Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Administrative delays in processing applications

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

28-04-2016 P-003460/2016

  The existence of non-tariff barriers on food exporters in the internal EU market

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

27-04-2016 O-000073/2016

  Will Turkey meet the 72 criteria for visa liberalisation?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Juvin (PPE)

26-04-2016 P-003358/2016

  Discrepancy of information on the provisional application of CETA between the Commissioner and the President of the Council

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnes Jongerius (S&D)

26-04-2016 P-003357/2016

  Financing of intermodal rail transport at the port of Trieste

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tanja Fajon (S&D)

26-04-2016 P-003349/2016

  Interpretation of Article 18 TFEU (principle of non-discrimination)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelika Niebler (PPE)

26-04-2016 P-003325/2016

  EU response to Chinese steel dumping

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Amjad Bashir (ECR)

26-04-2016 P-003324/2016

  Health inspections of third countries' products of non-animal origin for human consumption

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

26-04-2016 P-003323/2016

  Criticism by Turkey: Commission measures against the Dresdner Sinfoniker

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Arne Gericke (ECR)

25-04-2016 P-003293/2016

  Development of the digital single market: effects of geo-blocking and cross-border content portability

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tonino Picula (S&D)

25-04-2016 P-003292/2016

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)