Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  VP/HR - Detention of the documentary film maker Gabriele Del Grande

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-04-2017 P-002817/2017

  Interconnection of national land registries and data protection

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Angélique Delahaye (PPE)

19-04-2017 P-002792/2017

  Plant health checks on citrus fruit imports

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Florent Marcellesi (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002783/2017

  Amarsul's application to the Sustainability and Resource Use Efficiency Operational Programme (POSEUR)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002782/2017

  Xylella fastidiosa in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

18-04-2017 P-002765/2017

  The war on drugs in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monica Macovei (ECR)

18-04-2017 P-002764/2017

  Restricting access to EU funds and energy efficiency in the public transport sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bronis Ropė (Verts/ALE)

18-04-2017 P-002763/2017

  VW vehicles still non-compliant after recall operation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

18-04-2017 P-002746/2017

  Unfair competition - wines of European origin marketed under French-sounding brand names

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Franck Proust (PPE), Michel Dantin (PPE)

18-04-2017 P-002745/2017

  Link between the CAP and the new Consolidated Law concerning state-controlled companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alberto Cirio (PPE)

12-04-2017 P-002724/2017

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)