Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  ISIS terrorists at liberty in Europe

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Peter van Dalen (ECR)

16-08-2018 P-004272/2018

  State aid to Antwerp airport

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

14-08-2018 P-004267/2018

  Infringement proceedings against Ryanair

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

14-08-2018 P-004264/2018

  Inadequate response to question P-003926/2018

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

13-08-2018 P-004256/2018

Καταστροφική φονική πυρκαγιά στην Αττική

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Eleftherios Synadinos (NI)

08-08-2018 P-004238/2018

  VP/HR - War crimes committed by Malian G5 Sahel Joint Force on 19 May 2018 in Boulikessi

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bodil Valero (Verts/ALE)

07-08-2018 P-004236/2018

Πορεία υλοποίησης συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Maria Spyraki (PPE)

06-08-2018 P-004235/2018

  Apple Pay — Apple must make its near-field communication (NFC) interface accessible to third-party providers

Question for written answer P-004223-18
to the Commission
Rule 130
Nadja Hirsch (ALDE)

02-08-2018 P-004223/2018

  Exceptional drought affecting agriculture and horticulture

Question for written answer P-004222-18
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

01-08-2018 P-004222/2018

  Member State restrictions on plastics

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

01-08-2018 P-004218/2018

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)