Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (115 artikla).
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (116 artikla).
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (117 artikla).
Mode d'affichage des questions parlementaires
 
 
/
 
 
 
Hakusana(t)

Hakusana voidaan katkaista alusta ja/tai lopusta tähdellä: päätö*

 
 
Viimeisimmät kysymykset
 

Asiakirjat :

Säilöönoton 18 kuukauden määräajan pidentäminen Kreikassa palauttamisdirektiivin vastaisesti

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, ALDE-ryhmän puolesta

Päivämäärä :07-04-2014

Viite :

O-000057/2014

Asiakirjat :

Säilöönoton 18 kuukauden määräajan pidentäminen Kreikassa palauttamisdirektiivin vastaisesti

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Franziska Keller, Nikos Chrysogelos, Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päivämäärä :07-04-2014

Viite :

O-000056/2014

Asiakirjat :

Säilöönoton18 kuukauden määräajan pidentäminen Kreikassa palauttamisdirektiivin vastaisesti

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päivämäärä :07-04-2014

Viite :

O-000055/2014

Asiakirjat :

EU:n ulkoisen tuen huolestuttava määrärahavaje

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Eva Joly, Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta

Päivämäärä :31-03-2014

Viite :

O-000054/2014

Asiakirjat :

EU:n ulkoisen tuen huolestuttava määrärahavaje

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Eva Joly, Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta

Päivämäärä :31-03-2014

Viite :

O-000053/2014

Asiakirjat :

Polion hävittäminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Miguel Angel Martínez Martínez, Thijs Berman, Gay Mitchell, Ricardo Cortés Lastra, Sajjad Karim, Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta
Satu Hassi, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Päivämäärä :26-03-2014

Viite :

O-000052/2014

Asiakirjat :

EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Alain Lamassoure, Budjettivaliokunnan puolesta

Päivämäärä :21-03-2014

Viite :

O-000051/2014

Asiakirjat :

EU:n ulkoisen tuen rahoittamiseen tarkoitettujen määrärahojen huolestuttava vaje

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Alain Lamassoure, Budjettivaliokunnan puolesta

Päivämäärä :21-03-2014

Viite :

O-000050/2014

Asiakirjat :

Euroopan parlamentin päätöslauselma "Top 10" -kuulemisesta ja pk-yrityksiin kohdistuvan EU:n sääntelytaakan keventämisestä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Paul Rübig, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

Päivämäärä :14-03-2014

Viite :

O-000049/2014

Asiakirjat :

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus N:o 9/2013 Kongon demokraattisen tasavallan hallintotavan parantamiseen tarkoitetusta EU:n tuesta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Eva Joly, Kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta

Päivämäärä :06-03-2014

Viite :

O-000048/2014
Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan
 

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.