Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

17-09-2018 O-000102/2018

Lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis

Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, fraktsiooni GUE/NGL nimel

13-09-2018 O-000100/2018

Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine

Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, fraktsiooni GUE/NGL nimel

13-09-2018 O-000099/2018

  Unjustified removal of children from their parents in Norway

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

12-09-2018 P-004624/2018

  Preliminary list of sectors deemed to be exposed to a risk of carbon leakage

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gilles Pargneaux (S&D)

12-09-2018 P-004621/2018

  The EU School Fruit, Vegetables and Milk Scheme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

12-09-2018 P-004620/2018

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)