Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Commission's group of experts on the enforcement of intellectual property rights

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, on behalf of the Committee on Legal Affairs

20-01-2015 O-000001/2015

Παρακολούθηση δικηγόρων εντός της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

19-12-2014 O-000104/2014

Παρακολούθηση δικηγόρων εντός της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

19-12-2014 O-000103/2014

Ευρωπαϊκά μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Margrete Auken, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Alberto Cirio, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Pascal Durand, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Ivan Jakovčić, Benedek Jávor, Philippe Lamberts, Ulrike Lunacek, Barbara Matera, Giulia Moi, Alessandra Mussolini, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Salvatore Domenico Pogliese, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Barbara Spinelli, Bart Staes, Dario Tamburrano, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Ivo Vajgl, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo

18-12-2014 O-000102/2014

Ευρωπαϊκά μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Margrete Auken, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Alberto Cirio, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Pascal Durand, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Ivan Jakovčić, Benedek Jávor, Philippe Lamberts, Ulrike Lunacek, Barbara Matera, Giulia Moi, Alessandra Mussolini, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Salvatore Domenico Pogliese, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Barbara Spinelli, Bart Staes, Dario Tamburrano, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Ivo Vajgl, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo

18-12-2014 O-000101/2014

Η μελλοντική πορεία του Frontex

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

17-12-2014 O-000100/2014

Η μελλοντική πορεία του Frontex

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

17-12-2014 O-000099/2014

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στο Διαδίκτυο

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

17-12-2014 O-000098/2014

Εβδομηκοστή επέτειος της απελευθέρωσης του Άουσβιτς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

16-12-2014 O-000097/2014

Εβδομηκοστή επέτειος της απελευθέρωσης του Άουσβιτς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

16-12-2014 O-000096/2014

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.