Pretraži

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. studenoga 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009 (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) prvo čitanje
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. studenoga 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) prvo čitanje
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. studenoga 2018. radi donošenja Direktive (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) prvo čitanje
ITRE

Miroslav POCHE

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) prvo čitanje
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Komisije 2010/261/EU (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) prvo čitanje
LIBE

Carlos COELHO

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) prvo čitanje
LIBE

Carlos COELHO

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) prvo čitanje
LIBE

Jeroen LENAERS

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) prvo čitanje
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) prvo čitanje
LIBE

Axel VOSS

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 2. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) prvo čitanje
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Kontakt

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak

Redovnim zakonodavnim postupkom donosi se većina europskih zakona. Na taj način Europski parlament i Vijeće Europske unije imaju jednaki utjecaj u velikom broju pitanja.

Stajališta Parlamenta

U redovnom zakonodavnom postupku Europski parlament usvaja stajalište u prvom čitanju na temelju prijedloga koji je predstavila Komisija. Ako Vijeće ne prihvati stajalište, Europski parlament može usvojiti svoje stajalište u drugom čitanju, usvajanjem amandmana na stajalište Vijeća.
Načelno, stajališta EP-a imaju oblik konsolidiranih tekstova, dok se politički amandmani i tehničke prilagodbe uvrštavaju u prijedlog Komisije (u prvom čitanju) ili stajalište Vijeća (u drugom čitanju).
Stajališta u prvom i drugom čitanju prosljeđuju se Vijeću i Komisiji i služe kao temelj za daljnje korake u redovnom zakonodavnom postupku.
Za više informacija pogledajte: Poslovnik (članak 193) i redovni zakonodavni postupak.

Objašnjenja stajališta EP-a:

  • Tekstovi usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom te se brisanja naznačuju simbolom ▌. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.
  • Tekstovi koji nisu usuglašeni s Vijećem prije usvajanja u EP-u:

    U političkim amandmanima se novi tekst ili tekst koji zamjenjuje postojeći označuje podebljanim kurzivom, a brisanja precrtavanjem brisanog teksta. Brojevi pojedinih amandmana jasno se navode u uglatim zagradama. Tehničke izmjene koje proizlaze iz revizije koju provode pravnici-lingvisti i koje su nevezane uz političke izmjene se ne označuju.