Αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

26-10-2016 O-000130/2016

Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

19-10-2016 O-000128/2016

Τα επόμενα βήματα για την εταιρική λογοδοσία: Ο ρόλος της ΕΕ στην Ομάδα Εργασίας των ΗΕ για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρηματικές οντότητες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Molly Scott Cato

17-10-2016 O-000127/2016

Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

17-10-2016 O-000126/2016

θερινή και χειμερινή ώρα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

17-10-2016 O-000124/2016

"Κοινή πορεία σε θέματα μετανάστευσης μεταξύ του Αφγανιστάν και της ΕΕ": Ρόλος και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Kati Piri, Ana Gomes

13-10-2016 O-000123/2016

H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

13-10-2016 O-000122/2016

H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Helga Stevens, Julie Girling

12-10-2016 O-000121/2016

Σωρευτικές επιπτώσεις των ζημιών που προκαλούνται από "περιφερειακές φυσικές καταστροφές" όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, João Ferreira, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

06-10-2016 O-000120/2016

Η εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - επιτευχθείσα πρόοδος και εναπομένοντα προβλήματα, μετά από μια χρονιά πρωτόγνωρων τρομοκρατικών επιθέσεων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

06-10-2016 O-000119/2016

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.