Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Processing of data by online shops pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

16-11-2017 P-007080/2017

  VP/HR - The forced disappearance of Pakistani human rights defender Mohammad Nawaz Atta

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

16-11-2017 P-007079/2017

  Infringement of European law by Umbria's Regional Development Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD)

15-11-2017 P-007058/2017

  Extreme drought in the Iberian Peninsula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

15-11-2017 P-007043/2017

  Teachers in precarious employment at Italian schools

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giovanni La Via (PPE)

14-11-2017 P-007013/2017

  Alarming arrest of Bulgarian doctors on a humanitarian mission in Serbia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angel Dzhambazki (ECR)

14-11-2017 P-007012/2017

  Enhanced defence (PESCO)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rina Ronja Kari (GUE/NGL)

14-11-2017 P-007003/2017

  Brexit negotiations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Payne (EFDD)

14-11-2017 P-006993/2017

  Protecting victims against cyberattacks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Viorica Dăncilă (S&D)

14-11-2017 P-006992/2017

  Validity of rules on the use of pesticides in EFA areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

10-11-2017 P-006968/2017

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)