EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta

Suullisesti vastattava kysymys O-000023/2019
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet

Suullisesti vastattava kysymys O-000022/2019
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Claude Moraes
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

06-03-2019 O-000022/2019

Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys

Suullisesti vastattava kysymys O-000021/2019
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gerben-Jan Gerbrandy
ALDE-ryhmän puolesta
Eleonora Evi
EFDD-ryhmän puolesta
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
S&D-ryhmän puolesta
Merja Kyllönen
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

06-03-2019 O-000021/2019

Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys

Suullisesti vastattava kysymys O-000020/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gerben-Jan Gerbrandy
ALDE-ryhmän puolesta
Eleonora Evi
EFDD-ryhmän puolesta
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
S&D-ryhmän puolesta
Merja Kyllönen
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

06-03-2019 O-000020/2019

Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite

Suullisesti vastattava kysymys O-000019/2019
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

04-03-2019 O-000019/2019

Hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja koskevien komission kiireellisten toimenpiteiden puuttuminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000018/2019
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

27-02-2019 O-000018/2019

Eurooppalainen strateginen pitkän aikavälin visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta

Suullisesti vastattava kysymys O-000017/2019
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

19-02-2019 O-000017/2019

Eurooppalainen strateginen pitkän aikavälin visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta

Suullisesti vastattava kysymys O-000016/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

19-02-2019 O-000016/2019

Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa

Suullisesti vastattava kysymys O-000015/2019
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Claude Moraes
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

11-02-2019 O-000015/2019

Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa

Suullisesti vastattava kysymys O-000014/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Claude Moraes
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

11-02-2019 O-000014/2019

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.