Täiskogu

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 180) ning "seadusandlik tavamenetlus"

Otsi

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Sõna(d)

Kasutades tärni (*), võite te sõna vasakult ja/või paremalt lühendada: tur*

 
 
Viimased konsolideeritud õigusloomega seotud dokumendid
 

Dokumendid :

 • 179k 
 • 87k 

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/.../EL, millega muudetakse teatavaid keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevaid direktiive, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Kuupäev : 12-12-2013

Viide :

2013/0192(COD) esimene lugemine
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumendid :

 • 181k 
 • 146k 

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega muudetakse teatavaid kalandust ja loomatervist käsitlevaid määruseid, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Kuupäev : 12-12-2013

Viide :

2013/0191(COD) esimene lugemine
PECH

João FERREIRA

Dokumendid :

 • 114k 
 • 57k 

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Kuupäev : 11-12-2013

Viide :

2013/0249(COD) esimene lugemine
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumendid :

 • 242k 
 • 184k 

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2013 aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Kuupäev : 11-12-2013

Viide :

2011/0269(COD) esimene lugemine
EMPL

Marian HARKIN

Dokumendid :

 • 126k 
 • 57k 

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 10. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2013/EL millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Kuupäev : 10-12-2013

Viide :

2012/0202(COD) esimene lugemine
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumendid :

 • 837k 
 • 587k 

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Kuupäev : 10-12-2013

Viide :

2011/0062(COD) esimene lugemine
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumendid :

 • 132k 
 • 62k 

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 21. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/.../EL, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) seoses selle siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäeva ja kohaldamise alguskuupäeva ning teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kuupäevaga (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Kuupäev : 21-11-2013

Viide :

2013/0327(COD) esimene lugemine
ECON

Sharon BOWLES

Dokumendid :

 • 926k 
 • 601k 

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 21. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Kuupäev : 21-11-2013

Viide :

2011/0428(COD) esimene lugemine
ENVI

Jutta HAUG

Dokumendid :

 • 347k 
 • 214k 

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 21. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ning muudetakse otsust nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Kuupäev : 21-11-2013

Viide :

2011/0270(COD) esimene lugemine
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumendid :

 • 852k 
 • 789k 

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 20. novembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Kuupäev : 20-11-2013

Viide :

2011/0282(COD) esimene lugemine
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:
 
 • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

  Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
 • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

  Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.