Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) br. 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) prvo čitanje
LIBE

Kinga GÁL

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) prvo čitanje
LIBE

Kinga GÁL

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU, Euratom) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) prvo čitanje
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 3. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) prvo čitanje
ITRE

Barbara KAPPEL

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 3. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije Unije (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) prvo čitanje
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 3. srpnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) prvo čitanje
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. lipnja 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije (EP-PE_TC1-COD(2016)0404)

14-06-2018 2016/0404(COD) prvo čitanje
IMCO

Andreas SCHWAB

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. lipnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) .../2018 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

12-06-2018 2015/0277(COD) prvo čitanje
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. svibnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29-05-2018 2017/0348(COD) prvo čitanje
PECH

Alain CADEC

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 29. svibnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (EP-PE_TC1-COD(2016)0238)

29-05-2018 2016/0238(COD) prvo čitanje
PECH

Ulrike RODUST

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.