Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  The existence of non-tariff barriers on food exporters in the internal EU market

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

27-04-2016 O-000073/2016

Χρήση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

25-04-2016 O-000072/2016

Οι δαπάνες της ΕΕ για την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική στις γειτονικές χώρες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

25-04-2016 O-000071/2016

Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής της συνοχής

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

20-04-2016 O-000070/2016

  Measures to address the crisis in the dairy sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

12-04-2016 O-000069/2016

  Measures to address the crisis in the dairy sector

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

12-04-2016 O-000068/2016

  Competitiveness of the European rail supply industry

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Jerzy Buzek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy

12-04-2016 O-000067/2016

Αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

06-04-2016 O-000066/2016

Συντελεστής υποστήριξης των ΜΜΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

06-04-2016 O-000065/2016

Δάνεια σε ξένο νόμισμα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

06-04-2016 O-000064/2016

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.