Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

17:02 - 17:02

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:02:12

Λήξη

17:02:31

17:02 - 17:02 Επανάληψη της συνόδου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

17:02:24

Λήξη

17:03:04

17:02 - 17:03 Έναρξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

17:02:53

Λήξη

17:03:30

17:03 - 17:10 Δηλώσεις της Προεδρίας

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:06:40

Έναρξη

17:03:24

Λήξη

17:10:04

17:10 - 17:11 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

17:10:10

Λήξη

17:10:26

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

17:10:19

Λήξη

17:11:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:10:54

Λήξη

17:11:12

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

17:11:09

Λήξη

17:11:53

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:11:41

Λήξη

17:12:02

17:12 - 17:12 Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

17:11:56

Λήξη

17:12:39

17:12 - 17:12 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:12:28

Λήξη

17:12:53

17:12 - 17:12 Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

17:12:30

Λήξη

17:12:40

17:12 - 17:13 Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

17:12:45

Λήξη

17:14:19

17:13 - 17:14 Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

17:13:54

Λήξη

17:14:37

17:14 - 17:46 Διάταξη των εργασιών

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

17:14:26

Λήξη

17:15:24

Thomas Waitz

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

17:15:10

Λήξη

17:16:50

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:16:23

Λήξη

17:16:49

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

17:16:43

Λήξη

17:17:55

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

17:17:12

Λήξη

17:18:14

Notis Marias

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

17:18:00

Λήξη

17:20:00

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

17:19:33

Λήξη

17:21:10

Estefanía Torres Martínez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

17:20:44

Λήξη

17:21:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

17:21:34

Λήξη

17:22:00

Eva Joly

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

17:21:55

Λήξη

17:22:28

Javier Nart

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

17:22:21

Λήξη

17:23:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

17:22:58

Λήξη

17:25:32

Ingeborg Gräßle

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

17:23:57

Λήξη

17:25:04

Arndt Kohn

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

17:25:10

Λήξη

17:26:13

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

17:26:07

Λήξη

17:27:38

Marisa Matias

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

17:27:12

Λήξη

17:28:41

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

17:28:15

Λήξη

17:29:48

João Pimenta Lopes

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

17:29:21

Λήξη

17:30:56

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

17:30:30

Λήξη

17:30:51

Victor Boştinaru

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

17:30:42

Λήξη

17:31:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:39

Έναρξη

17:31:33

Λήξη

17:34:13

Maria João Rodrigues

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

17:33:52

Λήξη

17:35:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:35:00

Λήξη

17:35:13

Sven Schulze

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

17:35:16

Λήξη

17:36:33

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:36:26

Λήξη

17:36:42

Guillaume Balas

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

17:36:33

Λήξη

17:37:47

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:37:29

Λήξη

17:37:44

Gabriele Zimmer

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

17:37:41

Λήξη

17:38:52

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

17:38:45

Λήξη

17:40:35

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

17:40:08

Λήξη

17:41:57

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

17:41:30

Λήξη

17:42:26

Anna Maria Corazza Bildt

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

17:42:20

Λήξη

17:43:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

17:43:06

Λήξη

17:43:34

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

17:43:33

Λήξη

17:44:46

Virginie Rozière

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

17:44:32

Λήξη

17:46:09

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

17:45:48

Λήξη

17:46:04

17:46 - 18:39 Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (συζήτηση)

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

17:46:01

Λήξη

17:46:21

Virginie Rozière

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:49

Έναρξη

17:46:14

Λήξη

17:52:03

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

17:51:17

Λήξη

17:51:58

Miguel Viegas

Ρόλος : ECON

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

17:51:45

Λήξη

17:53:30

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:53:04

Λήξη

17:53:32

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ρόλος : LIBE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

