Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα (άρθρο 115).
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας (άρθρο 116).
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 117)
 
/
 
 
 
Λέξη (-εις)

Μπορείτε να γενικεύσετε στην αρχή και/η στο τέλος χρησιμοποιώντας τον αστερίσκο (*): λαϊκ*

 
 
Πιο πρόσφατες ερωτήσεις
 

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

  • 1k

  Inclusion of an individual on restrictive measures list

Question for written answer
to the Council
Rule 117
Syed Kamall (ECR)

Ημερομηνία :16-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

P-004853/2014

Έγγραφα :

  Date of publication of the SCENIHR report on dental mercury

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Gilles Pargneaux (S&D)

Ημερομηνία :15-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

P-004791/2014

Έγγραφα :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Ημερομηνία :14-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

P-004637/2014

Έγγραφα :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Ημερομηνία :11-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

P-004581/2014

Έγγραφα :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Ημερομηνία :11-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

P-004580/2014

Έγγραφα :

  Disappearance of EU funding for the Luckenwalde-based Human BioSciences (HBS) wound care dressing factory

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ingeborg Gräßle (PPE)

Ημερομηνία :11-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

P-004579/2014

Έγγραφα :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Ημερομηνία :11-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

P-004574/2014

Έγγραφα :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Ημερομηνία :11-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

P-004562/2014

Έγγραφα :

  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)

Ημερομηνία :10-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

E-004511/2014

Έγγραφα :

  Voluntary research to monitor the loss of honeybee colonies in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Mariya Gabriel (PPE)

Ημερομηνία :10-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

E-004510/2014