Työolot ja epävarmat työsuhteet

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marita Ulvskog, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

16-05-2018 O-000049/2018

Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Eva Kaili, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

16-05-2018 O-000048/2018

Komission 6. joulukuuta 2017 julkistama EMU-paketti

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Roberto Gualtieri, Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

16-05-2018 O-000047/2018

Liikennevakuutusdirektiivi

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pavel Svoboda, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

14-05-2018 O-000046/2018

VP/HR - EU:n ja Turkin väliset suhteet

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

02-05-2018 O-000045/2018

Neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

02-05-2018 O-000044/2018

Neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

02-05-2018 O-000043/2018

Ensisijainen tiedustelu - Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta)

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Jörg Meuthen, EFDD-ryhmän puolesta

26-04-2018 O-000042/2018

Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

12-04-2018 O-000041/2018

Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

12-04-2018 O-000040/2018

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.