Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  RLAH and the sustainability mechanism in the roaming regulation

Question for written answer P-005718/2018
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE)

12-11-2018 P-005718/2018

  African swine fever and request for a ban on cross-border transport of wild boars

Question for written answer P-005707/2018
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

10-11-2018 P-005707/2018

  Gambling

Question for written answer P-005703/2018
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (NI)

09-11-2018 P-005703/2018

  Mittal - Ilva (competition/dominant position)

Question for written answer P-005702/2018
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

09-11-2018 P-005702/2018

  Exploitation of durum wheat with low levels of deoxynivalenol (DON)

Question for written answer P-005699/2018
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-11-2018 P-005699/2018

  Funds for the renovation of Palazzo Penne in the historic centre of Naples

Question for written answer P-005693/2018
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-11-2018 P-005693/2018

  Italian victims of the banking system

Question for written answer P-005674/2018
to the Commission
Rule 130
Innocenzo Leontini (PPE)

08-11-2018 P-005674/2018

  Rapes at the refugee camp in Moria (Lesbos)

Question for written answer P-005673/2018
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ana Gomes (S&D)

08-11-2018 P-005673/2018

  Closure of Pernigotti S.p.A. and transfer of production facilities

Question for written answer P-005670/2018
to the Commission
Rule 130
Tiziana Beghin (EFDD)

07-11-2018 P-005670/2018

  Gender-responsive budgeting

Question for written answer P-005669/2018
to the Commission
Rule 130
Liadh Ní Riada (GUE/NGL)

07-11-2018 P-005669/2018

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)