Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel, 11. detsembril 2018. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks meetmega seotud, kuid kasutamata jäänud summade uuesti sidumiseks meetmega või nimetatud summade eraldamiseks riikliku programmi muudele meetmetele (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) esimene lugemine
LIBE

Miriam DALLI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega asutatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75 (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11-12-2018 2016/0257(COD) esimene lugemine
EMPL

Anne SANDER

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel, 11. detsembril 2018. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75 (EP-PE_TC1-COD(2016)0256)

11-12-2018 2016/0256(COD) esimene lugemine
EMPL

Enrique CALVET CHAMBON

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega asutatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EUOSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 (EP-PE_TC1-COD(2016)0254)

11-12-2018 2016/0254(COD) esimene lugemine
EMPL

Czesław HOC

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 29. novembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29-11-2018 2016/0411(COD) esimene lugemine
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/… millega asutatakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste amet (BEREC) ja BERECi tugiamet (BERECi büroo) ja muudetakse määrust (EL) 2015/2120 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) esimene lugemine
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/… taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) esimene lugemine
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) esimene lugemine
ITRE

Miroslav POCHE

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ (EP-PE_TC1-COD(2014)0257)

25-10-2018 2014/0257(COD) esimene lugemine
ENVI

Françoise GROSSETÊTE

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet, määrust (EÜ) nr 1901/2006 pediaatrias kasutatavate ravimite kohta ning direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EP-PE_TC1-COD(2014)0256)

25-10-2018 2014/0256(COD) esimene lugemine
ENVI

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.