Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

08:30 - 08:30

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

08:30:25

Λήξη

08:30:40

08:30 - 08:30 Έναρξη της συνεδρίασης

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

08:30:38

Λήξη

08:30:45

08:30 - 08:31 Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

08:30:40

Λήξη

08:32:13

08:31 - 08:53 Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

08:31:53

Λήξη

08:32:03

Violeta Bulc

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:54

Έναρξη

08:31:58

Λήξη

08:37:52

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

08:37:26

Λήξη

08:37:44

Julie Girling

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:03:42

Έναρξη

08:37:35

Λήξη

08:41:18

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

08:40:52

Λήξη

08:41:02

Miriam Dalli

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

08:41:01

Λήξη

08:43:09

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

08:43:03

Λήξη

08:43:13

Frédérique Ries

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:36

Έναρξη

08:43:08

Λήξη

08:45:44

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

08:45:18

Λήξη

08:45:29

Kateřina Konečná

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:03:05

Έναρξη

08:45:23

Λήξη

08:48:29

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

08:48:04

Λήξη

08:48:16

Michèle Rivasi

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:03:13

Έναρξη

08:48:09

Λήξη

08:51:22

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

08:50:55

Λήξη

08:51:09

Violeta Bulc

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

08:51:08

Λήξη

08:52:41

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

08:52:40

Λήξη

08:53:05

08:53 - 09:26 Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (συζήτηση)

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

08:53:08

Λήξη

08:53:20

Deirdre Clune

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:36

Έναρξη

08:53:15

Λήξη

08:57:51

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

08:57:21

Λήξη

08:57:31

Violeta Bulc

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:56

Έναρξη

08:57:30

Λήξη

09:00:26

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:00:20

Λήξη

09:00:34

Wim van de Camp

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

09:00:27

Λήξη

09:02:54

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:02:33

Λήξη

09:03:01

Knut Fleckenstein

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

09:02:56

Λήξη

09:05:31

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:05:07

Λήξη

09:05:18

Gesine Meissner

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

09:05:12

Λήξη

09:07:55

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:07:35

Λήξη

09:08:00

Jill Seymour

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

09:08:01

Λήξη

09:09:25

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:09:19

Λήξη

09:09:34

Sirpa Pietikäinen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:36

Έναρξη

09:09:27

Λήξη

09:12:04

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:11:39

Λήξη

09:11:51

Isabella De Monte

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:11:45

Λήξη

09:13:21

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:13:01

Λήξη

09:13:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

09:13:09

Λήξη

09:14:57

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:14:31

Λήξη

09:14:46

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

09:14:39

Λήξη

09:16:11

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:15:45

Λήξη

09:16:06

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

09:16:00

Λήξη

09:17:42

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

09:17:16

Λήξη

09:17:25

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

09:17:24

Λήξη

09:18:50

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

09:18:24

Λήξη

09:18:31

Bill Etheridge

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

09:18:35

Λήξη

09:19:38

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

09:19:32

Λήξη

09:19:47

Violeta Bulc

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:36

Έναρξη

09:19:44

Λήξη

09:23:21

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

09:22:59

Λήξη

09:23:44

Deirdre Clune

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

09:23:37

Λήξη

09:26:14

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:25:53

Λήξη

09:26:19

09:26 - 09:56 Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (συζήτηση)

