Kontakt

Suuliselt vastatavad küsimused aruteluga

Parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt 5% parlamendi koosseisust (38 liiget) võivad esitada nõukogule, komisjonile või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale küsimusi. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused istungi päevakorra lõplikku projekti.

Artikli 132 lõikeid 2–5 resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende hääletusele panemise kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.