Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. november 14-én került elfogadásra az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint a 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14-11-2018 2016/0286(COD) első olvasat
ITRE

Evžen TOŠENOVSKÝ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. november 13-án került elfogadásra a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0382)

13-11-2018 2016/0382(COD) első olvasat
ITRE

José BLANCO LÓPEZ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. november 13-án került elfogadásra az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0376)

13-11-2018 2016/0376(COD) első olvasat
ITRE

Miroslav POCHE

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. október 25-én került elfogadásra a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2014)0255)

25-10-2018 2014/0255(COD) első olvasat
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. október 24-én került elfogadásra a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/.... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0409)

24-10-2018 2016/0409(COD) első olvasat
LIBE

Carlos COELHO

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. október 24-én került elfogadásra a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0408)

24-10-2018 2016/0408(COD) első olvasat
LIBE

Carlos COELHO

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. október 24-én került elfogadásra a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0407)

24-10-2018 2016/0407(COD) első olvasat
LIBE

Jeroen LENAERS

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. október 4-én került elfogadásra a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretérő szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

04-10-2018 2017/0228(COD) első olvasat
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. október 4-én került elfogadásra az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

04-10-2018 2013/0256(COD) első olvasat
LIBE

Axel VOSS

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. október 2-án került elfogadásra a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg) (EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

02-10-2018 2018/0066(COD) első olvasat
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.