Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Eνημέρωση των καταναλωτών και επισήμανση του κρέατος που προέρχεται από τελετουργική σφαγή ζώων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin

17-03-2015 O-000027/2015

Χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για αεροδρόμια

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

17-03-2015 O-000026/2015

Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, αναφορικά με την οικογενειακή αφερεγγυότητα και την παροχή δεύτερων ευκαιριών σε άτομα και οικογένειες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

12-03-2015 O-000025/2015

Συμμόρφωση των γερμανικών διατάξεων με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον κατώτατο μισθό στον τομέα των μεταφορών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

12-03-2015 O-000024/2015

Κράτηση Ασθενών και Βρετανών πεζοναυτών στην Ινδία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

04-03-2015 O-000023/2015

Βιώσιμη εκμετάλλευση λαβρακίου

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Alain Cadec, Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

04-03-2015 O-000022/2015

  Marrakesh Treaty on copyright exceptions for the visually impaired

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Pavel Svoboda, on behalf of the Committee on Legal Affairs

03-03-2015 O-000021/2015

Εξερεύνηση και εκμετάλλευση υπεράκτιων κοιτασμάτων πετρελαίου στην Αδριατική Θάλασσα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

03-03-2015 O-000020/2015

  Employment conditions including minimum rates of pay applicable to the transport sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

26-02-2015 O-000019/2015

Έκθεση σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, την οποία δεν έχει ακόμη διαβιβάσει στους αποδέκτες της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

26-02-2015 O-000018/2015

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.