Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) .../… antamiseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) ensimmäinen käsittely
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) ensimmäinen käsittely
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Julie GIRLING

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 30. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) ensimmäinen käsittely
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 30. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta vakuudettomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Gunnar HÖKMARK

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 30. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta niiden siirtymäjärjestelyjen osalta, joilla lievennetään IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutusta omiin varoihin ja suuria asiakasriskejä koskevien säännösten soveltamisesta tiettyihin jäsenvaltioiden muun valuutan kuin kotimaan valuutan määräisiin julkisen sektorin vastuisiin aiheutuvaa vaikutusta (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Peter SIMON

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Gesine MEISSNER

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Salvatore CICU

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) ensimmäinen käsittely
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) ensimmäinen käsittely
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.