Ζωντανά

από 26 έως 27 Απριλίου 2017 / / Βρυξέλλες

Η διερμηνεία ττων ομιλιών βοηθάει την κατανόηση και δεν αποτελεί τμήμα των επικυρωμένων πρακτικών των συνεδριάσεων. Μόνο η πρωτότυπη ομιλία ή η αναθεωρημένη μετάφραση θεωρούνται επικυρωμένα πρακτικά.

Επικοινωνία

Bλέπε επίσης

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Χρονοδιάγραμμα

Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα είναι κατά προσέγγιση και παρέχονται για σκοπούς μόνο ενημέρωσης. Είναι πιθανόν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποτεδήποτε ώρα σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ολομέλεια.