Ολομέλεια

Ολομέλεια από 14 έως 17 Απριλίου 2014
Στρασβούργο
 
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 Ημερήσια διάταξη  
08:30 - 11:50 Συζητήσεις

Μεταφορές αποβλήτων

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Παράταση, σε κράτη μέλη, του χρόνου κρατήσεως των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής

Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ

 
  
12:00 - 14:00 ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου

ΕΕ- Αλβανία: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Ρύθμιση με το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Ρύθμιση με το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2015 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Μεταφορές αποβλήτων

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Νέες ψυχότροπες ουσίες

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία

B7-0365/2014 

Άσκηση πίεσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και, συγκεκριμένα, αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας

 

Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ

B7-0367/2014 

Συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στην διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ

 
16:00 - 17:00 Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)

 
   
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει στο Στρασβούργο
 
 
 
Ετήσιο χρονοδιάγραμμα