Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 16. veebruaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 seoses asjaomastes andmebaasides tehtava kontrolli tugevdamisega välispiiridel (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) esimene lugemine
LIBE

Monica MACOVEI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 16. veebruaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/… terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) esimene lugemine
LIBE

Monika HOHLMEIER

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 2. veebruaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) esimene lugemine
LIBE

Mariya GABRIEL

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 2. veebruaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/..., millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) esimene lugemine
INTA

Marielle de SARNEZ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 19. jaanuaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/... ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava rakenduskorra kohta (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) esimene lugemine
INTA

Adam SZEJNFELD

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 19. jaanuaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/..., millega muudetakse määrust (EL) 2015/936 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühiste eeskirjade kohta (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) esimene lugemine
INTA

Hannu TAKKULA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 15. detsembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (peatamise korra läbivaatamine) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) esimene lugemine
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. detsembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A ja B lisa (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) esimene lugemine
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. detsembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega luuakse sadamateenuste osutamise raamistik ja sadamate finantsläbipaistvuse ühised normid (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) esimene lugemine
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 1. detsembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente selle kohaldamiskuupäeva osas (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) esimene lugemine
ECON

Pervenche BERÈS

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus
<

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.