Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. július 6-án került elfogadásra a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) első olvasat
JURI

Max ANDERSSON

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. július 6-án került elfogadásra a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) első olvasat
JURI

Max ANDERSSON

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. július 4-én került elfogadásra a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) első olvasat
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) első olvasat
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) első olvasat
ITRE

Sofia SAKORAFA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0186)

13-06-2017 2016/0186(COD) első olvasat
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

13-06-2017 2015/0149(COD) első olvasat
ITRE

Dario TAMBURRANO

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. június 1-jén került elfogadásra a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0134)

01-06-2017 2015/0134(COD) első olvasat
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. május 18-án került elfogadásra az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló (EU) .../2017 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0284)

18-05-2017 2015/0284(COD) első olvasat
JURI

Jean-Marie CAVADA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. április 27-én került elfogadásra az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg) (EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27-04-2017 2016/0345(COD) első olvasat
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.