Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai näiden määrien siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Miriam DALLI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0257)

11-12-2018 2016/0257(COD) ensimmäinen käsittely
EMPL

Anne SANDER

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0256)

11-12-2018 2016/0256(COD) ensimmäinen käsittely
EMPL

Enrique CALVET CHAMBON

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0254)

11-12-2018 2016/0254(COD) ensimmäinen käsittely
EMPL

Czesław HOC

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0411)

29-11-2018 2016/0411(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) perustamisesta, asetuksen (EU) 2015/2120 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1211/2009 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Miroslav POCHE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0257)

25-10-2018 2014/0257(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Françoise GROSSETÊTE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004, lastenlääkkeistä annetun asetuksen (EY) N:o 1901/2006 ja ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0256)

25-10-2018 2014/0256(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.