Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Theodor Dumitru Stolojan, Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

20-06-2018 O-000068/2018

  Planned classification of titanium dioxide

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

19-06-2018 P-003327/2018

  Legality of Shell tax ruling in light of state aid rules

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paul Tang (S&D)

19-06-2018 P-003326/2018

  Performance framework for the 2014-2020 Calabria ROP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (EFDD)

18-06-2018 P-003303/2018

  Transposition and implementation of Directives 2001/42/EC and 92/43/EEC in the Grand Duchy of Luxembourg

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claude Turmes (Verts/ALE)

18-06-2018 P-003301/2018

  Natura 2000

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-06-2018 P-003299/2018

  Granting Georgia safe-country-of-origin status

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
David McAllister (PPE)

18-06-2018 P-003289/2018

  Haemochromatosis

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mairead McGuinness (PPE)

15-06-2018 P-003248/2018

  US duties on table olives

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther Herranz García (PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Gabriel Mato (PPE), Esteban González Pons (PPE), Pilar Ayuso (PPE), Verónica Lope Fontagné (PPE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Francesc Gambús (PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE)

15-06-2018 P-003242/2018

Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

15-06-2018 O-000067/2018

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (128 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (129 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (130 artikla)