Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Employment conditions including minimum rates of pay applicable to the transport sector

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Marita Ulvskog, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs

26-02-2015 O-000019/2015

Asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 tarkoitetun komission kertomuksen esittämisen laiminlyöminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Isabella Adinolfi, EFDD-ryhmän puolesta

26-02-2015 O-000018/2015

Hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

13-02-2015 O-000017/2015

  Expo Milano 2015: 'Feeding the Planet, Energy for Life'

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Paolo De Castro, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

11-02-2015 O-000016/2015

Kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaamerkinnän puuttuminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Boutonnet, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Bruno Gollnisch, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Nicolas Bay, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Bernard Monot, Philippe Loiseau, Franz Obermayr, Angel Dzhambazki, Gerolf Annemans, Barbara Kappel, Olaf Stuger, Mario Borghezio, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gianluca Buonanno, Vicky Maeijer, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zullo, Marco Valli, Isabella Adinolfi

05-02-2015 O-000015/2015

Kansanvaltaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva EU:n puitekehys

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, ALDE-ryhmän puolesta

03-02-2015 O-000013/2015

Oikeusvaltion ja EU:n perusarvojen seuranta jäsenvaltioissa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Benedek Jávor, Pascal Durand, Sven Giegold, Verts/ALE-ryhmän puolesta

03-02-2015 O-000012/2015

Oikeusvaltion ja EU:n perusarvojen seuranta jäsenvaltioissa

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Benedek Jávor, Pascal Durand, Sven Giegold, Verts/ALE-ryhmän puolesta

03-02-2015 O-000011/2015

Boko Haram

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, ECR-ryhmän puolesta

02-02-2015 O-000010/2015

Boko Haram

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, ECR-ryhmän puolesta

02-02-2015 O-000009/2015

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.