Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

09:00:12

Λήξη

09:00:44

09:00 - 09:00 Έναρξη της συνεδρίασης

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:00:35

Λήξη

09:00:50

09:00 - 09:44 Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

09:00:43

Λήξη

09:01:24

Silvia Costa

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:07

Έναρξη

09:01:13

Λήξη

09:06:21

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:05:57

Λήξη

09:06:08

Marianne Thyssen

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:04:37

Έναρξη

09:06:07

Λήξη

09:10:44

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:10:38

Λήξη

09:10:52

John Howarth

Ρόλος : Rap avis BUDG

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

09:10:50

Λήξη

09:12:14

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:12:08

Λήξη

09:12:29

Bogusław Sonik

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

09:12:21

Λήξη

09:15:00

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:14:33

Λήξη

09:14:46

Julie Ward

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

09:14:43

Λήξη

09:16:08

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:16:01

Λήξη

09:16:16

Ralph Packet

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:16:08

Λήξη

09:17:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:17:19

Λήξη

09:17:30

Mircea Diaconu

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

09:17:24

Λήξη

09:20:05

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:19:40

Λήξη

09:19:53

Helga Trüpel

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

09:19:51

Λήξη

09:21:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:20:56

Λήξη

09:21:06

João Pimenta Lopes

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:21:00

Λήξη

09:22:31

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:22:04

Λήξη

09:22:17

Isabella Adinolfi

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

09:22:09

Λήξη

09:23:59

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:23:33

Λήξη

09:23:49

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

09:23:44

Λήξη

09:24:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:24:31

Λήξη

09:24:40

Isabella Adinolfi

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

09:24:33

Λήξη

09:25:39

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:25:23

Λήξη

09:25:34

Dominique Bilde

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:25:26

Λήξη

09:27:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:26:38

Λήξη

09:26:50

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

09:26:45

Λήξη

09:28:50

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:28:23

Λήξη

09:28:35

Luigi Morgano

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

09:28:29

Λήξη

09:30:26

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

09:29:24

Λήξη

09:30:17

Joachim Starbatty

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

09:30:09

Λήξη

09:31:24

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:31:15

Λήξη

09:31:29

Patrick O'Flynn

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

09:31:20

Λήξη

09:34:18

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:33:54

Λήξη

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

09:33:58

Λήξη

09:36:06

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:35:38

Λήξη

09:35:51

Monika Smolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:35:43

Λήξη

09:37:21

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:36:54

Λήξη

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:37:05

Λήξη

09:38:41

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:38:14

Λήξη

09:38:29

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:38:20

Λήξη

09:40:00

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:39:33

Λήξη

09:39:51

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

09:39:44

Λήξη

09:41:09

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:40:43

Λήξη

09:40:59

Silvia Costa

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:09

Έναρξη

09:40:52

Λήξη

09:45:01

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:44:34

Λήξη

09:44:46

09:44 - 10:46 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:44:45

Λήξη

09:44:59

Milan Zver

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:56

Έναρξη

09:44:53

Λήξη

09:49:49

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:49:23

Λήξη

09:49:41

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:30

Έναρξη

09:49:32

Λήξη

09:55:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:54:37

Λήξη

09:54:53

Ignazio Corrao

Ρόλος : DEVE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

09:54:45

Λήξη

09:56:19

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:55:52

Λήξη

09:56:05

Jean Arthuis

Ρόλος : BUDG

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

09:55:57

Λήξη

09:58:06

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:57:31

Λήξη

09:57:59

Emilian Pavel

Ρόλος : EMPL

