Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 23. novembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/..., mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ (EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

23-11-2016 2013/0443(COD) esimene lugemine
ENVI

Julie GIRLING

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., millega muudetakse määruse (EL) nr 1303/2013 teatavaid sätteid, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskuste tekkimise ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist (EP-PE_TC1-COD(2016)0193)

25-10-2016 2016/0193(COD) esimene lugemine
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 4. oktoobril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

04-10-2016 2014/0005(COD) esimene lugemine
INTA

Marietje SCHAAKE

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 4. oktoobril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/..., milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (EP-PE_TC1-COD(2013)0409)

04-10-2016 2013/0409(COD) esimene lugemine
LIBE

Dennis de JONG

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 15. septembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, mis käsitleb Euroopa reisidokumendi kehtestamist riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovitus (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) esimene lugemine
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/92/EÜ (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) esimene lugemine
ITRE

Barbara KAPPEL

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) esimene lugemine
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) esimene lugemine
TRAN

Michael CRAMER

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) esimene lugemine
LIBE

Artis PABRIKS

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) esimene lugemine
PECH

Alain CADEC

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus
<

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.