Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

10:02 - 10:05

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

10:02:33

Λήξη

10:05:02

10:04 - 10:04 Έναρξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:04:38

Λήξη

10:04:54

10:04 - 12:03 Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της φινλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:04:47

Λήξη

10:05:31

Antti Rinne

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:17:46

Έναρξη

10:05:20

Λήξη

10:23:06

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:22:41

Λήξη

10:23:01

Jyrki Katainen

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:09:44

Έναρξη

10:22:58

Λήξη

10:32:42

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:32:37

Λήξη

10:33:01

Siegfried Mureşan

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:04:37

Έναρξη

10:32:49

Λήξη

10:37:26

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:37:00

Λήξη

10:37:14

Iratxe García Pérez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:05:27

Έναρξη

10:37:07

Λήξη

10:42:34

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:42:05

Λήξη

10:42:23

Pascal Canfin

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:03:01

Έναρξη

10:42:17

Λήξη

10:45:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:44:53

Λήξη

10:45:05

Ska Keller

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:03:15

Έναρξη

10:44:58

Λήξη

10:48:14

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

10:47:48

Λήξη

10:48:12

Laura Huhtasaari

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:03:38

Έναρξη

10:47:56

Λήξη

10:51:35

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

10:51:11

Λήξη

10:51:38

Johan Van Overtveldt

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:03:48

Έναρξη

10:51:27

Λήξη

10:55:16

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:54:50

Λήξη

10:55:02

Silvia Modig

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:03:48

Έναρξη

10:54:53

Λήξη

10:58:41

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

10:58:17

Λήξη

10:58:27

Tiziana Beghin

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:58:18

Λήξη

10:59:48

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:59:24

Λήξη

10:59:39

Henna Virkkunen

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:59:32

Λήξη

11:01:07

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:00:44

Λήξη

11:01:01

Eero Heinäluoma

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

11:00:54

Λήξη

11:02:44

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:02:21

Λήξη

11:02:43

Elsi Katainen

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:02:28

Λήξη

11:04:08

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:03:44

Λήξη

11:03:59

Ville Niinistö

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

11:03:51

Λήξη

11:05:57

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:05:31

Λήξη

11:05:51

Teuvo Hakkarainen

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:05:38

Λήξη

11:07:21

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:06:53

Λήξη

11:07:11

Anna Fotyga

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

11:07:00

Λήξη

11:08:02

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:07:43

Λήξη

11:08:00

Martina Anderson

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:07:50

Λήξη

11:09:26

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:09:00

Λήξη

11:09:19

John David Edward Tennant

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:09:08

Λήξη

11:10:47

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:10:23

Λήξη

11:10:52

Dolors Montserrat

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:10:41

Λήξη

11:12:15

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:11:49

Λήξη

11:12:06

Birgit Sippel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:11:57

Λήξη

11:13:31

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:13:04

Λήξη

11:13:22

Nils Torvalds

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

11:13:15

Λήξη

11:14:23

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:14:16

Λήξη

11:14:34

Aileen McLeod

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:14:25

Λήξη

11:15:55

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:15:29

Λήξη

11:15:48

Jérôme Rivière

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:15:38

Λήξη

11:17:12

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:16:46

Λήξη

11:17:01

Charlie Weimers

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:16:52

Λήξη

11:18:29

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:18:05

Λήξη

11:18:19

Isabella Adinolfi

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:18:10

Λήξη

11:19:49

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:19:22

Λήξη

11:19:40

Ioan-Rareş Bogdan

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:19:31

Λήξη

11:21:11

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:20:45

Λήξη

11:21:03

Miapetra Kumpula-Natri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:20:54

