Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Renewing the EU Internal Security Strategy

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

20-11-2014 O-000090/2014

  Renewing the EU Internal Security Strategy

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

20-11-2014 O-000089/2014

Euroopan unionin terästeollisuuden kilpailukyky

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini, S&D-ryhmän puolesta

20-11-2014 O-000088/2014

Italiassa sijaitseva Acciai Speciali Terni (AST) -terästehdas

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Antonio Tajani, PPE-ryhmän puolesta

20-11-2014 O-000087/2014

Toimiala- ja työllisyysnäkymät EU:n ruostumattoman teräksen tuotantoteollisuudessa: pakottava tarve puuttua työpaikkojen ja keskeisten tuotannonalojen katoamiseen jäsenvaltioissa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, GUE/NGL-ryhmän puolesta

17-11-2014 O-000086/2014

Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot retuns) koskeva lainsäädäntö Espanjassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, S&D-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, EFDD-ryhmän puolesta

17-11-2014 O-000085/2014

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus ja siitä aiheutuva uhka unionin alkuperänimitysjärjestelmälle

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Mara Bizzotto, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mario Borghezio, Louis Aliot, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Marcel de Graaff, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky, Udo Voigt

14-11-2014 O-000084/2014

  Child malnutrition in developing countries

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

12-11-2014 O-000083/2014

  Delays in the start-up of cohesion policy for 2014-2020

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Iskra Mihaylova, on behalf of the Committee on Regional Development

12-11-2014 O-000082/2014

  Export controls in respect of dual-use items

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Bernd Lange, on behalf of the Committee on International Trade

06-11-2014 O-000081/2014

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.