Οπτικοακουστικό υλικό ανά ομιλητή


Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 4 Απριλίου 2019


Βρυξέλλες

A-D

Marco AFFRONTE

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

18:57:28

Λήξη

18:59:45

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

19:46:23

Λήξη

19:48:37

John Stuart AGNEW

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

19:00:50

Λήξη

19:03:01

Clara AGUILERA

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

19:17:22

Λήξη

19:19:33

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:48

Έναρξη

19:30:44

Λήξη

19:35:32

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

19:54:43

Λήξη

19:57:26

Daniela AIUTO

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:05:05

Έναρξη

22:04:39

Λήξη

22:09:45

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

22:29:11

Λήξη

22:30:27

Martina ANDERSON

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

15:12:26

Λήξη

15:13:51

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

22:40:31

Λήξη

22:42:11

Max ANDERSSON

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

17:05:02

Λήξη

17:06:33

Eric ANDRIEU

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

14:21:08

Λήξη

14:22:09

Maria ARENA

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

09:01:35

Λήξη

09:04:07

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

09:08:16

Λήξη

09:09:12

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:03:07

Έναρξη

09:40:44

Λήξη

09:43:51

Miguel ARIAS CAÑETE

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:00

Έναρξη

17:41:59

Λήξη

17:45:59

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:03:55

Έναρξη

18:21:50

Λήξη

18:25:45

Inés AYALA SENDER

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

22:37:20

Λήξη

22:38:23

Gerard BATTEN

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:03:37

Έναρξη

14:58:46

Λήξη

15:02:23

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:03:22

Λήξη

15:03:39

Catherine BEARDER

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

15:10:21

Λήξη

15:12:06

Heinz K. BECKER

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : Rap avis EMPL

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

08:39:28

Λήξη

08:41:43

Tiziana BEGHIN

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:44

Έναρξη

20:59:23

Λήξη

21:02:07

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : EFDD

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

21:17:23

Λήξη

21:18:22

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

09:50:20

Λήξη

09:53:01

Bas BELDER

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

20:51:34

Λήξη

20:53:28

Brando BENIFEI

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

09:11:05

Λήξη

09:13:08

Xabier BENITO ZILUAGA

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:47:14

Λήξη

12:48:44

Izaskun BILBAO BARANDICA

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:22:55

Λήξη

19:24:42

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

19:44:03

Λήξη

19:46:43

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

09:57:39

Λήξη

09:59:53

Mario BORGHEZIO

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

21:12:03

Λήξη

21:14:01

Paul BRANNEN

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

16:59:03

Λήξη

17:00:38

Elmar BROK

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:59

Έναρξη

14:37:12

Λήξη

14:40:11

Daniel BUDA

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

22:30:35

Λήξη

22:32:17

Violeta BULC

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:52

Έναρξη

18:32:51

Λήξη

18:37:43

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

19:25:45

Λήξη

19:27:33

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:37

Έναρξη

19:35:15

Λήξη

19:39:53

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

19:52:40

Λήξη

19:55:02

Παρέμβαση : Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων - Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:39

Έναρξη

21:46:25

Λήξη

21:51:05

Παρέμβαση : Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων - Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

21:58:26

Λήξη

22:00:30

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:07:18

Έναρξη

22:09:29

Λήξη

22:16:47

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

22:27:45

Λήξη

22:29:31

Udo BULLMANN

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:05:39

Έναρξη

16:06:29

Λήξη

16:12:08

Jonathan BULLOCK

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

18:01:23

Λήξη

18:03:42

Reinhard BÜTIKOFER

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

20:57:32

Λήξη

20:59:24

Jerzy BUZEK

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:39

Έναρξη

17:37:31

Λήξη

17:42:10

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:52

Έναρξη

18:25:42

Λήξη

18:28:34

Enrique CALVET CHAMBON

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

08:51:30

Λήξη

08:53:39

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:00:56

Λήξη

10:02:47

Nicola CAPUTO

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

19:49:43

Λήξη

19:51:33

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

22:26:19

Λήξη

22:28:03

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

22:43:02

Λήξη

22:44:47

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:28:09

Λήξη

10:29:38

David CASA

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:04:25

Έναρξη

09:28:07

Λήξη

09:32:32

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

10:31:23

Λήξη

10:34:04

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (A8-0270/2018 - David Casa) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:05:57

