Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  VP/HR - Lancaster House Treaty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mike Hookem (EFDD)

29-06-2016 P-005226/2016

Miinimumpalgaseaduse kohaldamine transpordisektoris

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Janusz Lewandowski, fraktsiooni PPE nimel

29-06-2016 O-000101/2016

  Proceedings against German and French minimum wage in the road haulage sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

28-06-2016 P-005174/2016

  Impact of Brexit on CETA and TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

28-06-2016 P-005173/2016

  Future of Galileo after Brexit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

28-06-2016 P-005167/2016

  Follow-up on the implementation of the 'New Narrative for Europe' Preparatory Action

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

28-06-2016 P-005157/2016

Koostööleping tubakatootjaga Philip Morris International (PMI)

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

28-06-2016 O-000100/2016

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi maailma toitumisalase kindlustatuse ja toiduga kindlustatuse tagamiseks

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Linda McAvan, Arengukomisjoni nimel

28-06-2016 O-000099/2016

  Answer to Question P-000850/2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

27-06-2016 P-005153/2016

  Green bonds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

27-06-2016 P-005152/2016

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)