RAPORT ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 kohta

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Hääletusnimekiri :   [init.]

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [***I]

TEINE RAPORT Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Hääletusnimekiri :   [discharge]

RAPORT miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahendi kohta

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [init.]

  • pdf_disabled

RAPORT põhiõiguste aspekti kohta romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemise kohta

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Hääletusnimekiri :   [init.]

  • pdf_disabled

RAPORT õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

11-10-2017 A8-0295/2017 2016/2224(INI)
JURI

Virginie ROZIÈRE

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [init.]

  REPORT on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Hääletusnimekiri :   [init.]

  • pdf_disabled

RAPORT Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (keskkonnavastutuse direktiiv)) kohaldamise kohta

11-10-2017 A8-0297/2017 2016/2251(INI)
JURI

Laura FERRARA

Hääletusnimekiri :   [init.]

  • pdf_disabled

RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile

11-10-2017 A8-0298/2017 2017/2134(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Hääletusnimekiri :  FINAL VERSION [budget]

  • pdf_disabled

RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH

Hääletusnimekiri :   [budget]

  • pdf_disabled

RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2017 „Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine pärast mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist“ kohta

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Hääletusnimekiri :   [budget]

  • pdf_disabled

SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

Hääletusnimekiri :   [***]

  • pdf_disabled

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust nr 189/2014/EL, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ

16-10-2017 A8-0304/2017 2017/0127(CNS)
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Hääletusnimekiri :   [*]