Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Εφαρμογή του κανονισμού για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

21-02-2018 O-000017/2018

  Ulster Bank Ireland Limited and solvency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

20-02-2018 P-001049/2018

  Lay-offs of employees of the company Embraco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-02-2018 P-001047/2018

  Electric cars and the energy transition in the Balearic Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pilar Ayuso (PPE)

20-02-2018 P-001021/2018

Ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων: συνοδευτικά μέτρα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

20-02-2018 O-000016/2018

  Vehicle tax

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

19-02-2018 P-001004/2018

  Joint initiative of the Commission and the Bill and Melinda Gates Foundation on food systems in developing countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

16-02-2018 P-000976/2018

  Air passengers' right to inflight safety announcements in the languages of the country of destination and the country of departure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

16-02-2018 P-000969/2018

  Oxfam scandal: reactions by the EU executive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessandra Mussolini (PPE)

16-02-2018 P-000968/2018

  Developing a single EU market for mortgages

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-02-2018 P-000941/2018

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)