Κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

05-12-2017 O-000098/2017

Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

04-12-2017 O-000097/2017

Αδικήματα κατά του προσώπου στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

04-12-2017 O-000096/2017

Ρουθήνιο -106

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

01-12-2017 O-000095/2017

Κατάχρηση της πρακτικής της πλήρους μίσθωσης (wet leasing) για την παράκαμψη νόμιμης απεργίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

29-11-2017 O-000093/2017

Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

29-11-2017 O-000092/2017

Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

29-11-2017 O-000091/2017

Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

29-11-2017 O-000090/2017

Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

29-11-2017 O-000089/2017

Η κατάσταση στην Ελλάδα μετά τις πλημμύρες στην Αττική

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

28-11-2017 O-000088/2017

Επικοινωνία

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση

Μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο (38) μπορούν να καταθέσουν ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει κατά πόσο οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης μίας συνόδου και με ποια σειρά.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 2 έως 5 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος