Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Accidents at work and occupational diseases

Priority question for written answer P-000859/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli

12-02-2020 P-000859/2020

  Legal basis for minimum wage legislation

Priority question for written answer P-000809/2020
to the Commission
Rule 138
Kira Marie Peter-Hansen

11-02-2020 P-000809/2020

  Rules of origin after Brexit

Priority question for written answer P-000799/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

10-02-2020 P-000799/2020

  Call by Hesse’s European Affairs Minister for a new EU Affairs Committee in response to Brexit

Priority question for written answer P-000792/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

10-02-2020 P-000792/2020

Η καλή μεταχείριση των ζώων και η νέα Πράσινη Συμφωνία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000016/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

10-02-2020 O-000016/2020

Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) – Σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000015/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Evelyn Regner
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Tomas Tobé
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

07-02-2020 O-000015/2020

Η 25η επέτειος της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) – Σύνοδος κορυφής του Ναϊρόμπι

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000014/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Evelyn Regner
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Tomas Tobé
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

07-02-2020 O-000014/2020

  Expansion of the Lisbon Metro network

Priority question for written answer P-000758/2020
to the Commission
Rule 138
José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Maria da Graça Carvalho

06-02-2020 P-000758/2020

  Use of privately held data of public interest

Priority question for written answer P-000757/2020
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar

06-02-2020 P-000757/2020

  The circular economy: planned obsolescence, green public procurement and reuse of products

Priority question for written answer P-000755/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena

06-02-2020 P-000755/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)