Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Evelyne Gebhardt, S&D-ryhmän puolesta

19-05-2015 O-000059/2015

Tupakkasopimukset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Bart Staes, Igor Šoltes, Benedek Jávor, José Bové, Verts/ALE-ryhmän puolesta

13-05-2015 O-000056/2015

EU:n yhteistyösopimukset monikansallisten tupakkavalmistajien kanssa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, PPE-ryhmän puolesta

13-05-2015 O-000055/2015

Kreikkaa koskevien komission talousennusteiden heikkeneminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marco Zanni, Marco Valli, EFDD-ryhmän puolesta

11-05-2015 O-000054/2015

Vapaiden ammattien erityistarpeita koskevan kertomuksen "Action Lines: Bolstering the business of liberal professions" seuranta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Antonio Tajani, Andreas Schwab, PPE-ryhmän puolesta
Dita Charanzová

11-05-2015 O-000053/2015

Tupakkasopimukset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Marisa Matias, João Ferreira, Anja Hazekamp, Younous Omarjee, GUE/NGL-ryhmän puolesta

08-05-2015 O-000052/2015

  Youth Employment Initiative - need for swift implementation at Member State level

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

07-05-2015 O-000051/2015

  Maternity Leave Directive

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Iratxe García Pérez, Maria Arena, on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

06-05-2015 O-000050/2015

  Maternity Leave Directive

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Iratxe García Pérez, Maria Arena, on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

06-05-2015 O-000049/2015

  Ending the practice of early, forced marriage of girls

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

06-05-2015 O-000048/2015

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.