Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Komisije 2010/261/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) prvo čitanje
LIBE

Carlos COELHO

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 2. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) prvo čitanje
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu (EP-PE_TC1-COD(2018)0097)

12-09-2018 2018/0097(COD) prvo čitanje
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (EP-PE_TC1-COD(2016)0413)

12-09-2018 2016/0413(COD) prvo čitanje
LIBE ECON

Mady DELVAUX , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja (EP-PE_TC1-COD(2017)0334)

11-09-2018 2017/0334(COD) prvo čitanje
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. rujna 2018. radi donošenja Odluke (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Saveznoj Republici Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i o jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Saveznoj Republici Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Republici Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i o jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Republici Moldovi (EP-PE_TC1-COD(2017)0297)

11-09-2018 2017/0297(COD) prvo čitanje
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (EP-PE_TC1-COD(2017)0102)

11-09-2018 2017/0102(COD) prvo čitanje
CULT

Helga TRÜPEL

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) br. 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) prvo čitanje
LIBE

Kinga GÁL

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) prvo čitanje
LIBE

Kinga GÁL

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU, Euratom) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) prvo čitanje
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.