Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Συστήματα γεωργικής καινοτομίας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

30-04-2015 O-000045/2015

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Τουρισμό

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

24-04-2015 O-000044/2015

Οι πρόσφατες τραγωδίες με σκάφη μεταναστών στη Μεσόγειο

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

21-04-2015 O-000043/2015

Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της υπέρ μιας λύσης βασισμένης στη δημιουργία δύο κρατών στο πρόβλημα της σύρραξης Ισραήλ - Παλαιστίνης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Margrete Auken, Edouard Martin

21-04-2015 O-000042/2015

Διαφάνεια των Ευρωπαϊκών Ταμείων - πληροφόρηση και δημοσιοποίηση σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο Capocolonna, στην πόλη Crotone (Ιταλία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

20-04-2015 O-000041/2015

Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για ψηφιακά βιβλία και εφημερίδες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

20-04-2015 O-000040/2015

Εξωτερική ανάθεση των διαδικασιών ασύλου, της έρευνας και της διάσωσης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Ska Keller, Bodil Ceballos, Eva Joly, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

20-04-2015 O-000039/2015

  Xylella fastidiosa emergency

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

15-04-2015 O-000038/2015

Χρηματοδότηση ΜΚΟ πολιτικής συνηγορίας στα πλαίσια της αραβο-ισραηλινής διένεξης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Anders Primdahl Vistisen, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

15-04-2015 O-000037/2015

  EU Member States' commitment to Official Development Assistance (ODA)

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

09-04-2015 O-000036/2015

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.