Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. svibnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) prvo čitanje
ECON

Sander LOONES

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. travnja 2016. radi donošenja Direktive (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) prvo čitanje
JURI

Constance LE GRIP

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. travnja 2016. radi donošenja Direktive (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) prvo čitanje
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. travnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (preinaka) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) prvo čitanje
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. travnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj, trgovinu uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina, uzgojno valjanim hibridnim svinjama i njihovim zametnim proizvodima kao i njihovom ulasku u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Uredba o uzgoju životinja”) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) prvo čitanje
AGRI

Michel DANTIN

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 10. ožujka 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) prvo čitanje
INTA

Marielle de SARNEZ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 9. ožujka 2016. radi donošenja Direktive (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodificirani tekst) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) prvo čitanje
JURI

Laura FERRARA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 9. ožujka 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju (kodificirani tekst) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) prvo čitanje
JURI

Laura FERRARA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 9. ožujka 2016. radi donošenja Direktive (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) prvo čitanje
LIBE

Caterina CHINNICI

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 8. ožujka 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) prvo čitanje
ECON

Roberto GUALTIERI

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.