Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

09:00 - 09:00

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

09:00:00

Λήξη

09:00:31

09:00 - 09:00 Έναρξη της συνεδρίασης

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

09:00:24

Λήξη

09:00:31

09:00 - 10:40 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:00:36

Λήξη

09:01:02

Axel Voss

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:30

Έναρξη

09:01:02

Λήξη

09:05:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:05:24

Λήξη

09:05:44

Nicola Danti

Ρόλος : IMCO

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

09:05:36

Λήξη

09:07:19

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:06:51

Λήξη

09:07:09

Mariya Gabriel

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:39

Έναρξη

09:06:59

Λήξη

09:10:38

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:10:12

Λήξη

09:10:36

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : ITRE

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

09:10:25

Λήξη

09:12:19

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:11:52

Λήξη

09:12:05

Marc Joulaud

Ρόλος : CULT

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

09:12:00

Λήξη

09:13:47

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:13:21

Λήξη

09:13:39

Michał Boni

Ρόλος : LIBE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

09:13:31

Λήξη

09:15:23

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

09:14:55

Λήξη

09:15:19

Pavel Svoboda

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

09:15:10

Λήξη

09:17:16

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:16:48

Λήξη

09:17:03

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

09:16:56

Λήξη

09:18:56

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:18:21

Λήξη

09:18:42

Sajjad Karim

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

09:18:38

Λήξη

09:20:57

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

09:20:35

Λήξη

09:20:42

Jens Rohde

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

09:20:39

Λήξη

09:21:24

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

09:21:14

Λήξη

09:21:48

Jean-Marie Cavada

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

09:21:43

Λήξη

09:24:37

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:24:08

Λήξη

09:24:36

Julia Reda

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:04:47

Έναρξη

09:24:27

Λήξη

09:29:14

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

09:28:47

Λήξη

09:28:53

Daniel Caspary

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

09:28:50

Λήξη

09:29:50

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

09:29:25

Λήξη

09:30:04

Julia Reda

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

09:29:57

Λήξη

09:30:44

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

09:30:37

Λήξη

09:31:41

Jens Rohde

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:31:40

Λήξη

09:31:56

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

09:31:49

Λήξη

09:31:56

Julia Reda

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:31:54

Λήξη

09:32:22

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:32:13

Λήξη

09:32:35

Jiří Maštálka

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

09:32:26

Λήξη

09:34:42

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:34:14

Λήξη

09:34:26

Jonathan Arnott

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

09:34:20

Λήξη

09:37:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:36:51

Λήξη

09:37:07

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

09:37:02

Λήξη

09:37:53

Jonathan Arnott

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

09:37:34

Λήξη

09:38:33

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:38:14

Λήξη

09:38:27

Marie-Christine Boutonnet

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

09:38:23

Λήξη

09:39:55

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:39:28

Λήξη

09:39:39

Lampros Fountoulis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

09:39:33

Λήξη

09:41:14

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:40:44

Λήξη

09:40:56

Sabine Verheyen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

09:40:57

Λήξη

09:42:48

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:42:41

Λήξη

09:42:55

Virginie Rozière

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

09:42:48

Λήξη

09:44:35

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:44:09

Λήξη

09:44:21

Kosma Złotowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

09:44:16

Λήξη

09:45:41

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:45:15

Λήξη

09:45:27

Jens Rohde

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

09:45:21

Λήξη

09:47:13

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:46:42

Λήξη

09:46:57

Helga Trüpel

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:46:50

Λήξη

09:48:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:48:03

Λήξη

09:48:17

Martina Michels

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

09:48:16

Λήξη

09:49:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:49:25

Λήξη

09:49:36

Gerard Batten

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

09:49:36

Λήξη

09:50:47

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

09:50:39

Λήξη

09:50:47

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

09:50:44

Λήξη

09:52:19

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:51:52

Λήξη

09:52:05

Luis de Grandes Pascual

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

09:51:58

Λήξη

09:53:42

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:53:14

Λήξη

09:53:26

Tiemo Wölken

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

09:53:20

Λήξη

09:55:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:54:35

Λήξη

09:54:55

Dennis Radtke

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

09:54:54

Λήξη

09:55:26

Tiemo Wölken

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:55:23

Λήξη