Λήξη

12:06:24

Caterina CHINNICI

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:24:35

Λήξη

10:26:13

Angelo CIOCCA

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

10:04:51

Λήξη

10:06:56

Melania Gabriela CIOT

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:32

Έναρξη

14:22:59

Λήξη

14:27:31

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

15:21:20

Λήξη

15:22:18

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:09:38

Έναρξη

20:28:18

Λήξη

20:37:56

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : CouncilMember

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

21:33:46

Λήξη

21:35:51

Carlos COELHO

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

20:07:54

Λήξη

20:10:35

Birgit COLLIN-LANGEN

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : Rap avis IMCO

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

08:41:48

Λήξη

08:44:12

Jacques COLOMBIER

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : ENF

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:13:20

Λήξη

19:15:07

Richard CORBETT

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

15:06:48

Λήξη

15:08:05

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (ψηφοφορία)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

11:28:22

Λήξη

11:29:09

Rosa D'AMATO

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

18:59:22

Λήξη

19:01:13

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

19:48:21

Λήξη

19:50:03

Seb DANCE

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

15:16:31

Λήξη

15:17:44

Nicola DANTI

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

21:15:41

Λήξη

21:17:23

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

21:18:11

Λήξη

21:19:12

Dennis DE JONG

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:37

Έναρξη

16:20:44

Λήξη

16:25:21

Mark DEMESMAEKER

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

22:18:49

Λήξη

22:21:05

Gérard DEPREZ

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:54

Έναρξη

19:57:48

Λήξη

20:02:42

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:49

Έναρξη

20:25:07

Λήξη

20:27:57

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:02:28

Λήξη

12:03:09

Michael DETJEN

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:22:01

Λήξη

10:23:27

Valdis DOMBROVSKIS

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:09:05

Έναρξη

15:52:11

Λήξη

16:01:16

Angel DZHAMBAZKI

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:15:56

Λήξη

12:16:29

Παρέμβαση : Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

12:20:56

Λήξη

12:22:11

Παρέμβαση : Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:25:57

Λήξη

12:27:26

E-H

Bas EICKHOUT

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

08:54:35

Λήξη

08:56:20

Norbert ERDŐS

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

19:04:00

Λήξη

19:06:19

Cornelia ERNST

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

20:14:50

Λήξη

20:16:37

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:02:09

Λήξη

12:02:26

Ismail ERTUG

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

14:13:48

Λήξη

14:14:42

Tanja FAJON

Παρέμβαση : Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

12:09:37

Λήξη

12:12:02

Fredrick FEDERLEY

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : ALDE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

17:02:11

Λήξη

17:03:48

João FERREIRA

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

18:44:17

Λήξη

18:45:42

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

19:08:37

Λήξη

19:09:34

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

19:10:08

Λήξη

19:12:22

Christofer FJELLNER

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

17:22:09

Λήξη

17:23:43

Luke Ming FLANAGAN

Παρέμβαση : Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

22:33:17

Λήξη

22:34:51

Jacqueline FOSTER

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

14:44:11

Λήξη

14:46:31

Lampros FOUNTOULIS

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

09:54:26

Λήξη

09:55:52

Παρέμβαση : Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:01:04

Λήξη

11:01:41

Ashley FOX

Παρέμβαση : Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:02:13

Λήξη

11:03:54

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

17:19:22

Λήξη

17:20:58

Aleksander GABELIC

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

21:22:54

Λήξη

21:24:36

Francesc GAMBÚS

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : ENVI

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

18:38:33

Λήξη

18:40:12

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Παρέμβαση : Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (ψηφοφορία)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:03:45

Λήξη

11:05:34

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : Rap avis BUDG

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

18:37:27

Λήξη

18:38:37

Evelyne GEBHARDT

Παρέμβαση :

