Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

09:07 - 09:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

09:07:36

Λήξη

09:08:32

09:08 - 09:08 Έναρξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:08:18

Λήξη

09:08:45

09:08 - 13:00 Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

09:08:37

Λήξη

09:09:17

Ursula von der Leyen

Ρόλος : Candidate Commission President

Διάρκεια

00:04:04

Έναρξη

09:09:11

Λήξη

09:13:15

Ursula von der Leyen

Ρόλος : Candidate Commission President

Διάρκεια

00:26:05

Έναρξη

09:13:10

Λήξη

09:39:15

Ursula von der Leyen

Ρόλος : Candidate Commission President

Διάρκεια

00:03:55

Έναρξη

09:38:55

Λήξη

09:42:50

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

09:42:45

Λήξη

09:43:21

Manfred Weber

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:04:32

Έναρξη

09:43:08

Λήξη

09:47:40

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

09:47:05

Λήξη

09:47:17

Iratxe García Pérez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:07:05

Έναρξη

09:47:14

Λήξη

09:54:19

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:53:51

Λήξη

09:54:04

Dacian Cioloș

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:04:34

Έναρξη

09:53:56

Λήξη

09:58:30

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:58:02

Λήξη

09:58:12

Philippe Lamberts

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:06:18

Έναρξη

09:58:06

Λήξη

10:04:24

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:03:58

Λήξη

10:04:16

Jörg Meuthen

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:04:02

Έναρξη

10:04:04

Λήξη

10:08:07

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:07:41

Λήξη

10:07:56

Raffaele Fitto

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:05:32

Έναρξη

10:07:46

Λήξη

10:13:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:12:53

Λήξη

10:13:12

Martin Schirdewan

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:05:41

Έναρξη

10:12:58

Λήξη

10:18:40

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:18:14

Λήξη

10:18:27

Nigel Farage

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

10:18:23

Λήξη

10:20:49

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

10:20:39

Λήξη

10:21:07

Ursula von der Leyen

Ρόλος : Candidate Commission President

Διάρκεια

00:06:33

Έναρξη

10:20:55

Λήξη

10:27:28

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

10:27:03

Λήξη

10:27:26

Nico Semsrott

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

10:27:16

Λήξη

10:28:05

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:27:45

Λήξη

10:28:12

Daniel Caspary

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

10:27:59

Λήξη

10:30:33

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:30:08

Λήξη

10:30:17

Roberto Gualtieri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:30

Έναρξη

10:30:16

Λήξη

10:33:47

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:33:21

Λήξη

10:33:34

Stéphane Séjourné

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

10:33:26

Λήξη

10:35:56

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:35:32

Λήξη

10:35:47

Sven Giegold

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

10:35:36

Λήξη

10:37:59

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

10:37:25

Λήξη

10:37:57

Marco Zanni

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:03:41

Έναρξη

10:37:43

Λήξη

10:41:24

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:40:57

Λήξη

10:41:08

Roberts Zīle

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:41:02

Λήξη

10:42:39

João Ferreira

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:42:15

Λήξη

10:43:53

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

10:42:17

Λήξη

10:42:21

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:43:29

Λήξη

10:43:43

Martin Sonneborn

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

10:43:33

Λήξη

10:45:44

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:45:18

Λήξη

10:45:27

Tamás Deutsch

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

10:45:21

Λήξη

10:48:21

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:47:56

Λήξη

10:48:06

Miriam Dalli

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

10:48:06

Λήξη

10:50:26

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:50:20

Λήξη

10:50:31

Caroline Voaden

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

10:50:30

Λήξη

10:51:37

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:51:30

Λήξη

10:51:43

Bas Eickhout

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

10:51:40

Λήξη

10:52:54

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:52:49

Λήξη

10:52:59

Nicolas Bay

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:52:54

Λήξη

10:54:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

10:54:07

Λήξη

10:54:16

Peter Lundgren

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:54:12

Λήξη

10:55:48

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:55:22

Λήξη

10:55:31

Marisa Matias

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

10:55:26

Λήξη

10:57:20

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:56:55

Λήξη

10:57:07

Tiziana Beghin

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

10:57:00

Λήξη

10:59:14

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:58:50

Λήξη

10:59:01

Esteban González Pons

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

10:58:54

Λήξη

11:01:14

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:00:50

Λήξη

11:00:59

Claude Moraes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

11:00:54

Λήξη

11:03:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:03:08

Λήξη

11:03:18

Luis Garicano

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:03:18

Λήξη

11:04:55

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:04:48

Λήξη

11:05:00

Yannick Jadot

