Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  VP/HR - Need for a clear EU position regarding a third country's rights of intervention in the affairs of a Member State

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

18-07-2017 P-004960/2017

  Activation of the EUSF to compensate for the destruction caused by flooding in Sithonia, Halkidiki

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Kyrtsos (PPE)

18-07-2017 P-004938/2017

  Proposal for a directive on a proportionality test

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

17-07-2017 P-004909/2017

  Scientific criteria for determining the properties of endocrine disruptors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

17-07-2017 P-004896/2017

  Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/6

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE)

14-07-2017 P-004858/2017

  Question RMI - impact on farm machinery market and lack of impact assessment

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Annie Schreijer-Pierik (PPE)

14-07-2017 P-004856/2017

  Trump Administration's announcement on anti-dumping measures against Spanish olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

14-07-2017 P-004855/2017

  5G participatory broadband platform

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michał Boni (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE)

14-07-2017 P-004854/2017

  Directive 2014/40/EU - governing body for distribution of tobacco products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Cătălin Sorin Ivan (S&D)

14-07-2017 P-004851/2017

  Development of a European left-wing extremist database

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

14-07-2017 P-004850/2017

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)