Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

08:37 - 08:37

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

08:37:14

Λήξη

08:37:22

08:37 - 08:37 Έναρξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:37:22

Λήξη

08:37:39

08:37 - 08:38 Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

08:37:34

Λήξη

08:38:19

08:38 - 09:52 Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

08:38:13

Λήξη

08:38:21

Guillaume Balas

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:00

Έναρξη

08:38:16

Λήξη

08:43:17

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:42:51

Λήξη

08:43:08

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:08

Έναρξη

08:42:59

Λήξη

08:47:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

08:46:42

Λήξη

08:47:06

Sven Schulze

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

08:47:01

Λήξη

08:49:01

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:48:54

Λήξη

08:49:08

Agnes Jongerius

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

08:48:58

Λήξη

08:50:48

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:50:21

Λήξη

08:50:34

Helga Stevens

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

08:50:25

Λήξη

08:52:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

08:52:17

Λήξη

08:52:31

Marian Harkin

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

08:52:20

Λήξη

08:55:11

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

08:53:17

Λήξη

08:55:16

Gabriele Zimmer

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:03:27

Έναρξη

08:54:49

Λήξη

08:58:16

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

08:57:50

Λήξη

08:58:15

Jean Lambert

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:03:31

Έναρξη

08:57:56

Λήξη

09:01:27

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

09:01:02

Λήξη

09:01:35

Sven Schulze

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

09:01:28

Λήξη

09:02:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

09:01:54

Λήξη

09:02:33

Joëlle Mélin

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

09:02:19

Λήξη

09:04:48

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:04:22

Λήξη

09:04:50

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

09:04:31

Λήξη

09:06:10

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:05:44

Λήξη

09:06:04

David Casa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

09:05:56

Λήξη

09:08:01

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:07:37

Λήξη

09:07:50

Mercedes Bresso

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

09:07:42

Λήξη

09:09:50

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:09:24

Λήξη

09:09:36

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:09:27

Λήξη

09:11:05

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:10:40

Λήξη

09:10:50

Yana Toom

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

09:10:47

Λήξη

09:12:22

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:12:15

Λήξη

09:12:26

Rina Ronja Kari

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

09:12:18

Λήξη

09:13:48

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

09:13:27

Λήξη

09:13:32

Terry Reintke

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

09:13:32

Λήξη

09:15:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:15:25

Λήξη

09:15:39

Danuta Jazłowiecka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

09:15:32

Λήξη

09:17:47

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

09:16:27

Λήξη

09:17:42

Emilian Pavel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:17:24

Λήξη

09:19:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:18:37

Λήξη

09:18:49

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:18:42

Λήξη

09:20:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:19:54

Λήξη

09:20:04

Morten Løkkegaard

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

09:19:58

Λήξη

09:21:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:20:47

Λήξη

09:21:00

Kostadinka Kuneva

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:20:57

Λήξη

09:22:28

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:22:02

Λήξη

09:22:14

Verónica Lope Fontagné

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

09:22:08

Λήξη

09:24:13

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:23:44

Λήξη

09:24:10

Michael Detjen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

09:24:07

Λήξη

09:25:42

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:25:15

Λήξη

09:25:27

Tom Vandenkendelaere

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

09:25:22

Λήξη

09:27:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:26:53

Λήξη

09:27:04

Ole Christensen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

09:26:58

Λήξη

09:28:37

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:28:10

Λήξη

09:28:23

Jeroen Lenaers

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

09:28:16

Λήξη

09:30:22

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:29:52

Λήξη

09:30:08

Maria Arena

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:29:58

Λήξη

09:31:38

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:31:12

Λήξη

09:31:24

Sofia Ribeiro

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:24

Έναρξη

09:31:17

Λήξη

09:33:42

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:33:14

Λήξη

09:33:33

Monika Smolková

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:33:26

Λήξη

09:35:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

09:34:36

Λήξη

09:34:45

Andrejs Mamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

09:34:45

Λήξη

09:35:50

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:35:44

Λήξη

09:35:55

David Coburn

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:03:01

Έναρξη

09:35:51

Λήξη

09:38:52

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

09:38:29

Λήξη

09:38:34

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

09:38:30

Λήξη

09:40:04

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:39:40

Λήξη

09:40:09

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

09:40:01

Λήξη

09:41:49

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:41:17

Λήξη

09:41:33

Jeroen Lenaers

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

09:41:25

Λήξη

09:42:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

09:42:02

Λήξη

09:42:24

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:42:20

Λήξη

09:44:01

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:43:37

Λήξη

09:43:47

João Pimenta Lopes

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

09:43:41

Λήξη

09:45:16

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:44:55

Λήξη

09:45:05

Marianne Thyssen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:23

Έναρξη

09:44:56

Λήξη

09:48:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:48:00

Λήξη

09:48:28

Guillaume Balas

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:03:15

Έναρξη

09:48:23

Λήξη

09:51:38

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

09:51:20

Λήξη

09:52:00

10:07 - 10:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

10:07:23

Λήξη

10:07:53

10:07 - 10:07 Επανάληψη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:07:44

