Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 26. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) esimene lugemine
ECON

Paul TANG

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 26. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) esimene lugemine
ECON

Othmar KARAS

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/…, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (EP-PE_TC1-COD(2016)0130)

25-10-2017 2016/0130(COD) esimene lugemine
EMPL

Marita ULVSKOG

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25-10-2017 2016/0106(COD) esimene lugemine
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (EP-PE_TC1-COD(2016)0105)

25-10-2017 2016/0105(COD) esimene lugemine
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta (EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24-10-2017 2017/0190(COD) esimene lugemine
PECH

Alain CADEC

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega (EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

24-10-2017 2016/0261(COD) esimene lugemine
LIBE

Michał BONI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 4. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/…, mis käsitleb liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteemi ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ (EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

04-10-2017 2016/0172(COD) esimene lugemine
TRAN

Dominique RIQUET

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 4. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/…, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi (EP-PE_TC1-COD(2016)0171)

04-10-2017 2016/0171(COD) esimene lugemine
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 4. oktoobril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/…, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (EP-PE_TC1-COD(2016)0170)

04-10-2017 2016/0170(COD) esimene lugemine
TRAN

Daniela AIUTO

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.