Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

09:04 - 09:05

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:04:50

Λήξη

09:05:20

09:05 - 09:05 Έναρξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:05:11

Λήξη

09:05:28

09:05 - 09:08 Δήλωση της Προεδρίας

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:54

Έναρξη

09:05:22

Λήξη

09:08:16

09:07 - 10:28 Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:07:51

Λήξη

09:08:13

Donald Tusk

Ρόλος : EurCouncil

Διάρκεια

00:07:01

Έναρξη

09:08:05

Λήξη

09:15:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:14:41

Λήξη

09:14:57

Jean-Claude Juncker

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:11:57

Έναρξη

09:14:51

Λήξη

09:26:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

09:26:20

Λήξη

09:27:31

Esteban González Pons

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:03:03

Έναρξη

09:27:16

Λήξη

09:30:19

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:29:52

Λήξη

09:30:13

Udo Bullmann

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:04:10

Έναρξη

09:30:06

Λήξη

09:34:16

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:34:10

Λήξη

09:34:28

Syed Kamall

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:04:23

Έναρξη

09:34:19

Λήξη

09:38:43

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:38:16

Λήξη

09:38:39

Guy Verhofstadt

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:05:52

Έναρξη

09:38:29

Λήξη

09:44:22

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:43:57

Λήξη

09:44:06

Gabriele Zimmer

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:44

Έναρξη

09:44:06

Λήξη

09:46:50

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:46:42

Λήξη

09:46:53

Molly Scott Cato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

09:46:47

Λήξη

09:49:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:48:35

Λήξη

09:48:51

Nigel Farage

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:05:27

Έναρξη

09:48:43

Λήξη

09:54:11

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:53:47

Λήξη

09:54:05

Gerard Batten

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:03:45

Έναρξη

09:54:06

Λήξη

09:57:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:57:23

Λήξη

09:57:33

Kazimierz Michał Ujazdowski

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:03:16

Έναρξη

09:57:28

Λήξη

10:00:45

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:58:42

Λήξη

09:58:51

Elmar Brok

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:54

Έναρξη

09:58:45

Λήξη

10:01:39

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

10:01:18

Λήξη

10:02:19

Richard Corbett

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:36

Έναρξη

10:02:19

Λήξη

10:04:55

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:03:37

Λήξη

10:05:19

James Nicholson

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:58

Έναρξη

10:04:54

Λήξη

10:07:53

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

10:07:24

Λήξη

10:08:06

Martina Anderson

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

10:08:00

Λήξη

10:09:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:09:08

Λήξη

10:09:32

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

10:09:23

Λήξη

10:10:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:09:42

Λήξη

10:09:50

Martina Anderson

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

10:09:50

Λήξη

10:10:57

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:10:30

Λήξη

10:10:48

Alyn Smith

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:10:43

Λήξη

10:12:30

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:12:00

Λήξη

10:12:10

Julie Girling

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

10:12:04

Λήξη

10:14:01

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:13:31

Λήξη

10:13:43

Seb Dance

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

10:13:38

Λήξη

10:15:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:14:44

Λήξη

10:14:54

Hans-Olaf Henkel

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:14:53

Λήξη

10:16:27

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:16:22

Λήξη

10:16:32

Danuta Maria Hübner

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

10:16:26

Λήξη

10:18:07

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:17:37

Λήξη

10:17:47

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

10:17:45

Λήξη

10:19:13

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:19:09

Λήξη

10:20:52

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

10:19:11

Λήξη

10:19:15

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:20:21

Λήξη

10:20:36

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:20:29

Λήξη

10:21:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:21:32

Λήξη

10:21:40

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:21:36

Λήξη

10:23:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:22:33

Λήξη

10:22:47

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

10:22:42

Λήξη

10:24:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:23:39

Λήξη

10:23:50

Paul Brannen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:23:46

Λήξη

10:25:16

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:24:49

Λήξη

10:24:56

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:24:53

Λήξη

10:26:36

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:26:09

Λήξη

10:26:20

Jean-Claude Juncker

Ρόλος : Pt Commission

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

10:26:19

Λήξη

10:27:04

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:26:55

Λήξη

10:27:07

Donald Tusk

Ρόλος : president of EurCouncil

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

10:27:05

Λήξη

10:28:28

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:28:23

Λήξη

10:28:30

10:28 - 10:30 Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

10:28:35

Λήξη

10:29:50

10:28 - 10:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

10:28:39

Λήξη

10:29:07

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

10:30:21

Λήξη

10:31:11

10:30 - 11:24 Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

10:30:27

Λήξη

10:31:02

Enrique Calvet Chambon

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:31

Έναρξη

10:30:57

Λήξη

10:36:29

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:36:01

Λήξη

10:36:16

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:08

Έναρξη

10:36:07

Λήξη

10:40:15

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:39:48

Λήξη

10:40:00

Maria Arena

Ρόλος : FEMM

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

10:39:52

Λήξη

10:42:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:41:39

Λήξη

10:41:58

Dennis Radtke

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:49

Έναρξη

10:41:46

Λήξη

10:44:35

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:43:59

Λήξη

10:44:20

Javi López

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

10:44:10

Λήξη

10:46:53

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:46:22

Λήξη

10:46:35

Anthea McIntyre

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:46:27

Λήξη

10:48:10

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:47:36

Λήξη

10:47:52

Paloma López Bermejo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

10:47:44

Λήξη

10:49:48

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:49:19

Λήξη

10:49:31

Jean Lambert

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

10:49:26

Λήξη

10:51:34

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:51:04

Λήξη

10:51:17

Joëlle Mélin

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

10:51:08

Λήξη

10:53:28

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:53:01

Λήξη

10:53:21

Zoltán Balczó

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:53:04

Λήξη

10:54:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:54:15

Λήξη

10:54:26

David Casa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

10:54:19

Λήξη

10:56:26

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:55:57

Λήξη

10:56:17

Czesław Hoc

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:56:05

Λήξη

10:57:44

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:57:17

Λήξη

10:57:36

Ernest Urtasun

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:57:20

Λήξη

10:59:01

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:58:30

Λήξη

10:58:42

Sotirios Zarianopoulos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:58:35

