Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Introduction of 'social tax' in France

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sophia in 't Veld (ALDE)

19-07-2016 P-005966/2016

  VP/HR - EU-Turkey relations after the attempted coup on 15 July 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

19-07-2016 P-005960/2016

  EU reaction to human rights violations in Vietnam following an environmental disaster

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Frédérique Ries (ALDE)

19-07-2016 P-005946/2016

  Supertrawler activity and dolphin deaths on the coast of Co. Kerry, Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Seán Kelly (PPE)

18-07-2016 P-005936/2016

  Technological progress in reducing the use of lead in car batteries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Flašíková Beňová (S&D), Adam Gierek (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Davor Škrlec (Verts/ALE), Zigmantas Balčytis (S&D), Sergei Stanishev (S&D), Miriam Dalli (S&D), Jan Keller (S&D), József Nagy (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Kateřina Konečná (GUE/NGL)

15-07-2016 P-005891/2016

  Updates on the new concession for Reganosa

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

14-07-2016 P-005834/2016

  Wheat prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Caputo (S&D)

14-07-2016 P-005833/2016

  Equal rights for fathers in the access to and supply of goods and services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

14-07-2016 P-005800/2016

  Monitoring the use of EU funding earmarked for an ITI project in the Mar Menor

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)

14-07-2016 P-005797/2016

  The Paris agreements on climate change and the energy transition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Affronte (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Tiziana Beghin (EFDD), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Eleonora Evi (EFDD)

14-07-2016 P-005796/2016

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)