09:55:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:55:41

Λήξη

09:55:52

Bernd Lucke

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

09:55:53

Λήξη

09:57:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:56:59

Λήξη

09:57:14

Yana Toom

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

09:57:09

Λήξη

09:58:48

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:58:20

Λήξη

09:58:30

Max Andersson

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

09:58:30

Λήξη

09:59:45

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:59:39

Λήξη

09:59:48

Patrick Le Hyaric

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

09:59:43

Λήξη

10:01:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:01:04

Λήξη

10:01:16

Stanisław Żółtek

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:01:09

Λήξη

10:02:49

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

10:02:23

Λήξη

10:02:48

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

10:02:42

Λήξη

10:03:21

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:03:06

Λήξη

10:03:19

Jean-Marie Cavada

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

10:03:15

Λήξη

10:03:45

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:03:39

Λήξη

10:03:54

Stanisław Żółtek

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:03:49

Λήξη

10:05:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:04:59

Λήξη

10:05:11

Massimiliano Salini

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:05:05

Λήξη

10:06:57

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:06:30

Λήξη

10:06:43

Giorgos Grammatikakis

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

10:06:36

Λήξη

10:08:35

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:08:08

Λήξη

10:08:19

Richard Sulík

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:08:13

Λήξη

10:09:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:09:26

Λήξη

10:09:34

Franc Bogovič

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:09:29

Λήξη

10:11:13

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:10:47

Λήξη

10:11:00

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:10:53

Λήξη

10:12:34

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

10:12:07

Λήξη

10:12:35

Paul Rübig

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:12:26

Λήξη

10:12:50

Marisa Matias

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

10:12:43

Λήξη

10:13:23

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

10:13:14

Λήξη

10:14:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

10:13:48

Λήξη

10:14:19

Paul Rübig

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

10:14:10

Λήξη

10:14:54

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:14:33

Λήξη

10:14:53

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:14:41

Λήξη

10:14:53

Santiago Fisas Ayxelà

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:14:49

Λήξη

10:16:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:15:54

Λήξη

10:16:04

Evelyn Regner

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:16:02

Λήξη

10:17:34

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

10:17:29

Λήξη

10:17:35

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:17:32

Λήξη

10:19:07

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:18:41

Λήξη

10:19:01

Kateřina Konečná

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

10:18:54

Λήξη

10:19:43

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

10:19:27

Λήξη

10:20:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:20:03

Λήξη

10:20:13

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:20:09

Λήξη

10:21:44

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:21:12

Λήξη

10:21:29

António Marinho e Pinto

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:21:25

Λήξη

10:22:58

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:22:32

Λήξη

10:22:44

João Pimenta Lopes

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:22:38

Λήξη

10:24:10

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:23:43

Λήξη

10:23:56

Henna Virkkunen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

10:23:54

Λήξη

10:26:07

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:25:40

Λήξη

10:25:50

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:25:46

Λήξη

10:27:18

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:26:51

Λήξη

10:27:02

Silvia Costa

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:27:08

Λήξη

10:29:01

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

10:27:48

Λήξη

10:28:29

Silvia Costa

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

10:28:11

Λήξη

10:29:10

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

10:28:53

Λήξη

10:29:38

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:29:25

Λήξη

10:30:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:30:26

Λήξη

10:30:37

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:30:31

Λήξη

10:32:08

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

10:31:15

Λήξη

10:31:46

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:31:36

Λήξη

10:31:52

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:31:44

Λήξη

10:33:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:32:46

Λήξη

10:32:54

Clara Aguilera

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:32:53

Λήξη

10:34:24

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:33:56

Λήξη

10:34:09

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:34:05

Λήξη

10:35:35

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:35:15

Λήξη

10:35:26

Andrus Ansip

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:11

Έναρξη

10:35:21

Λήξη

10:38:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:38:04

Λήξη

10:38:29

Axel Voss

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:38:23

Λήξη

10:40:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:40:08

Λήξη

10:40:29

10:40 - 11:45 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (συζήτηση)