17:53:18

Λήξη

17:55:16

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:54:49

Λήξη

17:55:05

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:04

Έναρξη

17:54:55

Λήξη

18:00:00

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:59:34

Λήξη

17:59:59

Luke Ming Flanagan

Ρόλος : CONT

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

17:59:43

Λήξη

18:00:58

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:00:40

Λήξη

18:01:01

Patrick Le Hyaric

Ρόλος : EMPL

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

18:00:52

Λήξη

18:02:38

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:02:12

Λήξη

18:02:33

Younous Omarjee

Ρόλος : ENVI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

18:02:22

Λήξη

18:03:57

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:03:31

Λήξη

18:03:47

Nikolaos Chountis

Ρόλος : CULT

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

18:03:39

Λήξη

18:05:11

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:04:45

Λήξη

18:05:03

Ramón Jáuregui Atondo

Ρόλος : AFCO

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

18:04:55

Λήξη

18:06:35

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

18:06:09

Λήξη

18:06:31

Axel Voss

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

18:06:27

Λήξη

18:08:29

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:08:23

Λήξη

18:08:37

Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

18:08:31

Λήξη

18:11:03

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

18:10:36

Λήξη

18:10:55

Ruža Tomašić

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

18:10:47

Λήξη

18:12:21

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:11:55

Λήξη

18:12:10

Jean-Marie Cavada

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

18:12:03

Λήξη

18:14:28

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:14:01

Λήξη

18:14:17

Pascal Durand

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

18:14:09

Λήξη

18:16:00

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:15:34

Λήξη

18:15:51

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

18:15:43

Λήξη

18:17:57

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:17:31

Λήξη

18:17:45

Francis Zammit Dimech

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

18:17:37

Λήξη

18:20:04

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:19:37

Λήξη

18:19:56

Sergio Gaetano Cofferati

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

18:19:47

Λήξη

18:21:43

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:21:17

Λήξη

18:21:29

Julia Reda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

18:21:22

Λήξη

18:23:19

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:22:52

Λήξη

18:23:04

Pavel Svoboda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

18:22:57

Λήξη

18:24:42

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:24:16

Λήξη

18:24:28

Evelyn Regner

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

18:24:19

Λήξη

18:25:51

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:25:25

Λήξη

18:25:37

Eva Joly

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

18:25:30

Λήξη

18:27:15

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

18:26:49

Λήξη

18:26:56

Carlos Coelho

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

18:26:51

Λήξη

18:28:48

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:28:22

Λήξη

18:28:33

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

18:28:26

Λήξη

18:30:17

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:29:51

Λήξη

18:30:06

Elly Schlein

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

18:30:02

Λήξη

18:31:42

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:31:16

Λήξη

18:31:30

David Casa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

18:31:21

Λήξη

18:33:32

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:33:06

Λήξη

18:33:29

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:33:20

Λήξη

18:34:55

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:34:29

Λήξη

18:34:46

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

18:34:38

Λήξη

18:36:23

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:35:51

Λήξη

18:36:08

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

18:36:01

Λήξη

18:36:50

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:36:36

Λήξη

18:36:53

Virginie Rozière

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

18:36:46

Λήξη

18:39:21

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:38:55

Λήξη

18:39:15

18:39 - 19:40 Κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:39:19

Λήξη

18:39:37

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:18

Έναρξη

18:39:30

Λήξη

18:45:49

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:45:22

Λήξη

18:45:38

Ingeborg Gräßle

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

18:45:35

Λήξη

18:48:17

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

18:48:11

Λήξη

18:48:37

Andi Cristea

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

18:48:31

Λήξη

18:49:11

Ingeborg Gräßle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

18:49:05

Λήξη

18:50:15

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

18:49:58

Λήξη

18:50:28

Josef Weidenholzer

