Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 11. mail 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) esimene lugemine
ECON

Sander LOONES

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. aprillil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/…, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) esimene lugemine
JURI

Constance LE GRIP

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. aprillil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/..., mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) esimene lugemine
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 12. aprillil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodetele kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) esimene lugemine
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 12. aprillil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/... tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) esimene lugemine
AGRI

Michel DANTIN

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 10. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/… erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) esimene lugemine
INTA

Marielle de SARNEZ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 9. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/…, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (kodifitseeritud tekst) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) esimene lugemine
JURI

Laura FERRARA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 9. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/... teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku suunamise vältimise kohta (kodifitseeritud tekst) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) esimene lugemine
JURI

Laura FERRARA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 9. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/..., mis käsitleb laste, kes on kriminaalmenetluses kahtlustatavad või süüdistatavad, menetluslikke tagatisi (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) esimene lugemine
LIBE

Caterina CHINNICI

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 8. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb tarbijahindade harmoneeritud indekseid ja eluaseme hinnaindeksit ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) esimene lugemine
ECON

Roberto GUALTIERI

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus
<

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.