Keresés

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. április 19-én került elfogadásra a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0208)

19-04-2018 2016/0208(COD) első olvasat
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ , Judith SARGENTINI

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. április 18-án került elfogadásra a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0275)

18-04-2018 2015/0275(COD) első olvasat
ENVI

Simona BONAFÈ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. április 18-án került elfogadásra a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

18-04-2018 2015/0274(COD) első olvasat
ENVI

Simona BONAFÈ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. április 18-án került elfogadásra az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

18-04-2018 2015/0272(COD) első olvasat
ENVI

Simona BONAFÈ

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. április 17-én került elfogadásra a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

17-04-2018 2016/0231(COD) első olvasat
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. április 17-én került elfogadásra a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2016)0230)

17-04-2018 2016/0230(COD) első olvasat
ENVI

Norbert LINS

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 15-én került elfogadásra a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1295/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) első olvasat
CULT

Silvia COSTA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 14-én került elfogadásra a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) első olvasat
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 14-én került elfogadásra a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló (EU) 2018/.... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) első olvasat
INTA

Hannu TAKKULA

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2018. március 14-én került elfogadásra a vasúti közlekedés statisztikájáról (átdolgozás) szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

14-03-2018 2017/0146(COD) első olvasat
TRAN

Karima DELLI

Kapcsolat

Rendes jogalkotási eljárás

Rendes jogalkotási eljárás

Az európai jogszabályok többségét rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el. Így az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ugyanolyan súllyal vesz részt számos kérdés eldöntésében.

Parlamenti álláspontok

A rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament a Bizottság által előterjesztett javaslat alapján fogadja el első olvasatbeli álláspontját. Ha a Tanács nem hagyja jóvá az álláspontot, az Európai Parlament elfogadhatja második olvasatbeli álláspontját, módosításokat fogadva el a Tanács álláspontjához.
Az EP álláspontja főszabályként konszolidált szövegként jelenik meg, amelyben a politikai módosításokat és technikai kiigazításokat (első olvasatban) a Bizottság javaslatába, vagy (második olvasatban) a Tanács álláspontjába építik be.
Az első és második olvasatbeli álláspontot továbbítják a Tanácsnak és a Bizottságnak, és az a rendes jogalkotási eljárás következő lépéseinek alapjául szolgál.
További információért tekintse meg: Az eljárási szabályzat 193. cikke és a rendes jogalkotási eljárás .

Az EP álláspontjában található jelölések magyarázata:

  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően megállapodás született a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.
  • Szövegek, amelyekről az EP általi elfogadást megelőzően nem született megállapodás a Tanáccsal:

    A politikai módosításokban az új vagy behelyettesített szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig áthúzott betűtípus jelzi. Az egyes módosítások számát szögletes zárójelben jól láthatóan feltüntetik. A jogi-nyelvi ellenőrzésből származó és a politikai módosításokhoz nem kapcsolódó technikai kiigazításokat nem jelölik.