Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Ole CHRISTENSEN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/... antamiseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. marraskuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Claude MORAES

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. marraskuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi tiettyjen Schengenin säännöstön poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Claude MORAES

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. marraskuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi tiettyjen Schengenin säännöstön säädösten kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Claude MORAES

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/… eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Carlos ZORRINHO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastosta (CEPOL) ▌ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta ▌ (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Kinga GÁL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Renato SORU

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu toisessa käsittelyssä 28. huhtikuuta 2015Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/… antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) toinen käsittely
JURI

António MARINHO E PINTO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.