Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Infringement of Community rules regarding the projected Spinetta Marengo landfill (Alessandria)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

12-09-2014 P-006885/2014

  Protection of European aid workers in dangerous areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (NI)

12-09-2014 P-006873/2014

  The outbreak of the Ebola viral disease in Africa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Louis Michel (ALDE)

12-09-2014 P-006872/2014

  Desirability of a free trade agreement with China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ionel-Sorin Moisă (S&D)

12-09-2014 P-006871/2014

  VP/HR - Situation of the Yazidis in northern Iraq

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

12-09-2014 P-006870/2014

  Suspension of aid to compensate the Russian import ban

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

11-09-2014 P-006842/2014

  Danish RUT register and Poland's approach to the Commission

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ole Christensen (S&D)

11-09-2014 P-006801/2014

  Rail network closures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

10-09-2014 P-006798/2014

  VP/HR - Implications of the NATO summit on EU security policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Zahradil (ECR)

10-09-2014 P-006797/2014

  The collection of personal data and the right to privacy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

10-09-2014 P-006730/2014

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)