Rannikkomerialueiden luontotyyppien suojelu: esimerkkinä Posidonia oceanica -meriheinä

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Alain Cadec, Kalatalousvaliokunnan puolesta
Adina-Ioana Vălean, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

04-10-2017 O-000076/2017

Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

27-09-2017 O-000075/2017

Ensisijainen tiedustelu - EU:n tason koordinoidut toimet rokotekattavuuden parantamiseksi

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron, EFDD-ryhmän puolesta

15-09-2017 O-000074/2017

Interpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset ja Turkki

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Verts/ALE-ryhmän puolesta

08-09-2017 O-000073/2017

Interpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset ja Turkki

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Verts/ALE-ryhmän puolesta

08-09-2017 O-000072/2017

EU:n ja Kiinan matkailun teemavuosi 2018

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Petra Kammerevert, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

05-09-2017 O-000071/2017

Yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

04-09-2017 O-000070/2017

Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23)

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

04-09-2017 O-000069/2017

Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23)

Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

04-09-2017 O-000068/2017

Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

01-09-2017 O-000067/2017

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.