Haku

Ehdotus unionin säädökseksi veriplasman keruun edistämisestä Euroopan unionissa

18-12-2018 B8-0591/2018 Meneillä

Nicola CAPUTO , Annie SCHREIJER-PIERIK , Frédérique RIES , Biljana BORZAN , Miroslav MIKOLÁŠIK , José Inácio FARIA , Margrete AUKEN , Rory PALMER , Kateřina KONEČNÁ , Guillaume BALAS

Ehdotus unionin säädökseksi viljelijöiden aseman vahvistamisesta elintarvikeketjussa

01-06-2017 B8-0303/2017 Rauennut

Nicola CAPUTO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Zbigniew KUŹMIUK , Marco ZULLO , José BOVÉ , Luke Ming FLANAGAN

Ehdotus unionin säädökseksi strategisten alojen ulkomaisten sijoitusten seurannasta

26-04-2017 B8-0302/2017 Rauennut

Daniel CASPARY , Manfred WEBER , Tokia SAÏFI , Iuliu WINKLER , Salvatore CICU , Franck PROUST , Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL , Viviane REDING , Andreas SCHWAB , Adam SZEJNFELD

Ehdotus unionin säädökseksi eroista tuotteiden merkinnöissä, koostumuksessa ja maussa EU:n itä-/keskiosien ja länsiosien markkinoilla

26-04-2017 B8-0301/2017 Rauennut

Professor Dubravka ŠUICA , György HÖLVÉNYI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Inese VAIDERE , Renate SOMMER , Michaela ŠOJDROVÁ , Nicola CAPUTO , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , Ivo VAJGL

Yhteystiedot

Ehdotukset unionin säädöksiksi: mitä ne ovat?

Jokainen jäsen voi jättää parlamentille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaisesti kuuluvan aloiteoikeuden puitteissa käsiteltäväksi ehdotuksen, jossa komissiota pyydetään esittämään unionin säädöstä (uutta säädöstä tai voimassa olevan säädöksen muuttamista).

Ehdotukset unionin säädöksiksi: menettely

  • Enintään kymmenen jäsentä voi yhteisesti jättää käsiteltäväksi ehdotuksen unionin säädökseksi. Ehdotuksessa ilmoitetaan oikeusperusta, jonka nojalla se tehdään, ja siihen voidaan liittää enintään 150 sanan pituiset perustelut.
  • Puhemies varmistaa, että oikeudelliset vaatimukset täyttyvät. Hän voi lähettää ehdotuksen oikeusperustan tarkistamisesta vastaavaan valiokuntaan lausuntoa varten. Jos puhemies toteaa, että ehdotus voidaan ottaa käsiteltäväksi, hän antaa sen tiedoksi täysistunnossa ja lähettää sen asiasta vastaavaan valiokuntaan.
  • Asiasta vastaava valiokunta päättää jatkotoimista kolmen kuukauden kuluessa ehdotuksen valiokuntaan lähettämisestä ja annettuaan ehdotuksen laatijoille tilaisuuden käyttää puheenvuoro valiokunnassa.
  • Ehdotuksen laatijoiden nimet mainitaan mietinnön otsikossa.

Ehdotukset unionin säädöksiksi: jakelu

Ehdotukset unionin säädöksiksi julkaistaan virallisilla kielillä, ja ne ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.