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

11:04:55

Λήξη

11:06:45

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:06:19

Λήξη

11:06:29

Jaak Madison

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:06:27

Λήξη

11:08:04

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:07:59

Λήξη

11:08:08

Derk Jan Eppink

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:08:02

Λήξη

11:09:52

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:09:25

Λήξη

11:09:34

Nikolaj Villumsen

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

11:09:29

Λήξη

11:11:23

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:10:56

Λήξη

11:11:06

Ivan Vilibor Sinčić

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

11:11:01

Λήξη

11:13:34

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:13:07

Λήξη

11:13:18

François-Xavier Bellamy

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:39

Έναρξη

11:13:13

Λήξη

11:15:52

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:15:29

Λήξη

11:15:38

Kati Piri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:33

Έναρξη

11:15:32

Λήξη

11:18:06

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:17:40

Λήξη

11:17:53

Frédérique Ries

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

11:17:44

Λήξη

11:20:02

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:19:37

Λήξη

11:19:47

Heidi Hautala

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

11:19:46

Λήξη

11:20:57

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:20:52

Λήξη

11:21:01

Lars Patrick Berg

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

11:20:55

Λήξη

11:22:46

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:22:21

Λήξη

11:22:35

Assita Kanko

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:22:31

Λήξη

11:24:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:24:07

Λήξη

11:24:17

Manon Aubry

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

11:24:11

Λήξη

11:26:12

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:25:47

Λήξη

11:25:59

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

11:25:59

Λήξη

11:28:13

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:27:46

Λήξη

11:27:58

Antonio Tajani

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:03:12

Έναρξη

11:27:51

Λήξη

11:31:04

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:30:36

Λήξη

11:30:47

Jens Geier

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:30:49

Λήξη

11:32:25

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:32:19

Λήξη

11:32:32

Katalin Cseh

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

11:32:33

Λήξη

11:33:49

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:33:43

Λήξη

11:33:56

Monika Vana

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

11:33:47

Λήξη

11:35:41

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:35:14

Λήξη

11:35:22

Nicolaus Fest

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:35:18

Λήξη

11:37:06

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:36:41

Λήξη

11:36:50

Hermann Tertsch

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

11:36:44

Λήξη

11:38:58

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:38:31

Λήξη

11:38:41

Márton Gyöngyösi

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

11:38:34

Λήξη

11:40:27

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:40:00

Λήξη

11:40:09

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:46

Έναρξη

11:40:04

Λήξη

11:42:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:42:23

Λήξη

11:42:33

Sylvie Guillaume

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:42:27

Λήξη

11:44:09

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:43:43

Λήξη

11:43:55

Fredrick Federley

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

11:43:53

Λήξη

11:45:19

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:45:09

Λήξη

11:45:34

Molly Scott Cato

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:45:13

Λήξη

11:46:44

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:46:18

Λήξη

11:46:41

Christine Anderson

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

11:46:31

Λήξη

11:48:17

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:47:53

Λήξη

11:48:09

Geoffrey Van Orden

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

11:47:59

Λήξη

11:49:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

11:49:24

Λήξη

11:49:32

Mislav Kolakušić

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

11:49:29

Λήξη

11:51:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:50:46

Λήξη

11:50:55

Esther de Lange

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:03:05

Έναρξη

11:50:51

Λήξη

11:53:56

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:53:28

Λήξη

11:53:38

Simona Bonafè

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

11:53:33

Λήξη

11:55:51

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

11:55:17

Λήξη

11:55:53

Dita Charanzová

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

11:55:29

Λήξη

11:56:50

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

11:56:40

Λήξη

11:56:49

Ernest Urtasun

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:56:44

Λήξη

11:58:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:57:58

Λήξη

11:58:08

Maximilian Krah

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:58:02

Λήξη

11:59:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:59:15

Λήξη

11:59:28

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:59:20

Λήξη

12:01:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:00:34

Λήξη

12:00:43

Dino Giarrusso

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

12:00:37

Λήξη

12:02:35

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:02:03

Λήξη

12:02:12

Tomas Tobé

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:33

Έναρξη

12:02:08

