Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Updating and assessment of River Basin Management Plans in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Marco Zanni (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

26-09-2016 P-007095/2016

Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) και οι πρόσθετες απαιτήσεις της Γερμανίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Anne-Marie Mineur, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Yannick Jadot, Maria Arena, Hugues Bayet, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Karoline Graswander-Hainz

26-09-2016 O-000116/2016

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

26-09-2016 O-000115/2016

Η κατάσταση στην Ουγγαρία: Δημοψήφισμα και σεβασμός του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για το άσυλο

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Louis Michel, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Soraya Post, Ana Gomes

26-09-2016 O-000114/2016

  New own resources for the European Fund for Strategic Investments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

22-09-2016 P-007039/2016

  Commissioners' failure to declare financial interests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

22-09-2016 P-007038/2016

  Total payments to Bulgaria for 2007-2013 Rural Development Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

21-09-2016 P-007015/2016

  Assessment of participations by Chinese state-owned enterprises in the energy sector in connection with the interpretation and enforcement of the unbundling rules in the Third Energy Package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

21-09-2016 P-007014/2016

  Ruling C-596/14 on temporary contract severance pay

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-09-2016 P-007013/2016

  Serious environmental damage to the Mar Menor in Murcia (Spain)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

21-09-2016 P-007012/2016

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)