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

18:50:21

Λήξη

18:52:16

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:52:10

Λήξη

18:52:23

Monica Macovei

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

18:52:18

Λήξη

18:54:44

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:54:18

Λήξη

18:54:34

Sophia in 't Veld

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:04:05

Έναρξη

18:54:25

Λήξη

18:58:30

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:58:04

Λήξη

18:58:20

Cristian Dan Preda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

18:58:09

Λήξη

18:59:11

Sophia in 't Veld

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

18:58:55

Λήξη

19:00:24

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

18:59:57

Λήξη

19:00:28

Victor Boştinaru

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

19:00:15

Λήξη

19:01:26

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

19:01:08

Λήξη

19:01:18

Sophia in 't Veld

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

19:01:12

Λήξη

19:02:27

Lívia Járóka

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:02:10

Λήξη

19:02:30

Judith Sargentini

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

19:02:19

Λήξη

19:03:53

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

19:03:27

Λήξη

19:03:52

Jeroen Lenaers

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

19:03:43

Λήξη

19:05:38

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

19:05:12

Λήξη

19:05:25

Dan Nica

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:05

Έναρξη

19:05:16

Λήξη

19:08:22

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:07:55

Λήξη

19:08:12

Renate Weber

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

19:08:01

Λήξη

19:09:48

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:09:18

Λήξη

19:09:38

Cristian Dan Preda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

19:09:28

Λήξη

19:11:42

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

19:11:11

Λήξη

19:11:29

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

19:11:19

Λήξη

19:13:55

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:13:27

Λήξη

19:13:42

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

19:13:36

Λήξη

19:15:27

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

19:15:15

Λήξη

19:15:38

Petri Sarvamaa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

19:15:34

Λήξη

19:17:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

19:17:01

Λήξη

19:17:24

Victor Boştinaru

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

19:17:14

Λήξη

19:17:51

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:17:38

Λήξη

19:17:57

Siegfried Mureşan

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

19:17:53

Λήξη

19:19:56

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:19:30

Λήξη

19:19:50

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

19:19:40

Λήξη

19:20:15

Siegfried Mureşan

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

19:20:02

Λήξη

19:20:35

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:20:27

Λήξη

19:20:48

Lívia Járóka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

19:20:42

Λήξη

19:22:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:21:47

Λήξη

19:22:07

Andi Cristea

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:22:00

Λήξη

19:23:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

19:23:10

Λήξη

19:23:42

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

19:23:30

Λήξη

19:25:05

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:24:38

Λήξη

19:24:52

Norica Nicolai

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

19:24:45

Λήξη

19:26:24

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:25:54

Λήξη

19:26:16

Krisztina Morvai

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

19:26:06

Λήξη

19:27:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

19:27:14

Λήξη

19:27:37

Răzvan Popa

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

19:27:28

Λήξη

19:28:59

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:28:33

Λήξη

19:28:45

Claudia Țapardel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

19:28:37

Λήξη

19:30:17

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

19:29:44

Λήξη

19:30:07

Mircea Diaconu

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

19:29:58

Λήξη

19:31:34

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:31:09

Λήξη

19:31:24

Maria Gabriela Zoană

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:31:14

Λήξη

19:33:00

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

19:32:24

Λήξη

19:32:48

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

19:32:40

Λήξη

19:34:17

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:33:49

Λήξη

19:34:03

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

19:33:56

Λήξη

19:35:36

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:35:08

Λήξη

19:35:24

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:14

Έναρξη

19:35:17

Λήξη

19:40:31

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

19:40:05

Λήξη

19:40:51

19:40 - 19:55 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) - Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

