Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  EU state aid rules and social housing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

19-09-2017 P-005824/2017

  Protection of national minorities in Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
József Nagy (PPE)

18-09-2017 P-005785/2017

  DG GROW's assessment of the Mobility Package and prospects for SMEs in the road transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kosma Złotowski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR)

15-09-2017 P-005761/2017

  Negotiation of an EU-Mercosur Free Trade Agreement-exchange of offers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

14-09-2017 P-005730/2017

  Illegality of 'dual-quality foodstuffs'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daciana Octavia Sârbu (S&D)

14-09-2017 P-005729/2017

  Apparent ineffectiveness of EU sanctions against the Russian Federation,

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

14-09-2017 P-005728/2017

  Assistance for Poland from the European Solidarity Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE), Barbara Kudrycka (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

13-09-2017 P-005687/2017

  Public debates on the White Paper on the Future of Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

13-09-2017 P-005681/2017

  Disparities in the Spanish system of funding for autonomous regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)

13-09-2017 P-005673/2017

  Financing of clinical trials on the use of methadone in cancer treatment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

12-09-2017 P-005668/2017

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)