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

09:57:42

Λήξη

09:59:34

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:59:07

Λήξη

09:59:22

Michaela Šojdrová

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

09:59:16

Λήξη

10:01:34

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:01:04

Λήξη

10:01:14

Petra Kammerevert

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

10:01:08

Λήξη

10:04:06

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:03:32

Λήξη

10:03:51

Ruža Tomašić

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:03:41

Λήξη

10:05:20

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:04:54

Λήξη

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

10:05:02

Λήξη

10:07:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:07:19

Λήξη

10:07:32

Jill Evans

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

10:07:28

Λήξη

10:09:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:09:02

Λήξη

10:09:14

Nikolaos Chountis

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:09:09

Λήξη

10:10:49

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:10:23

Λήξη

10:10:43

Isabella Adinolfi

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:10:31

Λήξη

10:12:24

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:11:53

Λήξη

10:12:06

Dominique Bilde

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

10:11:59

Λήξη

10:14:30

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:14:03

Λήξη

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

10:14:07

Λήξη

10:16:00

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:15:34

Λήξη

10:15:51

Silvia Costa

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

10:15:42

Λήξη

10:17:54

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:17:27

Λήξη

10:17:43

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

10:17:32

Λήξη

10:19:21

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

10:18:40

Λήξη

10:19:09

Bogusław Sonik

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

10:18:53

Λήξη

10:21:08

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:20:43

Λήξη

10:20:54

Momchil Nekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:20:46

Λήξη

10:22:15

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:21:49

Λήξη

10:22:06

Helga Trüpel

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

10:22:00

Λήξη

10:23:11

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:23:03

Λήξη

10:23:18

Ivana Maletić

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

10:23:10

Λήξη

10:24:39

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:24:12

Λήξη

10:24:25

Marlene Mizzi

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:24:16

Λήξη

10:26:01

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:25:33

Λήξη

10:25:48

Mercedes Bresso

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:25:40

Λήξη

10:27:22

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:26:53

Λήξη

10:27:14

Brando Benifei

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:26:59

Λήξη

10:28:39

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

10:28:12

Λήξη

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:28:33

Λήξη

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:29:35

Λήξη

10:29:59

Caterina Chinnici

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:29:48

Λήξη

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:30:58

Λήξη

10:31:13

Remo Sernagiotto

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:31:05

Λήξη

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:32:17

Λήξη

10:32:33

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:32:24

Λήξη

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

10:33:42

Λήξη

10:34:13

Lieve Wierinck

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:34:02

Λήξη

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:35:03

Λήξη

10:36:54

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:35:17

Λήξη

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:36:32

Λήξη

10:36:50

Andrea Bocskor

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:36:41

Λήξη

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:38:00

Λήξη

10:38:12

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:38:04

Λήξη

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:39:14

Λήξη

10:39:26

Dubravka Šuica

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:39:19

Λήξη

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:40:31

Λήξη

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:40:37

Λήξη

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:41:47

Λήξη

10:42:07

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:39

Έναρξη

10:41:59

Λήξη

10:44:38

Milan Zver

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

10:44:02

Λήξη

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:46:04

Λήξη

10:46:24

10:46 - 11:41 Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (συζήτηση)

