Cuardaigh

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 6 Iúil 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca leis an malartú trasteorann idir an tAontas agus tríú tíortha de chóipeanna i bhformáid inrochtana de shaothair áirithe agus ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar aon bhealach eile (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) an chéad léamh
JURI

Max ANDERSSON

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 6 Iúil 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáidí ceadaithe áirithe de shaothair agus d’ábhar eile atá cosanta le cóipcheart agus le cearta gaolmhara chun leasa daoine dalla, daoine lagamhairc nó daoine atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar bhealach eile agus lena leasaítear Treoir 2001/29/CE maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) an chéad léamh
JURI

Max ANDERSSON

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 4 July 2017 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2017/... of the European Parliament and of the Council on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) an chéad léamh
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Meitheamh 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le bearta sonracha lena dtabharfar cúnamh breise do Bhallstáit dá dteagmhaíonn tubaistí nádúrtha (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) an chéad léamh
REGI

Iskra MIHAYLOVA

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 June 2017 with a view to the adoption of Decision (EU) 2017/... of the European Parliament and of the Council on the participation of the Union in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) jointly undertaken by several Member States (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) an chéad léamh
ITRE

Sofia SAKORAFA

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 June 2017 with a view to the adoption of Decision (EU) 2017/... of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) an chéad léamh
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Meitheamh 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) an chéad léamh
ITRE

Dario TAMBURRANO

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 1 Meitheamh 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1683/1995 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) an chéad léamh
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arn ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Bealtaine 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánach (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) an chéad léamh
JURI

Jean-Marie CAVADA

  Position of the European Parliament adopted at first reading on 27 April 2017 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2017/... of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark (codification) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) an chéad léamh
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Teagmháil

Gnáthnós imeachta reachtach

Gnáthnós imeachta reachtach

Glactar tromlach na ndlíthe Eorpacha ag baint úsáid as an ngnáthnós imeachta reachtach. Tugann sé seo cead aighnis cothrom do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle AE ar réimse leathan saincheisteanna.

Seasaimh ón bParlaimint

Faoin ngnáthnós imeachta reachtach, glacann Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcéad léamh ar bhonn an togra a thíolacann an Coimisiún. Mura bhfaomhfaidh an Chomhairle an seasamh, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a seasamh a ghlacadh ar an dara léamh trí leasuithe ar sheasamh na Comhairle a ghlacadh.
Mar riail ghinearálta, bíonn seasaimh PE i bhfoirm téacsanna comhdhlúite, ina n-ionchorpraítear leasuithe polaitiúla agus oiriúnuithe teicniúla i dtogra an Choimisiúin (ar an gcéad léamh) nó i seasamh na Comhairle (an dara léamh).
Cuirtear seasaimh an chéad agus an dara léamh ar aghaidh chun na Comhairle agus chun an Choimisiúin agus is bonn iad i gcomhair céimeanna breise sa ghnáthnós imeachta reachtach.
I gcomhair breis faisnéise féach: Rialacha Nós Imeachta (Riail 193) agus an gnáthnós imeachta reachtach

Míniú ar mharcáil phoist PE

  • Téacsanna a comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlact PE iad:

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl leis an tsiombail ▌. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.
  • Téacsanna nár comhaontaíodh leis an gComhairle sular ghlac PE iad

    I leasuithe polaitiúla, marcáiltear téacs nua nó téacs ionaid i gcló iodálach trom agus cuirtear scriosadh in iúl le líne a chur tríd an téacs scriosta. Cuirtear uimhreacha na leasuithe aonair in iúl go soiléir i lúibíní cearnacha. Ní mharcáiltear modhnuithe teicniúla a eascraíonn ó athbhreithniú dlítheangeolaíochta agus nach bhfuil gaolmhar le leasuithe polaitiúla.