Ολομέλεια

Ολομέλεια από 14 έως 17 Απριλίου 2014
Στρασβούργο
 
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 Ημερήσια διάταξη  
09:00 - 11:50 Συζητήσεις

Εκατό χρόνια μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο: διδάγματα που αντλούνται και το μέλλον της Ευρώπης

Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας

 
 
12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και των Κομορών

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά θέματα επανεισδοχής

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας, με την εξαίρεση των θεμάτων που αφορούν την επανεισδοχή

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και του Μαυροβουνίου (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας)

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Γεωργίας στα προγράμματα της Ένωσης

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Έγκριση για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στις αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών για ορισμένα αλκοολούχα ποτά

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Τροποποίηση της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 2004/162/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Τροποποίηση του Κανονισμού όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Τροποποίηση του άρθρου 90 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες

A7-0253/2014

David Martin

 

Τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014: τεχνικές προσαρμογές όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και την κοινή επιχείρηση Shift2Rail

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Θέσπιση περιορισμών εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A7-0352/2011

David Martin

 

Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Συζητήσεις
 

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)

Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Σύστημα ιδίων πόρων

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (διενέργεια δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω του ποινικού δικαίου

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Μέλι

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Συζητήσεις

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου, σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων (C 293/12 και C 594/12)

Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία

 

Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 Ημερήσια διάταξη  
08:30 - 11:50 Συζητήσεις

Μεταφορές αποβλήτων

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Παράταση, σε κράτη μέλη, του χρόνου κρατήσεως των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής

Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ

 
  
12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

ΕΕ- Αλβανία: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Ρύθμιση με το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Ρύθμιση με το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2015 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Μεταφορές αποβλήτων

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Νέες ψυχότροπες ουσίες

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία

B7-0365/2014 

Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας

 

Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ

B7-0367/2014 

Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στην διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ

 
16:00 - 17:00 Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)

 
   
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει στο Στρασβούργο
 
 
 
Ετήσιο χρονοδιάγραμμα