Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Marrakesh Treaty on copyright exceptions for the visually impaired

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Pavel Svoboda, on behalf of the Committee on Legal Affairs

03-03-2015 O-000021/2015

Εξερεύνηση και εκμετάλλευση υπεράκτιων κοιτασμάτων πετρελαίου στην Αδριατική Θάλασσα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

03-03-2015 O-000020/2015

  New biotechnology techniques

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Bové (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003377/2015

  Directive on package travel and assisted travel arrangements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Davor Ivo Stier (PPE)

27-02-2015 P-003349/2015

  VP/HR - Clandestine immigration and possible agreements with migrants' States of origin

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

27-02-2015 P-003197/2015

  Occupational accidents suffered by commercial drivers

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D), Clare Moody (S&D)

27-02-2015 P-003183/2015

  Effectiveness and scope of the funds made available by the Commission for the European Endowment for Democracy (EED).

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

27-02-2015 P-003182/2015

  Establishment of a European anti-propaganda agency to fight radicalisation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bart Staes (Verts/ALE)

27-02-2015 P-003103/2015

  Unaccompanied minors in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)

27-02-2015 P-003076/2015

  Visa liberalisation for Qatar, Kuwait and Oman

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

27-02-2015 P-003075/2015

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 128)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 129)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 130)