Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 10. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/… erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) esimene lugemine
INTA

Marielle de SARNEZ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 9. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/…, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) esimene lugemine
JURI

Laura FERRARA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 9. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/... teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku suunamise vältimise kohta (kodifitseeritud tekst) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) esimene lugemine
JURI

Laura FERRARA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 9. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/..., mis käsitleb laste, kes on kriminaalmenetluses kahtlustatavad või süüdistatavad, menetluslikke tagatisi (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) esimene lugemine
LIBE

Caterina CHINNICI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 8. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) esimene lugemine
ECON

Roberto GUALTIERI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 8. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1308/2013 ning (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima pakkumise toetuskava osas (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) esimene lugemine
AGRI

Marc TARABELLA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 25. veebruaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) esimene lugemine
EMPL

Heinz K. BECKER

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 2. veebruaril 2016. aastal Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. veebruaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (kodifitseeritud tekst) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) esimene lugemine
JURI

Heidi HAUTALA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 2. veebruaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2016/... deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) esimene lugemine
EMPL

Georgi PIRINSKI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 20. jaanuaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) esimene lugemine
IMCO

Catherine STIHLER

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus
<

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.