Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm

06-02-2019 A8-0068/2019 2018/0208(COD)
LIBE JURI

Heidi HAUTALA , Josef WEIDENHOLZER

MUUDATUSED

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta

05-02-2019 A8-0064/2019 2018/0211(COD)
CONT

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.