Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  TiBre motorway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (Verts/ALE)

23-03-2017 P-001956/2017

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

23-03-2017 O-000022/2017

  New banking supervisory body in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

22-03-2017 P-001924/2017

  Reversible hydropower in Mequinenza, Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jordi Solé (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE)

22-03-2017 P-001894/2017

Νέες τουρκικές απειλές για μαζική αποστολή παράνομων μεταναστών στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

22-03-2017 P-001890/2017

  Review of partnership between EU Member States and Turkey

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

21-03-2017 P-001883/2017

  Publication of the Tagus river basin plan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-03-2017 P-001870/2017

Απομάκρυνση βυθισμένων πλοίων από τον Δούναβη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

21-03-2017 O-000021/2017

  Information concerning industrial waste moved from ILVA in Apulia to the Cisma Ambiente landfill site in Melilli, Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

20-03-2017 P-001865/2017

  Discriminatory practices by UBER

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

20-03-2017 P-001840/2017

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)