Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Nigel Farage (EFDD)

20-05-2015 P-008110/2015

  Drawbridge at the port of Valencia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

19-05-2015 P-007885/2015

Eφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

19-05-2015 O-000059/2015

  Checks on animals and animal products at EU external border crossing-points

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

18-05-2015 P-007860/2015

  EFSI at the expense of European university research

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

18-05-2015 P-007843/2015

  VP/HR - Rohingya and white cards in Burma

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jean Lambert (Verts/ALE)

18-05-2015 P-007832/2015

  Google

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Mach (EFDD)

13-05-2015 P-007795/2015

  Inconsistency with the objective of the Baltic Multiannual Plan and the Basic Regulation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Linnéa Engström (Verts/ALE)

13-05-2015 P-007793/2015

  Savings due to the United Kingdom's rebate on its national contributions to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jo Leinen (S&D)

13-05-2015 P-007792/2015

  Structural funds monitoring system

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miroslav Poche (S&D)

13-05-2015 P-007791/2015

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)