06

Λήξη

16:07:45

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

18:59:27

Λήξη

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Παρέμβαση : 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:36:41

Λήξη

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:09:29

Λήξη

10:11:13

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

11:20:01

Λήξη

11:22:11

Παρέμβαση : Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

16:36:22

Λήξη

16:38:38

Simona BONAFÈ

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

15:58:50

Λήξη

16:00:33

Παρέμβαση : Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

11:02:41

Λήξη

11:05:11

Michał BONI

Παρέμβαση : Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:04:03

Έναρξη

22:28:44

Λήξη

22:32:47

Παρέμβαση : Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

22:40:35

Λήξη

22:41:39

Παρέμβαση : Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:00:56

Έναρξη

22:41:29

Λήξη

22:42:25

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : LIBE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

09:13:31

Λήξη

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Παρέμβαση : Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

21:05:33

Λήξη

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

09:38:23

Λήξη

09:39:55

Παρέμβαση : Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

21:44:52

Λήξη

21:46:48

Lynn BOYLAN

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

18:45:08

Λήξη

18:46:21

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

15:17:57

Λήξη

15:18:48

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

15:27:25

Λήξη

15:29:25

Παρέμβαση : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

19:34:42

Λήξη

19:36:17

Παρέμβαση : Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (συζήτηση)

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:02

Έναρξη

19:37:06

Λήξη

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

11:00:07

Λήξη

11:01:26

Mercedes BRESSO

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:16:15

Λήξη

12:17:57

Παρέμβαση : 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:25:40

Λήξη

10:27:22

Renata BRIANO

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ρόλος : PECH

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

15:14:26

Λήξη

15:16:01

Elmar BROK

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

22:16:39

Λήξη

22:19:34

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

23:00:29

Λήξη

23:02:49

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:21:53

Λήξη

10:23:27

Daniel BUDA

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:23:10

Λήξη

11:24:40

Παρέμβαση : Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

15:01:45

Λήξη

15:04:27

Παρέμβαση : Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Ρόλος : Συντάκτης

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

15:19:51

Λήξη

15:20:38

Violeta BULC

Παρέμβαση : Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:04:56

Έναρξη

19:47:05

Λήξη

19:52:01

Παρέμβαση : Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:04:38

Έναρξη

20:42:51

Λήξη

20:47:29

Udo BULLMANN

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:03:49

Έναρξη

09:30:21

Λήξη

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

21:21:13

Λήξη

21:23:21

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:33

Έναρξη

16:21:41

Λήξη

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

19:04:03

Λήξη

19:05:45

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

12:38:49

Λήξη

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

14:00:21

Λήξη

14:01:19

Alain CADEC

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : PECH

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

16:05:14

Λήξη

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Παρέμβαση : Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής (συζήτηση)

Ρόλος : ECON

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

21:16:47

Λήξη

21:19:29

Nicola CAPUTO

Παρέμβαση : Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

18:41:06

Λήξη

18:42:39

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας - Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

21:32:48

Λήξη

21:34:28

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

23:00:28

Λήξη

23:02:05

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:31:44

Λήξη

10:33:12

Παρέμβαση : Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:42:22

Λήξη

10:43:52

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:36:12

Λήξη

12:37:47

Matt CARTHY

Παρέμβαση : Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

18:21:03

Λήξη

18:22:16

Παρέμβαση : Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

11:20:57

Λήξη

11:23:00

James CARVER

Παρέμβαση : Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

20:17:47

Λήξη

20:19:15

Παρέμβαση : Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

21:04:26

Λήξη

21:05:40

David CASA

Παρέμβαση : Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

18:34:39

Λήξη

18:36:13

Daniel CASPARY

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

09:28:50

Λήξη

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Παρέμβαση : Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:47

