Επεξεργασία Παρακαλώ αναμείνατε...
Διάρκεια:
 00:00:00
Επιλέξατε την ισχύ του ήχου :
Επιλογή γλώσσας διερμηνείας:
or - Πρωτότυπη γλώσσα
Επιλέξατε άλλη γλώσσα :

Η διερμηνεία ττων ομιλιών βοηθάει την κατανόηση και δεν αποτελεί τμήμα των επικυρωμένων πρακτικών των συνεδριάσεων. Μόνο η πρωτότυπη ομιλία ή η αναθεωρημένη μετάφραση θεωρούνται επικυρωμένα πρακτικά.

Bλέπε επίσης

Πληροφορίες προτεραιότητας

Έγγραφα προτεραιότητας

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Χρονοδιάγραμμα

Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα είναι κατά προσέγγιση και παρέχονται για σκοπούς μόνο ενημέρωσης. Είναι πιθανόν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποτεδήποτε ώρα σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ολομέλεια.

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.