Λήξη

12:04:41

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:04:10

Λήξη

12:04:24

Marina Kaljurand

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

12:04:20

Λήξη

12:05:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

12:05:38

Λήξη

12:05:56

Cristian Ghinea

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:05:43

Λήξη

12:07:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:06:53

Λήξη

12:07:06

Alyn Smith

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

12:06:58

Λήξη

12:08:54

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:08:12

Λήξη

12:08:37

Joachim Kuhs

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

12:08:26

Λήξη

12:10:11

Patryk Jaki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

12:09:52

Λήξη

12:11:10

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:11:03

Λήξη

12:11:13

Dubravka Šuica

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:03:17

Έναρξη

12:11:08

Λήξη

12:14:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:13:46

Λήξη

12:14:06

Javier Moreno Sánchez

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

12:13:56

Λήξη

12:16:27

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:15:46

Λήξη

12:16:00

Elsi Katainen

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

12:15:54

Λήξη

12:17:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:17:15

Λήξη

12:17:27

Marcel Kolaja

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

12:17:27

Λήξη

12:18:50

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:18:42

Λήξη

12:18:57

Gunnar Beck

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

12:18:46

Λήξη

12:20:40

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:20:14

Λήξη

12:20:33

Alexandr Vondra

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

12:20:23

Λήξη

12:22:30

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:21:59

Λήξη

12:22:10

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:47

Έναρξη

12:22:10

Λήξη

12:24:58

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:24:24

Λήξη

12:24:37

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

12:24:32

Λήξη

12:26:29

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:26:03

Λήξη

12:26:36

Ilhan Kyuchyuk

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

12:26:07

Λήξη

12:28:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:27:39

Λήξη

12:27:50

Andrius Kubilius

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

12:27:51

Λήξη

12:30:06

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:29:57

Λήξη

12:30:06

Dan Nica

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

12:30:01

Λήξη

12:32:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:31:41

Λήξη

12:31:52

Urmas Paet

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:31:45

Λήξη

12:33:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:32:59

Λήξη

12:33:11

Roberta Metsola

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

12:33:02

Λήξη

12:35:21

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:34:55

Λήξη

12:35:09

Pierre Larrouturou

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

12:34:59

Λήξη

12:37:01

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:36:34

Λήξη

12:36:45

Hilde Vautmans

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:36:38

Λήξη

12:38:17

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:37:51

Λήξη

12:38:02

Siegfried Mureşan

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

12:38:00

Λήξη

12:40:11

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:40:04

Λήξη

12:40:16

Carlos Zorrinho

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

12:40:09

Λήξη

12:42:03

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:41:37

Λήξη

12:41:54

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

12:41:46

Λήξη

12:43:35

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:43:29

Λήξη

12:43:40

Karoline Edtstadler

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

12:43:32

Λήξη

12:46:14

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:45:48

Λήξη

12:46:08

Andreas Schieder

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

12:45:54

Λήξη

12:47:53

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:47:27

Λήξη

12:47:37

Charles Goerens

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

12:47:31

Λήξη

12:49:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:48:53

Λήξη

12:49:02

Eva Maydell

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

12:48:56

Λήξη

12:51:09

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:50:43

Λήξη

12:50:52

Christel Schaldemose

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

12:50:46

Λήξη

12:52:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:51:52

Λήξη

12:52:02

Claudia Gamon

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

12:51:56

Λήξη

12:53:52

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:53:26

Λήξη

12:53:40

Richard Corbett

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

12:53:29

Λήξη

12:55:28

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:55:01

Λήξη

12:55:16

Pedro Marques

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

12:55:09

Λήξη

12:57:07

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:56:39

Λήξη

12:56:54

Ursula von der Leyen

Ρόλος : Candidate Commission President

Διάρκεια

00:03:58

Έναρξη

12:56:48

Λήξη

13:00:46

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

13:00:19

Λήξη

13:00:39

15:02 - 15:03 Επανάληψη της συνεδρίασης

15:02 - 15:03

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:02

Έναρξη

15:02:58

Λήξη

15:03:00

15:03 - 15:03 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:03:12

Λήξη

15:03:24

15:03 - 15:03 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

15:03:18

Λήξη

15:04:03

15:03 - 16:06 Ανασκόπηση της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

