Plenarna sjednica

Plenarna sjednica od 14 do 17. travnja 2014.
Strasbourg
 
Ponedjeljak, 14. travnja 2014.  
   
Srijeda, 16. travnja 2014. Dnevni red  
09:00 - 11:50 Rasprave

100 godina nakon Prvog svjetskog rata: pouke koje treba izvući i budućnost Europe

Ruski pritisak na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno destabilizacija istočne Ukrajine

 
 
12:00 - 14:00 GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja

Zaštita vrsta divlje faune i flore

A7-0087/2014

Matthias Groote

 

Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Sejšela

A7-0201/2014

Maria do Céu Patrão Neves

 

Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Komora

A7-0177/2014

Jarosław Leszek Wałęsa

 

Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Madagaskara

A7-0178/2014

Crescenzio Rivellini

 

Okvirni sporazum između EU-a i Koreje u pogledu pitanja koja se odnose na ponovni prihvat

A7-0267/2014

Hubert Pirker

 

Okvirni sporazum između EU-a i Koreje uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat

A7-0265/2014

Norica Nicolai

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EZ-a i Crne Gore (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske)

A7-0192/2014

Charles Tannock

 

Okvirni sporazum između EU-a i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije

A7-0191/2014

Krzysztof Lisek

 

Ovlašćivanje Portugala za primjenu snižene stope trošarine u autonomnim regijama Madeiri i Azorima na određena alkoholna pića

A7-0262/2014

Danuta Maria Hübner

 

Porez AIEM primjenjiv na Kanarskim otocima

A7-0263/2014

Danuta Maria Hübner

 

Izmjena Odluke 2004/162/EZ o porezu „octroi de mer” u francuskim prekomorskim departmanima u pogledu razdoblja njezine primjene

A7-0264/2014

Danuta Maria Hübner

 

Izmjene Poslovnika Parlamenta koje se odnose na parlamentarna pitanja

A7-0123/2014

Zita Gurmai

 

Izmjena članka 90. Poslovnika Europskog parlamenta o međunarodnim sporazumima

A7-0253/2014

David Martin

 

Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta kako bi se predvidjela mogućnost elektroničkih potpisa

A7-0175/2014

György Schöpflin

 

Nacrt izmjene proračuna br. 1/2014.: tehničke prilagodbe u vezi s Europskim investicijskim fondom, programom Obzor 2020. i zajedničkim poduzećem Shift2Rail

A7-0276/2014

Anne E. Jensen

 

Uvođenje operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije

A7-0274/2014

Jörg Leichtfried

 

Inicijativa Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033.

A7-0275/2014

Marco Scurria

 

Slučajni ulov kitova i dupina

A7-0272/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga   

A7-0249/2013

Danuta Jazłowiecka

 

Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice

A7-0058/2014

Marie-Christine Vergiat

 

Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica

A7-0174/2014

Margrete Auken

 

Nadzor vanjskih morskih granica

A7-0461/2013

Carlos Coelho

 

Prijevoz motornih vozila

A7-0278/2013

Toine Manders

 

Financijska odgovornost povezana sa sudovima nadležnima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenima međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija ugovorna strana

A7-0124/2013

Paweł Zalewski

 

Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a

A7-0053/2014

Christofer Fjellner

 

Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

A7-0140/2013

Marietta Giannakou

 

Financiranje europskih političkih stranaka

A7-0200/2013

Ingeborg Gräßle

 

Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije

A7-0108/2014

Ingeborg Gräßle

 

Emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa

A7-0080/2014

Theodoros Skylakakis

 

Invazivne strane vrste

A7-0088/2014

Pavel Poc

 

Tehnička provedba Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime

A7-0171/2014

Vladimir Urutchev

 

Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima

A7-0251/2014

Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

 

Razrješnica za 2012.: Europski parlament

A7-0246/2014

Cătălin Sorin Ivan

 

Pravo Europskog parlamenta na istragu

A7-0352/2011

David Martin

 

Odnosi Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima

A7-0255/2014

Carlo Casini

 
 
15:00 - 18:00 Rasprave
 

Fond solidarnosti Europske unije

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Zabrinjavajući nedostatak plaćanja za financiranje vanjske pomoći EU-a

O-000050/2014

Alain Lamassoure (B7-0114/2014)

 O-000051/2014

Alain Lamassoure (B7-0115/2014)

 O-000053/2014

Eva Joly (B7-0116/2014)

 O-000054/2014

Eva Joly (B7-0117/2014)

 
 
18:00 - 19:00 GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)

Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava

A7-0269/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Sustav vlastitih sredstava

A7-0271/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Tradicionalna vlastita sredstva i vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u i mjere za zadovoljavanje potreba za gotovinom

A7-0268/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava

A7-0270/2014

Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene

 

Poboljšana suradnja između javnih službi za zapošljavanje

A7-0072/2014

Frédéric Daerden

 

Fond solidarnosti Europske unije

A7-0078/2014

Rosa Estaràs Ferragut

 

Povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda

A7-0156/2014

Eider Gardiazábal Rubial

 

Europska agencija za lijekove (provođenje aktivnosti farmakovigilancije u vezi s lijekovima za ljudsku uporabu)

A7-0476/2013

Linda McAvan

 

Makrofinancijska pomoć Republici Tunisu

A7-0110/2014

Vital Moreira

 

Plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru

A7-0102/2014

Raül Romeva i Rueda

 

Kaznenopravna zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja

A7-0018/2014

Anthea McIntyre

 

Med

A7-0440/2013

Julie Girling

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

A7-0282/2013

Alain Cadec

 

Europska policijska akademija

A7-0146/2014

Kinga Gál

 
 
19:00 - 23:00 Rasprave

Presuda Suda Europske unije od 8. travnja o čuvanju podataka (C-293/12 i C-594/12)

Vjerske slobode i kulturna raznolikost

 

Povreda propisa o tržišnom natjecanju

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Europski fondovi za dugoročna ulaganja

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 
 
   
Četvrtak, 17. travnja 2014. Dnevni red  
08:30 - 11:50 Rasprave

Pošiljke otpada

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika (Uredba (EZ) br. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Produljenje zadržavanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koji u državama članicama borave duže od 18 mjeseci, čime se krše odredbe Direktive o vraćanju

Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama

 
  
12:00 - 14:00 GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja

EZ - Albanija: Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (pristupanje Republike Hrvatske)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Sporazum s Kraljevinom Norveškom o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Sporazum s Kneževinom Lihtenštajnom o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Europski fondovi za dugoročna ulaganja

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2015. - Dio I. - Parlament   

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Povreda propisa o tržišnom natjecanju

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Pošiljke otpada

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nove psihoaktivne tvari

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Kaznena djela i zakonske kazne u području nedopuštene trgovine drogama

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Pregovori o Sporazumu o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Vjerske slobode i kulturna raznolikost

B7-0365/2014 

Ruski pritisak na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno destabilizacija istočne Ukrajine

 

Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama

B7-0367/2014 

Daljnji koraci Komisije nakon savjetovanja „Top 10” s malim i srednjim poduzećima o propisima EU-a 

 
16:00 - 17:00 Glasovanje (na kraju prethodne rasprave)

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 122.)

 
   
 
Europski parlament zasjeda u Strasbourgu
 
 
 
Kalendar rada Parlamenta