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:26:23

Λήξη

09:26:51

Paul Tang

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:19

Έναρξη

09:26:51

Λήξη

09:31:10

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:30:57

Λήξη

09:31:11

Federica Mogherini

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:48

Έναρξη

09:31:06

Λήξη

09:34:54

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

09:34:12

Λήξη

09:34:49

Sirpa Pietikäinen

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

09:34:44

Λήξη

09:36:55

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:36:49

Λήξη

09:37:15

Matt Carthy

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:36

Έναρξη

09:37:07

Λήξη

09:39:43

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:39:19

Λήξη

09:39:48

Molly Scott Cato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

09:39:38

Λήξη

09:41:40

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:41:13

Λήξη

09:41:26

Bill Etheridge

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

09:41:24

Λήξη

09:42:35

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:42:35

Λήξη

09:42:51

Babette Winter

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

09:42:51

Λήξη

09:45:09

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:45:02

Λήξη

09:45:15

Pervenche Berès

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

09:45:10

Λήξη

09:47:45

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:47:19

Λήξη

09:47:42

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

09:47:38

Λήξη

09:49:15

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

09:48:49

Λήξη

09:49:23

Lieve Wierinck

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

09:49:20

Λήξη

09:51:32

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:51:11

Λήξη

09:51:21

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

09:51:17

Λήξη

09:52:58

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:52:33

Λήξη

09:52:44

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

09:52:44

Λήξη

09:54:11

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:54:05

Λήξη

09:54:22

Paul Tang

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

09:54:19

Λήξη

09:56:30

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:56:30

Λήξη

09:56:42

09:56 - 10:35 Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:56:46

Λήξη

09:57:05

Bas Belder

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:57:00

Λήξη

09:58:41

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:58:16

Λήξη

09:58:32

Helmut Scholz

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

09:58:24

Λήξη

10:00:37

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:00:08

Λήξη

10:00:29

Reinhard Bütikofer

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

10:00:26

Λήξη

10:02:17

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:02:05

Λήξη

10:02:32

Jo Leinen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

10:02:27

Λήξη

10:04:33

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:04:07

Λήξη

10:04:18

Michaela Šojdrová

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

10:04:12

Λήξη

10:06:55

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:06:24

Λήξη

10:06:32

Nathalie Griesbeck

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

10:06:28

Λήξη

10:08:36

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:08:08

Λήξη

10:08:20

Tunne Kelam

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

10:08:14

Λήξη

10:10:11

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:09:33

Λήξη

10:10:16

Josef Weidenholzer

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

10:10:09

Λήξη

10:11:10

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:11:04

Λήξη

10:11:12

Charles Tannock

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

10:11:06

Λήξη

10:12:21

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:12:04

Λήξη

10:12:12

Marietje Schaake

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:12:06

Λήξη

10:13:44

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:13:15

Λήξη

10:13:23

Jordi Solé

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

10:13:25

Λήξη

10:14:31

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:14:26

Λήξη

10:14:34

Cristian Dan Preda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

10:14:29

Λήξη

10:16:28

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:16:00

Λήξη

10:16:18

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:16:11

Λήξη

10:17:50

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:17:24

Λήξη

10:17:34

Thomas Mann

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:17:26

Λήξη

10:19:00

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:18:34

Λήξη

10:18:50

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:18:43

Λήξη

10:20:20

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:19:52

Λήξη

10:20:00

Krzysztof Hetman

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:19:56

Λήξη

10:21:22

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:20:56

Λήξη

10:21:04

Mark Demesmaeker

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:20:59

Λήξη

10:22:32

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:22:05

Λήξη

10:22:16

Pavel Svoboda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:22:08

Λήξη

10:23:44

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:23:18

Λήξη

10:23:31

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:23:28

Λήξη

10:24:56

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

10:24:28

Λήξη

10:24:36

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

10:24:33

Λήξη

10:26:00

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:25:33

Λήξη

10:25:41

Stanislav Polčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:25:40

Λήξη

10:27:13

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:26:46

Λήξη

10:26:55

João Pimenta Lopes

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

10:26:50

Λήξη

10:28:18

Jean-Luc Schaffhauser

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:27:58

Λήξη

10:29:30

Pavel Telička

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:29:10

Λήξη

10:29:20

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:06:08

Έναρξη

10:29:16

Λήξη

10:35:24

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

10:35:18

Λήξη

10:35:56

10:36 - 11:07 Καμερούν

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:35:55

Λήξη

10:36:06

Charles Tannock

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:36:00

Λήξη

10:37:37

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:37:10

Λήξη

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

10:37:16

Λήξη

10:39:19

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:38:53

Λήξη

10:39:07

Željana Zovko

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

10:38:59

Λήξη

10:41:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:40:51

Λήξη

10:41:10

Judith Sargentini

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:41:02

