Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Galileo - failure to launch two satellites into orbit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

28-08-2014 P-006407/2014

  Continuing delays in the implementation of the fisheries agreement with Morocco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

27-08-2014 P-006391/2014

  US ICReach programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

27-08-2014 P-006380/2014

  Offshore drilling in the Mediterranean

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD)

26-08-2014 P-006372/2014

  Road fees in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tomasz Piotr Poręba (ECR)

26-08-2014 P-006357/2014

  EU funds for Israeli companies involved in illegal actions in Palestine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lynn Boylan (GUE/NGL)

25-08-2014 P-006348/2014

  European Parliament resolution on Nigeria and the recent attacks by Boko Haram (2014/2729 (RSP))

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bernd Lucke (ECR)

22-08-2014 E-006324/2014

Χρηματοδοτικό κενό στο ελληνικό πρόγραμμα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL)

22-08-2014 E-006323/2014

  Military patrols in the Mediterranean to prevent illegal immigration and seal borders to stop the Ebola virus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

21-08-2014 E-006322/2014

  60 lorries transporting 12 000 quintals of nectarines from Piedmont sent back at the Russian border because of EU sanctions and the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gianluca Buonanno (NI)

21-08-2014 E-006321/2014

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)