Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 30. studenoga 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja” (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) prvo čitanje
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 30. studenoga 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) prvo čitanje
ECON

Gunnar HÖKMARK

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 30. studenoga 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prijelaznih uređenja za ublažavanje učinka uvođenja MSFI-ja 9 na regulatorni kapital te za tretman velikih izloženosti u slučaju određenih izloženosti javnog sektora koje nisu nominirane u domaćim valutama država članica (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) prvo čitanje
ECON

Peter SIMON

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. studenoga 2017. radi donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) prvo čitanje
TRAN

Gesine MEISSNER

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. studenoga 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) prvo čitanje
INTA

Salvatore CICU

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. studenoga 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) prvo čitanje
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. studenoga 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisâ o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) prvo čitanje
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) prvo čitanje
ECON

Paul TANG

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) prvo čitanje
ECON

Othmar KARAS

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (EP-PE_TC1-COD(2016)0130)

25-10-2017 2016/0130(COD) prvo čitanje
EMPL

Marita ULVSKOG

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.