Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Environmental impact of aviation - slot allocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

18-04-2018 P-002187/2018

  VP/HR - The humiliation of a high-ranking Serbian official in Kosovo and the degradation of Serbia-Kosovo relations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

18-04-2018 P-002186/2018

  Slaughter of pigs: price transparency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

16-04-2018 P-002153/2018

  Visa discrimination against Romanian and Bulgarian citizens by the Cayman Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

13-04-2018 P-002116/2018

  Human rights violations in Vietnam and the EU-Vietnam trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

12-04-2018 P-002107/2018

  Free Interrail passes for 18-year-old EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 P-002105/2018

  The inclusion of shops selling cultural artefacts in Annex III to the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

12-04-2018 P-002090/2018

Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

12-04-2018 O-000041/2018

Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

12-04-2018 O-000040/2018

  Changes to the Portugal 2020 Partnership Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

11-04-2018 P-002072/2018

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)