Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. huhtikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Simona BONAFÈ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Simona BONAFÈ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Simona BONAFÈ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 ja päätöksen N:o 529/2013/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Norbert LINS

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) ensimmäinen käsittely
CULT

Silvia COSTA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2018/... antamiseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Hannu TAKKULA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Karima DELLI

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.