Täiskogu

Täiskogu 14–17. aprill 2014
Strasbourg
 
Esmaspäev, 14. aprill 2014  
   
Teisipäev, 15. aprill 2014  
   
Kolmapäev, 16. aprill 2014 Päevakord  
09:00 - 11:50 Arutelud

100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik

Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas

 
 
12:00 - 14:00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

ELi ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

ELi ja Komooride vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

ELi ja Madagaskari vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

ELi ja Korea vaheline raamleping, milles käsitletakse kõiki küsimusi peale tagasivõtmise

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga) 

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Loa andmine Portugalile kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades teatavatele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmine 

A7-0253/2014

David Martin

 

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Vaalaliste juhuslik püük

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Invasiivsed võõrliigid

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehniline rakendamine

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Euroopa Parlamendi uurimisõigus

A7-0352/2011

David Martin

 

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Arutelud
 

Euroopa Liidu Solidaarsusfond

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)

Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Omavahendite süsteem

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Euroopa Liidu Solidaarsusfond

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Mesi

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Euroopa Politseikolledž

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Arutelud

Euroopa Kohtu 8. aprilli otsus andmete säilitamist käsitlevas kohtuasjas (C 293/12 ja C 594/12)

Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus

 

Konkurentsiõiguse rikkumised

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Euroopa pikaajalised investeerimisfondid

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Neljapäev, 17. aprill 2014 Päevakord  
08:30 - 11:50 Arutelud

Jäätmesaadetised

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimused (määrus (EÜ) nr 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Liikmesriigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike kinnipidamistähtaja pikendamine kauemaks kui tagasisaatmisdirektiiviga ette nähtud 18 kuuks

ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised

 
  
12:00 - 14:00 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

EL ja Albaania: stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll (Horvaatia Vabariigi ühinemine ELiga)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Norra Kuningriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Liechtensteini Vürstiriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Euroopa pikaajalised investeerimisfondid

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

2015. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Konkurentsiõiguse rikkumised

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Jäätmesaadetised

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Uued psühhoaktiivsed ained

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseis ja karistused

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavad läbirääkimised

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus

B7-0365/2014 

Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas

 

ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu üle peetavad läbirääkimised

B7-0367/2014 

Komisjoni järelmeetmed seoses VKEdega ELi õigusaktide teemal toimunud TOP-10 konsultatsioonidega

 
16:00 - 17:00 Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)

 
   
 
Käimas on Euroopa Parlamendi osaistungjärk Strasbourgis
 
 
 
Aasta ajakava