Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Επιπτώσεις από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ακυρώνει την αμερικανική απόφαση περί ασφαλούς λιμένα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Manfred Weber, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

07-10-2015 O-000120/2015

Απόφαση του ΔΕΕ της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση C-362/14

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

07-10-2015 O-000119/2015

  Source code for diesel tests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

06-10-2015 P-013505/2015

  European Investment Bank loans for former Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Catherine Bearder (ALDE)

06-10-2015 P-013504/2015

  State of negotiations on trade agreements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

06-10-2015 P-013502/2015

  Crisis in milk prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

06-10-2015 P-013501/2015

  Information on the movement of industrial waste from Apulia to Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD)

02-10-2015 P-013466/2015

  Vine-growing sector: Xylella fastidiosa and HWT (hot water treatment)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raffaele Fitto (ECR), Remo Sernagiotto (ECR)

02-10-2015 P-013465/2015

  Regarding the French ban on BPA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

02-10-2015 P-013464/2015

  Threats for Central and Eastern European countries arising from the signature of an agreement on the construction of the Nord Stream 2 pipeline in Vladivostok

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Stanisław Ożóg (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Janusz Wojciechowski (ECR), Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

02-10-2015 P-013463/2015

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)