Λήξη

11:22:31

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

11:22:04

Λήξη

11:22:31

Luisa Porritt

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:22:11

Λήξη

11:23:50

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

11:23:26

Λήξη

11:24:14

Robert Roos

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

11:23:33

Λήξη

11:25:28

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:25:02

Λήξη

11:25:17

Diane Dodds

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:25:06

Λήξη

11:26:44

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:26:20

Λήξη

11:26:33

Tomas Tobé

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

11:26:26

Λήξη

11:27:54

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

11:27:27

Λήξη

11:27:56

Pedro Marques

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:27:39

Λήξη

11:29:18

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:28:50

Λήξη

11:29:11

Nicolae Ştefănuță

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

11:29:04

Λήξη

11:30:23

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:30:18

Λήξη

11:30:34

Dubravka Šuica

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:30:27

Λήξη

11:32:07

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:31:41

Λήξη

11:31:59

Udo Bullmann

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:31:50

Λήξη

11:33:28

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:33:01

Λήξη

11:33:15

Lefteris Christoforou

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:33:09

Λήξη

11:34:46

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:34:21

Λήξη

11:35:59

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:35:11

Λήξη

11:36:44

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:36:18

Λήξη

11:36:40

Costas Mavrides

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:36:31

Λήξη

11:38:11

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

11:37:46

Λήξη

11:38:30

Mauri Pekkarinen

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

11:38:17

Λήξη

11:39:44

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:39:18

Λήξη

11:39:32

Heidi Hautala

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:39:25

Λήξη

11:40:54

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:40:25

Λήξη

11:40:42

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:40:34

Λήξη

11:42:11

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:41:44

Λήξη

11:42:08

Petros Kokkalis

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

11:41:59

Λήξη

11:43:06

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:42:49

Λήξη

11:43:04

Edina Tóth

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

11:42:56

Λήξη

11:44:37

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

11:44:10

Λήξη

11:44:50

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

11:44:38

Λήξη

11:46:09

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

11:45:42

Λήξη

11:46:13

Anna Julia Donáth

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:45:51

Λήξη

11:47:29

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

11:47:03

Λήξη

11:47:35

Ellie Chowns

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

11:47:24

Λήξη

11:49:00

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:48:36

Λήξη

11:49:00

Mick Wallace

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:48:51

Λήξη

11:50:26

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:50:00

Λήξη

11:50:17

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:50:10

Λήξη

11:51:42

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:51:16

Λήξη

11:51:44

Margarida Marques

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:51:34

Λήξη

11:53:17

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:52:52

Λήξη

11:53:09

Loucas Fourlas

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

11:53:01

Λήξη

11:53:59

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

11:53:37

Λήξη

11:54:08

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:53:57

Λήξη

11:55:35

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:55:10

Λήξη

11:55:32

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

11:55:25

Λήξη

11:56:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

11:55:26

Λήξη

11:56:56

Jyrki Katainen

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:03:44

Έναρξη

11:56:31

Λήξη

12:00:15

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:59:49

Λήξη

12:00:05

Antti Rinne

Ρόλος : Προεδρεύων του Συμβουλίου

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

11:59:54

Λήξη

12:02:03

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

12:01:58

Λήξη

12:02:34

Alessandra Moretti

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

12:02:26

Λήξη

12:03:41

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:03:23

Λήξη

12:03:47

12:03 - 12:04 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

12:03:39

Λήξη

12:04:14

12:04 - 12:04 Ώρα των ψηφοφοριών

David Maria Sassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

12:04:04

Λήξη

12:04:11

12:04 - 12:04 Aριθμητική ισχύς των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (B9-0005/2019) (ψηφοφορία)

