Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. toukokuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Sander LOONES

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Constance LE GRIP

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin (uudelleenlaadittu teksti) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta (”eläinjalostusasetus”) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Michel DANTIN

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Marielle de SARNEZ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (kodifikaatio) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Laura FERRARA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä (kodifikaatio) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Laura FERRARA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. maaliskuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/… antamiseksi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Caterina CHINNICI

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/... antamiseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä ja asuntohintaindekseistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) ensimmäinen käsittely
ECON

Roberto GUALTIERI

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.