Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. syyskuuta 2016Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi eurooppalaisen matkustusasiakirjan käyttöönotosta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ja 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston suosituksen kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Barbara KAPPEL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) ensimmäinen käsittely
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Michael CRAMER

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Artis PABRIKS

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Alain CADEC

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Elisabetta GARDINI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Gabriel MATO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2016Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2016/… antamiseksi Euroopan unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Mady DELVAUX

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.