Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 19. travnja 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) prvo čitanje
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) prvo čitanje
ENVI

Simona BONAFÈ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) prvo čitanje
ENVI

Simona BONAFÈ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) prvo čitanje
ENVI

Simona BONAFÈ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma i izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) prvo čitanje
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) prvo čitanje
ENVI

Norbert LINS

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. ožujka 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) prvo čitanje
CULT

Silvia COSTA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. ožujka 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) prvo čitanje
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. ožujka 2018. radi donošenja Odluke (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) prvo čitanje
INTA

Hannu TAKKULA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. ožujka 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (preinaka) (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) prvo čitanje
TRAN

Karima DELLI

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.