Haku

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Kinga GÁL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) ensimmäinen käsittely
LIBE

Kinga GÁL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/... antamiseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) ensimmäinen käsittely
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (EU) N:o 256/2014 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Barbara KAPPEL

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman perustamisesta unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) ensimmäinen käsittely
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. heinäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) ensimmäinen käsittely
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista (EP-PE_TC1-COD(2016)0404)

14-06-2018 2016/0404(COD) ensimmäinen käsittely
IMCO

Andreas SCHWAB

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2018/… antamiseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (EP-PE_TC1-COD(2018)0058)

13-06-2018 2018/0058(COD) ensimmäinen käsittely
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi, maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B korvaamisesta (EP-PE_TC1-COD(2017)0189)

13-06-2018 2017/0189(COD) ensimmäinen käsittely
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista (EP-PE_TC1-COD(2017)0111)

12-06-2018 2017/0111(COD) ensimmäinen käsittely
ENVI

Damiano ZOFFOLI

Yhteystiedot

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Valtaosa unionin lainsäädännöstä hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Menettely antaa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle yhtä paljon sananvaltaa monissa asioissa.

Parlamentin kannat

Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kannan komission ehdotuksen perusteella. Mikäli neuvosto ei hyväksy kantaa, Euroopan parlamentti voi vahvistaa toisen käsittelyn kannan hyväksymällä tarkistuksia neuvoston kantaan.
EP:n kannat esitetään yleensä konsolidoituina teksteinä, joissa poliittiset tarkistukset ja tekniset mukautukset sisällytetään komission ehdotukseen (ensimmäisessä käsittelyssä) tai neuvoston kantaan (toisessa käsittelyssä).
Ensimmäisen ja toisen käsittelyn kannat toimitetaan neuvostolle ja komissiolle ja tavallista lainsäätämisjärjestystä jatketaan niiden pohjalta.
Lisätietoja: Työjärjestyksen 193artikla ja tavallinen lainsäätämisjärjestys.

Selitykset merkinnöille EP:n kannoissa:

  • Tekstit, joista on sopimus neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.
  • Tekstit, joista ei ole sopimusta neuvoston kanssa ennen kuin EP hyväksyy ne:

    Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot yliviivaamalla poistettu teksti. Yksittäisten tarkistusten numerot ilmaistaan selvästi hakasulkeissa. Oikeudellisesta ja kielellisestä tarkastuksesta aiheutuvia teknisiä muutoksia, jotka eivät liity poliittisiin tarkistuksiin, ei merkitä.