Otsi

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/… millega asutatakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste amet (BEREC) ja BERECi tugiamet (BERECi büroo) ja muudetakse määrust (EL) 2015/2120 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) esimene lugemine
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/… taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) esimene lugemine
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/…, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) esimene lugemine
ITRE

Miroslav POCHE

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb ravimsööda tootmist, turuleviimist ja kasutamist, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 183/2005 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) esimene lugemine
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006 ja komisjoni otsus 2010/261/EL (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) esimene lugemine
LIBE

Carlos COELHO

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist piirikontrolli valdkonnas ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 1987/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) esimene lugemine
LIBE

Carlos COELHO

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 24. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) esimene lugemine
LIBE

Jeroen LENAERS

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 4. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb Euroopa Liidus isikustamata andmete vaba liikumise raamistikku (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) esimene lugemine
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 4. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/… Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) esimene lugemine
LIBE

Axel VOSS

Euroopa Parlamendi seisukoht vastu võetud esimesel lugemisel 2. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) esimene lugemine
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Kontakt

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Suurem osa Euroopa tasandi õigusaktidest võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse teel. See annab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule paljudes küsimustes võrdse sõnaõiguse.

Parlamendi seisukohad

Seadusandlikus tavamenetluses võtab Euroopa Parlament oma esimese lugemise seisukoha vastu, tuginedes komisjoni esitatud ettepanekule. Kui nõukogu ei kiida seda seisukohta heaks, võib Euroopa Parlament vastu võtta oma teise lugemise seisukoha, tehes muudatusi nõukogu seisukohta.
Üldjuhul esitatakse Euroopa Parlamendi seisukohad terviktekstina, kusjuures poliitilised muudatused ning tehnilised kohandused lisatakse komisjoni ettepaneku teksti (esimesel lugemisel) või nõukogu seisukohta (teisel lugemisel).
Esimese ja teise lugemise seisukohad edastatakse nõukogule ja komisjonile, ning need võetakse aluseks seadusandliku tavamenetluse järgmistel etappidel.
Lisaks vt rubriike "kodukord" (artikkel 193) ning " seadusandlik tavamenetlus “.

Parlamendi seisukohtade märgistuse selgitus:

  • Tekstid, mille puhul on nõukoguga jõutud kokkuleppele enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.
  • Tekstid, mille puhul puudub kokkulepe nõukoguga enne nende vastuvõtmist parlamendis:

    Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on märgistatud kui läbi kriipsutatud. Muudatusettepanekute numbrid on ära toodud nurksulgudes. Õiguskeelelise toimetamise käigus tehtud tehnilised parandused, mis ei seondu poliitiliste muudatustega, jäetakse eraldi märgistamata.