Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Solidarity Corps

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mike Hookem (EFDD)

20-09-2016 P-006965/2016

  Overall evaluation report on SIS II and possible proposal for revision

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE)

19-09-2016 P-006956/2016

  Gijón Este waste-water treatment plant - administrative follow-up

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

19-09-2016 P-006955/2016

  Former President of the Commission joining Goldman Sachs International

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
António Marinho e Pinto (ALDE)

19-09-2016 P-006954/2016

  VP/HR - Implications of the US-Russia ceasefire deal for Syria

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Neena Gill (S&D)

19-09-2016 P-006950/2016

  Recapitalisation of banks

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Enrique Calvet Chambon (ALDE)

16-09-2016 P-006919/2016

  Prices of medicines and EU-funded medical research and development

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

16-09-2016 P-006918/2016

Suurten institutionaalisten sijoittajien yhteisomistuksen kilpailua haittaavat vaikutukset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, ALDE-ryhmän puolesta

16-09-2016 O-000113/2016

  Revised methodology for calculation of output gaps and role of the European Parliament

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Andrea Cozzolino (S&D)

15-09-2016 P-006911/2016

  Referendum in Bosnia and Herzegovina

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jasenko Selimovic (ALDE)

15-09-2016 P-006901/2016

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)