Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, εξ ονόματος της Ομάδας ENF

24-06-2016 O-000097/2016

Μεταφορές ζώων εκτροφής προς την Τουρκία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

24-06-2016 O-000096/2016

Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ελλάδα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

24-06-2016 O-000095/2016

  Fulfilment by Turkey of the terms of the agreement on migration of 18 March 2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Aymeric Chauprade (NI)

22-06-2016 P-005036/2016

  Application of the new multiannual management plan for the Baltic Sea following alarming new advice from the International Council for the Exploration of the Sea regarding western Baltic cod stocks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Linnéa Engström (Verts/ALE)

22-06-2016 P-005023/2016

  Use of the ERDF for an irregular underpass in Cremona

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marco Valli (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Marco Zanni (EFDD)

22-06-2016 P-005013/2016

Πρωτοβουλία Εγγύηση για τη Νεολαία και Απασχόληση των Νέων·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

22-06-2016 O-000094/2016

  Progress on investigation into FIFPro complaint

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

21-06-2016 P-005007/2016

  Voting on CETA

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dietmar Köster (S&D)

21-06-2016 P-004999/2016

  Legal basis for fining EU Member States that do not accept refugees on their territory

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laurenţiu Rebega (ENF)

21-06-2016 P-004980/2016

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)