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

08:29:56

Λήξη

08:30:16

Παρέμβαση : Έναρξη της συνεδρίασης

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

08:30:16

Λήξη

08:30:40

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

08:30:40

Λήξη

08:30:49

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

08:34:42

Λήξη

08:34:50

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

08:39:14

Λήξη

08:39:35

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

08:41:36

Λήξη

08:41:51

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

08:44:06

Λήξη

08:44:27

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

08:46:34

Λήξη

08:46:54

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

08:47:35

Λήξη

08:47:53

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:49:36

Λήξη

08:49:50

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:51:25

Λήξη

08:51:38

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:53:13

Λήξη

08:53:31

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

08:54:29

Λήξη

08:54:44

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

08:55:54

Λήξη

08:56:13

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

08:57:55

Λήξη

08:58:21

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:59:18

Λήξη

08:59:36

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:01:30

Λήξη

09:01:44

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:03:40

Λήξη

09:03:59

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:05:34

Λήξη

09:05:50

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:06:53

Λήξη

09:07:05

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:08:09

Λήξη

09:08:23

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

09:08:57

Λήξη

09:09:06

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:09:49

Λήξη

09:10:03

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:11:00

Λήξη

09:11:16

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:12:42

Λήξη

09:12:56

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:13:50

Λήξη

09:14:04

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:15:07

Λήξη

09:15:21

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:16:28

Λήξη

09:16:40

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:17:37

Λήξη

09:18:01

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:18:59

Λήξη

09:19:10

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:19:56

Λήξη

09:20:17

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:21:30

Λήξη

09:21:42

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:24:51

Λήξη

09:25:02

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:27:36

Λήξη

09:28:00

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:27:56

Λήξη

09:28:14

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

09:32:07

Λήξη

09:32:32

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:34:31

Λήξη

09:34:46

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:38:12

Λήξη

09:38:38

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:40:40

Λήξη

09:40:52

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:43:25

Λήξη

09:43:39

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:45:15

Λήξη

09:45:35

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:47:33

Λήξη

09:47:47

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:48:56

Λήξη

09:49:18

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:50:15

Λήξη

09:50:29

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:52:35

Λήξη

09:52:52

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:54:19

Λήξη

09:54:34

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:55:26

Λήξη

09:55:45

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:57:34

Λήξη

09:57:47

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:59:27

Λήξη

09:59:38

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:00:52

Λήξη

10:01:08

Elena GENTILE

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:19:28

Λήξη

10:21:00

Sven GIEGOLD

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

20:16:36

Λήξη

20:18:17

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : question "carton bleu"

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

08:46:49

Λήξη

08:47:35

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

09:07:02

Λήξη

09:08:17

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

09:09:03

Λήξη

09:09:53

Julie GIRLING

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

15:17:44

Λήξη

15:19:35

Παρέμβαση : Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

11:05:58

Λήξη

11:07:12

Michela GIUFFRIDA

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

19:21:31

Λήξη

19:23:08

Ana GOMES

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

17:18:32

Λήξη

17:19:24

Esteban GONZÁLEZ PONS

Παρέμβαση : Διάταξη των εργασιών

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

14:19:15

Λήξη

14:20:11

Παρέμβαση : Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

11:07:35

Λήξη

11:09:03

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

09:47:38

Λήξη

09:49:22

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (A8-0270/2018 - David Casa) (ψηφοφορία)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

12:05:03

Λήξη

12:05:57

Maria GRAPINI

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

17:08:55

Λήξη

17:10:36

Παρέμβαση : Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων - Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:31

Έναρξη

21:36:28

Λήξη

21:40:59

Παρέμβαση : Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων - Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

22:00:13

Λήξη

22:02:24

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

22:24:46

Λήξη

22:26:33

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (ψηφοφορία)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:17:21

Λήξη

11:17:48

Karoline GRASWANDER-HAINZ

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

22:16:50

Λήξη

22:19:11

Roberto GUALTIERI

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:03:49

Έναρξη

14:40:13

Λήξη

14:44:02

Daniel HANNAN

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

12:19:16

Λήξη

12:20:17

Rebecca HARMS

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

17:57:42

Λήξη

17:59:54

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

18:00:32

Λήξη

18:01:33

Brian HAYES

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

08:44:22

Λήξη

08:46:41

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : réponse "carton bleu"

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:47:25

Λήξη

08:47:42

Hans-Olaf HENKEL

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

15:08:06

Λήξη

15:10:17

Czesław HOC

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

18:49:42

Λήξη

18:52:01

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

09:59:30

Λήξη

10:01:20

Mike HOOKEM

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

15:03:47

Λήξη

15:05:00

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : NI

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

19:02:30

Λήξη

19:04:20

Danuta Maria HÜBNER

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

15:05:13

Λήξη

15:06:45

Ian HUDGHTON

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

15:13:58

Λήξη

15:15:12

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

19:12:08

Λήξη

19:13:24

Gunnar HÖKMARK

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

16:57:15

Λήξη

16:59:19

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

18:05:00

Λήξη

18:07:37

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

18:07:38

Λήξη

18:08:21

I-L

Sophia IN 'T VELD

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:03:54

Έναρξη

08:30:49

Λήξη

08:34:43

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : Εισηγητής

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

09:24:55

Λήξη

09:28:02

Carlos ITURGAIZ

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

19:39:37

Λήξη

19:42:35

Liisa JAAKONSAARI

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

08:47:43

Λήξη

08:50:04

France JAMET

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

21:01:52

Λήξη

21:03:13

Lívia JÁRÓKA

Παρέμβαση : Δηλώσεις της Προεδρίας

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

14:06:39

Λήξη

14:07:41

Danuta JAZŁOWIECKA

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

12:50:57

Λήξη

12:52:45

Agnes JONGERIUS

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:08:42

Λήξη

10:10:25

Věra JOUROVÁ

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:24

Έναρξη

20:03:42

Λήξη

20:08:07

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

20:22:44

Λήξη

20:25:25

Jean-Claude JUNCKER

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:09:47

Έναρξη

14:27:34

Λήξη

14:37:21

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Pt Commission

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

15:19:24

Λήξη

15:21:15

Marek JUREK

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

17:00:43

Λήξη

17:02:35

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (ψηφοφορία)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

