Ensisijainen tiedustelu - tulipalot Euroopan unionissa tänä kesänä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom

21-07-2017 O-000063/2017

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Petra Kammerevert, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

13-07-2017 O-000062/2017

Ensisijainen tiedustelu - UNRWA:n lopettaminen

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Beatrix von Storch, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, EFDD-ryhmän puolesta

06-07-2017 O-000061/2017

Euroopan tieturvallisuus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni, PPE-ryhmän puolesta

27-06-2017 O-000060/2017

Turkin kansalaisten palauttaminen Kreikan viranomaisten toimesta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

26-06-2017 O-000059/2017

Valaanpyynti Norjassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, Eleonora Evi, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

22-06-2017 O-000058/2017

Euroopan unionin tuomioistuimen 16. toukokuuta 2017 antama päätös EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Bernd Lange, Daniel Caspary, David Martin, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

22-06-2017 O-000057/2017

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kutistuminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel, Verts/ALE-ryhmän puolesta

15-06-2017 O-000056/2017

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kutistuminen

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel, Verts/ALE-ryhmän puolesta

15-06-2017 O-000055/2017

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kutistuminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, ALDE-ryhmän puolesta

13-06-2017 O-000054/2017

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.