Λήξη

10:42:35

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:42:09

Λήξη

10:42:22

Marietje Schaake

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

10:42:18

Λήξη

10:43:28

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:43:22

Λήξη

10:43:36

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:43:31

Λήξη

10:45:02

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:44:56

Λήξη

10:45:13

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:45:01

Λήξη

10:46:47

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:46:21

Λήξη

10:46:35

Ignazio Corrao

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

10:46:27

Λήξη

10:47:59

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:47:33

Λήξη

10:47:52

Dominique Bilde

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

10:47:42

Λήξη

10:50:12

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

10:49:46

Λήξη

10:50:07

Cécile Kashetu Kyenge

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

10:49:54

Λήξη

10:52:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:51:51

Λήξη

10:52:14

Jean-Luc Schaffhauser

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

10:52:00

Λήξη

10:54:04

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

10:53:37

Λήξη

10:54:18

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:54:03

Λήξη

10:55:34

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:55:08

Λήξη

10:55:23

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:55:14

Λήξη

10:56:51

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:56:25

Λήξη

10:56:45

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

10:56:34

Λήξη

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:57:54

Λήξη

10:58:08

Stanislav Polčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

10:58:01

Λήξη

10:59:34

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:59:08

Λήξη

10:59:21

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:59:14

Λήξη

11:00:49

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:00:22

Λήξη

11:00:37

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:00:29

Λήξη

11:02:10

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:01:44

Λήξη

11:02:06

Csaba Sógor

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

11:01:59

Λήξη

11:03:18

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:03:09

Λήξη

11:03:37

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:03:39

Έναρξη

11:03:31

Λήξη

11:07:10

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

11:07:03

Λήξη

11:07:52

11:07 - 11:43 Μπρουνέι

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:07:45

Λήξη

11:08:03

Barbara Lochbihler

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:08:01

Λήξη

11:09:45

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:09:38

Λήξη

11:09:52

Charles Tannock

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:09:43

Λήξη

11:11:17

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

11:10:51

Λήξη

11:11:22

Malin Björk

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

11:11:01

Λήξη

11:13:14

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:12:48

Λήξη

11:13:02

Ignazio Corrao

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:12:53

Λήξη

11:14:36

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:14:10

Λήξη

11:14:26

Soraya Post

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

11:14:16

Λήξη

11:16:28

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:16:00

Λήξη

11:16:17

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:02:36

Έναρξη

11:16:08

Λήξη

11:18:45

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:18:19

Λήξη

11:18:32

Marietje Schaake

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

11:18:24

Λήξη

11:19:40

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:19:22

Λήξη

11:19:49

Neena Gill

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

11:19:38

Λήξη

11:21:26

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:20:59

Λήξη

11:21:16

Mark Demesmaeker

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

11:21:06

Λήξη

11:22:51

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:22:25

Λήξη

11:22:45

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

11:22:34

Λήξη

11:24:46

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:24:20

Λήξη

11:24:44

Jacques Colombier

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

11:24:34

Λήξη

11:26:32

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:26:05

Λήξη

11:26:22

Elena Valenciano

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:26:13

Λήξη

11:28:02

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

11:27:35

Λήξη

11:28:06

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

11:27:55

Λήξη

11:29:39

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:29:13

Λήξη

11:29:29

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

11:29:20

Λήξη

11:31:12

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:30:44

Λήξη

11:31:00

Ana Miranda

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:30:52

Λήξη

11:32:30

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:32:03

Λήξη

11:32:19

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:32:10

Λήξη

11:33:44

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

11:33:16

Λήξη

11:33:51

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:33:40

Λήξη

11:35:19

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:34:53

Λήξη

11:35:07

Stanislav Polčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:35:00

Λήξη

11:36:35

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:36:09

Λήξη

11:36:23

Jiří Pospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

11:36:15

Λήξη

11:37:42

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:37:15

Λήξη

11:37:44

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:04:46

Έναρξη

11:37:38

Λήξη

11:42:24

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:42:18

Λήξη

11:44:08

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:00:03

Λήξη

12:00:23

12:00 - 12:02 Επανάληψη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

12:00:18

Λήξη

12:00:57

12:00 - 12:03 Ανακοίνωση της Προεδρίας

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

12:00:51

Λήξη

12:01:54

José Inácio Faria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

12:01:42

Λήξη

12:02:55

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:02:37

Λήξη

12:02:56

12:02 - 12:03 Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:02:49

Λήξη

12:03:13

12:03 - 12:11 Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:03:10

Λήξη

12:03:32

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

12:03:27

Λήξη

12:05:25

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

12:05:09

Λήξη

12:06:09

Silvia Costa

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

12:06:02

Λήξη

12:07:15

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:06:58

Λήξη

12:07:18

