Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

09:04 - 09:04

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:04:14

Λήξη

09:04:26

09:04 - 09:04 Έναρξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:04:20

Λήξη

09:04:37

09:04 - 09:12 Ανακοίνωση της Προεδρίας

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:33

Έναρξη

09:04:31

Λήξη

09:08:05

Ismail Ertug

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

09:07:45

Λήξη

09:08:32

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:08:20

Λήξη

09:08:50

Merja Kyllönen

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

09:08:44

Λήξη

09:09:23

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:04

Έναρξη

09:09:18

Λήξη

09:12:23

09:12 - 11:09 Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

09:11:59

Λήξη

09:12:46

Donald Tusk

Ρόλος : President of the European Council

Διάρκεια

00:07:29

Έναρξη

09:12:39

Λήξη

09:20:08

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:20:01

Λήξη

09:20:14

Jean-Claude Juncker

Ρόλος : Πρόεδρος επιτροπής

Διάρκεια

00:03:59

Έναρξη

09:20:12

Λήξη

09:24:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:24:07

Λήξη

09:24:35

Manfred Weber

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:05:47

Έναρξη

09:24:28

Λήξη

09:30:15

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:30:08

Λήξη

09:30:25

Udo Bullmann

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:03:49

Έναρξη

09:30:21

Λήξη

09:34:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:34:04

Λήξη

09:34:20

Ryszard Antoni Legutko

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:04:40

Έναρξη

09:34:13

Λήξη

09:38:54

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:38:28

Λήξη

09:38:43

Guy Verhofstadt

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:06:21

Έναρξη

09:38:34

Λήξη

09:44:56

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:44:30

Λήξη

09:44:46

Alyn Smith

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

09:44:38

Λήξη

09:47:21

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:46:55

Λήξη

09:47:16

Gabriele Zimmer

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:03:01

Έναρξη

09:47:07

Λήξη

09:50:08

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:49:42

Λήξη

09:49:58

Nigel Farage

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:03:59

Έναρξη

09:49:50

Λήξη

09:53:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:53:24

Λήξη

09:53:37

Gerard Batten

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

09:53:29

Λήξη

09:55:56

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:55:31

Λήξη

09:55:44

Diane Dodds

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

09:55:37

Λήξη

09:58:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:57:44

Λήξη

09:57:56

Janusz Lewandowski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

09:57:47

Λήξη

09:59:28

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:59:08

Λήξη

09:59:18

Roberto Gualtieri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:44

Έναρξη

09:59:18

Λήξη

10:02:02

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:01:56

Λήξη

10:02:08

James Nicholson

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

10:02:02

Λήξη

10:04:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

10:04:10

Λήξη

10:04:40

Molly Scott Cato

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

10:04:39

Λήξη

10:05:44

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:05:38

Λήξη

10:05:58

Martina Anderson

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

10:05:48

Λήξη

10:08:01

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:07:55

Λήξη

10:08:09

Rolandas Paksas

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

10:08:05

Λήξη

10:09:53

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:09:28

Λήξη

10:09:46

Nicolas Bay

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:09:31

Λήξη

10:11:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:10:47

Λήξη

10:10:57

Mike Hookem

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:10:52

Λήξη

10:12:39

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:12:05

Λήξη

10:12:19

Françoise Grossetête

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

10:12:13

Λήξη

10:14:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:13:37

Λήξη

10:13:50

Maria João Rodrigues

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:56

Έναρξη

10:13:43

Λήξη

10:16:40

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:16:13

Λήξη

10:16:24

Mara Bizzotto

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:16:17

Λήξη

10:17:53

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:17:27

Λήξη

10:17:37

Kazimierz Michał Ujazdowski

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

10:17:30

Λήξη

10:19:39

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:19:13

Λήξη

10:19:24

Esteban González Pons

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:19:18

Λήξη

10:20:52

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:20:26

Λήξη

10:20:39

Eleftherios Synadinos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:20:31

Λήξη

10:22:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:21:46

Λήξη

10:21:58

Elmar Brok

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:21:53

Λήξη

10:23:27

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:23:21

Λήξη

10:23:35

Birgit Sippel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:23:27

Λήξη

10:25:02

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:24:35

Λήξη

10:24:46

Danuta Maria Hübner

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:24:39

Λήξη

10:26:17

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:25:51

Λήξη

10:26:01

Jo Leinen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

10:26:00

Λήξη

10:27:15

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:27:09

Λήξη

10:27:19

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

10:27:17

Λήξη

10:28:34

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:28:28

Λήξη

10:28:48

Seb Dance

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:28:44

Λήξη

10:30:13

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:30:12

Λήξη

10:30:23

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

10:30:16

Λήξη

10:32:13

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:31:46

Λήξη

10:31:58