Λήξη

11:00:11

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:59:47

Λήξη

11:00:01

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

10:59:52

Λήξη

11:01:59

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:01:32

Λήξη

11:01:47

Brando Benifei

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:01:37

Λήξη

11:03:16

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:02:47

Λήξη

11:02:59

Arne Gericke

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

11:02:57

Λήξη

11:04:00

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:03:53

Λήξη

11:04:05

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

11:03:56

Λήξη

11:05:58

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:05:34

Λήξη

11:05:46

Michael Detjen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

11:05:42

Λήξη

11:07:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:06:48

Λήξη

11:07:02

Christofer Fjellner

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:06:56

Λήξη

11:08:34

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:08:04

Λήξη

11:08:29

Danuta Jazłowiecka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

11:08:19

Λήξη

11:10:16

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:09:40

Λήξη

11:10:00

Jude Kirton-Darling

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

11:09:50

Λήξη

11:11:45

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

11:10:58

Λήξη

11:11:33

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

11:11:19

Λήξη

11:12:46

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:12:20

Λήξη

11:12:31

Kostadinka Kuneva

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:12:22

Λήξη

11:14:02

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:13:36

Λήξη

11:14:01

Francis Zammit Dimech

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:13:51

Λήξη

11:15:25

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:14:57

Λήξη

11:15:09

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:15:09

Λήξη

11:16:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:16:21

Λήξη

11:16:30

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:16:24

Λήξη

11:18:04

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:17:35

Λήξη

11:17:53

Tania González Peñas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:17:44

Λήξη

11:19:34

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:19:05

Λήξη

11:19:21

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

11:19:17

Λήξη

11:21:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:21:19

Λήξη

11:21:31

Enrique Calvet Chambon

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

11:21:26

Λήξη

11:24:15

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:23:52

Λήξη

11:24:04

11:24 - 12:11 Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:24:06

Λήξη

11:24:16

Jeroen Lenaers

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:42

Έναρξη

11:24:10

Λήξη

11:28:53

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:28:26

Λήξη

11:28:36

Marianne Thyssen

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:04:29

Έναρξη

11:28:41

Λήξη

11:33:10

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:33:04

Λήξη

11:33:18

Jens Geier

Ρόλος : Rap avis BUDG

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

11:33:20

Λήξη

11:34:40

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:34:29

Λήξη

11:34:47

Karima Delli

Ρόλος : TRAN

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:34:42

Λήξη

11:36:19

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:35:48

Λήξη

11:36:04

Angel Dzhambazki

Ρόλος : JURI

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:35:59

Λήξη

11:37:32

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:37:06

Λήξη

11:37:19

Emilian Pavel

Ρόλος : LIBE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:37:09

Λήξη

11:38:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:38:19

Λήξη

11:38:34

Jordi Solé

Ρόλος : FEMM

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:38:29

Λήξη

11:40:08

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:39:40

Λήξη

11:39:52

David Casa

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

11:39:45

Λήξη

11:41:51

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:41:24

Λήξη

11:41:38

Georgi Pirinski

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

11:41:34

Λήξη

11:43:55

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:43:34

Λήξη

11:43:56

Marian Harkin

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

11:43:54

Λήξη

11:46:16

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:45:57

Λήξη

11:46:14

Rina Ronja Kari

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

11:46:10

Λήξη

11:48:09

Margrete Auken

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

11:47:43

Λήξη

11:49:30

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:47:43

Λήξη

11:49:34

Kostas Papadakis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:49:09

Λήξη

11:50:48

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:50:20

Λήξη

11:50:36