Françoise Grossetête

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

12:07:07

Λήξη

12:08:12

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

12:08:00

Λήξη

12:08:38

Jean-Marie Cavada

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

12:08:29

Λήξη

12:10:28

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

12:10:02

Λήξη

12:10:45

Alojz Peterle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

12:10:15

Λήξη

12:11:21

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:11:03

Λήξη

12:11:35

12:11 - 12:33 Ώρα των ψηφοφοριών

12:11 - 12:12 Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:11:36

Λήξη

12:11:52

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:11:38

Λήξη

12:11:55

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:11:52

Λήξη

12:12:22

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:12:17

Λήξη

12:12:45

12:12 - 12:13 Μπρουνέι (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

12:12:36

Λήξη

12:14:02

12:13 - 12:13 Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:13:37

Λήξη

12:13:58

12:13 - 12:16 Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:13:50

Λήξη

12:14:07

HelgaStevens

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

12:14:00

Λήξη

12:15:06

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:14:52

Λήξη

12:15:11

GuillaumeBalas

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:46

Έναρξη

12:15:06

Λήξη

12:15:53

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:15:48

Λήξη

12:16:05

12:16 - 12:16 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:16:18

Λήξη

12:16:56

12:16 - 12:17 Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:16:46

Λήξη

12:17:09

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

12:17:01

Λήξη

12:17:38

12:17 - 12:17 Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:17:28

Λήξη

12:17:56

12:17 - 12:24 Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:07:07

Έναρξη

12:17:47

Λήξη

12:24:54

12:24 - 12:24 Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:24:29

Λήξη

12:24:57

12:24 - 12:25 Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:24:48

Λήξη

12:25:22

12:25 - 12:27 InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:25:17

Λήξη

12:25:28

FedericaMogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

12:25:23

Λήξη

12:27:43

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

12:27:17

Λήξη

12:28:02

12:27 - 12:28 Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:27:50

Λήξη

12:28:20

12:28 - 12:28 Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (A8-0363/2018 - Paul Tang) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:28:11

Λήξη

12:28:35

12:28 - 12:28 Έμμονοι οργανικοί ρύποι (A8-0336/2018 - Julie Girling) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:28:27

Λήξη

12:28:55

12:28 - 12:29 Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών (A8-0181/2018 - Werner Langen) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:28:46

Λήξη

12:29:19

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

12:29:09

Λήξη

12:29:36

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

12:29:27

Λήξη

12:29:58

12:29 - 12:30 Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (B8-0238/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

12:29:49

Λήξη

12:30:11

12:30 - 12:33 Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (B8-0241/2019) (ψηφοφορία)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:56

Έναρξη

12:30:08

Λήξη

12:33:04

12:33 - 12:36

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:31

Έναρξη

12:33:26

Λήξη

12:36:57

12:36 - 12:52 Αιτιολογήσεις ψήφου

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:36:32

Λήξη

12:36:40

12:36 - 12:36 Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:36:34

Λήξη

12:36:58

12:36 - 12:39 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:36:49

Λήξη

12:37:19

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

12:37:10

Λήξη

12:38:55

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

12:38:29

Λήξη

12:39:01

12:38 - 12:40 Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:38:39

Λήξη

12:38:51

RupertMatthews

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

12:38:45

Λήξη

12:40:21

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:39:55

Λήξη

12:40:19

12:40 - 12:41 Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:40:00

Λήξη

12:40:17

RupertMatthews

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

12:40:10

Λήξη

12:41:25

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:41:07

Λήξη

12:41:37

12:41 - 12:42 Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:41:12

Λήξη

12:41:29

RupertMatthews

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

12:41:22

Λήξη

12:42:27

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:42:09

Λήξη

12:42:22

12:42 - 12:45 Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:42:16

Λήξη

12:42:35

MarekJurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:42:28

Λήξη

12:43:58

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:43:32

Λήξη

12:43:48

EleonoraForenza

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:43:39

Λήξη

12:45:09

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

12:44:42

Λήξη

12:45:21

12:44 - 12:46 Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (A8-0363/2018 - Paul Tang)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:44:47

Λήξη

12:45:16

AlexMayer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:45:08

Λήξη

12:46:41

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

12:46:17

Λήξη

12:46:53

12:46 - 12:48 Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (B8-0238/2019)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:46:21

Λήξη

12:46:38

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

12:46:36

Λήξη

12:48:02

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:47:34

Λήξη

12:48:03

12:47 - 12:51 Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (B8-0241/2019)

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:47:51

Λήξη

12:48:08

José InácioFaria

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:47:53

Λήξη

12:49:36

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:49:09

Λήξη

12:49:23

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

12:49:14

Λήξη

12:50:50

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

12:50:23

Λήξη

12:51:02

12:50 - 12:52 Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)

EleonoraForenza

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:50:47

Λήξη

12:52:21

RainerWieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:51:55

Λήξη

12:52:16

12:52 - 12:52 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:52:12

Λήξη

12:52:21

12:52 - 12:52 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών και διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:52:16

Λήξη

12:52:28

12:52 - 12:52 Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:52:22

Λήξη

12:52:37

12:52 - 12:53 Λήξη της συνεδρίασης