Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kutistuminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel, Verts/ALE-ryhmän puolesta

15-06-2017 O-000056/2017

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kutistuminen

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Benedek Jávor, Molly Scott Cato, Yannick Jadot, José Bové, Pascal Durand, Davor Škrlec, Jordi Solé, Helga Trüpel, Verts/ALE-ryhmän puolesta

15-06-2017 O-000055/2017

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kutistuminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, ALDE-ryhmän puolesta

13-06-2017 O-000054/2017

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kutistuminen

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Louis Michel, Angelika Mlinar, ALDE-ryhmän puolesta

13-06-2017 O-000053/2017

EU:n nuorisotakuuohjelma

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nicola Caputo, Thomas Händel, Isabelle Thomas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Ivan Štefanec, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lara Comi, Margrete Auken, Victor Negrescu, Lynn Boylan, Jordi Solé, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Fabio De Masi, Momchil Nekov, Evelyn Regner, Sergei Stanishev, Jean-Paul Denanot, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Nikolaos Chountis, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida, Ramón Jáuregui Atondo, Younous Omarjee, Costas Mavrides, Juan Fernando López Aguilar, Viorica Dăncilă, Peter Kouroumbashev, Eric Andrieu, Renata Briano, Pina Picierno, Clara Eugenia Aguilera García, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Sofia Sakorafa, Barbara Kappel, Laurenţiu Rebega, Georgios Epitideios, Tania González Peñas

09-06-2017 O-000051/2017

VP/HR - Lapsiavioliittojen lopettaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Vilija Blinkevičiūtė, Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

07-06-2017 O-000050/2017

Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Martina Werner, S&D-ryhmän puolesta
Dario Tamburrano, EFDD-ryhmän puolesta
Michèle Rivasi, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Neoklis Sylikiotis, GUE/NGL-ryhmän puolesta

06-06-2017 O-000049/2017

Ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Victor Negrescu, Daniele Viotti, Julie Ward, Viorica Dăncilă, Simona Bonafè, Miroslav Poche, Hilde Vautmans, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Ivan Štefanec, Alessia Maria Mosca, Sirpa Pietikäinen, Nathalie Griesbeck, István Ujhelyi, Terry Reintke, Milan Zver, Paul Tang, Eva Maydell, Alain Lamassoure, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sorin Moisă, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Dan Nica, Maria Grapini, Siegfried Mureşan, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Agnes Jongerius, Kati Piri, Pina Picierno, Sylvie Guillaume, Tomáš Zdechovský, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Calvet Chambon, Momchil Nekov, Krišjānis Kariņš

02-06-2017 O-000048/2017

Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, S&D-ryhmän puolesta
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, PPE-ryhmän puolesta

01-06-2017 O-000047/2017

Glyfosaatti

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

31-05-2017 O-000046/2017

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.