Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 15. detsembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) esimene lugemine
PECH

Ole CHRISTENSEN

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 15. detsembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes, ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) esimene lugemine
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 24. novembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/…, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad õigusaktid (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) esimene lugemine
LIBE

Claude MORAES

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 24. novembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/…, millega tunnistatakse kehtetuks politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna teatavad Schengeni acquis’ õigusaktid (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) esimene lugemine
LIBE

Claude MORAES

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 24. novembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/…, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad Schengeni acquis᾽ õigusaktid (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) esimene lugemine
LIBE

Claude MORAES

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 11. novembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/..., millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koosvõime alaste lahenduste ja ühiste raamistike programm (ISA2 programm) - kui avaliku sektori ajakohastamise vahend (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) esimene lugemine
ITRE

Carlos ZORRINHO

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 29. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks ▌nõukogu otsus 2005/681/JSK (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) esimene lugemine
LIBE

Kinga GÁL

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 29. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) esimene lugemine
ECON

Renato SORU

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud teisel lugemisel 28. aprillil 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/..., millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) teine lugemine
JURI

António MARINHO E PINTO

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 27. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) esimene lugemine
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus
<

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.