Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Energiansaanti Afrikassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gilles Pargneaux, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Anna Elżbieta Fotyga, Younous Omarjee, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Piernicola Pedicini, Nessa Childers, Tokia Saïfi, Angélique Delahaye, Maurice Ponga, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Charles Goerens, Bernd Lange, Nathalie Griesbeck, Ana Gomes, Julie Ward, Marielle de Sarnez, Merja Kyllönen, Alain Cadec, Robert Rochefort, Yannick Jadot, Demetris Papadakis, Derek Vaughan, Santiago Fisas Ayxelà, Fabio Massimo Castaldo, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Guillaume Balas, Paavo Väyrynen, Mariya Gabriel, Dominique Riquet, Matthias Groote, Brando Benifei, Michel Dantin, Adam Szejnfeld

24-05-2016 O-000080/2016

  A regulation for an open, efficient and independent European Union administration

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Pavel Svoboda, Heidi Hautala, on behalf of the Committee on Legal Affairs

17-05-2016 O-000079/2016

Horisontti 2020 -ohjelman, koheesiopolitiikan ja EU:n muiden rahoitusohjelmien väliset synergiat tutkimuksen ja innovoinnin alalla

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij, PPE-ryhmän puolesta
Soledad Cabezón Ruiz, Constanze Krehl, S&D-ryhmän puolesta

03-05-2016 O-000078/2016

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja kaikkien EU:n tietokantojen yhteenliitettävyys vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa varten

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Brice Hortefeux, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, PPE-ryhmän puolesta

03-05-2016 O-000077/2016

Oikeusvaltioperiaate Sloveniassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Esteban González Pons, Milan Zver, PPE-ryhmän puolesta

02-05-2016 O-000076/2016

EU:n talousdiplomatia

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Antonio Tajani, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Daniel Caspary, PPE-ryhmän puolesta
Patrizia Toia, Maria Grapini, Dan Nica, S&D-ryhmän puolesta
Kay Swinburne, ECR-ryhmän puolesta
Reinhard Bütikofer, Michael Theurer

02-05-2016 O-000075/2016

Euroopan vesivoima-ala

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Patrizia Toia, Jean-Paul Denanot, S&D-ryhmän puolesta
Antonio Tajani, Françoise Grossetête, PPE-ryhmän puolesta
Michèle Rivasi, Verts/ALE-ryhmän puolesta

29-04-2016 O-000074/2016

  The existence of non-tariff barriers on food exporters in the internal EU market

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

27-04-2016 O-000073/2016

Liittymistä valmistelevan tukivälineen käyttö muuttoliikekriisin ratkaisemiseen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel, ECR-ryhmän puolesta

25-04-2016 O-000072/2016

EU:n ulkoiseen muuttoliikepolitiikkaan liittyvä varainkäyttö naapuruusmaissa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Helga Stevens, Bernd Kölmel, ECR-ryhmän puolesta

25-04-2016 O-000071/2016

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.