Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Venäjän federaation asettaman EU:n maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppakiellon vaikutus unionin maatalouteen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, ECR-ryhmän puolesta

10-09-2014 O-000068/2014

Ukrainassa tapahtuneen MH17-lentoturman tutkinta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, GUE/NGL-ryhmän puolesta

09-09-2014 O-000067/2014

Ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden saanti Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michèle Rivasi, Verts/ALE-ryhmän puolesta

09-09-2014 O-000066/2014

Ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden saanti Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Michèle Rivasi, Verts/ALE-ryhmän puolesta

09-09-2014 O-000065/2014

Malaysia Airlinesin lennon MH17 tutkinta

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

05-09-2014 O-000064/2014

  Impact on European agriculture of Russian Federation import ban on agricultural products and foodstuffs from the EU

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development

05-09-2014 O-000063/2014

GSP+ (yleinen tullietuusjärjestelmä) ja työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen noudattaminen: Bolivian tapaus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, PPE-ryhmän puolesta
Emma McClarkin, ECR-ryhmän puolesta

05-09-2014 O-000062/2014

Naudanlihan hintavaihtelut

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan, GUE/NGL-ryhmän puolesta

04-09-2014 O-000061/2014

Naudanlihan hintavaihtelut

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan, GUE/NGL-ryhmän puolesta

04-09-2014 O-000060/2014

Syyrian kemiallisten aseiden tuhoaminen Kreikan ja Italian välisellä Välimeren alueella

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Notis Marias, ECR-ryhmän puolesta

09-07-2014 O-000059/2014

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.