Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 26-án került elfogadásra az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26-10-2017 2015/0226(COD) első olvasat
ECON

Paul TANG

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 26-án került elfogadásra a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26-10-2017 2015/0225(COD) első olvasat
ECON

Othmar KARAS

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 25-én került elfogadásra a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0130)

25-10-2017 2016/0130(COD) első olvasat
EMPL

Marita ULVSKOG

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 25-én került elfogadásra a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0106)

25-10-2017 2016/0106(COD) első olvasat
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 25-én került elfogadásra az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0105)

25-10-2017 2016/0105(COD) első olvasat
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 24-én került elfogadásra a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0190)

24-10-2017 2017/0190(COD) első olvasat
PECH

Alain CADEC

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 24-én került elfogadásra az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0261)

24-10-2017 2016/0261(COD) első olvasat
LIBE

Michał BONI

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 4-én került elfogadásra a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást nyújtó ro-ro személyhajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0172)

04-10-2017 2016/0172(COD) első olvasat
TRAN

Dominique RIQUET

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 4-én került elfogadásra a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0171)

04-10-2017 2016/0171(COD) első olvasat
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. október 4-én került elfogadásra a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0170)

04-10-2017 2016/0170(COD) első olvasat
TRAN

Daniela AIUTO

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.