Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 15-én került elfogadásra a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) első olvasat
CULT

Silvia COSTA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 14-én került elfogadásra a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) első olvasat
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 14-én került elfogadásra a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló (EU) 2018/.... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) első olvasat
INTA

Hannu TAKKULA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 14-én került elfogadásra a vasúti közlekedés statisztikájáról (átdolgozás) szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) első olvasat
TRAN

Karima DELLI

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 13-án került elfogadásra az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0015)

13-03-2018 2017/0015(COD) első olvasat
TRAN

Peter LUNDGREN

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 1-jén került elfogadásra az (EU) 2016/97 irányelvnek a tagállami átültető rendelkezések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) első olvasat
ECON

Werner LANGEN

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. február 8-án került elfogadásra az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) első olvasat
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. február 8-án került elfogadásra a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) első olvasat
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. december 12-én került elfogadásra a 2003/87/EK irányelvnek a hatály légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi korlátozásainak fenntartása és egy piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) első olvasat
ENVI

Julie GIRLING

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. december 12-én került elfogadásra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) első olvasat
AGRI

Albert DESS

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.