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

10:31:51

Λήξη

10:33:41

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

10:33:14

Λήξη

10:33:37

Richard Ashworth

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

10:33:26

Λήξη

10:35:42

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

10:35:41

Λήξη

10:36:34

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:36:29

Λήξη

10:38:11

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:37:37

Λήξη

10:38:00

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:37:53

Λήξη

10:39:29

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:38:59

Λήξη

10:39:11

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:39:06

Λήξη

10:40:34

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:40:08

Λήξη

10:40:21

Hilde Vautmans

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

10:40:16

Λήξη

10:41:14

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:40:59

Λήξη

10:41:09

Henna Virkkunen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:41:05

Λήξη

10:42:43

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:42:16

Λήξη

10:42:27

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:42:22

Λήξη

10:43:52

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:43:26

Λήξη

10:43:35

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:43:33

Λήξη

10:45:10

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:44:41

Λήξη

10:44:53

Georgi Pirinski

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

10:44:51

Λήξη

10:47:20

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:46:54

Λήξη

10:47:06

Joachim Starbatty

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

10:47:07

Λήξη

10:49:18

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:49:12

Λήξη

10:49:30

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

10:49:20

Λήξη

10:51:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:50:41

Λήξη

10:50:52

Maria Spyraki

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:50:44

Λήξη

10:52:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:51:47

Λήξη

10:52:15

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:52:04

Λήξη

10:53:50

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:53:23

Λήξη

10:53:38

Michel Barnier

Ρόλος : Chief Brexit negotiator

Διάρκεια

00:09:24

Έναρξη

10:53:32

Λήξη

11:02:57

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:02:32

Λήξη

11:02:45

Jyrki Katainen

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:04:44

Έναρξη

11:02:44

Λήξη

11:07:28

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:07:03

Λήξη

11:07:20

Donald Tusk

Ρόλος : EurCouncil

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

11:07:20

Λήξη

11:09:31

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:09:01

Λήξη

11:09:15

11:10 - 11:10

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:10:15

Λήξη

11:10:26

11:10 - 12:51 Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

11:10:26

Λήξη

11:11:01

Merja Kyllönen

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:11

Έναρξη

11:10:51

Λήξη

11:16:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:15:37

Λήξη

11:15:48

Wim van de Camp

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:15

Έναρξη

11:15:41

Λήξη

11:19:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:19:31

Λήξη

11:19:41

Ismail Ertug

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:39

Έναρξη

11:19:34

Λήξη

11:24:14

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:23:47

Λήξη

11:24:15

Georges Bach

Ρόλος : Rap avis EMPL

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

11:24:00

Λήξη

11:25:23

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:25:16

Λήξη

11:25:30

Martina Dlabajová

Ρόλος : EMPL

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:25:21

Λήξη

11:27:00

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

11:26:33

Λήξη

11:27:03

Michael Cramer

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

11:26:56

Λήξη

11:27:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:27:26

Λήξη

11:27:42

Martina Dlabajová

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

11:27:33

Λήξη

11:28:16

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:28:00

Λήξη

11:28:10

Karmenu Vella

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:08:06

Έναρξη

11:28:04

Λήξη

11:36:10

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:35:44

Λήξη

11:35:56

Verónica Lope Fontagné

Ρόλος : EMPL

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:35:47

Λήξη

11:37:37

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:37:05

Λήξη

11:37:20

Andor Deli

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

11:37:12

Λήξη

11:39:30

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:38:58

Λήξη

11:39:21

Inés Ayala Sender

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:39:07

Λήξη

11:40:52

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:40:25

Λήξη

11:40:42

Roberts Zīle

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:40:34

Λήξη

11:42:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:41:57

Λήξη

11:42:10

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:42:02

Λήξη

11:43:43

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:43:15

Λήξη

11:43:36

Karima Delli

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:57

Έναρξη

11:43:20

Λήξη

11:46:17

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:45:51

Λήξη

11:46:02

Tania González Peñas

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:45:55

Λήξη

11:47:27

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:47:07

Λήξη

11:47:22

Rosa D'Amato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:47:11

Λήξη

11:48:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:48:19

Λήξη

11:48:40

Georg Mayer

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

11:48:30

Λήξη

11:50:26

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:49:50

Λήξη

11:50:05

Karima Delli

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

11:49:59

Λήξη

11:50:53

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:50:39

Λήξη

11:50:50

Georg Mayer

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:50:47

Λήξη

11:51:11

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:51:01

Λήξη

11:51:18

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

11:51:08

Λήξη

11:53:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

