Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Auschwitzin keskitysleirin vapautuksen 70. vuosipäivä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, ALDE-ryhmän puolesta

16-12-2014 O-000097/2014

Auschwitzin keskitysleirin vapautuksen 70. vuosipäivä

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, ALDE-ryhmän puolesta

16-12-2014 O-000096/2014

EU:n terästeollisuuden työntekijöiden ja yritysten suojelu

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Laura Agea, Dario Tamburrano, EFDD-ryhmän puolesta

10-12-2014 O-000095/2014

Lääketeollisuuden sopimukset

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Dominique Bilde, Sophie Montel, Mireille D'Ornano, Steeve Briois, Florian Philippot, Mylène Troszczynski, Jean-Marie Le Pen, Marie-Christine Arnautu, Bruno Gollnisch, Dominique Martin, Rikke Karlsson, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Gerolf Annemans, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Matteo Salvini, Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Marco Valli, Marco Zullo, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, David Borrelli, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Giulia Moi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Marco Affronte

10-12-2014 O-000094/2014

Vammaisten lasten ihmisoikeuksien loukkaaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Jana Žitňanská, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Brando Benifei, Martina Dlabajová, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Beata Gosiewska, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Anna Hedh, Dawid Bohdan Jackiewicz, Marek Jurek, Syed Kamall, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Merja Kyllönen, Jean Lambert, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Marisa Matias, Roberta Metsola, Luigi Morgano, József Nagy, Rolandas Paksas, Marijana Petir, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Jozo Radoš, Jordi Sebastià, Monika Smolková, Helga Stevens, Richard Sulík, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

08-12-2014 O-000093/2014

  Implementation of the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) under Article 185 TFEU

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Jerzy Buzek, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy

05-12-2014 O-000092/2014

  Renewing the EU Internal Security Strategy

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

20-11-2014 O-000090/2014

  Renewing the EU Internal Security Strategy

Question for oral answer
to the Council
Rule 128
Claude Moraes, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

20-11-2014 O-000089/2014

Euroopan unionin terästeollisuuden kilpailukyky

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini, S&D-ryhmän puolesta

20-11-2014 O-000088/2014

Italiassa sijaitseva Acciai Speciali Terni (AST) -terästehdas

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Antonio Tajani, PPE-ryhmän puolesta

20-11-2014 O-000087/2014

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.