Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Breach of European competition rules by the Orbán government's setting-up of a media holding company

Question for written answer P-000235/2019
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

18-01-2019 P-000235/2019

  Imposition of fines on Bulgarian lorry drivers

Question for written answer P-000215/2019
to the Commission
Rule 130
Angel Dzhambazki (ECR)

17-01-2019 P-000215/2019

  Revision of Key Concepts Document - Article 7(4) of Directive 2009/147/EC

Question for written answer P-000210/2019
to the Commission
Rule 130
Giancarlo Scottà (ENF), Danilo Oscar Lancini (ENF)

16-01-2019 P-000210/2019

  Spending on Horizon 2020

Question for written answer P-000203/2019
to the Commission
Rule 130
Hans-Olaf Henkel (ECR)

16-01-2019 P-000203/2019

  Brexit Legal Advice

Question for written answer P-000188/2019
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

16-01-2019 P-000188/2019

  Patents on vegetables and plants

Question for written answer P-000180/2019
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

16-01-2019 P-000180/2019

  EU action to bring back jobs that have been relocated

Question for written answer P-000140/2019
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

14-01-2019 P-000140/2019

  Emergency aid in light of Brexit

Question for written answer P-000126/2019
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

11-01-2019 P-000126/2019

  Publication of criteria for identifying biofuels with high and low risk of indirect land-use change

Question for written answer P-000125/2019
to the Commission
Rule 130
Carolina Punset (ALDE)

11-01-2019 P-000125/2019

Έλεγχος συμμόρφωσης στην υπόθεση κτηματογράφησης C-601/10

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-000107/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Miltiadis Kyrkos (S&D)

10-01-2019 P-000107/2019

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)