Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. szeptember 12-én került elfogadásra a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az 1101/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0368)

12-09-2017 2016/0368(COD) első olvasat
TRAN

Karima DELLI

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. szeptember 12-én került elfogadásra az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12-09-2017 2016/0287(COD) első olvasat
ITRE

Carlos ZORRINHO

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. szeptember 12-én került elfogadásra a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0030)

12-09-2017 2016/0030(COD) első olvasat
ITRE

Jerzy BUZEK

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. július 6-án került elfogadásra a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

06-07-2017 2016/0279(COD) első olvasat
JURI

Max ANDERSSON

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. július 6-án került elfogadásra a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

06-07-2017 2016/0278(COD) első olvasat
JURI

Max ANDERSSON

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. július 5-én került elfogadásra a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló (EU) 2017/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0432)

05-07-2017 2013/0432(COD) első olvasat
IMCO

Kaja KALLAS

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. július 4-én került elfogadásra a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0007)

04-07-2017 2017/0007(COD) első olvasat
INTA

Sorin MOISĂ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. július 4-én került elfogadásra a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

04-07-2017 2016/0308(COD) első olvasat
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0384)

13-06-2017 2016/0384(COD) első olvasat
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13-06-2017 2016/0325(COD) első olvasat
ITRE

Sofia SAKORAFA

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.