Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/... antamiseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Max ANDERSSON

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Max ANDERSSON

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle (EP-PE_TC1-COD(2017)0007)

04-07-2017 2017/0007(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Sorin MOISĂ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonkatastrofeista kärsiville jäsenvaltioille (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) ensimmäinen käsittely
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Sofia SAKORAFA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) ensimmäinen käsittely
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Dario TAMBURRANO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Jean-Marie CAVADA

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.