Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamista koskeva EU:n kielto

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

14-02-2017 O-000013/2017

Kaikkien lasten oikeuksien turvaaminen muuttoliikkeen yhteydessä Euroopassa tapahtuvien lasten katoamisten estämiseksi

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta

07-02-2017 O-000012/2017

Ensisijainen tiedustelu - Tulien maan ja sen asukkaiden traaginen tilanne

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli, EFDD-ryhmän puolesta

06-02-2017 O-000011/2017

Videonjakoalustat ja toimituksellinen vastuu

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Curzio Maltese, GUE/NGL-ryhmän puolesta

06-02-2017 O-000010/2017

Maahanmuuttajalasten katoamisten käsittely Euroopassa

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Hilde Vautmans, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Charles Goerens, Gérard Deprez, Morten Helveg Petersen, Louis Michel, Petras Auštrevičius, ALDE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Barbara Kudrycka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Daniel Buda, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Mariya Gabriel, Henna Virkkunen, PPE-ryhmän puolesta
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Anna Hedh, Soraya Post, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria Grapini, Hugues Bayet, Luigi Morgano, Miltiadis Kyrkos

03-02-2017 O-000009/2017

Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelevien EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevien nykyisten oikeuksien loukkaaminen ja maasta karkottaminen puolen vuoden jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Marietje Schaake, ALDE-ryhmän puolesta
Claude Moraes, Seb Dance, S&D-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, GUE/NGL-ryhmän puolesta

03-02-2017 O-000008/2017

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta annetun asetuksen uudelleen tarkastelu

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Danuta Maria Hübner, Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta

31-01-2017 O-000007/2017

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen - vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet

Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

24-01-2017 O-000005/2017

Ensisijainen tiedustelu - ihmiskauppiaiden sekä etsintään ja pelastukseen osallistuvien kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö Välimerellä

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Beatrix von Storch, EFDD-ryhmän puolesta

24-01-2017 O-000004/2017

Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

10-01-2017 O-000003/2017

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Kysymyksiä voivat esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä. Puheenjohtajakokous päättää kysymysten ottamisesta esityslistalle sekä niiden käsittelyjärjestyksestä.