Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Duty of doctors to notify airline pilots' state of health

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

23-04-2015 P-006603/2015

  New EU rules on traceability and transparency in the textiles and clothing sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

22-04-2015 P-006480/2015

  Safeguarding the free movement of goods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jussi Halla-aho (ECR)

22-04-2015 P-006439/2015

  Strategic analysis of development programmes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

22-04-2015 P-006438/2015

  VP/HR - Massacre off the coast of Libya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Raffaele Fitto (PPE)

21-04-2015 P-006400/2015

  Split payments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Herbert Dorfmann (PPE)

21-04-2015 P-006396/2015

Οι πρόσφατες τραγωδίες με σκάφη μεταναστών στη Μεσόγειο

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

21-04-2015 O-000043/2015

Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της υπέρ μιας λύσης βασισμένης στη δημιουργία δύο κρατών στο πρόβλημα της σύρραξης Ισραήλ - Παλαιστίνης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Margrete Auken, Edouard Martin

21-04-2015 O-000042/2015

  Further suspension of EU funding for Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

20-04-2015 P-006267/2015

  VP/HR - Non-response by the Vatican to the nomination of the openly gay French ambassador

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

20-04-2015 P-006266/2015

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)