Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

09:08 - 09:09 Έναρξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

09:08:31

Λήξη

09:09:14

09:09 - 09:09 Ονομαστική σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

09:09:04

Λήξη

09:09:46

09:09 - 09:18 Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:09:20

Έναρξη

09:09:35

Λήξη

09:18:56

10:37 - 10:38

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:37:51

Λήξη

10:38:35

10:38 - 10:38 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

10:38:23

Λήξη

10:39:03

10:38 - 12:04 Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Ιουνίου 2019 (συζήτηση)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:38:53

Λήξη

10:39:19

Donald Tusk

Ρόλος : EurCouncil

Διάρκεια

00:05:35

Έναρξη

10:39:11

Λήξη

10:44:46

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:44:20

Λήξη

10:44:38

Maroš Šefčovič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:10:39

Έναρξη

10:44:29

Λήξη

10:55:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:54:41

Λήξη

10:55:05

Esteban González Pons

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:06:26

Έναρξη

10:54:55

Λήξη

11:01:21

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:00:53

Λήξη

11:01:16

Iratxe García Pérez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:06:44

Έναρξη

11:01:01

Λήξη

11:07:46

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:07:10

Λήξη

11:07:32

Dacian Cioloș

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:07:32

Έναρξη

11:07:18

Λήξη

11:14:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:14:20

Λήξη

11:14:34

Philippe Lamberts

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:05:49

Έναρξη

11:14:25

Λήξη

11:20:14

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:19:50

Λήξη

11:20:12

Marco Zanni

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:05:43

Έναρξη

11:19:57

Λήξη

11:25:40

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:25:13

Λήξη

11:25:31

Ryszard Antoni Legutko

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:05:09

Έναρξη

11:25:26

Λήξη

11:30:36

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:30:10

Λήξη

11:30:30

Martin Schirdewan

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:03:59

Έναρξη

11:30:22

Λήξη

11:34:22

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:33:56

Λήξη

11:34:12

Tiziana Beghin

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

11:34:02

Λήξη

11:36:34

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:36:05

Λήξη

11:36:22

Ann Widdecombe

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

11:36:12

Λήξη

11:38:36

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

11:37:40

Λήξη

11:38:46

Costas Mavrides

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

11:38:29

Λήξη

11:40:27

Martin Horwood

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:40:05

Λήξη

11:41:45

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:41:19

Λήξη

11:41:45

Maria Spyraki

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

11:41:28

Λήξη

11:43:24

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:42:58

Λήξη

11:43:13

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

11:43:05

Λήξη

11:45:14

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:44:48

Λήξη

11:45:02

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

11:44:54

Λήξη

11:47:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:46:33

Λήξη

11:46:48

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:46:40

Λήξη

11:48:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:47:51

Λήξη

11:48:05

Angel Dzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

11:47:56

Λήξη

11:50:03

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

11:49:35

Λήξη

11:49:58

Enikő Győri

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

11:49:43

Λήξη

11:51:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:51:16

Λήξη

11:51:29

Andrey Kovatchev

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

11:51:22

Λήξη

11:53:17

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:52:51

Λήξη

11:53:07

Valter Flego

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:52:57

Λήξη

11:54:32

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:54:05

Λήξη

11:54:22

Robert Hajšel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

11:54:18

Λήξη

11:55:35

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

11:55:29

Λήξη

11:56:20

Thierry Mariani

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

11:55:53

Λήξη

11:57:20

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:57:03

Λήξη

11:57:15

Juozas Olekas

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:57:12

Λήξη

11:59:01

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:58:35

Λήξη

11:58:52

Maroš Šefčovič

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:10

Έναρξη

11:58:44

Λήξη

12:03:54

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:03:26

Λήξη

12:03:37

Donald Tusk

Ρόλος : EurCouncil

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

12:03:31

Λήξη

12:04:19

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:04:01

Λήξη

12:04:30

12:04 - 12:04 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:04:31

Λήξη

12:04:51

12:04 - 12:05 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

12:04:43

Λήξη

12:05:29

12:05 - 12:05 Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:05:17

Λήξη

12:05:28

12:05 - 12:05 Λήξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:05:25

Λήξη

12:05:43

12:05 - 12:05 Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:05:22

Λήξη

12:05:31

12:05 - 12:05 Διακοπή της συνόδου

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

12:05:36

Λήξη

12:05:43

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.