Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 15. märtsil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1295/2013, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) esimene lugemine
CULT

Silvia COSTA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel, 14. märtsil 2018. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) esimene lugemine
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. märtsil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/… täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) esimene lugemine
INTA

Hannu TAKKULA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 1. märtsil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) esimene lugemine
ECON

Werner LANGEN

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 8. veebruaril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) …/…, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) esimene lugemine
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 8. veebruaril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) …/…, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) esimene lugemine
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi ülemaailmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) esimene lugemine
ENVI

Julie GIRLING

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) esimene lugemine
AGRI

Albert DESS

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas (EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

12-12-2017 2016/0276(COD) esimene lugemine
ECON BUDG

Udo BULLMANN , José Manuel FERNANDES

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembri 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) …/… teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud) (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12-12-2017 2014/0175(COD) esimene lugemine
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.