Καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στα ύδατα της Μεσογείου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Notis Marias, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

09-07-2014 O-000059/2014

Πρόσφατες πλημμύρες σε Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Σερβία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Andor Deli, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Iuliu Winkler, Marian-Jean Marinescu, Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

09-07-2014 O-000058/2014

Παράταση, στην Ελλάδα, του χρόνου κρατήσεως μεταναστών πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

07-04-2014 O-000057/2014

Παράταση, στην Ελλάδα, του χρόνου κρατήσεως πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

07-04-2014 O-000056/2014

Παράταση, στην Ελλάδα, του χρόνου κρατήσεως πέραν της προθεσμίας των 18 μηνών, κατά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας περί επιστροφής

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

07-04-2014 O-000055/2014

Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

31-03-2014 O-000054/2014

Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

31-03-2014 O-000053/2014

Eξάλειψη της πολιομυελίτιδας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Miguel Angel Martínez Martínez, Thijs Berman, Gay Mitchell, Ricardo Cortés Lastra, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης
Satu Hassi, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

26-03-2014 O-000052/2014

Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

21-03-2014 O-000051/2014

Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

21-03-2014 O-000050/2014

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.