Cuardaigh

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 12 December 2017 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2017/… of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021 (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) an chéad léamh
ENVI

Julie GIRLING

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 30 Samhain 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hathruithe ar na hacmhainní le haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus ar na hacmhainní le haghaidh sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus sprioc an chomhair chríochaigh Eorpaigh (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) an chéad léamh
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 30 Samhain 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/59/AE maidir le hionstraimí fiachais neamhurraithe a rangú in ordlathas dócmhainneachta (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) an chéad léamh
ECON

Gunnar HÖKMARK

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 30 Samhain 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir leis na socruithe idirthréimhseacha leis an tionchar a bheidh ag tabhairt isteach IFRS 9 ar chistí dílse a mhaolú agus le haghaidh láimhseáil neamhchosaintí móra i gcás neamhchosaintí áirithe san earnáil phoiblí a ainmnítear in airgeadraí nach airgeadraí baile de chuid na mBallstát iad (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) an chéad léamh
ECON

Peter SIMON

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 15 November 2017 with a view to the adoption of Decision (EU) 2017/… of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/40/EU as regards the period for adopting delegated acts (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) an chéad léamh
TRAN

Gesine MEISSNER

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 15 Samhain 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) an chéad léamh
INTA

Salvatore CICU

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Samhain 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 a mhéid a bhaineann leis na típeolaíochtaí críochacha (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) an chéad léamh
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Samhain 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a chur i bhfeidhm agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) an chéad léamh
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Deireadh Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena mbunaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach agus caighdeánaithe agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) an chéad léamh
ECON

Paul TANG

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Deireadh Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) an chéad léamh
ECON

Othmar KARAS

Teagmháil

Gnáthnós imeachta reachtach

Gnáthnós imeachta reachtach

Glactar tromlach na ndlíthe Eorpacha ag baint úsáid as an ngnáthnós imeachta reachtach. Tugann sé seo cead aighnis cothrom do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle AE ar réimse leathan saincheisteanna.

Seasaimh ón bParlaimint

Faoin ngnáthnós imeachta reachtach, glacann Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcéad léamh ar bhonn an togra a thíolacann an Coimisiún. Mura bhfaomhfaidh an Chomhairle an seasamh, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a seasamh a ghlacadh ar an dara léamh trí leasuithe ar sheasamh na Comhairle a ghlacadh.
Mar riail ghinearálta, bíonn seasaimh PE i bhfoirm téacsanna comhdhlúite, ina n-ionchorpraítear leasuithe polaitiúla agus oiriúnuithe teicniúla i dtogra an Choimisiúin (ar an gcéad léamh) nó i seasamh na Comhairle (an dara léamh).
Cuirtear seasaimh an chéad agus an dara léamh ar aghaidh chun na Comhairle agus chun an Choimisiúin agus is bonn iad i gcomhair céimeanna breise sa ghnáthnós imeachta reachtach.
I gcomhair breis faisnéise féach: Rialacha Nós Imeachta (Riail 193) agus an gnáthnós imeachta reachtach

Míniú ar mharcáil phoist PE

  • Téacsanna a comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlact PE iad:

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl leis an tsiombail ▌. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.
  • Téacsanna nár comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlac PE iad

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó téacs ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl le líne a chur tríd an téacs scriosta. Cuirtear uimhreacha na leasuithe aonair in iúl go soiléir i lúibíní cearnacha. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.