25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

16-10-2014 O-000073/2014

Αίτημα προς την ισπανική κυβέρνηση να αναλάβει ευθύνη για τον χειρισμό της υπόθεσης του Έμπολα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Pablo Iglesias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

09-10-2014 O-000072/2014

Ανάγκη για τροποποίηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

09-10-2014 O-000071/2014

Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Λίμα(COP 20)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

02-10-2014 O-000070/2014

Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Λίμα (COP 20)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

02-10-2014 O-000069/2014

Επιπτώσεις στη γεωργία από την εμπορική απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

10-09-2014 O-000068/2014

Έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους MH-17 στην Ουκρανία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

09-09-2014 O-000067/2014

Πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

09-09-2014 O-000066/2014

Πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

09-09-2014 O-000065/2014

Έρευνα σχετικά με την πτήση MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

05-09-2014 O-000064/2014

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.