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:46:23

Λήξη

10:46:43

Bas Eickhout

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:55

Έναρξη

10:46:36

Λήξη

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:50:56

Λήξη

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:40

Έναρξη

10:51:10

Λήξη

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:55:40

Λήξη

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:04

Έναρξη

10:55:56

Λήξη

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:00:34

Λήξη

11:00:58

Ivo Belet

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

11:00:49

Λήξη

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:02:32

Λήξη

11:02:50

Simona Bonafè

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

11:02:41

Λήξη

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:04:44

Λήξη

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

11:04:52

Λήξη

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

11:06:49

Λήξη

11:07:25

Lieve Wierinck

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

11:07:05

Λήξη

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

11:08:51

Λήξη

11:09:33

Ernest Urtasun

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

11:09:06

Λήξη

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:10:41

Λήξη

11:10:59

Stefan Eck

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:10:51

Λήξη

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:12:05

Λήξη

11:12:29

Auke Zijlstra

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

11:12:19

Λήξη

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:13:49

Λήξη

11:14:06

Peter Liese

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

11:13:58

Λήξη

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:15:26

Λήξη

11:15:44

Elena Gentile

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:47

Έναρξη

11:15:35

Λήξη

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:17:51

Λήξη

11:18:16

Ralph Packet

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:18:07

Λήξη

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:19:14

Λήξη

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

11:19:21

Λήξη

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:20:49

Λήξη

11:21:06

Matt Carthy

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

11:20:57

Λήξη

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:22:33

Λήξη

11:23:00

Françoise Grossetête

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

11:22:38

Λήξη

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:24:12

Λήξη

11:24:28

Pervenche Berès

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:24:19

Λήξη

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:25:33

Λήξη

11:25:49

Paloma López Bermejo

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:25:40

Λήξη

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

11:26:47

Λήξη

11:27:24

Dariusz Rosati

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

11:26:53

Λήξη

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:28:35

Λήξη

11:28:48

Paul Tang

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:28:39

Λήξη

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:29:45

Λήξη

11:30:04

Markus Ferber

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:29:58

Λήξη

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:31:31

Λήξη

11:31:51

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:31:42

Λήξη

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:32:51

Λήξη

11:33:17

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:32:57

Λήξη

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:34:14

Λήξη

11:34:28

Paul Rübig

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:34:20

Λήξη

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:35:22

Λήξη

11:35:35

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:35:28

Λήξη

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:36:38

Λήξη

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

11:36:54

Λήξη

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:37:26

Λήξη

11:37:42

Bas Eickhout

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:36

Έναρξη

11:37:34

Λήξη

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:39:44

Λήξη

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:39:57

Λήξη

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:41:34

Λήξη

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:59:09

Λήξη

11:59:32

11:59 - 12:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

11:59:32

Λήξη

12:00:16

12:00 - 12:41 Ώρα των ψηφοφοριών

12:00 - 12:01 Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

12:00:15

Λήξη

12:01:17

12:01 - 12:01 Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:01:02

Λήξη

12:01:18

12:01 - 12:01 Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:01:12

Λήξη

12:01:43

12:01 - 12:02 Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:01:33

Λήξη

12:02:07

12:02 - 12:05 Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:37

Έναρξη

12:01:57

Λήξη

12:05:35

12:05 - 12:07 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (A8-0111/2019 - Milan Zver) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

12:05:10

Λήξη

12:07:37

12:07 - 12:22 Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:15:26

Έναρξη

12:07:12

Λήξη

12:22:39

12:22 - 12:27 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:52

Έναρξη

12:22:14

Λήξη

12:28:07

12:27 - 12:30 Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

12:27:42

Λήξη

12:30:23

12:30 - 12:34 Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (B8-0230/2019) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:55

Έναρξη

12:29:58

Λήξη

12:34:54

12:34 - 12:37 Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

12:34:29

Λήξη

12:36:23

EleonoraEvi

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:36:03

Λήξη

12:36:16

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

12:36:23

Λήξη

12:37:31

12:37 - 12:41 Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (ψηφοφορία)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

