Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: μελλοντικές προκλήσεις

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

02-09-2015 O-000095/2015

Έλεγχοι των εξαγωγών όσον αφορά τα είδη διπλής χρήσης μετά τις αποκαλύψεις της Hacking Team

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

01-09-2015 O-000094/2015

  Russian ban on European exports

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

17-07-2015 O-000093/2015

Κράτηση Εσθονών και Βρετανών πεζοναυτών στην Ινδία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

16-07-2015 O-000092/2015

  Precarious employment

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Thomas Händel, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

16-07-2015 O-000091/2015

  Precarious employment

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Thomas Händel, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

16-07-2015 O-000090/2015

Καταπολέμηση της ανισότητας για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

16-07-2015 O-000089/2015

  Mortgage legislation and risky financial instruments in the EU: the case of Spain

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Cecilia Wikström, on behalf of the Committee on Petitions

16-07-2015 O-000088/2015

Διάσκεψη της Αντίς Αμπέμπα και καινοτόμος χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

01-07-2015 O-000087/2015

Καινοτόμος χρηματοδότηση για την ανάπτυξη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

01-07-2015 O-000086/2015

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.