Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

07-12-2016 O-000152/2016

Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, ALDE-ryhmän puolesta

07-12-2016 O-000151/2016

Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gérard Deprez, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, ALDE-ryhmän puolesta

07-12-2016 O-000150/2016

Sukupuolten tasapainoinen edustus ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarit

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Mady Delvaux, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

06-12-2016 O-000149/2016

Työmarkkinasuhteita koskevat EU:n perusoikeuskirjan rikkomukset Kreikassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nikolaos Chountis, Gabriele Zimmer, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, GUE/NGL-ryhmän puolesta

05-12-2016 O-000148/2016

Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

29-11-2016 O-000147/2016

Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, GUE/NGL-ryhmän puolesta

23-11-2016 O-000146/2016

Henkilötietoja koskevien asiakirjojen sisällön tunnustaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Mady Delvaux, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

18-11-2016 O-000145/2016

EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, ECR-ryhmän puolesta

17-11-2016 O-000144/2016

EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, ECR-ryhmän puolesta

17-11-2016 O-000143/2016

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.