Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. február 8-án került elfogadásra az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról szóló (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) első olvasat
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. február 8-án került elfogadásra a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) első olvasat
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. december 12-én került elfogadásra a 2003/87/EK irányelvnek a hatály légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi korlátozásainak fenntartása és egy piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) első olvasat
ENVI

Julie GIRLING

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. november 30-án került elfogadásra az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés számára biztosított források változásai tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0247)

30-11-2017 2017/0247(COD) első olvasat
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. november 30-án került elfogadásra a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0363)

30-11-2017 2016/0363(COD) első olvasat
ECON

Gunnar HÖKMARK

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. november 30-án került elfogadásra az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, nem a tagállamok hazai pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0360B)

30-11-2017 2016/0360B(COD) első olvasat
ECON

Peter SIMON

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. november 15-én került elfogadásra a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0060)

15-11-2017 2017/0060(COD) első olvasat
TRAN

Gesine MEISSNER

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. november 15-én került elfogadásra az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

15-11-2017 2016/0351(COD) első olvasat
INTA

Salvatore CICU

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. november 14-én került elfogadásra az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0393)

14-11-2017 2016/0393(COD) első olvasat
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. november 14-én került elfogadásra a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0148)

14-11-2017 2016/0148(COD) első olvasat
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.