Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. július 5-én került elfogadásra az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0357B)

05-07-2018 2016/0357B(COD) első olvasat
LIBE

Kinga GÁL

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. július 5-én került elfogadásra az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az (EU) 515/2014 rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

05-07-2018 2016/0357A(COD) első olvasat
LIBE

Kinga GÁL

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. július 5-én került elfogadásra az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU, Euratom) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

05-07-2018 2016/0282A(COD) első olvasat
CONT BUDG

Ingeborg GRÄSSLE , Richard ASHWORTH

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. július 3-án került elfogadásra az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0347)

03-07-2018 2017/0347(COD) első olvasat
ITRE

Barbara KAPPEL

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. július 3-án került elfogadásra az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

03-07-2018 2017/0125(COD) első olvasat
ITRE

Françoise GROSSETÊTE

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. július 3-án került elfogadásra az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU, Euratom) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0389)

03-07-2018 2016/0389(COD) első olvasat
AGRI

Maria Gabriela ZOANĂ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. június 14-én került elfogadásra a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0404)

14-06-2018 2016/0404(COD) első olvasat
IMCO

Andreas SCHWAB

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. június 12-én került elfogadásra a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

12-06-2018 2015/0277(COD) első olvasat
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. május 29-én került elfogadásra az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0348)

29-05-2018 2017/0348(COD) első olvasat
PECH

Alain CADEC

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. május 29-én került elfogadásra az Északi-tenger tengerfenéken élő állományaira és azok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a kirakodási kötelezettség Északi-tengeren történő végrehajtásának részletes meghatározásáról, valamint a 676/2007/EK és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0238)

29-05-2018 2016/0238(COD) első olvasat
PECH

Ulrike RODUST

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.