Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai näiden määrien siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin (EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

11-12-2018 2018/0371(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Miriam DALLI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) perustamisesta, asetuksen (EU) 2015/2120 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1211/2009 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Miroslav POCHE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Carlos COELHO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Carlos COELHO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Jeroen LENAERS

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista (EP-PE_TC1-COD(2018)0265)

23-10-2018 2018/0265(COD) ensimmäinen käsittely
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) ensimmäinen käsittely
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.