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

11:50:30

Λήξη

11:52:37

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:52:08

Λήξη

11:52:28

Mercedes Bresso

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:52:16

Λήξη

11:54:05

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:53:27

Λήξη

11:53:40

Enrique Calvet Chambon

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:53:38

Λήξη

11:55:13

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:54:46

Λήξη

11:54:58

Tom Vandenkendelaere

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

11:54:53

Λήξη

11:57:06

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:56:32

Λήξη

11:56:50

Guillaume Balas

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

11:56:40

Λήξη

11:58:35

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:57:51

Λήξη

11:58:06

Marita Ulvskog

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:58:09

Λήξη

11:59:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

11:59:20

Λήξη

11:59:59

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

11:59:51

Λήξη

12:01:38

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

12:00:56

Λήξη

12:01:47

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

12:01:31

Λήξη

12:03:18

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:02:40

Λήξη

12:02:54

Kostadinka Kuneva

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

12:02:49

Λήξη

12:04:17

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:03:52

Λήξη

12:04:03

Danuta Jazłowiecka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

12:04:02

Λήξη

12:05:51

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

12:04:11

Λήξη

12:05:56

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

12:05:31

Λήξη

12:07:08

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:06:41

Λήξη

12:06:59

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:05

Έναρξη

12:06:49

Λήξη

12:09:55

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:09:21

Λήξη

12:09:32

Jeroen Lenaers

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

12:09:32

Λήξη

12:11:17

Sylvie Guillaume

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:11:08

Λήξη

12:11:25

12:12 - 12:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:12:04

Λήξη

12:12:31

12:12 - 12:19 Υποδοχή

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:00

Έναρξη

12:12:23

Λήξη

12:17:23

Franck Proust

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

12:15:31

Λήξη

12:17:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:17:00

Λήξη

12:17:24

Jean-Marie Cavada

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

12:17:16

Λήξη

12:19:23

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:18:57

Λήξη

12:19:12

12:19 - 12:52 Ώρα των ψηφοφοριών

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:19:05

Λήξη

12:19:12

12:19 - 12:19 Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:19:07

Λήξη

12:19:54

12:19 - 12:21 Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:19:42

Λήξη

12:19:57

MarianneThyssen

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

12:19:55

Λήξη

12:20:58

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:20:50

Λήξη

12:21:20

12:21 - 12:21 Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

12:21:11

Λήξη

12:22:01

12:21 - 12:22 Συμφωνία EE-Φιλιππινών για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:21:48

Λήξη

12:22:17

12:22 - 12:23 Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:22:08

Λήξη

12:22:22

EleonoraForenza

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:22:16

Λήξη

12:23:54

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:23:28

Λήξη

12:23:53

12:23 - 12:26 Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:23:45

Λήξη

12:24:00

IndrekTarand

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

12:23:58

Λήξη

12:26:04

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

12:25:57

Λήξη

12:26:37

12:26 - 12:27 Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:26:26

Λήξη

12:26:44

ŽeljanaZovko

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:26:37

Λήξη

12:27:10

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

12:26:57

Λήξη

12:27:39

12:27 - 12:28 Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

12:27:28

Λήξη

12:28:10

12:28 - 12:29 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:27:59

Λήξη

12:29:32

WolfKlinz

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:29:07

Λήξη

12:29:27

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:29:15

Λήξη

12:29:34

12:29 - 12:29 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:29:27

Λήξη

12:29:50

12:29 - 12:30 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:29:42

Λήξη

12:30:07

12:30 - 12:30 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:29:59

Λήξη

12:30:21

12:30 - 12:31 Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις - Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων -Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση της οδηγίας 98/26/EΚ (συζήτηση)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:30:13

Λήξη

12:30:30

GunnarHökmark

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

12:30:28

Λήξη

12:31:30

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:31:15

Λήξη

12:31:46

12:31 - 12:31 Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:31:37

Λήξη

12:32:01

12:31 - 12:32

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

12:31:53

Λήξη

12:32:32

12:32 - 12:34 Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

12:32:22

Λήξη

12:32:59

PervencheBerès

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

12:32:48

Λήξη

12:34:22

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:33:55

Λήξη

12:34:17

12:34 - 12:34 Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:34:09

Λήξη

12:34:32

12:34 - 12:34 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:34:24

Λήξη

12:34:50

12:34 - 12:35 Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:34:41

Λήξη

12:35:05

12:35 - 12:35 Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:34:57

Λήξη

12:35:19

12:35 - 12:38 Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:35:11

Λήξη

12:35:31

PalomaLópez Bermejo

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:35:28

Λήξη

12:36:09

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:36:03

Λήξη

12:36:15

EnriqueCalvet Chambon

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

12:36:06

Λήξη

12:37:08

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:36:47

Λήξη

12:38:22

EnriqueCalvet Chambon

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

12:37:51

Λήξη

12:38:48

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:38:31

Λήξη

12:38:41

12:38 - 12:39 Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:38:35

Λήξη

12:39:13

12:39 - 12:43 Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:39:02

Λήξη

12:39:11

GabrielMato

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:39:05

Λήξη

12:39:52

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:39:33

Λήξη

12:39:45

Petervan Dalen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

12:39:37

Λήξη

12:40:42

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

12:40:27

Λήξη

12:42:14

YannickJadot

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

12:41:42

Λήξη

12:42:49

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:42:19

Λήξη

12:42:40

GabrielMato

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

12:42:30

Λήξη

12:43:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:43:01

Λήξη

12:43:49

12:43 - 12:44 Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:43:37

Λήξη

12:44:09

12:44 - 12:45 Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

12:44:00

Λήξη

12:46:11

12:45 - 12:46 Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:45:46

Λήξη

12:46:03

12:46 - 12:46 Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

12:45:56

Λήξη

12:46:31

12:46 - 12:47 Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:46:21

Λήξη

12:46:54

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

12:46:44

Λήξη

12:47:56

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:47:36

Λήξη

12:47:48

12:47 - 12:48 Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:47:42

Λήξη

12:48:15

12:48 - 12:48 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:48:05

Λήξη

12:48:32

12:48 - 12:48 Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:48:23

Λήξη

12:48:55

12:48 - 12:50 Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

12:48:46

Λήξη

12:49:25

Cécile KashetuKyenge

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

12:49:14

Λήξη

12:50:07

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:49:51

Λήξη

12:50:01

12:50 - 12:52 Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (ψηφοφορία)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:49:55

Λήξη

12:50:07

Róża Gräfin vonThun und Hohenstein

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

12:50:01

Λήξη

12:52:00

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

12:51:30

Λήξη

12:52:13

12:54 - 12:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:54:28

Λήξη

12:56:03

12:55 - 13:32 Αιτιολογήσεις ψήφου

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:55:38

Λήξη

12:56:03

12:55 - 13:06 Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:55:40

Λήξη

12:56:03

MortenMesserschmidt

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

12:55:55

Λήξη

12:57:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:56:56

Λήξη

12:57:19

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

12:57:09

Λήξη

12:58:49

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:58:20

Λήξη

12:58:36

Bogdan AndrzejZdrojewski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:58:27

Λήξη

12:59:56

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:59:28

Λήξη

12:59:47

EmmanuelMaurel

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

12:59:36

Λήξη

13:01:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:00:49

Λήξη

13:01:06

AndrejsMamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

13:01:01

Λήξη

13:02:10

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

13:01:58

Λήξη

13:02:48

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

13:02:10

Λήξη

13:03:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

13:03:14

Λήξη

13:03:42

PirkkoRuohonen-Lerner

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

13:03:23

Λήξη

13:05:08

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

13:04:32

Λήξη

13:04:58

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

13:04:47

Λήξη

13:06:33

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

13:06:00

Λήξη

13:07:25

13:06 - 13:08 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:06:12

Λήξη

13:06:26

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

13:06:20

Λήξη

13:07:57

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

13:07:28

Λήξη

13:07:50

13:07 - 13:08 Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

13:07:38

Λήξη

13:07:45

MortenMesserschmidt

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

13:07:39

Λήξη

13:09:06

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

13:08:39

Λήξη

13:09:02

13:08 - 13:12 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) (A8-0242/2018 - Peter Simon)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:08:47

Λήξη

13:08:57

MortenMesserschmidt

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:08:51

Λήξη

13:10:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:09:57

Λήξη

13:10:09

StanislavPolčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:10:02

Λήξη

13:11:35

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:11:07

Λήξη

13:11:24

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

13:11:11

Λήξη

13:12:39

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

13:12:10

Λήξη

13:12:35

13:12 - 13:14 Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)

Ramón LuisValcárcel Siso

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:12:20

Λήξη

13:12:37

NotisMarias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

13:12:23

Λήξη

13:14:10