Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Environmental impact of aviation - slot allocation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bas Eickhout (Verts/ALE)

18-04-2018 P-002187/2018

  VP/HR - The humiliation of a high-ranking Serbian official in Kosovo and the degradation of Serbia-Kosovo relations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Bilde (ENF)

18-04-2018 P-002186/2018

  Slaughter of pigs: price transparency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

16-04-2018 P-002153/2018

  Visa discrimination against Romanian and Bulgarian citizens by the Cayman Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

13-04-2018 P-002116/2018

  Human rights violations in Vietnam and the EU-Vietnam trade agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

12-04-2018 P-002107/2018

  Free Interrail passes for 18-year-old EU citizens

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

12-04-2018 P-002105/2018

  The inclusion of shops selling cultural artefacts in Annex III to the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

12-04-2018 P-002090/2018

Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

12-04-2018 O-000041/2018

Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses

Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

12-04-2018 O-000040/2018

  Changes to the Portugal 2020 Partnership Agreement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

11-04-2018 P-002072/2018

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)