11:52:53

Λήξη

11:53:23

Dennis Radtke

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

11:53:22

Λήξη

11:54:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:53:55

Λήξη

11:54:08

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

11:54:01

Λήξη

11:55:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:54:40

Λήξη

11:55:06

Isabella De Monte

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:54:53

Λήξη

11:56:27

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:56:00

Λήξη

11:56:13

Kosma Złotowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

11:56:03

Λήξη

11:58:22

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:57:44

Λήξη

11:57:58

Ismail Ertug

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:57:58

Λήξη

11:58:35

Kosma Złotowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

11:58:27

Λήξη

11:59:22

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:59:06

Λήξη

11:59:17

Pavel Telička

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

11:59:14

Λήξη

12:00:33

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:00:17

Λήξη

12:00:33

Keith Taylor

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

12:00:24

Λήξη

12:02:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:02:09

Λήξη

12:02:39

Rina Ronja Kari

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:02:27

Λήξη

12:04:05

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:03:36

Λήξη

12:03:48

Marie-Christine Arnautu

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

12:03:39

Λήξη

12:05:20

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:04:47

Λήξη

12:05:04

Dieter-Lebrecht Koch

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

12:04:59

Λήξη

12:06:12

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:06:06

Λήξη

12:06:26

Evelyn Regner

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

12:06:13

Λήξη

12:07:23

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:07:15

Λήξη

12:07:29

Peter van Dalen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:07:20

Λήξη

12:08:58

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:08:30

Λήξη

12:08:46

Gesine Meissner

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

12:08:39

Λήξη

12:10:19

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:09:51

Λήξη

12:10:01

Marie-Pierre Vieu

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

12:09:55

Λήξη

12:11:35

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:11:06

Λήξη

12:11:25

Marian-Jean Marinescu

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

12:11:12

Λήξη

12:12:58

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:12:21

Λήξη

12:12:49

Ole Christensen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:12:37

Λήξη

12:14:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:13:40

Λήξη

12:13:54

Ilhan Kyuchyuk

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:13:46

Λήξη

12:15:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:14:55

Λήξη

12:15:13

Claudia Schmidt

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:15:02

Λήξη

12:16:39

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:16:12

Λήξη

12:16:26

Mercedes Bresso

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:16:15

Λήξη

12:17:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:17:31

Λήξη

12:17:44

Luis de Grandes Pascual

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

12:17:38

Λήξη

12:19:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:18:55

Λήξη

12:19:16

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:19:06

Λήξη

12:20:43

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:20:16

Λήξη

12:20:36

Danuta Jazłowiecka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

12:20:21

Λήξη

12:22:06

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:21:40

Λήξη

12:21:54

Agnes Jongerius

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:21:47

Λήξη

12:23:22

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:22:55

Λήξη

12:23:05

Elisabeth Morin-Chartier

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:22:59

Λήξη

12:24:35

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:24:08

Λήξη

12:24:18

Peter Kouroumbashev

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

12:24:15

Λήξη

12:25:33

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:25:26

Λήξη

12:25:44

Cláudia Monteiro de Aguiar

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:25:31

Λήξη

12:27:13

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:26:48

Λήξη

12:27:09

Claudia Țapardel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

12:26:59

Λήξη

12:28:42

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:28:05

Λήξη

12:28:32

Andrey Novakov

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:28:21

Λήξη

12:29:54

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:29:28

Λήξη

12:29:44

Laima Liucija Andrikienė

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:29:33

Λήξη

12:31:08

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:30:39

Λήξη

12:30:58

Zigmantas Balčytis

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:30:47

Λήξη

12:32:20

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:31:57

Λήξη

12:32:19

Peter Lundgren

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:32:14

Λήξη

12:33:44

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:33:17

Λήξη

12:33:42

João Pimenta Lopes

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

12:33:28

Λήξη

12:34:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:34:27

Λήξη

12:34:36

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

12:34:31

Λήξη

12:36:34

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:36:04

Λήξη

12:36:21

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:36:12

Λήξη

12:37:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:37:20

Λήξη

12:37:42

Csaba Sógor

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:37:36

Λήξη

12:39:15

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:38:43

Λήξη

12:38:58

Cristian-Silviu Buşoi

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

12:38:49

Λήξη

12:40:01

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:39:44

Λήξη

12:40:03

Michael Cramer

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

12:39:52

Λήξη

12:40:49

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:40:43

Λήξη

12:40:59

