Transrasvat

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

13-07-2016 O-000105/2016

Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Giovanni La Via, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Peter Liese, PPE-ryhmän puolesta
Jo Leinen, S&D-ryhmän puolesta
Julie Girling, ECR-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-ryhmän puolesta
Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marco Affronte, EFDD-ryhmän puolesta

12-07-2016 O-000104/2016

Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22)

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Giovanni La Via, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
Peter Liese, PPE-ryhmän puolesta
Jo Leinen, S&D-ryhmän puolesta
Julie Girling, ECR-ryhmän puolesta
Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-ryhmän puolesta
Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marco Affronte, EFDD-ryhmän puolesta

12-07-2016 O-000103/2016

Sopupelit

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Silvia Costa, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

05-07-2016 O-000102/2016

Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Janusz Lewandowski, PPE-ryhmän puolesta

29-06-2016 O-000101/2016

Philip Morris Internationalin (PMI) kanssa tehty yhteistyösopimus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

28-06-2016 O-000100/2016

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

28-06-2016 O-000099/2016

Luottoriskin standardimenetelmän tarkistaminen Baselin komiteassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Markus Ferber, Antonio Tajani, Burkhard Balz, Othmar Karas, PPE-ryhmän puolesta
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri, S&D-ryhmän puolesta

27-06-2016 O-000098/2016

Geeninmuokkausteknologiat: mahdollisuudet ja riskit

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Dominique Martin, Dominique Bilde, Marie-Christine Arnautu, Bernard Monot, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Stanisław Żółtek, ENF-ryhmän puolesta

24-06-2016 O-000097/2016

Tuotantoeläinten kuljettaminen Turkkiin

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dominique Bilde, Georg Mayer, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jacqueline Foster, Laura Ferrara, Carolina Punset, Mylène Troszczynski, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Ivo Vajgl, Marine Le Pen, Mireille D'Ornano, Georgios Epitideios, Mara Bizzotto, Patricija Šulin, Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Florian Philippot, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, David Martin, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, María Teresa Giménez Barbat, Valentinas Mazuronis, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Nikolay Barekov, Louis Aliot, Nicolas Bay

24-06-2016 O-000096/2016

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.