Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) prvo čitanje
ECON

Paul TANG

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) prvo čitanje
ECON

Othmar KARAS

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (EP-PE_TC1-COD(2016)0130)

25-10-2017 2016/0130(COD) prvo čitanje
EMPL

Marita ULVSKOG

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25-10-2017 2016/0106(COD) prvo čitanje
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu korištenja sustavom ulaska/izlaska (EP-PE_TC1-COD(2016)0105)

25-10-2017 2016/0105(COD) prvo čitanje
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici (EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24-10-2017 2017/0190(COD) prvo čitanje
PECH

Alain CADEC

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija i sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima te o postupku procjene njihovog rizika (EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

24-10-2017 2016/0261(COD) prvo čitanje
LIBE

Michał BONI

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja plovidbe na redovnoj liniji ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila i izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ (EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

04-10-2017 2016/0172(COD) prvo čitanje
TRAN

Dominique RIQUET

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. listopada 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica (EP-PE_TC1-COD(2016)0171)

04-10-2017 2016/0171(COD) prvo čitanje
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. listopada 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (EP-PE_TC1-COD(2016)0170)

04-10-2017 2016/0170(COD) prvo čitanje
TRAN

Daniela AIUTO

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.