11:31:29

Λήξη

11:32:03

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

17:12:58

Λήξη

17:14:35

Sandra KALNIETE

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (ψηφοφορία)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:01:32

Λήξη

12:01:51

Elsi KATAINEN

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

20:53:07

Λήξη

20:55:43

Jyrki KATAINEN

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:08:50

Έναρξη

20:37:58

Λήξη

20:46:49

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:05:26

Έναρξη

21:28:41

Λήξη

21:34:08

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:04:32

Έναρξη

08:34:47

Λήξη

08:39:19

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : Επίτροπος

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:03:43

Έναρξη

09:21:35

Λήξη

09:25:18

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

20:10:28

Λήξη

20:12:56

Ska KELLER

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:04:19

Έναρξη

16:25:29

Λήξη

16:29:48

Seán KELLY

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

18:20:30

Λήξη

18:22:08

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:36:51

Λήξη

12:38:20

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:39:21

Λήξη

12:40:51

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)

Ρόλος : PPE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:43:16

Λήξη

12:44:51

Jude KIRTON-DARLING

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

17:20:40

Λήξη

17:22:31

Jeppe KOFOD

Παρέμβαση : Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Stefan Löfven, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

17:06:11

Λήξη

17:07:55

Arndt KOHN

Παρέμβαση : Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων - Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

21:51:00

Λήξη

21:53:41

Kateřina KONEČNÁ

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

21:27:13

Λήξη

21:28:55

Παρέμβαση : Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

22:22:58

Λήξη

22:25:08

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : FEMM

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

09:32:21

Λήξη

09:35:01

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

17:50:30

Λήξη

17:53:02

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : ECR

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:07:27

Λήξη

18:07:46

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:02:21

Λήξη

19:02:40

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

19:03:42

Λήξη

19:04:11

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:05:51

Λήξη

19:06:09

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

19:08:14

Λήξη

19:08:48

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

19:09:19

Λήξη

19:09:28

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:10:00

Λήξη

19:10:16

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:11:53

Λήξη

19:12:14

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:13:17

Λήξη

19:13:30

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:14:39

Λήξη

19:14:57

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

19:17:08

Λήξη

19:17:38

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:19:04

Λήξη

19:19:19

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:21:22

Λήξη

19:21:40

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

19:22:41

Λήξη

19:23:04

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:24:16

Λήξη

19:24:33

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:25:31

Λήξη

19:25:52

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:27:28

Λήξη

19:27:46

Παρέμβαση : Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:30:04

Λήξη

19:30:24

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

19:30:19

Λήξη

19:30:54

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:35:06

Λήξη

19:35:27

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:39:27

Λήξη

19:39:47

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:42:09

Λήξη

19:42:30

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:43:55

Λήξη

19:44:12

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:46:17

Λήξη

19:46:34

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:48:10

Λήξη

19:48:31

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:49:37

Λήξη

19:49:51

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

19:51:05

Λήξη

19:51:28

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:52:32

Λήξη

19:52:50

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:54:37

Λήξη

19:54:53

Παρέμβαση : Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:56:58

Λήξη

19:57:16

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

19:57:14

Λήξη

19:57:59

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:02:16

Λήξη

20:02:39

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:03:33

Λήξη

20:03:48

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:07:39

Λήξη

20:08:03

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:10:09

Λήξη

20:10:32

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

20:12:37

Λήξη

20:13:05

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:14:35

Λήξη

20:14:54

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:16:30

Λήξη

20:16:45

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:17:49

Λήξη

20:18:04

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:19:47

Λήξη

20:20:05

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

20:21:15

Λήξη

20:21:40

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:22:37

Λήξη

20:22:53

Παρέμβαση : Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (συζήτηση)

Ρόλος : PT

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:24:59

Λήξη

20:25:18

Kostadinka KUNEVA

Παρέμβαση : Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:19:03

Λήξη

09:20:40

Παρέμβαση : Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)

Ρόλος : GUE/NGL

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:02:25

Λήξη

10:04:02

Philippe LAMBERTS

Παρέμβαση : Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:03:12

Έναρξη

14:52:45

Λήξη

14:55:57

Παρέμβαση : Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (ψηφοφορία)

Ρόλος : Verts/ALE

Ημερομηνία

04/04/2019

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

11:26:38

Λήξη

11:27:24

Bernd LANGE

Παρέμβαση : Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Ρόλος : S&D

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

21:05:36

Λήξη

21:07:50

Werner LANGEN

Παρέμβαση : Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (συζήτηση)

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Ημερομηνία

03/04/2019

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

17:45:59