Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Avian influenza and the general prohibition of vaccination

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

14-02-2017 P-001000/2017

  Limits on recovery of surpluses of 'definitively taxed income'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

14-02-2017 P-000995/2017

  Energy price rises during the cold snap in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

14-02-2017 P-000993/2017

Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamista koskeva EU:n kielto

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

14-02-2017 O-000013/2017

  Ban on Airbnb and restrictive rules concerning it: obstacles to freedom to provide services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneleen Van Bossuyt (ECR)

13-02-2017 P-000983/2017

  Free-range eggs

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Huitema (ALDE)

10-02-2017 P-000961/2017

  Freedom of expression in Malta under threat

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David Casa (PPE)

09-02-2017 P-000923/2017

  Commission investigation into Czech Railways' commercial practices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jiří Pospíšil (PPE)

09-02-2017 P-000922/2017

  Public consultation on the revision of the CAP in English

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michela Giuffrida (S&D)

09-02-2017 P-000921/2017

  Situation regarding honorary judges and honorary deputy prosecutors

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elly Schlein (S&D)

09-02-2017 P-000910/2017

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)