Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes

Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Iratxe García Pérez, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

28-01-2015 O-000003/2015

  Transport of invertebrates - problems with application of the Regulati

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dominique Riquet (ALDE)

27-01-2015 P-001065/2015

  EU emergency response to Malawi floods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alyn Smith (Verts/ALE)

27-01-2015 P-001064/2015

  Charging of road tolls at EU level

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Vicky Maeijer (NI)

26-01-2015 P-001056/2015

  No passing on to pump prices of the fall in crude oil prices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Jonás Fernández (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

26-01-2015 P-001038/2015

  Changes to CAP implementation procedures in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

26-01-2015 P-001037/2015

  New minimum wage rules in Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrzej Grzyb (PPE)

26-01-2015 P-001036/2015

  The implications of the German Minimum Wage Act on Czech companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE), Dita Charanzová (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Pavel Telička (ALDE)

26-01-2015 P-001035/2015

  Reviving the idea of creating a European system for the detection of networks that finance terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

26-01-2015 P-001000/2015

  Traditional pig slaughter in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

26-01-2015 P-000999/2015

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 128)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 129)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 130)