Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα (άρθρο 115).
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας (άρθρο 116).
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 117)
 
/
 
 
 
Λέξη (-εις)

Μπορείτε να γενικεύσετε στην αρχή και/η στο τέλος χρησιμοποιώντας τον αστερίσκο (*): λαϊκ*

 
 
Πιο πρόσφατες ερωτήσεις
 

Έγγραφα :

Παράταση, στην Ελλάδα, του χρόνου κρατήσεως μεταναστών πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ημερομηνία :07-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000057/2014

Έγγραφα :

Παράταση, στην Ελλάδα, του χρόνου κρατήσεως πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ημερομηνία :07-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000056/2014

Έγγραφα :

Παράταση, στην Ελλάδα, του χρόνου κρατήσεως πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ημερομηνία :07-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000055/2014

Έγγραφα :

Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Ημερομηνία :31-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000054/2014

Έγγραφα :

Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Ημερομηνία :31-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000053/2014

Έγγραφα :

Eξάλειψη της πολιομυελίτιδας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Miguel Angel Martínez Martínez, Thijs Berman, Gay Mitchell, Ricardo Cortés Lastra, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης
Satu Hassi, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Ημερομηνία :26-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000052/2014

Έγγραφα :

Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Ημερομηνία :21-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000051/2014

Έγγραφα :

Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Ημερομηνία :21-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000050/2014

Έγγραφα :

Η διαδικασία διαβούλευσης "TOP-10" και η μείωση του διοικητικού φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ΜΜΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Paul Rübig, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Ημερομηνία :14-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000049/2014

Έγγραφα :

Ειδική έκθεση αριθ. 9/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τη στήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Ημερομηνία :06-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

O-000048/2014
Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση
 

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.