Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, fraktsiooni GUE/NGL nimel

13-09-2018 O-000100/2018

Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine

Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, fraktsiooni GUE/NGL nimel

13-09-2018 O-000099/2018

  The EU School Fruit, Vegetables and Milk Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-09-2018 P-004620/2018

  VP/HR - Russian sanctions and dealing with separatists

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jarosław Wałęsa (PPE)

12-09-2018 P-004614/2018

  Agreement between the Italian State and the shipping company Tirrenia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Salvatore Cicu (PPE)

12-09-2018 P-004613/2018

Programmi LIFE vahehindamine

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Arne Gericke, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

12-09-2018 O-000098/2018

  Transfer of public land to private real estate company - compatibility with state aid rules - distortion of competition

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ska Keller (Verts/ALE)

11-09-2018 P-004598/2018

  Duty-free Tunisian organic extra-virgin olive oil in Sicily

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ignazio Corrao (EFDD), Marco Valli (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Laura Ferrara (EFDD)

10-09-2018 P-004593/2018

  Turkish fishing fleets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

10-09-2018 P-004578/2018

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)