Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Copyright and negotiations on the TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Constance Le Grip (PPE), Tokia Saïfi (PPE)

26-02-2015 P-002928/2015

  Access to 'player' services of TV providers across the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

26-02-2015 P-002927/2015

  Employment conditions including minimum rates of pay applicable to the transport sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

26-02-2015 O-000019/2015

Asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 tarkoitetun komission kertomuksen esittämisen laiminlyöminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Isabella Adinolfi, EFDD-ryhmän puolesta

26-02-2015 O-000018/2015

  Response of the European Union to the situation in Libya

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rachida Dati (PPE)

25-02-2015 P-002880/2015

  Assessment of the choice of greening measures in England as regards ecological focus areas

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Brannen (S&D)

25-02-2015 P-002879/2015

  Lobby transparency register

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

25-02-2015 P-002865/2015

  Request for a Hungarian derogation from the VAT Directive regarding temporary workers and school cooperatives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
István Ujhelyi (S&D)

24-02-2015 P-002825/2015

  EU aid to Zimbabwe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (NI)

24-02-2015 P-002740/2015

  Possibility that Hungary may have breached the obligations imposed on the Member States by the Council in relation to Russia

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

23-02-2015 P-002695/2015

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)