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

10:40:26

Λήξη

10:40:51

Andrea Cozzolino

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:49

Έναρξη

10:40:43

Λήξη

10:45:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:45:03

Λήξη

10:45:21

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:09

Έναρξη

10:45:12

Λήξη

10:50:21

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

10:49:54

Λήξη

10:50:35

Jan Olbrycht

Ρόλος : BUDG

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:50:21

Λήξη

10:51:56

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:51:30

Λήξη

10:51:47

Derek Vaughan

Ρόλος : CONT

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:51:37

Λήξη

10:53:22

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:52:55

Λήξη

10:53:11

Kateřina Konečná

Ρόλος : ENVI

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:53:02

Λήξη

10:54:44

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:54:18

Λήξη

10:54:40

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Ρόλος : TRAN

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

10:54:28

Λήξη

10:56:15

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

10:55:47

Λήξη

10:56:26

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:56:14

Λήξη

10:57:55

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:57:29

Λήξη

10:57:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:33

Έναρξη

10:57:40

Λήξη

11:00:13

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

10:59:47

Λήξη

11:00:12

Victor Boştinaru

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

11:00:07

Λήξη

11:01:26

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:01:20

Λήξη

11:01:38

Raffaele Fitto

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:01:28

Λήξη

11:03:13

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:02:47

Λήξη

11:03:02

Iskra Mihaylova

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

11:02:52

Λήξη

11:05:34

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:05:08

Λήξη

11:05:28

Davor Škrlec

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:05:19

Λήξη

11:07:08

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

11:06:40

Λήξη

11:07:40

Martina Michels

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:07:00

Λήξη

11:08:38

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

11:08:32

Λήξη

11:09:06

Rosa D'Amato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:08:43

Λήξη

11:10:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:09:50

Λήξη

11:10:14

Olaf Stuger

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

11:09:56

Λήξη

11:11:12

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

11:10:54

Λήξη

11:11:27

Lambert van Nistelrooij

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

11:11:19

Λήξη

11:12:09

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:11:57

Λήξη

11:12:07

Olaf Stuger

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

11:11:59

Λήξη

11:12:57

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:12:42

Λήξη

11:13:00

Kostas Papadakis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:12:51

Λήξη

11:14:30

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:14:03

Λήξη

11:14:20

Lambert van Nistelrooij

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

11:14:11

Λήξη

11:16:24

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:15:58

Λήξη

11:16:25

Liliana Rodrigues

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:16:14

Λήξη

11:17:52

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:17:25

Λήξη

11:17:43

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:17:34

Λήξη

11:19:08

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:18:42

Λήξη

11:18:57

Younous Omarjee

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:18:48

Λήξη

11:20:21

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:19:55

Λήξη

11:20:12

Franc Bogovič

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

11:20:01

Λήξη

11:22:11

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:21:44

Λήξη

11:22:07

Michela Giuffrida

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:21:51

Λήξη

11:23:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:23:06

Λήξη

11:23:23

Daniel Buda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:23:10

Λήξη

11:24:40

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:24:15

Λήξη

11:24:35

Louis-Joseph Manscour

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:24:23

Λήξη

11:26:02

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:25:35

Λήξη

11:25:54

Cláudia Monteiro de Aguiar

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:25:44

Λήξη

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:27:03

Λήξη

11:27:18

Tonino Picula

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:27:09

Λήξη

11:28:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:28:20

Λήξη

11:28:40

Kerstin Westphal

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:28:28

Λήξη

11:30:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:29:52

Λήξη

11:30:06

Iratxe García Pérez

Ρόλος : LIBE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:29:58

Λήξη

11:31:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

11:31:05

Λήξη

11:31:41

Francisco José Millán Mon

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:31:28

Λήξη

11:33:05

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:32:39

Λήξη

11:32:56

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:32:48

Λήξη

11:34:21

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:33:55

Λήξη

11:34:07

Krzysztof Hetman

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

11:34:00

Λήξη

11:35:15

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:34:57

Λήξη

11:35:17

Jude Kirton-Darling

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:35:08

Λήξη

11:36:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:36:20

Λήξη

11:36:36

Ivana Maletić

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:36:28

Λήξη

11:37:58

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:37:32

Λήξη

11:37:47

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:37:39

Λήξη

11:39:12

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

11:38:44

Λήξη

11:39:15

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:13

Έναρξη

11:39:04

Λήξη

11:43:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:42:50

Λήξη

11:43:12

Andrea Cozzolino

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

11:42:59

Λήξη

11:45:34

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

11:45:07

Λήξη

11:45:41

11:45 - 12:26 Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (συζήτηση)

