Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Carlos COELHO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0413)

12-09-2018 2016/0413(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE ECON

Mady DELVAUX , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2018/… antamiseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasilian liittotasavallassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Brasilian liittotasavallassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuudesta sekä Moldovan tasavallassa viljakasvien, vihannesten sekä öljy- ja kuitukasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Moldovan tasavallassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuudesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0297)

11-09-2018 2017/0297(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ▌ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0102)

11-09-2018 2017/0102(COD) ensimmäinen käsittely
CULT

Helga TRÜPEL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Kinga GÁL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Kinga GÁL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/... antamiseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) ensimmäinen käsittely
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (EU) N:o 256/2014 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Barbara KAPPEL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman perustamisesta unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.