Αναζήτηση

Επικοινωνία

Γραπτές δηλώσεις: γενικό πλαίσιο

Μία γραπτή δήλωση είναι ένα κείμενο που δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις και αφορά αποκλειστικά ένα θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι γραπτές δηλώσεις δεν δεσμεύουν το Κοινοβούλιο, δηλαδή δεν μπορούν να θεωρηθούν πράξη του Κοινοβουλίου που εκφράζει τη θέση του, αλλά μόνο πράξη που εκφράζει τη θέση των συντακτών της και των προσυπογραφόντων.

Γραπτές δηλώσεις: διαδικασία

Στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016, το άρθρο 136 του Κανονισμού καταργήθηκε. Δεν υπάρχουν πλέον γραπτές δηλώσεις.