Λήξη

10:08:05

10:08 - 12:39 Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

10:08:03

Λήξη

10:08:56

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:08:51

Λήξη

10:09:10

Krišjānis Kariņš

Ρόλος : Prime Minister of Latvia

Διάρκεια

00:31:05

Έναρξη

10:09:06

Λήξη

10:40:11

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

10:40:08

Λήξη

10:40:59

Jean-Claude Juncker

Ρόλος : Pt Commission

Διάρκεια

00:16:05

Έναρξη

10:41:02

Λήξη

10:57:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

10:56:59

Λήξη

10:59:02

Manfred Weber

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:06:31

Έναρξη

10:58:38

Λήξη

11:05:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:04:42

Λήξη

11:04:53

Mercedes Bresso

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:06:19

Έναρξη

11:04:48

Λήξη

11:11:08

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:10:42

Λήξη

11:10:56

Roberts Zīle

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:05:19

Έναρξη

11:10:53

Λήξη

11:16:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:16:07

Λήξη

11:16:19

Pavel Telička

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:05:48

Έναρξη

11:16:11

Λήξη

11:21:59

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:21:33

Λήξη

11:21:58

Dimitrios Papadimoulis

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:06:21

Έναρξη

11:21:48

Λήξη

11:28:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:27:44

Λήξη

11:27:55

Philippe Lamberts

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:05:54

Έναρξη

11:27:51

Λήξη

11:33:45

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:33:39

Λήξη

11:34:00

David Coburn

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:07:11

Έναρξη

11:33:56

Λήξη

11:41:07

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:41:02

Λήξη

11:41:39

Nicolas Bay

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:04:57

Έναρξη

11:41:27

Λήξη

11:46:24

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:45:58

Λήξη

11:46:12

Bruno Gollnisch

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:03:04

Έναρξη

11:46:04

Λήξη

11:49:09

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

11:48:42

Λήξη

11:49:35

Krišjānis Kariņš

Ρόλος : Prime Minister of Latvia

Διάρκεια

00:03:47

Έναρξη

11:49:17

Λήξη

11:53:04

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:52:40

Λήξη

11:53:01

Tunne Kelam

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

11:52:51

Λήξη

11:54:48

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

11:54:22

Λήξη

11:55:24

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:55:09

Λήξη

11:56:49

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:56:22

Λήξη

11:56:41

Joachim Starbatty

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:56:31

Λήξη

11:58:20

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:57:55

Λήξη

11:58:09

Miroslavs Mitrofanovs

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:58:01

Λήξη

11:59:33

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:59:07

Λήξη

11:59:20

Krisztina Morvai

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:59:12

Λήξη

12:00:47

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:00:19

Λήξη

12:00:33

Milan Zver

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

12:00:25

Λήξη

12:02:19

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:01:53

Λήξη

12:02:04

Pilar del Castillo Vera

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

12:01:59

Λήξη

12:03:52

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:03:28

Λήξη

12:03:42

Miapetra Kumpula-Natri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:03:39

