Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Maahanmuuttajien viimeisimmät traagiset onnettomuudet Välimerellä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, PPE-ryhmän puolesta

21-04-2015 O-000043/2015

EU vahvistaa uudelleen olevansa sitoutunut kahden valtion ratkaisuun Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Margrete Auken, Edouard Martin

21-04-2015 O-000042/2015

Unionin rahastojen avoimuus - Crotonessa (Italia) sijaitsevaa Capocolonnan arkeologista kohdetta koskevat tiedotukset ja ilmoitukset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Isabella Adinolfi, EFDD-ryhmän puolesta

20-04-2015 O-000041/2015

Digitaalisten kirjojen ja sanomalehtien alennetut arvonlisäverokannat

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, ALDE-ryhmän puolesta

20-04-2015 O-000040/2015

Turvapaikkaprosessien sekä etsintä- ja pelastusoperaatioiden ulkoistaminen kolmansille maille

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Ska Keller, Bodil Ceballos, Eva Joly, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, EFDD-ryhmän puolesta

20-04-2015 O-000039/2015

  Xylella fastidiosa emergency

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

15-04-2015 O-000038/2015

Poliittista neuvontatyötä arabien ja Israelin välisessä konfliktissa tekevien kansalaisjärjestöjen rahoittaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Anders Primdahl Vistisen, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, ECR-ryhmän puolesta

15-04-2015 O-000037/2015

  EU Member States' commitment to Official Development Assistance (ODA)

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

09-04-2015 O-000036/2015

  EU Member States' commitments to Official Development Assistance (ODA)

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

09-04-2015 O-000035/2015

Maitokiintiöiden lakkauttaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Ángela Vallina, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, João Ferreira, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Younous Omarjee, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Inês Cristina Zuber, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos, GUE/NGL-ryhmän puolesta

07-04-2015 O-000034/2015

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.