Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linnéa Engström, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας

25-04-2017 O-000031/2017

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

12-04-2017 O-000028/2017

Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας (CSW)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

28-03-2017 O-000027/2017

Παρατηρήσεις του κ. Dijsselbloem, σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την οικονομική κρίση στη Νότια Ευρώπη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Jean-Luc Mélenchon, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anja Hazekamp, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

28-03-2017 O-000026/2017

Δόλιες πρακτικές στον βραζιλιάνικο τομέα κρέατος

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

24-03-2017 O-000025/2017

Εμπορία ανθρώπων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

24-03-2017 O-000024/2017

Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων/πρόσφατες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρωτόκολλο για το εμπόριο ψαριών (2016/0052(NLE))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

24-03-2017 O-000023/2017

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

23-03-2017 O-000022/2017

Απομάκρυνση βυθισμένων πλοίων από τον Δούναβη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

21-03-2017 O-000021/2017

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

17-03-2017 O-000020/2017

Επικοινωνία

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.