19:40:51

Λήξη

19:41:29

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:10

Έναρξη

19:41:24

Λήξη

19:44:34

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επιτροπή

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

19:44:02

Λήξη

19:44:32

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:44:22

Λήξη

19:44:37

Alain Lamassoure

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

19:44:29

Λήξη

19:46:56

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

19:46:31

Λήξη

19:46:44

Mady Delvaux

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

19:46:36

Λήξη

19:49:25

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:48:59

Λήξη

19:49:11

Notis Marias

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

19:49:03

Λήξη

19:50:35

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:50:10

Λήξη

19:50:25

Stefan Gehrold

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

19:50:21

Λήξη

19:52:02

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

19:51:56

Λήξη

19:52:09

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

19:51:59

Λήξη

19:53:53

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

19:53:12

Λήξη

19:53:45

Sirpa Pietikäinen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

19:53:36

Λήξη

19:55:09

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

19:54:44

Λήξη

19:55:08

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

19:54:56

Λήξη

19:55:53

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

19:55:37

Λήξη

19:57:10

19:56 - 20:46 Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

19:56:46

Λήξη

19:57:41

Peter Simon

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:34

Έναρξη

19:57:33

Λήξη

20:02:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

20:02:01

Λήξη

20:02:13

Gunnar Hökmark

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:35

Έναρξη

20:02:07

Λήξη

20:06:43

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

20:06:15

Λήξη

20:06:24

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:05

Έναρξη

20:06:23

Λήξη

20:11:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

20:11:02

Λήξη

20:11:26

Othmar Karas

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:44

Έναρξη

20:11:12

Λήξη

20:13:56

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

20:13:28

Λήξη

20:13:55

Pervenche Berès

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

20:13:47

Λήξη

20:15:32

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

20:15:04

Λήξη

20:15:39

Ralph Packet

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

20:15:24

Λήξη

20:16:52

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

20:16:26

Λήξη

20:16:56

Martin Schirdewan

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

20:16:45

Λήξη

20:18:51

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

20:18:24

Λήξη

20:18:36

Sven Giegold

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

20:18:32

Λήξη

20:19:31

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

20:19:21

Λήξη

20:19:42

Caroline Nagtegaal

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

20:19:30

Λήξη

20:21:56

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:21:29

Λήξη

20:21:46

Marco Valli

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

20:21:32

Λήξη

20:24:11

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:23:45

Λήξη

20:23:58

Pervenche Berès

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:45

Έναρξη

20:23:52

Λήξη

20:26:38

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

20:26:09

Λήξη

20:26:32

Markus Ferber

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

20:26:26

Λήξη

20:27:56

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:27:53

Λήξη

20:28:08

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

20:28:07

Λήξη

20:29:51

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:29:24

Λήξη

20:29:41

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

20:29:31

Λήξη

20:31:12

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:30:43

Λήξη

20:31:01

Matt Carthy

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

20:30:56

Λήξη

20:32:33

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:32:27

Λήξη

20:32:42

Ernest Urtasun

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

20:32:32

Λήξη

20:33:58

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

20:33:37

Λήξη

20:34:01

Sirpa Pietikäinen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

20:33:44

Λήξη

20:35:08

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:35:05

Λήξη

20:35:19

Paul Tang

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

20:35:10

Λήξη

20:36:43

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:36:16

Λήξη

20:36:33

Joachim Starbatty

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

20:36:22

Λήξη

20:38:04

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

20:37:38

Λήξη

20:37:48

Miguel Viegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

20:37:41

Λήξη

20:39:18

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

20:38:52

Λήξη

20:39:13

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

20:39:06

Λήξη

20:40:39

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:40:15

Λήξη

20:40:29

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

20:40:26

Λήξη

20:41:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:41:51

Λήξη

20:42:06

Gunnar Hökmark

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

20:42:03

Λήξη

20:44:19

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:44:13

Λήξη

20:44:28

Peter Simon

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

20:44:27

Λήξη

20:46:26

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

20:46:20

Λήξη

20:46:33

20:46 - 21:06 Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:46:32

Λήξη

20:46:49

Jonás Fernández

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:20

Έναρξη

20:46:42

Λήξη

20:51:02

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:50:35

Λήξη

20:50:49

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

20:50:40

Λήξη

20:53:23

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:52:57

Λήξη

20:53:16

Stefan Gehrold

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

20:53:11

Λήξη

20:54:52

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:54:46

Λήξη

20:55:00

Ralph Packet

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

20:54:49

Λήξη

20:56:32

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:56:06

Λήξη

20:56:21

Enrique Calvet Chambon

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:03:05

Έναρξη

20:56:11

Λήξη

20:59:16

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:58:51

Λήξη

20:59:08

Martin Schirdewan

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

20:58:56

Λήξη

21:00:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

21:00:37

Λήξη

21:00:46

Ernest Urtasun

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

21:00:40

Λήξη

21:02:13

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

21:01:46

Λήξη

21:01:57

Lampros Fountoulis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

21:01:50

Λήξη

21:03:22

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

21:02:56

Λήξη

21:03:09

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

21:03:03

Λήξη

21:04:40

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

21:04:12

Λήξη

21:04:27

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

21:04:20

Λήξη

21:05:22

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

21:05:07

Λήξη

21:05:19

Jonás Fernández

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

21:05:10

Λήξη

21:07:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

21:06:49

Λήξη

21:06:52

21:07 - 21:40 Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (συζήτηση)

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

21:07:01

Λήξη

21:07:34

Othmar Karas

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:59

Έναρξη

21:07:29

Λήξη

21:12:28

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

21:12:01

Λήξη

21:12:10

Pervenche Berès

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:09

Έναρξη

21:12:04

Λήξη

21:17:14

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

21:16:48

Λήξη

21:17:03

Valdis Dombrovskis

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:07

Έναρξη

21:16:58

Λήξη

21:22:05

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

21:21:40

Λήξη

21:21:51

Věra Jourová

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:59

Έναρξη

21:21:45

Λήξη

21:24:44

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

21:23:55

Λήξη

21:24:07

Danuta Maria Hübner

Ρόλος : AFCO

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

21:24:05

Λήξη

21:25:42

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

21:25:09

Λήξη

21:25:19

Sirpa Pietikäinen

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

21:25:17

Λήξη

21:27:28

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

21:27:03

Λήξη

21:27:12

Neena Gill

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:33

Έναρξη

21:27:05

Λήξη

21:29:39

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

21:29:13

Λήξη

21:29:22

Notis Marias

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

21:29:16

Λήξη

21:30:52

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

21:30:25

Λήξη

21:30:38

Matt Carthy

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

21:30:30

Λήξη

21:32:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

21:32:05

Λήξη

21:32:14

Sven Giegold

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

21:32:14

Λήξη

21:33:27

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

21:33:21

Λήξη

21:33:33

Paul Tang

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

21:33:27

Λήξη

21:35:56

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

21:35:30

Λήξη

21:35:42