Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamista koskeva EU:n kielto

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

16-05-2017 O-000042/2017

VP/HR - Sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevien EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanon arviointi

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marietje Schaake, ALDE-ryhmän puolesta

09-05-2017 O-000041/2017

Asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla annetun asetuksen (EU) 2017/458 täytäntöönpano

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Ivan Jakovčić, ALDE-ryhmän puolesta

09-05-2017 O-000040/2017

VP/HR - HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen toteuttaminen ajatellen erityisesti (väitetysti) homoseksuaalisten miesten vainoamista Tšetšeniassa Venäjällä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, S&D-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, ALDE-ryhmän puolesta
Ian Duncan, ECR-ryhmän puolesta

08-05-2017 O-000039/2017

Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Thomas Händel, Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

05-05-2017 O-000038/2017

Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Bernd Lange, Sajjad Karim, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

04-05-2017 O-000037/2017

Yhteenveto EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteistä

Kirjallisesti vastattava toissijainen tiedustelu
komissiolle
työjärjestyksen 130 a artikla
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri

04-05-2017 O-000036/2017

Ensisijainen tiedustelu - Videonjakoalustat ja toimituksellinen vastuu

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Curzio Maltese, Martina Michels, GUE/NGL-ryhmän puolesta

04-05-2017 O-000035/2017

VP/HR - Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

27-04-2017 O-000034/2017

Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

27-04-2017 O-000033/2017

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.