Kansainväliset ilmailusopimukset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michael Cramer, Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

19-10-2016 O-000128/2016

Seuraavat toimet yritysten vastuuvelvollisuuden toteutumiseksi: Euroopan unionin rooli monikansallisia yhtiöitä ja muita yrityksiä käsittelevässä YK:n työryhmässä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, EFDD-ryhmän puolesta
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Molly Scott Cato

17-10-2016 O-000127/2016

Unionin politiikat ja toimet lasten suojelemiseksi maahanmuuton yhteydessä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, S&D-ryhmän puolesta
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, ALDE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, PPE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Laura Ferrara

17-10-2016 O-000126/2016

Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Heidi Hautala, Indrek Tarand, Jens Gieseke, Seán Kelly, Herbert Reul, Heinz K. Becker, Sven Schulze, Liisa Jaakonsaari, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Helga Trüpel, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Michael Cramer, Karima Delli, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Tamás Meszerics, Benedek Jávor, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen, Evelyn Regner, Max Andersson, Daniel Buda, Pavel Poc, Fredrick Federley, Elisabeth Köstinger, Angelika Niebler, Julia Reda, Kostas Chrysogonos, Joëlle Bergeron, Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Keith Taylor, Francesc Gambús, Vilija Blinkevičiūtė, Paul Rübig, Joachim Zeller, Peter Liese, Pascal Arimont, Michaela Šojdrová, Paavo Väyrynen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Arne Gericke, Olga Sehnalová, Petras Auštrevičius, Josu Juaristi Abaunz, Axel Voss, Hermann Winkler, Albert Deß, Nikolay Barekov, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Dieter-Lebrecht Koch, Milan Zver, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

17-10-2016 O-000124/2016

EU:n ja Afganistanin yhteinen etenemissuunnitelma muuttoliikekysymysten alalla - Euroopan parlamentin rooli ja kuuleminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Birgit Sippel, S&D-ryhmän puolesta
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Urmas Paet, ALDE-ryhmän puolesta
Kati Piri, Ana Gomes

13-10-2016 O-000123/2016

EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, PPE-ryhmän puolesta
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, S&D-ryhmän puolesta
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Helga Stevens, Julie Girling

13-10-2016 O-000122/2016

EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, PPE-ryhmän puolesta
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues, Julie Ward, S&D-ryhmän puolesta
Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Helga Stevens, Julie Girling

12-10-2016 O-000121/2016

Asetuksessa (EU) N:o 661/2014 tarkoitettujen alueellisten luonnonkatastrofien aiheuttamien vahinkojen kumulatiiviset vaikutukset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, João Ferreira, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, GUE/NGL-ryhmän puolesta

06-10-2016 O-000120/2016

EU:n sisäinen turvallisuus - saavutettu edistys ja jäljellä olevat haasteet ennennäkemättömien terroristi-iskujen sävyttämän vuoden jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, PPE-ryhmän puolesta

06-10-2016 O-000119/2016

EU:n sisäinen turvallisuus - saavutettu edistys ja jäljellä olevat haasteet ennennäkemättömien terroristi-iskujen sävyttämän vuoden jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, PPE-ryhmän puolesta

06-10-2016 O-000118/2016

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.