Täysistunto

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 180 artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys

Haku

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Hakusana(t)

Hakusana voidaan katkaista alusta ja/tai lopusta tähdellä: päätö*

 
 
Viimeisimmät konsolidoidut lainsäädäntöasiakirjat
 

Asiakirjat :

 • 175k 
 • 84k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU antamiseksi tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen liittyvien direktiivien muuttamisesta Mayotten aseman unioniin nähden muututtua (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Päivämäärä : 12-12-2013

Viite :

2013/0192(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Matthias GROOTE

Asiakirjat :

 • 171k 
 • 81k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi, tiettyjen kalastuksen ja eläinten terveyden alalla annettujen asetusten muuttamisesta Mayotten unioniin nähden muuttuneen aseman vuoksi (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Päivämäärä : 12-12-2013

Viite :

2013/0191(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

João FERREIRA

Asiakirjat :

 • 110k 
 • 56k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Päivämäärä : 11-12-2013

Viite :

2013/0249(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Asiakirjat :

 • 221k 
 • 121k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Päivämäärä : 11-12-2013

Viite :

2011/0269(COD) ensimmäinen käsittely
EMPL

Marian HARKIN

Asiakirjat :

 • 121k 
 • 55k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. joulukuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2014/EU antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Päivämäärä : 10-12-2013

Viite :

2012/0202(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Matthias GROOTE

Asiakirjat :

 • 815k 
 • 564k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. joulukuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Päivämäärä : 10-12-2013

Viite :

2011/0062(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Asiakirjat :

 • 131k 
 • 62k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. marraskuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/.../EU antamiseksi direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien (Solvenssi I) kumoamisajankohdan osalta (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Päivämäärä : 21-11-2013

Viite :

2013/0327(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Sharon BOWLES

Asiakirjat :

 • 910k 
 • 611k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. marraskuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 antamiseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Päivämäärä : 21-11-2013

Viite :

2011/0428(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Jutta HAUG

Asiakirjat :

 • 347k 
 • 198k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. marraskuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 antamiseksi työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Päivämäärä : 21-11-2013

Viite :

2011/0270(COD) ensimmäinen käsittely
EMPL

Jutta STEINRUCK

Asiakirjat :

 • 879k 
 • 765k 

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Päivämäärä : 20-11-2013

Viite :

2011/0282(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:
 
 • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

  Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
 • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

  Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.