David MariaSassoli

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:04:05

Λήξη

12:04:19

15:00 - 15:00

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:00:12

Λήξη

15:00:26

15:00 - 15:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

15:00:22

Λήξη

15:00:26

15:00 - 15:00 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:00:21

Λήξη

15:00:43

15:00 - 17:34 Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

15:00:35

Λήξη

15:00:55

Tytti Tuppurainen

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:08:37

Έναρξη

15:00:48

Λήξη

15:09:26

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:09:04

Λήξη

15:09:17

Christos Stylianides

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:07:55

Έναρξη

15:09:15

Λήξη

15:17:10

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

15:17:04

Λήξη

15:17:29

Jeroen Lenaers

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

15:17:18

Λήξη

15:19:23

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:18:57

Λήξη

15:19:16

Miriam Dalli

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:03:14

Έναρξη

15:19:07

Λήξη

15:22:22

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:21:57

Λήξη

15:22:11

Sophia in 't Veld

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

15:22:03

Λήξη

15:24:41

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:24:15

Λήξη

15:24:33

Erik Marquardt

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

15:24:24

Λήξη

15:26:38

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:26:10

Λήξη

15:26:26

Harald Vilimsky

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

15:26:18

Λήξη

15:27:57

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:27:31

Λήξη

15:27:49

Nicola Procaccini

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

15:27:39

Λήξη

15:29:49

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:29:24

Λήξη

15:29:41

Miguel Urbán Crespo

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

15:29:33

Λήξη

15:31:10

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:30:45

Λήξη

15:31:03

Laura Ferrara

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

15:30:53

Λήξη

15:33:03

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:32:36

Λήξη

15:32:51

Lefteris Christoforou

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

15:32:43

Λήξη

15:34:21

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:33:56

Λήξη

15:34:10

Claude Moraes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

15:34:03

Λήξη

15:36:46

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:36:22

Λήξη

15:36:37

Dragoş Tudorache

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

15:36:29

Λήξη

15:38:23

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:37:57

Λήξη

15:38:14

Tineke Strik

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

15:38:05

Λήξη

15:40:08

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:39:44

Λήξη

15:39:57

Annalisa Tardino

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

15:39:56

Λήξη

15:42:05

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:41:40

Λήξη

15:42:03

Jorge Buxadé Villalba

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

15:41:50

Λήξη

15:43:33

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

15:43:07

Λήξη

15:43:29

Sira Rego

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

15:43:16

Λήξη

15:44:52

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:44:28

Λήξη

15:44:46

Kostas Papadakis

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

15:44:38

Λήξη

15:46:46

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:46:20

Λήξη

15:46:37

Karoline Edtstadler

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

15:46:28

Λήξη

15:48:02

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:47:35

Λήξη

15:47:51

Birgit Sippel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

15:47:42

Λήξη

15:50:08

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:49:42

Λήξη

15:49:58

Fabienne Keller

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

15:49:49

Λήξη

15:51:59

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:51:35

Λήξη

15:51:49

Magid Magid

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

15:51:47

Λήξη

15:53:14

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

15:53:10

Λήξη

15:53:57

Marco Campomenosi

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

15:53:43

Λήξη

15:55:53

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:55:29

Λήξη

15:55:46

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

15:55:38

Λήξη

15:57:18

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:56:53

Λήξη

15:57:12

Cornelia Ernst

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:57:04

Λήξη

15:58:42

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:58:18

Λήξη

15:58:35

Athanasios Konstantinou

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

15:58:26

Λήξη

16:00:15

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:59:48

Λήξη

16:00:05

Paulo Rangel

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:59:56

Λήξη

16:01:35

Rainer Wieland

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:01:11

Λήξη

16:01:29

Juan Fernando López Aguilar

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:27

Έναρξη

16:01:18

Λήξη

16:04:46

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

16:04:20

Λήξη

16:04:51

Jan-Christoph Oetjen

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

16:04:36

Λήξη

16:06:18

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

16:05:51

Λήξη

16:06:11

Magid Magid

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

16:06:04

Λήξη

16:06:27

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

16:06:20

Λήξη

16:07:00

Damien Carême

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

16:06:47

Λήξη

16:08:29

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:08:02

Λήξη

16:08:18

Laura Huhtasaari

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

16:08:14

Λήξη

16:09:15

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

16:09:09

Λήξη

16:09:33

Carlo Fidanza

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

16:09:22

Λήξη

16:11:04

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:10:38

Λήξη

16:11:00

Konstantinos Arvanitis

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

16:10:48

Λήξη

16:12:45

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

16:12:19

Λήξη

16:12:45

Milan Uhrík

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

16:12:34

Λήξη

16:14:31

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

16:14:05

Λήξη

16:14:38

Magdalena Adamowicz

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

16:14:26

Λήξη

16:15:17

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:15:03

Λήξη

16:15:18

Milan Uhrík

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

16:15:06

Λήξη

16:15:57

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:15:44

Λήξη

16:16:07

Tomas Tobé

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

16:15:56

Λήξη

16:17:36

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:17:10

Λήξη

16:17:32

Pietro Bartolo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

16:17:19

Λήξη

16:20:10

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

16:19:44

Λήξη

16:20:05

Charles Goerens

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

16:19:55

Λήξη

16:21:58

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

16:21:31

Λήξη

16:22:20

Claire Fox

Ρόλος : question "carton bleu"

