Cuardaigh

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 16 Feabhra 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le seiceálacha i mbunachair sonraí ábhartha a athneartú ag teorainneacha seachtracha (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) an chéad léamh
LIBE

Monica MACOVEI

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 16 Feabhra 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) an chéad léamh
LIBE

Monika HOHLMEIER

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 2 Feabhra 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaighvíosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (an tSeoirsia) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) an chéad léamh
LIBE

Mariya GABRIEL

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 2 Feabhra 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) an chéad léamh
INTA

Marielle de SARNEZ

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 19 Eanáir 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv den pháirt eile, a chur i bhfeidhm (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) an chéad léamh
INTA

Adam SZEJNFELD

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 19 Eanáir 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) an chéad léamh
INTA

Hannu TAKKULA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 15 Nollaig 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (athbhreithniú ar an sásra fionraíochta) (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) an chéad léamh
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 14 Nollaig 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-ionadaítear Iarscríbhinn A agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848 a mhéid a bhaineann le himeachtaí dócmhainneachta (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) an chéad léamh
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 14 Nollaig 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) an chéad léamh
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 1 Nollaig 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe maidir lena dháta cur i bhfeidhm (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) an chéad léamh
ECON

Pervenche BERÈS

Teagmháil

Gnáthnós imeachta reachtach

Gnáthnós imeachta reachtach

Glactar tromlach na ndlíthe Eorpacha ag baint úsáid as an ngnáthnós imeachta reachtach. Tugann sé seo cead aighnis cothrom do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle AE ar réimse leathan saincheisteanna.

Seasaimh ón bParlaimint

Faoin ngnáthnós imeachta reachtach, glacann Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcéad léamh ar bhonn an togra a thíolacann an Coimisiún. Mura bhfaomhfaidh an Chomhairle an seasamh, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a seasamh a ghlacadh ar an dara léamh trí leasuithe ar sheasamh na Comhairle a ghlacadh.
Mar riail ghinearálta, bíonn seasaimh PE i bhfoirm téacsanna comhdhlúite, ina n-ionchorpraítear leasuithe polaitiúla agus oiriúnuithe teicniúla i dtogra an Choimisiúin (ar an gcéad léamh) nó i seasamh na Comhairle (an dara léamh).
Cuirtear seasaimh an chéad agus an dara léamh ar aghaidh chun na Comhairle agus chun an Choimisiúin agus is bonn iad i gcomhair céimeanna breise sa ghnáthnós imeachta reachtach.
I gcomhair breis faisnéise féach: Rialacha Nós Imeachta (Riail 193) agus an gnáthnós imeachta reachtach

Míniú ar mharcáil phoist PE

  • Téacsanna a comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlact PE iad:

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl leis an tsiombail ▌. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.
  • Téacsanna nár comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlac PE iad

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó téacs ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl le líne a chur tríd an téacs scriosta. Cuirtear uimhreacha na leasuithe aonair in iúl go soiléir i lúibíní cearnacha. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.