Antanas Guoga

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

12:40:51

Λήξη

12:41:40

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:41:27

Λήξη

12:41:43

Karmenu Vella

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:44

Έναρξη

12:41:40

Λήξη

12:45:24

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:45:16

Λήξη

12:45:39

Merja Kyllönen

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

12:45:24

Λήξη

12:47:51

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:47:30

Λήξη

12:47:45

Wim van de Camp

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

12:47:37

Λήξη

12:49:29

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:49:04

Λήξη

12:49:17

Ismail Ertug

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

12:49:09

Λήξη

12:50:49

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:50:22

Λήξη

12:50:44

12:51 - 12:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:51:12

Λήξη

12:51:19

12:51 - 12:51 Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

12:51:14

Λήξη

12:51:51

12:51 - 13:03 Ώρα των ψηφοφοριών

12:51 - 12:52 Πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:51:41

Λήξη

12:52:18

12:52 - 12:52 Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:52:08

Λήξη

12:52:34

12:52 - 12:52 Προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:52:26

Λήξη

12:52:59

12:52 - 13:00 Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:07:49

Έναρξη

12:52:49

Λήξη

13:00:39

13:00 - 13:03 Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

13:00:14

Λήξη

13:01:29

IgorŠoltes

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

13:01:12

Λήξη

13:01:43

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:01:37

Λήξη

13:03:07

13:05 - 13:05

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:05:26

Λήξη

13:05:35

13:05 - 13:14 Αιτιολογήσεις ψήφου

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:05:30

Λήξη

13:05:51

13:05 - 13:08 Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:05:43

Λήξη

13:05:55

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:05:49

Λήξη

13:07:14

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:06:47

Λήξη

13:07:05

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

13:06:56

Λήξη

13:08:22

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

13:07:57

Λήξη

13:08:44

13:08 - 13:08 Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0098/2019 - Arndt Kohn)

13:08 - 13:10 Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:08:23

Λήξη

13:08:37

AlexMayer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:08:31

Λήξη

13:10:03

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

13:09:36

Λήξη

13:10:13

13:09 - 13:10 Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa)

13:09 - 13:12 Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:09:58

Λήξη

13:10:07

CharlesTannock

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

13:10:06

Λήξη

13:12:19

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

13:12:13

Λήξη

13:12:32

13:12 - 13:14 Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)

ArnaudDanjean

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:12:24

Λήξη

13:13:53

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:13:29

Λήξη

13:13:44

13:13 - 13:13 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:13:39

Λήξη

13:13:47

15:00 - 15:01

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

15:00:58

Λήξη

15:01:01

15:00 - 15:01 Επανάληψη της συνεδρίασης

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:00:58

Λήξη

15:01:12

15:01 - 15:01 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15:01 - 16:23 Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:01:34

Λήξη

15:01:46

Frédérique Ries

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:06:25

Έναρξη

15:01:40

Λήξη

15:08:05

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:07:38

Λήξη

15:07:56

Frans Timmermans

Ρόλος : (Premier vice-Président de la Commission)

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

15:07:51

Λήξη

15:10:08

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

15:10:00

Λήξη

15:10:21

Karmenu Vella

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:17

Έναρξη

15:10:09

Λήξη

15:13:27

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:12:59

Λήξη

15:13:22

Bronis Ropė

Ρόλος : AGRI

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

15:13:11

Λήξη

15:14:49

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:14:21

Λήξη

15:14:35

Renata Briano

Ρόλος : PECH

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

15:14:26

Λήξη

15:16:01

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:15:35

Λήξη

15:15:49

Peter Liese

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

15:15:40

Λήξη

15:18:10

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:17:43

Λήξη

15:18:05

Lynn Boylan

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

15:17:57

Λήξη

15:18:48

Peter Liese

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

15:18:30

Λήξη

15:19:18

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:19:04

Λήξη

15:19:16

Massimo Paolucci

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

15:19:08

Λήξη

15:21:46

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:21:16

Λήξη

15:21:29

Mark Demesmaeker

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

15:21:21

Λήξη

15:23:31

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:23:06

Λήξη

15:23:20

Nils Torvalds

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

15:23:13

Λήξη

15:25:54

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:25:27

Λήξη

15:25:43

Margrete Auken

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

15:25:33

Λήξη

15:27:44

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:27:17

Λήξη

15:27:33

Lynn Boylan

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

15:27:25

Λήξη

15:29:25

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:28:58

Λήξη

15:29:14

Piernicola Pedicini

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

15:29:05

Λήξη

15:31:24

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:30:58

Λήξη

15:31:15

Joëlle Mélin

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

15:31:11

Λήξη

15:32:15

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:32:08

Λήξη

15:32:21

Elisabetta Gardini

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

15:32:13

Λήξη

15:34:18