Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. helmikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Monica MACOVEI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. helmikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Monika HOHLMEIER

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. helmikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Mariya GABRIEL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. helmikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Marielle de SARNEZ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. tammikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Adam SZEJNFELD

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. tammikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Hannu TAKKULA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi luettelon vahvistamisesta niistä kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (keskeyttämismekanismin tarkistus) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2016/… antamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B korvaamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamispäivän osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Pervenche BERÈS

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.