Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  State of play in development of the Mediterranean Corridor

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

21-02-2017 P-001140/2017

  Cadmium limits for phosphate fertilisers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

20-02-2017 P-001120/2017

  Labelling

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelo Ciocca (ENF)

20-02-2017 P-001114/2017

  Teacher training requirements in Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (ENF)

20-02-2017 P-001113/2017

  The Guatemalan potato moth

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)

20-02-2017 P-001112/2017

  Cartel formation between airlines flying to Madeira --- TAP and easyJet

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-02-2017 P-001102/2017

  Anti-competitive effects of common ownership by large institutional investors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Theurer (ALDE)

17-02-2017 P-001097/2017

  15 % cap on the dispatching of generation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Theresa Griffin (S&D)

16-02-2017 P-001096/2017

  The European Fund for Strategic Investments and the space sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

16-02-2017 P-001089/2017

  Support during the biological recovery closure period for blackspot seabream fishing in the Azores

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Ribeiro (PPE)

16-02-2017 P-001069/2017

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)