Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Νέα τουρκική πρόκληση κατά της Ελλάδας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Manolis Kefalogiannis (PPE)

13-01-2017 P-000173/2017

  VP/HR - Persisting critical situation in Guerguerat following Morocco's ceasefire violation in Western Sahara

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Malin Björk (GUE/NGL)

13-01-2017 P-000159/2017

  Emergency measures for the wave of cold weather in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

13-01-2017 P-000158/2017

  Winter shelter for refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Anderson (GUE/NGL)

12-01-2017 P-000144/2017

  Collaboration between NGOs and smugglers - smuggling of asylum-seekers to the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sander Loones (ECR)

12-01-2017 P-000126/2017

  Position of the Maltese Presidency of the Council on the outcome of the trilogue on the Firearms Directive

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

12-01-2017 P-000124/2017

  Concern over the cold snap and the long-term situation of migrants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)

12-01-2017 P-000123/2017

  Health crisis in French poultry production, and hunting activities

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Franck Proust (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Tokia Saïfi (PPE), Alain Cadec (PPE), Rachida Dati (PPE), Michel Dantin (PPE)

11-01-2017 P-000114/2017

  VP/HR - Status of EU-Georgia cooperation, ongoing opposition and the independence of Rustavi-2

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

11-01-2017 P-000113/2017

  Guaranteeing cybersecurity for the forthcoming elections in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Viviane Reding (PPE)

11-01-2017 P-000112/2017

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)