Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) ensimmäinen käsittely
CULT

Silvia COSTA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2018/... antamiseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Hannu TAKKULA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Karima DELLI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0015)

13-03-2018 2017/0015(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Peter LUNDGREN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Werner LANGEN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) .../… antamiseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) ensimmäinen käsittely
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) ensimmäinen käsittely
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Julie GIRLING

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o 1305/2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o 1306/2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1307/2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Albert DESS

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.