Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Η διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

26-05-2016 O-000084/2016

Η νομοθεσία της Γερμανίας για τον κατώτατο μισθό και η διαδικασία επί παραβάσει

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

25-05-2016 O-000083/2016

  Répercussions des sanctions américaines sur les activités commerciales de l'Union européenne en Iran

Question avec demande de réponse orale
à la Commission
Article 128 du règlement
Bernd Lange, Marietje Schaake, au nom de la commission du commerce international

25-05-2016 O-000082/2016

Η πρόσβαση στην ενέργεια στην Αφρική

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Pavel Svoboda, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

17-05-2016 O-000079/2016

Συνέργειες για την έρευνα και την καινοτομία μεταξύ του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", της πολιτικής συνοχής και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Soledad Cabezón Ruiz, Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

03-05-2016 O-000078/2016

Διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών και διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων της ΕΕ για την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων και της τρομοκρατίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

03-05-2016 O-000077/2016

Κράτος δικαίου στη Σλοβενία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Esteban González Pons, Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

02-05-2016 O-000076/2016

Οικονομική διπλωματία της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Patrizia Toia, Maria Grapini, Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Reinhard Bütikofer, Michael Theurer

02-05-2016 O-000075/2016

Τομέας υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Patrizia Toia, Jean-Paul Denanot, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Antonio Tajani, Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

29-04-2016 O-000074/2016

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.