Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Provisional application of the comprehensive economic and trade agreement with Canada (CETA)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matt Carthy (GUE/NGL)

25-05-2016 P-004200/2016

  Interpretation of the list of administrative requirements and control measures pursuant to Article 9 of the Enforcement Directive concerning the Posting of Workers Directive (2014/67/EU)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE)

25-05-2016 P-004192/2016

  North Korean workers in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kati Piri (S&D), Agnes Jongerius (S&D)

25-05-2016 P-004172/2016

Η νομοθεσία της Γερμανίας για τον κατώτατο μισθό και η διαδικασία επί παραβάσει

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

25-05-2016 O-000083/2016

  Répercussions des sanctions américaines sur les activités commerciales de l'Union européenne en Iran

Question avec demande de réponse orale
à la Commission
Article 128 du règlement
Bernd Lange, Marietje Schaake, au nom de la commission du commerce international

25-05-2016 O-000082/2016

  Specifying maturation periods on spirit drink labels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

24-05-2016 P-004141/2016

Η πρόσβαση στην ενέργεια στην Αφρική

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  China: market economy status; impact on employment and industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

19-05-2016 P-004079/2016

  Trade defence instruments - lesser duty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

19-05-2016 P-004078/2016

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)