Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EY) N:o 1984/2003 ja (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0187)

03-10-2017 2016/0187(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Gabriel MATO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta jatkamalla Euroopan tilasto-ohjelmaa vuoteen 2020 (EP-PE_TC1-COD(2016)0265)

14-09-2017 2016/0265(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Roberto GUALTIERI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0221)

14-09-2017 2016/0221(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Sirpa PIETIKÄINEN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0198)

13-09-2017 2016/0198(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12-09-2017 2016/0368(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Karima DELLI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12-09-2017 2016/0287(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Carlos ZORRINHO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 994/2010 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0030)

12-09-2017 2016/0030(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Jerzy BUZEK

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

06-07-2017 2016/0281(COD) ensimmäinen käsittely
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/... antamiseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Max ANDERSSON

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Max ANDERSSON

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.