Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Discrimination in allowing access to the Italian market for cold smoked salmon products originating in other countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

24-11-2014 P-009646/2014

  Internet access in rural Ireland

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Crowley (ECR)

24-11-2014 P-009645/2014

  Question to Frans Timmermans on Refit and the regulatory simplification agenda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

21-11-2014 P-009600/2014

  Unveiling of German road toll scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

20-11-2014 P-009545/2014

  Help for the people of Ukraine

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

20-11-2014 P-009525/2014

  VP/HR - developments in Mexico following the disappearance of 43 students

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pina Picierno (S&D)

20-11-2014 P-009524/2014

  Renewing the EU Internal Security Strategy

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

20-11-2014 O-000090/2014

  Renewing the EU Internal Security Strategy

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

20-11-2014 O-000089/2014

Ανταγωνιστικότητα του κλάδου της χαλυβουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

20-11-2014 O-000088/2014

Χαλυβουργία Acciai Speciali Terni (AST) στην Ιταλία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

20-11-2014 O-000087/2014

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)