Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Προοπτικές για τη βιομηχανία και την απασχόληση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα στην ΕΕ: η επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της απώλειας θέσεων εργασίας και βασικής παραγωγής στα κράτη μέλη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

17-11-2014 O-000086/2014

Απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες και η προτεινόμενη νομιμοποίηση των "εξαναγκαστικών επιστροφών" στην Ισπανία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

17-11-2014 O-000085/2014

Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, TTIP, και οι κίνδυνοι για το ευρωπαϊκό σύστημα των ονομασιών προέλευσης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Mara Bizzotto, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Louis Aliot, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Marcel de Graaff, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Udo Voigt

14-11-2014 O-000084/2014

  Child malnutrition in developing countries

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

12-11-2014 O-000083/2014

  Delays in the start-up of cohesion policy for 2014-2020

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Iskra Mihaylova, on behalf of the Committee on Regional Development

12-11-2014 O-000082/2014

  Export controls in respect of dual-use items

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Bernd Lange, on behalf of the Committee on International Trade

06-11-2014 O-000081/2014

  Follow-up to the European Parliament legislative own-initiative report on combating violence against women

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Iratxe García Pérez, on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

06-11-2014 O-000080/2014

  Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

05-11-2014 O-000079/2014

  Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

05-11-2014 O-000078/2014

  Employment and social aspects of the Europe 2020 strategy

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

05-11-2014 O-000077/2014

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.