Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Hearing on summer-time changes in Europe

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Pavel Svoboda, on behalf of the Committee on Legal Affairs
Michael Cramer, on behalf of the Committee on Transport and Tourism

27-05-2015 O-000062/2015

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

26-05-2015 O-000061/2015

Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2014

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

22-05-2015 O-000060/2015

Eφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

19-05-2015 O-000059/2015

Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Bart Staes, Igor Šoltes, Benedek Jávor, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

13-05-2015 O-000056/2015

Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ με πολυεθνικές εταιρείες κατασκευής προϊόντων καπνού

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

13-05-2015 O-000055/2015

Επιδείνωση των οικονομικών προβλέψεων της Επιτροπής για την Ελλάδα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Marco Zanni, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

11-05-2015 O-000054/2015

Συνέχεια στους άξονες δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελευθέρων επαγγελμάτων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Dita Charanzová

11-05-2015 O-000053/2015

Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Marisa Matias, João Ferreira, Anja Hazekamp, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

08-05-2015 O-000052/2015

  Youth Employment Initiative - need for swift implementation at Member State level

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

07-05-2015 O-000051/2015

Ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται προφορικά, με συζήτηση

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται από επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν και με ποια σειρά θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη.