Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 19. aprilli 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) esimene lugemine
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) esimene lugemine
ENVI

Simona BONAFÈ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) esimene lugemine
ENVI

Simona BONAFÈ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) esimene lugemine
ENVI

Simona BONAFÈ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) esimene lugemine
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide ja sellest tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 ja otsust nr 529/2013/EL (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) esimene lugemine
ENVI

Norbert LINS

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 15. märtsil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) esimene lugemine
CULT

Silvia COSTA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel, 14. märtsil 2018. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) esimene lugemine
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. märtsil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/… täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) esimene lugemine
INTA

Hannu TAKKULA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. märtsil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…raudteeveo statistika kohta (uuesti sõnastatud) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) esimene lugemine
TRAN

Karima DELLI

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.