Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

09:12:33

Λήξη

09:13:03

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:12:38

Λήξη

09:12:59

09:12 - 09:13 Έναρξη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

09:12:59

Λήξη

09:13:48

09:13 - 09:16 Ανακοίνωση των υποψηφίων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

09:13:48

Λήξη

09:16:01

09:16 - 09:37 Σύντομες παρουσιάσεις από τους υποψηφίους για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:16:01

Λήξη

09:16:22

Ska Keller

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:05:12

Έναρξη

09:16:22

Λήξη

09:21:34

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

09:21:33

Λήξη

09:21:57

Sira Rego

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:05:38

Έναρξη

09:21:50

Λήξη

09:27:29

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

09:27:08

Λήξη

09:27:57

David Maria Sassoli

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:05:14

Έναρξη

09:27:50

Λήξη

09:33:04

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:32:44

Λήξη

09:33:12

Jan Zahradil

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:04:34

Έναρξη

09:33:05

Λήξη

09:37:39

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

09:37:19

Λήξη

09:39:10

09:39 - 10:17 Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:37:43

Έναρξη

09:39:10

Λήξη

10:16:53

11:14 - 11:14 Επανάληψη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:14:21

Λήξη

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

11:14:18

Λήξη

11:14:21

11:14 - 11:18 Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:30

Έναρξη

11:14:33

Λήξη

11:18:03

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:44

Έναρξη

11:14:35

Λήξη

11:17:20

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

11:16:55

Λήξη

11:18:23

11:44 - 11:49 Επανάληψη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:10

Έναρξη

11:44:06

Λήξη

11:49:16

11:49 - 12:14 Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:26:11

Έναρξη

11:48:55

Λήξη

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

13:01:01

Λήξη

13:01:44

13:01 - 13:03 Επανάληψη της συνεδρίασης

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

13:01:33

Λήξη

13:03:30

13:03 - 13:36 Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Antonio Tajani

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:03

Έναρξη

13:03:10

Λήξη

13:06:13

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:19:15

Έναρξη

13:05:53

Λήξη

13:25:08

Manfred Weber

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

13:25:02

Λήξη

13:26:10

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

13:25:07

Λήξη

13:26:15

Iratxe García Pérez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

13:26:02

Λήξη

13:27:38

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:27:12

Λήξη

13:27:28

Dacian Cioloș

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

13:27:21

Λήξη

13:29:44

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:29:17

Λήξη

13:29:29

Ska Keller

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

13:29:29

Λήξη

13:31:23

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

13:31:15

Λήξη

13:31:27

Marco Zanni

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

13:31:22

Λήξη

13:34:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:33:34

Λήξη

13:33:50

Raffaele Fitto

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

13:33:42

Λήξη

13:35:38

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

13:35:09

Λήξη

13:35:33

Martin Schirdewan

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

13:35:16

Λήξη

13:36:31

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:36:11

Λήξη

13:36:29

13:36 - 13:37 Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:36:28

Λήξη

13:37:59

13:37 - 13:38 Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

13:37:34

Λήξη

13:38:10

13:38 - 13:38 Ώρα των ψηφοφοριών

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

13:38:00

Λήξη

13:38:18

13:38 - 13:38 Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών (B9-0001/2019) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

13:38:11

Λήξη

13:38:38

13:38 - 13:39 Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

13:38:29

Λήξη

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:57:12

Λήξη

15:57:25

15:57 - 15:57 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:57:19

Λήξη

15:57:33

15:57 - 15:57 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

15:57:27

Λήξη

15:57:50

15:57 - 15:58 Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

15:57:42

Λήξη

15:58:34

15:58 - 16:03 Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:03:52

Έναρξη

15:58:21

Λήξη

16:02:13

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

16:01:53

Λήξη

16:02:16

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

16:02:12

Λήξη

16:03:50

16:03 - 16:26 Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:23:17

Έναρξη

16:03:25

Λήξη

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:04:02

Λήξη

18:04:25

18:04 - 18:04 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

18:04:17

Λήξη

18:04:48

18:04 - 18:09 Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:05:07

Έναρξη

18:04:39

Λήξη

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

18:39:09

Λήξη

18:39:44

18:39 - 18:39 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:39:34

Λήξη

18:39:57

18:39 - 18:41 Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:39:49

Λήξη

18:40:04

Marco Zanni

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

18:39:57

Λήξη

18:40:22

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

18:40:12

Λήξη

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:06:33

Λήξη

19:06:53

19:06 - 19:07 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

19:06:46

Λήξη

19:07:13

19:07 - 19:32 Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (συνέχεια)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:25:10

Έναρξη

19:07:04

Λήξη

19:32:15

20:44 - 20:45 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

20:44:42

Λήξη

20:45:15

20:45 - 20:51 Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:18

Έναρξη

20:45:05

Λήξη

20:49:24

Jan Olbrycht

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:49:04

Λήξη

20:49:19

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:49:12

Λήξη

20:49:32

Marco Zanni

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

20:49:23

Λήξη

20:49:48

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

20:49:35

Λήξη

20:50:27

Richard Corbett

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:50:19

Λήξη

20:50:38

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

20:50:33

Λήξη

20:51:37

20:55 - 20:55 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

20:55:34

Λήξη

20:55:55

20:55 - 21:04 Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:09:07

Έναρξη

20:55:48

Λήξη

21:04:56

21:04 - 21:05 Εκλογή των κοσμητόρων (προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:56

Έναρξη

21:04:32

Λήξη

21:05:29

21:05 - 21:05 Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

21:05:16

Λήξη

21:05:34

21:05 - 21:05 Λήξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

21:05:27

Λήξη

21:05:38

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.