12:37:31

Λήξη

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

12:39:45

Λήξη

12:40:50

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

12:40:38

Λήξη

12:41:30

12:41 - 13:13 Αιτιολογήσεις ψήφου

12:41 - 12:46 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:41:29

Λήξη

12:41:41

RosaD'Amato

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

12:41:35

Λήξη

12:43:18

MomchilNekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:42:59

Λήξη

12:44:32

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:44:04

Λήξη

12:44:15

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:44:12

Λήξη

12:45:47

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:45:21

Λήξη

12:45:31

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

12:45:26

Λήξη

12:46:57

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:46:30

Λήξη

12:46:44

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

12:41:30

Λήξη

12:41:34

12:46 - 12:48 Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:46:34

Λήξη

12:46:47

AnaMiranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:46:41

Λήξη

12:48:14

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:47:46

Λήξη

12:48:01

12:47 - 12:51 Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:47:50

Λήξη

12:48:08

BranislavŠkripek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

12:48:01

Λήξη

12:49:08

MarekJurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:48:52

Λήξη

12:50:25

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:49:57

Λήξη

12:50:08

AnnaZáborská

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:50:01

Λήξη

12:51:35

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:51:08

Λήξη

12:51:21

12:51 - 12:52 Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:51:14

Λήξη

12:51:31

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

12:51:21

Λήξη

12:52:10

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:51:56

Λήξη

12:52:07

12:51 - 12:58 Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:51:59

Λήξη

12:52:16

RoryPalmer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

12:52:03

Λήξη

12:53:35

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:53:04

Λήξη

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

12:53:08

Λήξη

12:54:44

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:54:12

Λήξη

12:54:20

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:54:18

Λήξη

12:55:52

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:55:23

Λήξη

12:55:32

MonikaSmolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

12:55:26

Λήξη

12:56:42

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:56:21

Λήξη

12:56:30

MarianHarkin

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:56:24

Λήξη

12:58:06

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:57:37

Λήξη

12:57:50

12:57 - 13:00 Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:57:42

Λήξη

12:57:51

MomchilNekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:57:45

Λήξη

12:59:18

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:58:48

Λήξη

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:58:52

Λήξη

13:00:26

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:59:56

Λήξη

13:00:12

13:00 - 13:08 'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:00:00

Λήξη

13:00:17

RoryPalmer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:00:07

Λήξη

13:01:39

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:01:12

Λήξη

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

13:01:15

Λήξη

13:02:50

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:02:19

Λήξη

13:02:29

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:02:24

Λήξη

13:03:53

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:03:27

Λήξη

13:03:35

MonikaSmolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

13:03:30

Λήξη

13:04:45

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:04:26

Λήξη

13:04:36

MonicaMacovei

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

13:04:30

Λήξη

13:06:13

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:05:35

Λήξη

13:05:52

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

13:05:45

Λήξη

13:07:19

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:06:51

Λήξη

13:07:04

AlbertDeß

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:06:53

Λήξη

13:08:26

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:07:59

Λήξη

13:08:21

13:08 - 13:08 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:08:08

Λήξη

13:08:16

13:08 - 13:12 Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:08:10

Λήξη

13:08:21

MirosławPiotrowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

13:08:15

Λήξη

13:09:43

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:09:15

Λήξη

13:09:24

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

13:09:18

Λήξη

13:10:52

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:10:23

Λήξη

13:10:32

José InácioFaria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:10:29

Λήξη

13:12:02

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:11:34

Λήξη

13:11:55

13:11 - 13:11 Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:11:39

Λήξη

13:11:56

13:11 - 13:13 Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:11:46

Λήξη

13:12:03

MirosławPiotrowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:11:51

Λήξη

13:13:23

MaireadMcGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:12:56

Λήξη

13:13:06

13:13 - 13:13 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:13:07

Λήξη

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

15:01:10

Λήξη

15:01:18

15:01 - 15:01 Επανάληψη της συνεδρίασης

15:01 - 15:01 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

15:01:18

Λήξη

15:01:40

15:01 - 15:34 Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:01:37

Λήξη

15:01:50

Daniel Buda

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

15:01:45

Λήξη

15:04:27

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:04:01

Λήξη

15:04:20

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:58

Έναρξη

15:04:11

Λήξη

15:09:09

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

15:08:42

Λήξη

15:10:38

Jiří Pospíšil

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

15:08:46

Λήξη

15:11:24

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:10:58

Λήξη

15:11:17

Michael Detjen

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

15:11:07

Λήξη

15:13:35

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

15:13:09

Λήξη

15:13:45

Marek Jurek

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

15:13:17

Λήξη

15:15:27

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:15:02

Λήξη

15:15:21

Ivan Jakovčić

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

15:15:12

Λήξη

15:17:13

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:16:45

Λήξη

15:17:03

Franz Obermayr

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:03:10

Έναρξη

15:16:55

Λήξη

15:20:05

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

15:19:39

Λήξη

15:20:06

Daniel Buda

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

15:19:51

Λήξη

15:20:38

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:20:19

Λήξη

15:20:33

Franz Obermayr

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

15:20:26

Λήξη

15:20:59

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

15:20:53

Λήξη

15:21:17

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:33

Έναρξη

15:20:58

Λήξη

15:23:31

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:23:05

Λήξη

15:23:20

Andrejs Mamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

15:23:11

Λήξη

15:25:20

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:24:54

Λήξη

15:25:10

Jozo Radoš

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

15:25:00

Λήξη

15:26:57

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:26:31

Λήξη

15:26:54

Monika Smolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

15:26:41

Λήξη

15:28:44

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

15:28:23

Λήξη

15:29:28