Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Delays in the take-up and deployment of EU funding in response to the refugee crisis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

21-09-2017 P-005878/2017

  VP/HR - Right to family reunification in Israel and the Occupied Palestinian Territories

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

21-09-2017 P-005870/2017

  Mr Juncker's speech

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hans-Olaf Henkel (ECR)

21-09-2017 P-005869/2017

  Action taken by the Spanish State with regard to the Catalan referendum

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

20-09-2017 P-005858/2017

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Matteo Salvini (ENF)

20-09-2017 P-005855/2017

  EU state aid rules and social housing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

19-09-2017 P-005824/2017

  Violation of European consumers' rights by Ryanair

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

19-09-2017 P-005823/2017

  Discrimination against EU citizens in the UK

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

19-09-2017 P-005822/2017

  Partnership and Cooperation Agreement with Uzbekistan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Miguel Viegas (GUE/NGL)

19-09-2017 P-005821/2017

  The place of the beef market in trade negotiations with Mercosur

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Rachida Dati (PPE), Nadine Morano (PPE), Françoise Grossetête (PPE)

18-09-2017 P-005798/2017

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)