Έναρξη

21:09:48

Λήξη

21:12:35

Παρέμβαση : Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

22:03:58

Λήξη

22:04:31

Παρέμβαση : Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

22:05:21

Λήξη

22:05:37

Παρέμβαση : Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

22:06:44

Λήξη

22:07:06

Παρέμβαση : Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

22:08:12

Λήξη

22:08:45

Παρέμβαση : Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

22:09:36

Λήξη

22:09:48

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

22:09:48

Λήξη

22:10:21

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

22:16:18

Λήξη

22:16:50

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

22:19:07

Λήξη

22:19:28

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

22:20:41

Λήξη

22:21:20

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

22:22:20

Λήξη

22:22:48

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

22:24:34

Λήξη

22:25:01

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

22:26:07

Λήξη

22:26:29

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

22:27:30

Λήξη

22:27:49

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

22:29:00

Λήξη

22:29:22

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

22:29:49

Λήξη

22:30:10

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

22:30:38

Λήξη

22:30:59

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

22:31:21

Λήξη

22:31:30

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

22:32:12

Λήξη

22:32:28

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

22:33:39

Λήξη

22:33:56

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

22:35:01

Λήξη

22:35:16

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

22:36:30

Λήξη

22:36:48

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

22:37:54

Λήξη

22:38:12

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

22:39:50

Λήξη

22:40:16

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

22:41:24

Λήξη

22:42:01

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

22:42:59

Λήξη

22:43:19

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

22:44:19

Λήξη

22:44:38

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

22:45:41

Λήξη

22:46:03

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

22:47:02

Λήξη

22:47:27

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

22:48:17

Λήξη

22:48:43

Παρέμβαση : Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

22:49:27

Λήξη

22:49:43

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

22:49:41

Λήξη

22:49:59

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

22:54:21

Λήξη

22:54:41

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

22:59:46

Λήξη

23:00:38

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

23:02:23

Λήξη

23:02:42

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

23:04:17

Λήξη

23:04:39

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

23:05:52

Λήξη

23:06:27

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

23:07:11

Λήξη

23:09:10

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

23:10:05

Λήξη

23:10:26

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

23:11:33

Λήξη

23:11:55

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

23:12:49

Λήξη

23:13:07

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

23:14:04

Λήξη

23:14:30

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

23:16:15

Λήξη

23:16:34

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

23:18:00

Λήξη

23:18:34

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

23:19:16

Λήξη

23:19:38

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

23:20:42

Λήξη

23:21:18

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

23:22:53

Λήξη

23:23:10

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

23:24:13

Λήξη

23:24:49

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

23:25:52

Λήξη

23:26:15

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

23:27:12

Λήξη

23:27:39

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

23:29:59

Λήξη

23:30:29

Παρέμβαση : Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

23:30:20

Λήξη

23:30:33

Παρέμβαση : Λήξη της συνεδρίασης

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

23:30:26

Λήξη

23:30:35

Παρέμβαση :

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

17:00:48

Λήξη

17:01:14

Παρέμβαση : Επανάληψη της συνεδρίασης

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:01:06

Λήξη

17:01:17

Παρέμβαση : Επανάληψη της συνεδρίασης

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

17:02:24

Λήξη

17:03:18

Παρέμβαση : Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

17:03:14

Λήξη

17:03:43

Παρέμβαση : Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

17:04:55

Λήξη

17:05:32

Παρέμβαση : Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP) (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

17:05:22

Λήξη

17:05:54

Παρέμβαση : Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:05:44

Λήξη

17:06:12

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:15:25

Έναρξη

17:06:03

Λήξη

17:21:28

Παρέμβαση : Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

17:21:03

Λήξη

17:21:42

Παρέμβαση : Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

17:21:31

Λήξη

17:22:06

Παρέμβαση : Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

17:21:56

Λήξη

17:22:23

Παρέμβαση : Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (A8-0382/2018 - Laura Agea) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:22:14

Λήξη

17:22:38

Παρέμβαση : Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (A8-0382/2018 - Laura Agea) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