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:45:41

Λήξη

11:46:06

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:28

Έναρξη

11:46:03

Λήξη

11:50:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:50:19

Λήξη

11:50:33

Axel Voss

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:17

Έναρξη

11:50:36

Λήξη

11:54:53

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:54:45

Λήξη

11:55:00

Pascal Arimont

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:14

Έναρξη

11:54:56

Λήξη

11:59:10

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:59:04

Λήξη

11:59:25

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:13

Έναρξη

11:59:14

Λήξη

12:03:27

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:03:01

Λήξη

12:03:21

Heidi Hautala

Ρόλος : Rap avis JURI

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

12:03:17

Λήξη

12:04:30

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:04:24

Λήξη

12:04:41

Eva Maydell

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

12:04:32

Λήξη

12:06:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:06:02

Λήξη

12:06:22

Virginie Rozière

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

12:06:11

Λήξη

12:08:25

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:07:58

Λήξη

12:08:18

Daniel Dalton

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

12:08:13

Λήξη

12:09:20

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:09:12

Λήξη

12:09:27

Dita Charanzová

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

12:09:23

Λήξη

12:10:42

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:10:35

Λήξη

12:10:51

Marco Zullo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

12:10:42

Λήξη

12:12:48

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:12:19

Λήξη

12:12:38

Mylène Troszczynski

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

12:12:27

Λήξη

12:14:12

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:13:44

Λήξη

12:14:00

Carlos Coelho

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

12:13:51

Λήξη

12:15:37

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:15:07

Λήξη

12:15:23

Lucy Anderson

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:15:14

Λήξη

12:16:53

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:16:24

Λήξη

12:16:40

Antanas Guoga

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

12:16:35

Λήξη

12:17:27

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:17:19

Λήξη

12:17:36

Christel Schaldemose

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:17:25

Λήξη

12:18:55

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:18:28

Λήξη

12:18:43

Dariusz Rosati

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

12:18:35

Λήξη

12:20:15

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:19:49

Λήξη

12:20:13

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:19:59

Λήξη

12:21:36

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:21:10

Λήξη

12:21:22

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:21:15

Λήξη

12:22:48

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:22:21

Λήξη

12:22:36

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:22:27

Λήξη

12:23:58

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:23:31

Λήξη

12:23:47

Evelyne Gebhardt

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:23:39

Λήξη

12:25:16

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:24:50

Λήξη

12:25:06

Axel Voss

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:24:57

Λήξη

12:26:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:26:05

Λήξη

12:26:19

Pascal Arimont

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:26:15

Λήξη

12:26:46

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:26:38

Λήξη

12:26:57

12:29 - 12:32

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:29:48

Λήξη

12:31:27

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:32:02

Λήξη

12:32:21

12:32 - 12:32 Επανάληψη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:32:14

Λήξη

12:32:30

12:32 - 12:34 Αίτημα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187 του Κανονισμού)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

12:32:23

Λήξη

12:34:40

12:34 - 13:28 Ώρα των ψηφοφοριών

12:34 - 12:34 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:34:16

Λήξη

12:34:43

12:34 - 12:35 Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:34:34

Λήξη

12:35:19

12:35 - 12:35 Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

12:35:07

Λήξη

12:35:46

12:35 - 12:35 Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (A8-0149/2019 - David McAllister) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:35:35

Λήξη

12:36:03

12:35 - 12:37 Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:35:54

Λήξη

12:37:29

12:37 - 12:37 Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:37:04

Λήξη

12:37:48

12:37 - 12:38 Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

12:37:36

Λήξη

12:38:13

12:38 - 12:38 Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:38:03

Λήξη

12:38:41

12:38 - 12:39 Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:38:30

Λήξη

12:39:05

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:07:26

Έναρξη

12:38:55

Λήξη

12:46:21

12:46 - 12:52 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) (ψηφοφορία)

MichelReimon

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

12:45:56

Λήξη

12:47:25

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

12:46:57

Λήξη

12:48:24

EvelynRegner

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

12:48:04

Λήξη

12:49:14

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:15

Έναρξη

12:49:06

Λήξη

12:52:21

12:52 - 12:52 Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

12:51:56

Λήξη

12:52:48

12:52 - 12:53 Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

12:52:36

Λήξη

12:53:12

12:53 - 12:53 Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

12:53:02

Λήξη

12:54:00

12:53 - 12:54 Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:53:46

Λήξη

12:54:19

12:54 - 12:54 Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, (A8-0042/2019 - Karima Delli) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:54:10

Λήξη

12:54:51

12:54 - 12:58 Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (A8-0483/2018 - Neena Gill) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:54:40

Λήξη

12:54:57

NeenaGill

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

12:54:55

Λήξη

12:57:14

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:56:50

Λήξη

12:58:24

12:58 - 12:59 Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:57:59

Λήξη

12:58:23

PascalArimont

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

12:58:14

Λήξη

12:59:13

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:58:58

Λήξη

12:59:28

12:59 - 13:00 Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0212/2019) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

12:59:19

Λήξη

13:00:16

13:00 - 13:26 Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (ψηφοφορία)

AntonioTajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:27:16

Έναρξη

13:00:03

Λήξη

13:27:19

13:26 - 13:28 Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (ψηφοφορία)