Cuardaigh

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 15 Meán Fómhair 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le doiciméad taistil Eorpach a bhunú i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh, agus lena n-aisghairtear Moladh ón gComhairle an 30 Samhain 1994 (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) an chéad léamh
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 13 Meán Fómhair 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Eorpach i ndáil le praghsanna gáis nádúrtha agus leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2008/92/CE) (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) an chéad léamh
ITRE

Barbara KAPPEL

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 6 Iúil 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, a mhéid a bhaineann le rúnaíocht Choiste Maoirseachta na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) an chéad léamh
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 6 Iúil 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) an chéad léamh
TRAN

Michael CRAMER

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 6 Iúil 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) an chéad léamh
LIBE

Artis PABRIKS

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 6 Iúil 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) an chéad léamh
PECH

Alain CADEC

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 5 Iúil 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) an chéad léamh
ENVI

Elisabetta GARDINI

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 23 Meitheamh 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) an chéad léamh
PECH

Gabriel MATO

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 23 Meitheamh 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic trosc, scadán agus salán i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) an chéad léamh
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa a glacadh ar an gcéad léamh an 9 Meitheamh 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dlínse ag an gcéad chéim a aistriú chuig an gCúirt Ghinearálta i ndíospóidí idir an tAontas Eorpach agus a sheirbhísigh (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) an chéad léamh
JURI

Mady DELVAUX

Gnáthnós imeachta reachtach

Gnáthnós imeachta reachtach

Glactar tromlach na ndlíthe Eorpacha ag baint úsáid as an ngnáthnós imeachta reachtach. Tugann sé seo cead aighnis cothrom do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle AE ar réimse leathan saincheisteanna.

Seasaimh ón bParlaimint

Faoin ngnáthnós imeachta reachtach, glacann Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcéad léamh ar bhonn an togra a thíolacann an Coimisiún. Mura bhfaomhfaidh an Chomhairle an seasamh, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a seasamh a ghlacadh ar an dara léamh trí leasuithe ar sheasamh na Comhairle a ghlacadh.
Mar riail ghinearálta, bíonn seasaimh PE i bhfoirm téacsanna comhdhlúite, ina n-ionchorpraítear leasuithe polaitiúla agus oiriúnuithe teicniúla i dtogra an Choimisiúin (ar an gcéad léamh) nó i seasamh na Comhairle (an dara léamh).
Cuirtear seasaimh an chéad agus an dara léamh ar aghaidh chun na Comhairle agus chun an Choimisiúin agus is bonn iad i gcomhair céimeanna breise sa ghnáthnós imeachta reachtach.
I gcomhair breis faisnéise féach: Rialacha Nós Imeachta (Riail 193) agus an gnáthnós imeachta reachtach

Míniú ar mharcáil phoist PE

  • Téacsanna a comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlact PE iad:

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl leis an tsiombail ▌. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.
  • Téacsanna nár comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlac PE iad

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó téacs ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl le líne a chur tríd an téacs scriosta. Cuirtear uimhreacha na leasuithe aonair in iúl go soiléir i lúibíní cearnacha. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.