Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Kinga GÁL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Kinga GÁL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/... antamiseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) ensimmäinen käsittely
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (EU) N:o 256/2014 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Barbara KAPPEL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman perustamisesta unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista (EP-PE_TC1-COD(2016)0404)

14-06-2018 2016/0404(COD) ensimmäinen käsittely
IMCO

Andreas SCHWAB

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

12-06-2018 2015/0277(COD) ensimmäinen käsittely
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. toukokuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29-05-2018 2017/0348(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Alain CADEC

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. toukokuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevan monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa Pohjanmerellä koskevien yksityiskohtien erittelemisestä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 676/2007 ja (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0238)

29-05-2018 2016/0238(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Ulrike RODUST

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.