Vammaisten henkilöiden osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cecilia Wikström, Vetoomusvaliokunnan puolesta

21-03-2018 O-000033/2018

VP/HR - Laki maan pakkolunastamisesta ilman korvausta Etelä-Afrikan tasavallassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, ECR-ryhmän puolesta

14-03-2018 O-000030/2018

Laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaiset puitteet

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marita Ulvskog, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

06-03-2018 O-000029/2018

Komission puolueettomuus- ja riippumattomuuspolitiikka

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dennis de Jong, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Benedek Jávor, Nessa Childers, Monica Macovei, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Kati Piri, Paul Tang, Agnes Jongerius, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Peter van Dalen, Josep-Maria Terricabras, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Laura Agea

05-03-2018 O-000028/2018

Bryssel IIa -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentaminen rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen)

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

01-03-2018 O-000027/2018

Yritysten yhteiskuntavastuu

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

01-03-2018 O-000026/2018

Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Jan Zahradil, ECR-ryhmän puolesta

01-03-2018 O-000025/2018

Life-ohjelman väliarviointi

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

01-03-2018 O-000024/2018

Saint-Martinin / Sint Maartenin toipuminen hurrikaanista

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

28-02-2018 O-000023/2018/tark.1

Ensisijainen tiedustelu - Euroopan laivanrakennusteollisuuden tila

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Ivan Jakovčić, ALDE-ryhmän puolesta

28-02-2018 O-000022/2018

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.