EU:n kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Bernd Lange, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

05-12-2017 O-000098/2017

Ydinkieltosopimus

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, GUE/NGL-ryhmän puolesta

04-12-2017 O-000097/2017

Henkilöön kohdistuvat rikokset Schengenin tietojärjestelmässä (SIS)

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Lara Comi, PPE-ryhmän puolesta

04-12-2017 O-000096/2017

Rutenium-106

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta

01-12-2017 O-000095/2017

Miehistöineen vuokrauksen väärinkäyttö laillisen lakon kiertämiseksi

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Karima Delli, Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

29-11-2017 O-000093/2017

Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

29-11-2017 O-000092/2017

Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

29-11-2017 O-000091/2017

Euroopan parlamentin tutkintaoikeus

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Danuta Maria Hübner, Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta

29-11-2017 O-000090/2017

Euroopan parlamentin tutkintaoikeus

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Danuta Maria Hübner, Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta

29-11-2017 O-000089/2017

Kreikan tilanne Attikan tulvien jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Lambert van Nistelrooij, PPE-ryhmän puolesta

28-11-2017 O-000088/2017

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.