Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2015. december 15-én került elfogadásra az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU rendelet módosításáról szóló (EU) .../2016 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) első olvasat
PECH

Ole CHRISTENSEN

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2015. december 15-én került elfogadásra az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztésérőlszóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) első olvasat
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Az Európai Parlament álláspontja amely első...az ... (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) első olvasat
LIBE

Claude MORAES

Az Európai Parlament álláspontja amely első...az ... (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) első olvasat
LIBE

Claude MORAES

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2015. november 24-én került elfogadásra a schengeni vívmányok egyes jogi aktusainak hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel az ... (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) első olvasat
LIBE

Claude MORAES

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2015. november 11-én került elfogadásra az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra és közös keretekre vonatkozó programnak (ISA2 program) mint a közszféra korszerűsítése eszközének létrehozásáról szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) első olvasat
ITRE

Carlos ZORRINHO

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2015. október 29-én került elfogadásra az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL) ▌, valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) első olvasat
LIBE

Kinga GÁL

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2015. október 29-én került elfogadásra az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2015/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) első olvasat
ECON

Renato SORU

Az Európai Parlament 2015. ...-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról(09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

28-10-2015 2011/0901B(COD) második olvasat
JURI

António MARINHO E PINTO

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2015. október 27-én került elfogadásra az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) első olvasat
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.