Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Storm drain pipe from Spain polluting Western Beach in Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-03-2015 P-004804/2015

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Banks in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004670/2015

  Anti-dumping investigation into exports of grain-oriented electrical steel

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

25-03-2015 P-004636/2015

  Uniform European standards for first aid training and the recognition of qualifications in this area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

24-03-2015 P-004608/2015

  Latxa sheep

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

24-03-2015 P-004607/2015

  Financial correction procedure against Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

23-03-2015 P-004586/2015

  Economic and social rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hugues Bayet (S&D)

23-03-2015 P-004560/2015

  Intra-EU flights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tanja Fajon (S&D), Birgit Sippel (S&D)

23-03-2015 P-004559/2015

  German Minimum Wage Act

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE)

23-03-2015 P-004558/2015

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)