Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Gesine MEISSNER

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Salvatore CICU

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) ensimmäinen käsittely
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) ensimmäinen käsittely
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Paul TANG

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Othmar KARAS

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0130)

25-10-2017 2016/0130(COD) ensimmäinen käsittely
EMPL

Marita ULVSKOG

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25-10-2017 2016/0106(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0105)

25-10-2017 2016/0105(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24-10-2017 2017/0190(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Alain CADEC

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.