Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Jean-Marie CAVADA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (2018) (EP-PE_TC1-COD(2016)0259)

27-04-2017 2016/0259(COD) ensimmäinen käsittely
CULT

Mircea DIACONU

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017–2020 kuluttajien ja muiden finanssipalvelujen loppukäyttäjien osallistumista unionin politiikan laadintaan finanssipalvelualalla lisäävien erityistoimien tukemista varten (EP-PE_TC1-COD(2016)0182)

27-04-2017 2016/0182(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Philippe LAMBERTS

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0110)

27-04-2017 2016/0110(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Theodor Dumitru STOLOJAN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 ja asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

27-04-2017 2015/0263(COD) ensimmäinen käsittely
REGI

Lambert van NISTELROOIJ , Constanze KREHL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta (EP-PE_TC1-COD(2016)0185)

06-04-2017 2016/0185(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Miapetra KUMPULA-NATRI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) (EP-PE_TC1-COD(2016)0125)

06-04-2017 2016/0125(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Mariya GABRIEL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) (EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

05-04-2017 2015/0283(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.