Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Russia's propaganda

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Krišjānis Kariņš (PPE)

28-04-2015 P-006689/2015

  Transfer of incremental credits and pensions from outside the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

27-04-2015 P-006663/2015

Euroopan matkailualan neuvosto

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, ALDE-ryhmän puolesta
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, PPE-ryhmän puolesta
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, S&D-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić, ECR-ryhmän puolesta
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, EFDD-ryhmän puolesta
Igor Šoltes, Verts/ALE-ryhmän puolesta

24-04-2015 O-000044/2015

  Identification and withdrawal of online extremist material as part of the fight against cybercrime

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE)

23-04-2015 P-006606/2015

Lääkärien ilmoitusvelvollisuus liikennelentäjien terveydentilasta

Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

23-04-2015 P-006603/2015

  VP/HR - Naval blockade of Libya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

23-04-2015 P-006585/2015

  Study on the mandatory indication of origin of products

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nicola Danti (S&D)

23-04-2015 P-006531/2015

  Notification of state aid

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Joly (Verts/ALE)

22-04-2015 P-006524/2015

  New EU rules on traceability and transparency in the textiles and clothing sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D)

22-04-2015 P-006480/2015

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaaminen

Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Jussi Halla-aho (ECR)

22-04-2015 P-006439/2015

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)