Cuardaigh

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 11 Bealtaine 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca le díolúintí do dhéileálaithe tráchtearraí (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) an chéad léamh
ECON

Sander LOONES

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 14 April 2016 with a view to the adoption of Directive (EU) 2016/... of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) an chéad léamh
JURI

Constance LE GRIP

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 14 April 2016 with a view to the adoption of Directive (EU) 2016/... of the European Parliament and of the Council on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) an chéad léamh
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 12 Aibrean 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin (athmhúnlú) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) an chéad léamh
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 12 Aibrean 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus áirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) an chéad léamh
AGRI

Michel DANTIN

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 10 Márta 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta trádála uathrialacha éigeandála a thabhairt isteach do Phoblacht na Túinéise (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) an chéad léamh
INTA

Marielle de SARNEZ

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 9 March 2016 with a view to the adoption of Directive (EU) 2016/... of the European Parliament and of the Council relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels (codification) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) an chéad léamh
JURI

Laura FERRARA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 9 Márta 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint (códú) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) an chéad léamh
JURI

Laura FERRARA

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 9 March 2016 with a view to the adoption of Directive (EU) 2016/... of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) an chéad léamh
LIBE

Caterina CHINNICI

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 8 Márta 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) an chéad léamh
ECON

Roberto GUALTIERI

Gnáthnós imeachta reachtach

Gnáthnós imeachta reachtach

Glactar tromlach na ndlíthe Eorpacha ag baint úsáid as an ngnáthnós imeachta reachtach. Tugann sé seo cead aighnis cothrom do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle AE ar réimse leathan saincheisteanna.

Seasaimh ón bParlaimint

Faoin ngnáthnós imeachta reachtach, glacann Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcéad léamh ar bhonn an togra a thíolacann an Coimisiún. Mura bhfaomhfaidh an Chomhairle an seasamh, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a seasamh a ghlacadh ar an dara léamh trí leasuithe ar sheasamh na Comhairle a ghlacadh.
Mar riail ghinearálta, bíonn seasaimh PE i bhfoirm téacsanna comhdhlúite, ina n-ionchorpraítear leasuithe polaitiúla agus oiriúnuithe teicniúla i dtogra an Choimisiúin (ar an gcéad léamh) nó i seasamh na Comhairle (an dara léamh).
Cuirtear seasaimh an chéad agus an dara léamh ar aghaidh chun na Comhairle agus chun an Choimisiúin agus is bonn iad i gcomhair céimeanna breise sa ghnáthnós imeachta reachtach.
I gcomhair breis faisnéise féach: Rialacha Nós Imeachta (Riail 193) agus an gnáthnós imeachta reachtach

Míniú ar mharcáil phoist PE

  • Téacsanna a comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlact PE iad:

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl leis an tsiombail ▌. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.
  • Téacsanna nár comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlac PE iad

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó téacs ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl le líne a chur tríd an téacs scriosta. Cuirtear uimhreacha na leasuithe aonair in iúl go soiléir i lúibíní cearnacha. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.