Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Επιπτώσεις στη γεωργία από την εμπορική απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

10-09-2014 O-000068/2014

Έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους MH-17 στην Ουκρανία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

09-09-2014 O-000067/2014

Πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

09-09-2014 O-000066/2014

Πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

09-09-2014 O-000065/2014

Έρευνα σχετικά με την πτήση MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

05-09-2014 O-000064/2014

  Impact on European agriculture of Russian Federation import ban on agricultural products and foodstuffs from the EU

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

05-09-2014 O-000063/2014

ΣΓΠ+ (Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων) και συμμόρφωση με τη Σύμβαση περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου στην εργασία: η περίπτωση της Βολιβίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

05-09-2014 O-000062/2014

Αστάθεια των τιμών στον τομέα του βοείου κρέατος

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

04-09-2014 O-000061/2014

Αστάθεια των τιμών στον τομέα του βοείου κρέατος

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

04-09-2014 O-000060/2014

Καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στα ύδατα της Μεσογείου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Notis Marias, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

09-07-2014 O-000059/2014

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.