Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Return decisions and removal measures: to be registered in SIS or Eurodac?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE), Louis Michel (ALDE)

23-08-2016 P-006280/2016

  EU action to support bereaved parents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

23-08-2016 P-006279/2016

  System to support renewable energy sources

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

23-08-2016 P-006278/2016

  EU horticultural production and competitiveness of the sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

22-08-2016 P-006266/2016

  Intellectual property and enforcement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

19-08-2016 P-006264/2016

  Human rights situation in Turkey and its impact on negotiations with the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liisa Jaakonsaari (S&D)

18-08-2016 P-006263/2016

  VAT exemption on electric and hybrid electric vehicles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

18-08-2016 P-006258/2016

  Visa-free travel for Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Mach (EFDD)

16-08-2016 P-006249/2016

Aνάκληση άδειας από την Tουρκική Kυβέρνηση για την Ιστορική Mονή της Παναγίας Σουμελά

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Nikos Androulakis (S&D)

12-08-2016 E-006243/2016

  European Structural and Investment Funds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ian Hudghton (Verts/ALE)

11-08-2016 E-006242/2016

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)