Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) esimene lugemine
JURI

Max ANDERSSON

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/…, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude kaitstud objektide teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) esimene lugemine
JURI

Max ANDERSSON

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 4. juulil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) esimene lugemine
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/..., millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) esimene lugemine
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/..., mis käsitleb liidu osalemist mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) esimene lugemine
ITRE

Sofia SAKORAFA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/..., millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) esimene lugemine
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) esimene lugemine
ITRE

Dario TAMBURRANO

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 1. juunil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) esimene lugemine
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 18. mail 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/… võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) esimene lugemine
JURI

Jean-Marie CAVADA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 27. aprillil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/... Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) esimene lugemine
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.