Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Eφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

29-06-2015 O-000083/2015

Φούσκα άνθρακα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Gerben-Jan Gerbrandy, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Sirpa Pietikäinen, Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Dario Tamburrano

25-06-2015 O-000082/2015

Βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: μελλοντικές προκλήσεις

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

24-06-2015 O-000081/2015

Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

24-06-2015 O-000080/2015

  The gender dimension of trafficking in human beings

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

18-06-2015 O-000079/2015

Προστασία των συμφερόντων των παιδιών σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

18-06-2015 O-000078/2015

Προστασία των συμφερόντων των παιδιών σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

18-06-2015 O-000077/2015

Διαφάνεια στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

17-06-2015 O-000076/2015

  Initial response to the Commission Green Paper on Building a Capital Markets Union

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs

16-06-2015 O-000075/2015

Παράνομη διακίνηση ειδών ζώων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Dominique Bilde, Tonino Picula, Mara Bizzotto, Ivo Vajgl, Marco Zullo, Sophie Montel, Petras Auštrevičius, Mireille D'Ornano, Emil Radev, Gianluca Buonanno, Sylvie Goddyn, Steeve Briois, Juan Carlos Girauta Vidal, Javier Nart, Philippe Loiseau, Milan Zver, Marie-Christine Arnautu, Mario Borghezio, Damiano Zoffoli, Rikke Karlsson, Isabella De Monte, Patricija Šulin, Benedek Jávor, Norbert Erdős, Marine Le Pen, Igor Šoltes, Jeppe Kofod, Henna Virkkunen, Mylène Troszczynski, Fernando Maura Barandiarán, Ian Duncan, Rolandas Paksas, Florian Philippot, Georges Bach, Gerolf Annemans, Marlene Mizzi, Pavel Poc, Valentinas Mazuronis, Jean-François Jalkh, Bronis Ropė

16-06-2015 O-000074/2015

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.