Ολομέλεια

Σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στην πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Εάν η θέση δεν εγκριθεί από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση εγκρίνοντας τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου.
Κατά γενικό κανόνα, η θέση του ΕΚ έχει τη μορφή ενοποιημένου κειμένου, όπου πολιτικές τροπολογίες και τεχνικές προσαρμογές ενσωματώνονται στην πρόταση της Επιτροπής (πρώτη ανάγνωση) ή στη θέση του Συμβουλίου (δεύτερη ανάγνωση).
Οι θέσεις σε πρώτη και σε δεύτερη ανάγνωση διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και αποτελούν τη βάση για τα περαιτέρω βήματα στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Κανονισμός (άρθρο 180) και συνήθης νομοθετική διαδικασία

Αναζήτηση

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Λέξη (-εις)

Μπορείτε να γενικεύσετε στην αρχή και/η στο τέλος χρησιμοποιώντας τον αστερίσκο (*): λαϊκ*

 
 
Τελευταία ενοποιημένα νομοθετικά κείμενα
 

Έγγραφα :

 • 192k 
 • 216k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/.../EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Ημερομηνία : 12-12-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2013/0192(COD) πρώτη ανάγνωση
ENVI

Matthias GROOTE

Έγγραφα :

 • 189k 
 • 216k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωση (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Ημερομηνία : 12-12-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2013/0191(COD) πρώτη ανάγνωση
PECH

João FERREIRA

Έγγραφα :

 • 124k 
 • 180k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2013-17 (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Ημερομηνία : 11-12-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2013/0249(COD) πρώτη ανάγνωση
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Έγγραφα :

 • 267k 
 • 286k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Ημερομηνία : 11-12-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2011/0269(COD) πρώτη ανάγνωση
EMPL

Marian HARKIN

Έγγραφα :

 • 133k 
 • 58k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2013/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Ημερομηνία : 10-12-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2012/0202(COD) πρώτη ανάγνωση
ENVI

Matthias GROOTE

Έγγραφα :

 • 965k 
 • 837k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα κατοικίας και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/EK και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Ημερομηνία : 10-12-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2011/0062(COD) πρώτη ανάγνωση
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Έγγραφα :

 • 145k 
 • 102k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/.../EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα II) όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την ημερομηνία εφαρμογής της, καθώς και την ημερομηνία κατάργησης ορισμένων οδηγιών (Φερεγγυότητα I) (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Ημερομηνία : 21-11-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2013/0327(COD) πρώτη ανάγνωση
ECON

Sharon BOWLES

Έγγραφα :

 • 977k 
 • 748k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (EK) αριθ. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Ημερομηνία : 21-11-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2011/0428(COD) πρώτη ανάγνωση
ENVI

Jutta HAUG

Έγγραφα :

 • 401k 
 • 265k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/EE για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Ημερομηνία : 21-11-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2011/0270(COD) πρώτη ανάγνωση
EMPL

Jutta STEINRUCK

Έγγραφα :

 • 998k 
 • 944k 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Ημερομηνία : 20-11-2013

Στοιχεία αναφοράς :

2011/0282(COD) πρώτη ανάγνωση
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Επεξήγηση των σημάνσεων στις θέσεις του Κοινοβουλίου:
 
 • Κείμενα σε συμφωνία με το Συμβούλιο πριν την έγκριση από το ΕΚ:

  Στις πολιτικές τροπολογίες, το νέο κείμενο ή η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌. Οι τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές που προκύπτουν κατά τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση και δεν αφορούν στις πολιτικές τροπολογίες δεν σημειώνονται.
 • Κείμενα στα οποία δεν έχει επέλθει συμφωνία με το Συμβούλιο πριν την έγκριση από το ΕΚ:

  Στις πολιτικές τροπολογίες, το νέο κείμενο ή η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με διακριτή διαγραφή. Οι αριθμοί των επιμέρους τροπολογιών επισημαίνονται καθαρά σε αγκύλες. Τεχνικές τροποποιήσεις που προκύπτουν κατά τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση και δεν αφορούν στις πολιτικές τροπολογίες δεν σημειώνονται.