Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) ensimmäinen käsittely
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Elisabetta GARDINI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Gabriel MATO

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2016Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) ensimmäinen käsittely
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2016/… antamiseksi Euroopan unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Mady DELVAUX

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2016/… antamiseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Marielle de SARNEZ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Markus FERBER

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. kesäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Markus FERBER

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. toukokuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Sander LOONES

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. toukokuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Heidi HAUTALA

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.