Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. rujna 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske putne isprave za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i stavljanju izvan snage Preporuke Vijeća od 30. studenoga 1994. (EP-PE_TC1-COD(2015)0306)

15-09-2016 2015/0306(COD) prvo čitanje
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. rujna 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13-09-2016 2015/0239(COD) prvo čitanje
ITRE

Barbara KAPPEL

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) prvo čitanje
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (EP-PE_TC1-COD(2015)0313)

06-07-2016 2015/0313(COD) prvo čitanje
TRAN

Michael CRAMER

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (EP-PE_TC1-COD(2015)0310)

06-07-2016 2015/0310(COD) prvo čitanje
LIBE

Artis PABRIKS

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice (EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

06-07-2016 2015/0308(COD) prvo čitanje
PECH

Alain CADEC

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) prvo čitanje
ENVI

Elisabetta GARDINI

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. lipnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) prvo čitanje
PECH

Gabriel MATO

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. lipnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) prvo čitanje
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 9. lipnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU, Euratom) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o prijenosu na Opći sud nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između Europske unije i njezinih službenika (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) prvo čitanje
JURI

Mady DELVAUX

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.