17:23:17

Λήξη

17:23:47

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:23:38

Λήξη

17:23:56

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

17:24:37

Λήξη

17:26:39

Παρέμβαση : Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

17:26:14

Λήξη

17:26:38

Παρέμβαση : Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

17:26:30

Λήξη

17:27:02

Παρέμβαση : Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (B8-0214/2019) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

17:26:53

Λήξη

17:27:40

Παρέμβαση : Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (B8-0215/2019) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:27:28

Λήξη

17:27:50

Παρέμβαση : Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:27:42

Λήξη

17:28:08

Παρέμβαση : Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

17:27:59

Λήξη

17:28:25

Παρέμβαση : Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

17:28:17

Λήξη

17:28:45

Παρέμβαση : Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:28:36

Λήξη

17:29:00

Παρέμβαση : Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου (B8-0221/2019) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

17:28:52

Λήξη

17:31:58

Παρέμβαση : Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

17:31:56

Λήξη

17:33:13

Παρέμβαση : Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

17:33:08

Λήξη

17:35:31

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

17:35:06

Λήξη

17:37:05

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

17:41:38

Λήξη

17:42:04

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

17:46:21

Λήξη

17:46:41

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

17:47:59

Λήξη

17:48:19

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:50:58

Λήξη

17:51:20

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

17:53:21

Λήξη

17:53:44

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:55:09

Λήξη

17:55:28

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:57:28

Λήξη

17:57:46

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:58:51

Λήξη

17:59:16

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

18:01:12

Λήξη

18:01:39

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:02:51

Λήξη

18:03:11

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

18:04:24

Λήξη

18:04:45

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

18:07:04

Λήξη

18:07:44

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:08:11

Λήξη

18:08:24

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:08:40

Λήξη

18:08:57

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:10:48

Λήξη

18:11:05

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:12:32

Λήξη

18:12:50

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

18:13:41

Λήξη

18:14:12

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

18:14:26

Λήξη

18:14:36

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:14:50

Λήξη

18:15:13

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:16:09

Λήξη

18:16:30

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:17:27

Λήξη

18:17:46

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:19:03

Λήξη

18:19:19

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

18:20:37

Λήξη

18:21:00

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

18:22:15

Λήξη

18:22:44

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

18:24:23

Λήξη

18:25:21

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

18:25:22

Λήξη

18:26:04

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:27:04

Λήξη

18:27:27

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:29:04

Λήξη

18:29:24

Παρέμβαση : Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

18:31:12

Λήξη

18:31:40

Παρέμβαση : Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

18:31:31

Λήξη

18:32:34

Παρέμβαση : Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

19:10:13

Λήξη

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

09:21:43

Λήξη

09:24:37

Παρέμβαση : Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

10:03:15

Λήξη

10:03:45

Παρέμβαση : Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου (B8-0221/2019) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:31:33

Λήξη

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Παρέμβαση : Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

12:09:23

Λήξη

12:10:42

Caterina CHINNICI

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

16:36:17

Λήξη

16:37:48

Παρέμβαση : 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:29:48

Λήξη

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Παρέμβαση : 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Ημερομηνία

28/03/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:09:09

Λήξη

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

27/03/2019

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:12:37

Λήξη

12:14:07

George CIAMBA

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : CouncilMember

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:06:12

Έναρξη

15:27:41

Λήξη

15:33:54

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : Προεδρεύων του Συμβουλίου

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

16:51:40

Λήξη

16:52:40

Angelo CIOCCA

Παρέμβαση : Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

16:23:56

Λήξη

16:26:29

Παρέμβαση : Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

26/03/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

21:18:21

Λήξη

21:20:00

David COBURN

Παρέμβαση : Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

18:09:56

Λήξη

18:12:02

Παρέμβαση : Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (συζήτηση)

Ρόλος : question "carton bleu"

Ημερομηνία

25/03/2019

Διάρκεια

00:00:51

<