Gazan humanitaarinen tilanne, etenkin naisten ja tyttöjen kannalta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Vilija Blinkevičiūtė, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

12-04-2017 O-000028/2017

Suositus neuvostolle YK:n naisten asemaa käsittelevästä toimikunnasta (CSW)

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Vilija Blinkevičiūtė, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

28-03-2017 O-000027/2017

Dijsselbloemin huomautukset Etelä-Euroopan talouskriisin syistä

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Jean-Luc Mélenchon, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Anja Hazekamp, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, GUE/NGL-ryhmän puolesta

28-03-2017 O-000026/2017

Vilpilliset käytännöt Brasilian liha-alalla

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Czesław Adam Siekierski, Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

24-03-2017 O-000025/2017

Ihmiskauppa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, ALDE-ryhmän puolesta
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, S&D-ryhmän puolesta
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, PPE-ryhmän puolesta

24-03-2017 O-000024/2017

Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta (2016/0052(NLE))

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Bernd Lange, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

24-03-2017 O-000023/2017

Euroopan solidaarisuusjoukot

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Thomas Händel, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

23-03-2017 O-000022/2017

Uponneiden laivojen poistaminen Tonava-joesta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Maria Grapini, Theodor Dumitru Stolojan, Ramona Nicole Mănescu, Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Iuliu Winkler, Ivan Štefanec, Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Viorica Dăncilă, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica, Victor Negrescu, Claudia Țapardel, Andi Cristea, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Boris Zala, Sergei Stanishev, Tibor Szanyi, Monika Smolková, Biljana Borzan, István Ujhelyi, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Miltiadis Kyrkos, Mircea Diaconu, Ivan Jakovčić, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Laurenţiu Rebega

21-03-2017 O-000021/2017

Euroopan solidaarisuusjoukot

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Petra Kammerevert, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

17-03-2017 O-000020/2017

Ensisijainen tiedustelu - Erot tuotteiden merkinnöissä, koostumuksessa ja maussa EU:n itäisillä ja läntisillä markkinoilla

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera

15-03-2017 O-000019/2017

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.