Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Malta and the Birds Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Bearder (ALDE)

29-10-2014 P-008501/2014

  Registration of right-hand drive vehicles in Poland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Theresa Griffin (S&D)

28-10-2014 P-008492/2014

Τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Elissavet Vozemberg (PPE)

28-10-2014 P-008438/2014

  The need for medical devices to be retained within the portfolio of the Commissioner for health and food safety

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marc Tarabella (S&D)

28-10-2014 P-008427/2014

  Ebola virus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL)

28-10-2014 P-008426/2014

  EU budget and the UK's contribution

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

27-10-2014 P-008414/2014

  Internet tax versus fundamental principles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

27-10-2014 P-008408/2014

  Kurdish people in Kobane

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Moraes (S&D)

27-10-2014 P-008391/2014

  Poverty-driven migration in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Schmidt (PPE)

27-10-2014 P-008390/2014

  Regionalised sub-budgets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

27-10-2014 P-008389/2014

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)