Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Ban on exports of bovine animals from Bulgaria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paolo De Castro (S&D)

19-05-2017 P-003427/2017

  EU food assistance in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Molnár (S&D)

19-05-2017 P-003416/2017

  Overall reform of the Alcohol Act in Finland - Trade barriers for distance selling across borders

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petri Sarvamaa (PPE)

18-05-2017 P-003414/2017

  A pan-European TV channel in the Russian language

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Inese Vaidere (PPE)

17-05-2017 P-003405/2017

  Danger of plane crashes caused by wakes

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ismail Ertug (S&D)

17-05-2017 P-003397/2017

  Queues at passport control in European airports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Francesc Gambús (PPE)

17-05-2017 P-003393/2017

  EFSI in island regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

17-05-2017 P-003389/2017

  Effective prohibition of shell companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

17-05-2017 P-003388/2017

  Resettling of refugees in Portugal

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Carlos Coelho (PPE)

16-05-2017 P-003359/2017

ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

16-05-2017 O-000042/2017

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)