Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Interpretation of the list of administrative requirements and control measures pursuant to Article 9 of the Enforcement Directive concerning the Posting of Workers Directive (2014/67/EU)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jutta Steinruck (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Thomas Händel (GUE/NGL), Thomas Mann (PPE)

25-05-2016 P-004192/2016

  North Korean workers in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kati Piri (S&D), Agnes Jongerius (S&D)

25-05-2016 P-004172/2016

USA sanktsioonid, mis mõjutavad ELi äritegevust Iraanis

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Bernd Lange, Marietje Schaake, Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel

25-05-2016 O-000082/2016

  Specifying maturation periods on spirit drink labels

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

24-05-2016 P-004141/2016

Energia kättesaadavus Aafrikas

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

  Cultural Goods Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Daniel Hannan (ECR)

19-05-2016 P-004080/2016

  China: market economy status; impact on employment and industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Philippe Lamberts (Verts/ALE)

19-05-2016 P-004079/2016

  Trade defence instruments - lesser duty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE)

19-05-2016 P-004078/2016

  Restriction on the use of indirect representation for customs procedure code 42 in Austria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angelika Mlinar (ALDE)

19-05-2016 P-004072/2016

  EU-Liechtenstein Cooperation Agreement to combat fraud and any other illegal activity to the detriment of their financial interests and to ensure the exchange of information on tax

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Ingeborg Gräßle (PPE)

19-05-2016 P-004071/2016

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)