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

16:22:06

Λήξη

16:23:07

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

16:22:56

Λήξη

16:23:16

Charles Goerens

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

16:23:01

Λήξη

16:24:07

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:23:48

Λήξη

16:24:10

Alice Kuhnke

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

16:23:59

Λήξη

16:25:36

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:25:10

Λήξη

16:25:28

Gilles Lebreton

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

16:25:18

Λήξη

16:26:49

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

16:26:23

Λήξη

16:26:40

Beata Kempa

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

16:26:31

Λήξη

16:28:21

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:27:55

Λήξη

16:28:13

Clare Daly

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

16:28:09

Λήξη

16:29:21

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

16:29:15

Λήξη

16:29:43

Louis Stedman-Bryce

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

16:29:25

Λήξη

16:31:07

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:30:45

Λήξη

16:31:00

Balázs Hidvéghi

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

16:31:22

Λήξη

16:33:24

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

16:32:54

Λήξη

16:33:22

Javier Moreno Sánchez

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

16:33:11

Λήξη

16:35:29

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:35:02

Λήξη

16:35:19

Hilde Vautmans

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

16:35:10

Λήξη

16:36:48

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:36:23

Λήξη

16:36:39

Mara Bizzotto

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

16:36:30

Λήξη

16:38:05

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

16:37:39

Λήξη

16:38:00

Raffaele Stancanelli

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

16:37:50

Λήξη

16:39:44

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

16:39:17

Λήξη

16:39:44

Sylvie Guillaume

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:07

Έναρξη

16:39:34

Λήξη

16:42:42

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:42:15

Λήξη

16:42:37

María Soraya Rodríguez Ramos

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

16:42:26

Λήξη

16:44:45

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

16:43:59

Λήξη

16:44:30

Angelo Ciocca

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

16:44:35

Λήξη

16:46:08

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

16:45:42

Λήξη

16:46:03

Angel Dzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

16:45:53

Λήξη

16:47:38

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

16:47:12

Λήξη

16:47:38

Dietmar Köster

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

16:47:26

Λήξη

16:49:44

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

16:49:17

Λήξη

16:49:37

Antony Hook

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

16:49:28

Λήξη

16:50:42

Heidi Hautala

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:50:23

Λήξη

16:50:41

Gianna Gancia

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

16:50:30

Λήξη

16:52:55

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

16:52:31

Λήξη

16:53:11

Caterina Chinnici

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

16:53:03

Λήξη

16:55:24

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

16:54:57

Λήξη

16:55:15

Izaskun Bilbao Barandica

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

16:55:05

Λήξη

16:56:44

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

16:56:15

Λήξη

16:56:52

Simona Baldassarre

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

16:56:20

Λήξη

16:58:20

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:57:52

Λήξη

16:58:15

Bettina Vollath

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

16:58:04

Λήξη

17:00:18

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:59:51

Λήξη

17:00:07

Valter Flego

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

16:59:56

Λήξη

17:01:46

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:01:20

Λήξη

17:01:36

Isabel Santos

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

17:01:27

Λήξη

17:03:10

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

17:02:44

Λήξη

17:03:06

Billy Kelleher

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

17:02:54

Λήξη

17:04:37

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

17:04:10

Λήξη

17:04:53

Javier Zarzalejos

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

17:04:40

Λήξη

17:06:21

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

17:05:55

Λήξη

17:06:31

Julie Ward

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

17:06:04

Λήξη

17:07:53

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:07:25

Λήξη

17:07:53

Nicolaus Fest

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

17:07:40

Λήξη

17:09:19

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

17:08:53

Λήξη

17:09:21

Hermann Tertsch

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

17:09:11

Λήξη

17:11:00

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:10:34

Λήξη

17:10:56

Matthew Patten

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

17:10:50

Λήξη

17:12:13

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:12:06

Λήξη

17:12:29

Magdalena Adamowicz

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

17:12:16

Λήξη

17:14:07

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:13:41

Λήξη

17:14:07

Costas Mavrides

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

17:13:50

Λήξη

17:15:26

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:14:58

Λήξη

17:15:18

Thierry Mariani

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

17:15:10

Λήξη

17:16:46

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:16:18

Λήξη

17:16:39

Domènec Ruiz Devesa

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

17:16:29

Λήξη

17:18:13

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

17:17:45

Λήξη

17:18:29

Alessandro Panza

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

17:17:57

Λήξη

17:19:37

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:19:09

Λήξη

17:19:33

Ibán García Del Blanco

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

17:19:25

Λήξη

17:21:14

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

17:20:49

Λήξη

17:21:14

Christos Stylianides

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:37

Έναρξη

17:21:10

Λήξη

17:24:47

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

17:24:39

Λήξη

17:25:06

Tytti Tuppurainen

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:03:32

Έναρξη

17:24:54

Λήξη

17:28:27

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:28:00

Λήξη

17:28:28

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:34:23

Λήξη

17:34:41

17:34 - 17:34 Επανάληψη της συνεδρίασης

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

17:34:29

Λήξη

17:34:47

17:34 - 19:16 Ζώνη καθαρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ (συζήτηση)

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

17:34:42

Λήξη

17:35:13

Tytti Tuppurainen

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:06:44

Έναρξη

17:35:04

Λήξη

17:41:48

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

17:41:22

Λήξη

17:41:54

Christos Stylianides

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:04:53

Έναρξη

17:41:46

Λήξη

17:46:39

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

17:46:13

Λήξη

17:46:41

Peter Liese

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:54

Έναρξη

17:46:30

Λήξη

17:49:24

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:48:55

Λήξη

17:49:16

Christel Schaldemose

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

17:49:07

Λήξη

17:51:50

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:51:24

Λήξη

17:51:42

Caroline Voaden

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

17:51:39

Λήξη

17:53:12

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

17:52:56

Λήξη

17:53:24

Karima Delli

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:39

Έναρξη

17:53:12

Λήξη

17:55:51

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:55:30

Λήξη

17:55:54

Sylvia Limmer

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:03:12

Έναρξη

17:55:44

Λήξη

17:58:57

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : PT

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:58:30

Λήξη

17:58:54

<