Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Microplastic filters in washing machines

Question for written answer P-001435/2019
to the Commission
Rule 130
John Howarth (S&D)

20-03-2019 P-001435/2019

Διατάξεις της ΑΑΔΕ που απειλούν την παραγωγή των ελληνικών ποτών της τσικουδιάς και του τσίπουρου

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-001434/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Manolis Kefalogiannis (PPE)

20-03-2019 P-001434/2019

  WiFi4EU - implementation and timetable

Question for written answer P-001428/2019
to the Commission
Rule 130
Carlos Zorrinho (S&D)

20-03-2019 P-001428/2019

  Annulment of the decision concerning the illegitimate nature of the intervention by the Inter-bank Fund to assist Tercas

Question for written answer P-001421/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Marco Zanni (ENF)

20-03-2019 P-001421/2019

  Status of cannabis and its derivatives

Question for written answer P-001420/2019
to the Commission
Rule 130
Marco Zullo (EFDD)

20-03-2019 P-001420/2019

  Emergency aid for Mozambique and other countries affected by Cyclone Idai

Question for written answer P-001411/2019
to the Commission
Rule 130
João Ferreira (GUE/NGL)

19-03-2019 P-001411/2019

  Merger of the Nidec group with Embraco - sale of the Nidec plant in Fürstenfeld

Question for written answer P-001401/2019
to the Commission
Rule 130
Georg Mayer (ENF)

19-03-2019 P-001401/2019

  Refusal to let refugees disembark at EU ports

Question for written answer P-001400/2019
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

19-03-2019 P-001400/2019

  State aid investigation into Madeira Free Zone

Question for written answer P-001393/2019
to the Commission
Rule 130
Markus Ferber (PPE)

19-03-2019 P-001393/2019

  Directive on genetically modified organisms

Question for written answer P-001392/2019
to the Commission
Rule 130
James Nicholson (ECR)

19-03-2019 P-001392/2019

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)