Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Fishing rights

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Joachim Zeller (PPE)

30-03-2015 P-004900/2015

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) - energia hulgimüügituru järelevalve kui ameti seadusjärgse ülesande teostamiseks vajalik personal

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Jerzy Buzek, Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

27-03-2015 O-000028/2015

  Storm drain pipe from Spain polluting Western Beach in Gibraltar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

26-03-2015 P-004804/2015

  Products of modern agricultural technology (MAT)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
György Hölvényi (PPE), Norbert Erdős (PPE)

26-03-2015 P-004803/2015

  Infant formula and follow-on formula

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004723/2015

  Banks in Cyprus

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

25-03-2015 P-004670/2015

  Anti-dumping investigation into exports of grain-oriented electrical steel

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

25-03-2015 P-004636/2015

  Uniform European standards for first aid training and the recognition of qualifications in this area

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pascal Arimont (PPE)

24-03-2015 P-004608/2015

  Latxa sheep

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pablo Zalba Bidegain (PPE)

24-03-2015 P-004607/2015

  Financial correction procedure against Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tamás Deutsch (PPE)

23-03-2015 P-004586/2015

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)