Λήξη

12:05:18

Mark Demesmaeker

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:05:15

Λήξη

12:06:51

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:06:23

Λήξη

12:06:34

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

12:06:28

Λήξη

12:08:48

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:08:27

Λήξη

12:08:47

Franc Bogovič

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

12:08:38

Λήξη

12:10:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:10:05

Λήξη

12:10:18

José Blanco López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

12:10:11

Λήξη

12:12:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:11:46

Λήξη

12:12:02

Aleksejs Loskutovs

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:11:53

Λήξη

12:13:25

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:12:59

Λήξη

12:13:14

Inese Vaidere

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:13:10

Λήξη

12:14:52

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:14:46

Λήξη

12:14:59

Victor Boştinaru

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

12:14:51

Λήξη

12:15:50

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:15:35

Λήξη

12:15:50

Bendt Bendtsen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

12:15:42

Λήξη

12:17:30

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:17:04

Λήξη

12:17:19

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:17:10

Λήξη

12:18:48

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:18:22

Λήξη

12:18:30

Andrejs Mamikins

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

12:18:28

Λήξη

12:20:05

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:19:39

Λήξη

12:19:50

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:19:45

Λήξη

12:21:25

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:20:54

Λήξη

12:21:02

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

12:20:59

Λήξη

12:22:42

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:22:16

Λήξη

12:22:26

Brian Hayes

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

12:22:22

Λήξη

12:24:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:23:35

Λήξη

12:24:00

Henna Virkkunen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

12:23:50

Λήξη

12:25:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:24:44

Λήξη

12:24:58

Zigmantas Balčytis

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:24:50

Λήξη

12:26:30

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:26:03

Λήξη

12:26:17

Paul Rübig

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

12:26:14

Λήξη

12:27:04

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:26:59

Λήξη

12:27:09

Hannes Hanso

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:27:06

Λήξη

12:28:36

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:28:09

Λήξη

12:28:38

Krišjānis Kariņš

Ρόλος : Prime Minister of Latvia

Διάρκεια

00:06:42

Έναρξη

12:28:27

Λήξη

12:35:10

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:53

Έναρξη

12:34:42

Λήξη

12:39:35

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:39:16

Λήξη

12:39:40

12:39 - 12:47 Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:39:40

Λήξη

12:40:08

Reinhard Bütikofer

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

12:40:08

Λήξη

12:42:12

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

12:41:28

Λήξη

12:42:37

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

12:42:28

Λήξη

12:43:28

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

12:43:11

Λήξη

12:43:51

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

12:43:48

Λήξη

12:45:04

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:45:02

Λήξη

12:45:22

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

12:45:16

Λήξη

12:47:26

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:47:04

Λήξη

12:47:15

12:47 - 13:13 Ώρα των ψηφοφοριών

12:47 - 12:47 Ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:47:10

Λήξη

12:47:54

12:47 - 12:48 Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου και σχετικά με το «Eurodac» (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

12:47:42

Λήξη

12:48:23

12:48 - 12:51 Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:37

Έναρξη

12:48:12

Λήξη

12:51:49

12:51 - 12:52 Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

12:51:24

Λήξη

12:52:28

12:52 - 12:55 Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:52:18

Λήξη

12:52:42

MarcoZullo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

12:52:37

Λήξη

12:54:02

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:53:30

Λήξη

12:53:43

NicolaDanti

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:53:38

Λήξη

12:55:13

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:54:50

Λήξη

12:55:23

12:55 - 12:55 Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:55:18

Λήξη

12:56:05

12:55 - 12:58 Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

12:55:58

Λήξη

12:56:01

Róża Gräfin vonThun und Hohenstein

Ρόλος : on behalf of more than 38 Members

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

12:56:01

Λήξη

12:56:41

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:56:34

Λήξη

12:57:12

DanielDalton

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

12:57:03

Λήξη

12:57:54

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

12:57:46

Λήξη

12:58:31

12:58 - 12:59 Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:58:26

Λήξη

12:58:59

12:58 - 13:01 Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:58:55

Λήξη

12:59:36

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

13:00:41

Λήξη

13:01:04

Luis de Grandes Pascual

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:59:31

Λήξη

13:01:03

13:00 - 13:02 Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)

ElżbietaBieńkowska

Ρόλος : Commission européenne

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

13:00:59

Λήξη

13:01:36

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

13:01:00

Λήξη

13:01:04

13:02 - 13:03 Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

13:01:46

Λήξη

13:02:31

ElżbietaBieńkowska

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

13:02:30

Λήξη

13:03:22

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:03:21

Λήξη

13:03:32

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

13:05:42

Λήξη

13:07:57

13:03 - 13:03 Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

13:03:27

Λήξη

13:04:04

13:03 - 13:07 Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

13:03:59

Λήξη

13:04:41

ElżbietaBieńkowska

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

13:04:41

Λήξη

13:05:52

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

13:05:37

Λήξη

13:08:17

13:07 - 13:08 Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

13:07:57

Λήξη

13:09:10

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

13:08:56

Λήξη

13:10:03

13:10 - 13:12 Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (B8-0240/2019) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