15:03:52

Λήξη

15:04:25

Viorica Dăncilă

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:14:18

Έναρξη

15:04:15

Λήξη

15:18:34

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

15:18:08

Λήξη

15:18:34

Maroš Šefčovič

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:06:10

Έναρξη

15:18:28

Λήξη

15:24:38

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:24:32

Λήξη

15:24:51

Andrey Kovatchev

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:06:23

Έναρξη

15:24:49

Λήξη

15:31:12

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:31:06

Λήξη

15:31:21

Iratxe García Pérez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:03:59

Έναρξη

15:31:14

Λήξη

15:35:13

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:34:47

Λήξη

15:35:04

Dragoş Tudorache

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:03:19

Έναρξη

15:34:56

Λήξη

15:38:15

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:37:49

Λήξη

15:38:02

Philippe Lamberts

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:04:46

Έναρξη

15:37:56

Λήξη

15:42:43

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:42:13

Λήξη

15:42:29

Nicolas Bay

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:04:10

Έναρξη

15:42:20

Λήξη

15:46:30

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:46:04

Λήξη

15:46:17

Ruža Tomašić

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:03:16

Έναρξη

15:46:10

Λήξη

15:49:26

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:49:01

Λήξη

15:49:13

Dimitrios Papadimoulis

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:04:00

Έναρξη

15:49:07

Λήξη

15:53:07

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:52:40

Λήξη

15:52:55

Jake Pugh

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:03:08

Έναρξη

15:52:52

Λήξη

15:56:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:55:54

Λήξη

15:56:11

Maroš Šefčovič

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

15:56:09

Λήξη

15:58:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:58:19

Λήξη

15:58:39

Viorica Dăncilă

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:08:13

Έναρξη

15:58:26

Λήξη

16:06:39

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

16:06:11

Λήξη

16:06:48

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:04:01

Λήξη

18:04:15

18:06 - 18:06 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:06:30

Λήξη

18:06:51

18:06 - 18:42 Eκλογή του προέδρου της Επιτροπής

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:35:39

Έναρξη

18:06:48

Λήξη

18:42:28

19:32 - 19:32

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

19:32:20

Λήξη

19:32:47

19:32 - 19:32 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:32:38

Λήξη

19:33:00

19:32 - 19:38 Eκλογή του προέδρου της Επιτροπής

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:04:28

Έναρξη

19:32:52

Λήξη

19:37:21

Ursula von der Leyen

Ρόλος :

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

19:36:56

Λήξη

19:38:49

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

19:38:12

Λήξη

19:38:56

19:46 - 19:46

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

19:46:29

Λήξη

19:46:40

19:46 - 19:48 Επανάληψη της συνεδρίασης

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

19:46:34

Λήξη

19:48:53

19:48 - 20:52 Εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ (συζήτηση)

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

19:48:35

Λήξη

19:49:13

Federica Mogherini

Ρόλος : VPC/HR

Διάρκεια

00:11:09

Έναρξη

19:49:08

Λήξη

20:00:17

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

20:00:09

Λήξη

20:00:36

Michael Gahler

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

20:00:27

Λήξη

20:02:04

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:01:37

Λήξη

20:01:59

Kati Piri

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

20:01:54

Λήξη

20:03:34

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:03:28

Λήξη

20:03:46

Hilde Vautmans

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

20:03:37

Λήξη

20:05:56

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

20:05:33

Λήξη

20:06:01

Claire Fox

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

20:05:47

Λήξη

20:06:57

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:06:42

Λήξη

20:07:03

Hilde Vautmans

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

20:06:51

Λήξη

20:07:26

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

20:07:13

Λήξη

20:07:47

Reinhard Bütikofer

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

20:07:35

Λήξη

20:10:28

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

20:10:01

Λήξη

20:10:24

Thierry Mariani

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

20:10:15

Λήξη

20:12:30

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:12:03

Λήξη

20:12:21

Charlie Weimers

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

20:12:12

Λήξη

20:13:58

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

20:13:31

Λήξη

20:13:52

Özlem Demirel

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

20:13:44

Λήξη

20:15:44

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

20:15:16

Λήξη

20:15:43

Nathan Gill

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

20:15:34

Λήξη

20:17:05

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:16:38

Λήξη

20:16:55

Dubravka Šuica

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

20:16:46

Λήξη

20:18:29

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:18:02

Λήξη

20:18:18

Isabel Santos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

20:18:11

Λήξη

20:20:00

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:19:33

Λήξη

20:19:49

Ilhan Kyuchyuk

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

20:19:39

Λήξη

20:21:20

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:20:49

Λήξη

20:21:05

Lars Patrick Berg

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

20:20:57

Λήξη

20:22:56

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:22:24

Λήξη

20:22:42

David McAllister

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

20:22:35

Λήξη

20:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:23:47

Λήξη

20:24:02

Brando Benifei

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

20:23:53

Λήξη

20:25:34

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:25:07

Λήξη

20:25:23

Bernard Guetta

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

20:25:13

Λήξη

20:26:49

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:26:21

Λήξη

20:26:37

Francisco José Millán Mon

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

20:26:28

Λήξη

20:28:05

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:27:39

Λήξη

20:27:54

Marina Kaljurand

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

20:27:45

Λήξη

20:29:30

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

20:29:02

Λήξη

20:29:20

Urmas Paet

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

20:29:15

Λήξη

20:30:26

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:30:17

Λήξη

20:30:33

Željana Zovko

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

20:30:23

Λήξη

20:32:10

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

20:31:42

Λήξη

20:31:57

Tonino Picula

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

20:31:48

Λήξη

20:33:50

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

20:33:23

Λήξη

20:33:42

Alexander Alexandrov Yordanov

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

20:33:32

Λήξη

20:35:16

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

20:34:50

Λήξη

20:35:26

Neena Gill

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

20:35:10

Λήξη

20:37:07

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

20:36:41

Λήξη

20:37:06

Martin Horwood

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

20:36:54

Λήξη

20:38:37

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

20:38:10

Λήξη

20:38:40

Robert Rowland

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

20:38:20

Λήξη

20:38:53

Martin Horwood

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

20:38:43

Λήξη

20:39:31

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

20:39:16

Λήξη

20:39:33

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

20:39:24

Λήξη

20:41:06

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

20:40:39

Λήξη

20:40:59