Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

29-11-2016 O-000147/2016

Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

23-11-2016 O-000146/2016

Αναγνώριση του περιεχομένου των εγγράφων οικογενειακής κατάστασης·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Mady Delvaux, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

18-11-2016 O-000145/2016

H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

17-11-2016 O-000144/2016

H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

17-11-2016 O-000143/2016

Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού 539/01

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

17-11-2016 O-000142/2016

Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

15-11-2016 O-000141/2016

Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramón Luis Valcárcel Siso

14-11-2016 O-000140/2016

Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto

14-11-2016 O-000139/2016

Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

10-11-2016 O-000138/2016

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.