13:10:03

Λήξη

13:12:41

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

13:11:41

Λήξη

13:12:52

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:12:27

Λήξη

13:12:43

13:12 - 13:32 Αιτιολογήσεις ψήφου

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:12:36

Λήξη

13:12:45

13:12 - 13:24 Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:12:39

Λήξη

13:12:57

AlexMayer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:12:55

Λήξη

13:14:24

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:14:17

Λήξη

13:14:27

RoryPalmer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:14:21

Λήξη

13:15:35

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:15:17

Λήξη

13:15:29

NirjDeva

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

13:15:22

Λήξη

13:16:26

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:16:10

Λήξη

13:16:22

AdamSzejnfeld

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

13:16:17

Λήξη

13:18:02

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:17:30

Λήξη

13:17:46

JanZahradil

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

13:17:39

Λήξη

13:19:15

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:18:44

Λήξη

13:18:52

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:18:51

Λήξη

13:20:06

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:19:47

Λήξη

13:19:55

NicolaCaputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:19:51

Λήξη

13:21:29

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

13:20:55

Λήξη

13:21:20

SilviaCosta

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

13:21:12

Λήξη

13:22:55

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:22:22

Λήξη

13:22:31

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

13:22:33

Λήξη

13:23:42

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

13:23:36

Λήξη

13:23:43

13:23 - 13:24 Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

13:23:39

Λήξη

13:23:59

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

13:23:52

Λήξη

13:24:30

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:24:19

Λήξη

13:24:30

13:24 - 13:26 Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (A8-0277/2018 - Nicola Danti)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:24:25

Λήξη

13:24:40

MarleneMizzi

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

13:24:33

Λήξη

13:26:22

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:25:55

Λήξη

13:26:04

13:25 - 13:28 Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:25:59

Λήξη

13:26:13

RoryPalmer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

13:26:07

Λήξη

13:27:34

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:27:10

Λήξη

13:28:43

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:28:17

Λήξη

13:28:25

13:28 - 13:29 Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:28:20

Λήξη

13:28:37

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:28:30

Λήξη

13:29:45

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

13:29:28

Λήξη

13:29:36

13:29 - 13:32 Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

13:29:31

Λήξη

13:29:56

José InácioFaria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

13:29:47

Λήξη

13:31:31

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:30:59

Λήξη

13:31:13

NicolaCaputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

13:31:07

Λήξη

13:32:43

PavelTelička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:32:12

Λήξη

13:32:24

13:32 - 13:32 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:02

Έναρξη

13:32:26

Λήξη

13:32:28

15:00 - 15:00

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

15:00:03

Λήξη

15:00:33

15:00 - 15:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:00:24

Λήξη

15:00:34

15:00 - 15:00 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

15:00:28

Λήξη

15:01:05

15:01 - 16:14 Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:00:55

Λήξη

15:01:05

Roberta Metsola

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:13

Έναρξη

15:00:59

Λήξη

15:05:13

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:04:48

Λήξη

15:05:06

Dimitris Avramopoulos

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:08:42

Έναρξη

15:04:59

Λήξη

15:13:41

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:13:31

Λήξη

15:13:49

Jens Geier

Ρόλος : BUDG

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

15:13:38

Λήξη

15:15:23

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:14:55

Λήξη

15:15:12

Carlos Coelho

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

15:14:58

Λήξη

15:17:15

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

15:16:48

Λήξη

15:17:13

Péter Niedermüller

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:03:08

Έναρξη

15:16:52

Λήξη

15:20:00

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:19:35

Λήξη

15:19:49

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

15:19:38

Λήξη

15:21:14

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:20:47

Λήξη

15:20:59

Nathalie Griesbeck

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:03:13

Έναρξη

15:20:49

Λήξη

15:24:03

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:23:36

Λήξη

15:23:52

Marina Albiol Guzmán

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

15:23:40

Λήξη

15:25:45

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:25:18

Λήξη

15:25:30

Ska Keller

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:45

Έναρξη

15:25:19

Λήξη

15:28:05

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

15:27:33

Λήξη

15:28:25

Diane James

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

15:27:59

Λήξη

15:29:05

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

15:29:02

Λήξη

15:29:31

Giancarlo Scottà

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:57

Έναρξη

15:29:08

Λήξη

15:32:05

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:31:40

Λήξη

15:31:52

Eleftherios Synadinos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

15:31:43

Λήξη

15:33:16

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:32:50

Λήξη

15:33:03

Jeroen Lenaers

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

15:32:52

Λήξη

15:35:05

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:34:38

Λήξη

15:34:51

Birgit Sippel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

15:34:41

Λήξη

15:36:56

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

15:36:17

Λήξη

15:36:45

Bernd Kölmel

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

15:36:32

Λήξη

15:38:16

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:37:49

Λήξη

15:38:00

Cecilia Wikström

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

15:37:56

Λήξη

15:39:50

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

15:39:29

Λήξη

15:40:06

Eleonora Forenza

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

15:39:53

Λήξη

15:41:42

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:41:13

Λήξη

15:41:30

Bodil Valero

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

15:41:15

Λήξη

15:42:57

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:42:30

Λήξη

15:42:43

Ignazio Corrao

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

15:42:33

Λήξη

15:44:41

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:44:14

Λήξη

15:44:28

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

15:44:16

Λήξη

15:46:15

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

15:45:39

Λήξη

15:46:00

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

15:45:49

Λήξη

15:47:57

Ioan Mircea Paşcu

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:47:25

Λήξη

15:47:45