Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

VP/HR - Επεμβατικά δικαιώματα τρίτης χώρας και ανάγκη για μια ξεκάθαρη θέση της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

18-07-2017 P-004960/2017

Ενεργοποίηση του ΤΑΕΕ για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις πλημμύρες στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Georgios Kyrtsos (PPE)

18-07-2017 P-004938/2017

  Proposal for a directive on a proportionality test

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

17-07-2017 P-004909/2017

  Scientific criteria for determining the properties of endocrine disruptors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-07-2017 P-004896/2017

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE)

14-07-2017 P-004858/2017

  Question RMI - impact on farm machinery market and lack of impact assessment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

14-07-2017 P-004856/2017

  Trump Administration's announcement on anti-dumping measures against Spanish olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

14-07-2017 P-004855/2017

  5G participatory broadband platform

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE)

14-07-2017 P-004854/2017

  Directive 2014/40/EU - governing body for distribution of tobacco products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (S&D)

14-07-2017 P-004851/2017

  Development of a European left-wing extremist database

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

14-07-2017 P-004850/2017

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)