Az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelme

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000023/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi

14-03-2019 O-000023/2019

Az afrikai származású emberek alapvető jogai

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000022/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Claude Moraes
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

06-03-2019 O-000022/2019

A dízelbotrány legújabb fejleményei

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000021/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Gerben-Jan Gerbrandy
a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Eleonora Evi
a(z) EFDD képviselőcsoport nevében
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Merja Kyllönen
a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout
a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

06-03-2019 O-000021/2019

A dízelbotrány legújabb fejleményei

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000020/2019
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Gerben-Jan Gerbrandy
a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Eleonora Evi
a(z) EFDD képviselőcsoport nevében
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Merja Kyllönen
a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout
a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

06-03-2019 O-000020/2019

A beporzókkal kapcsolatos uniós kezdeményezés

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000019/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

04-03-2019 O-000019/2019

Az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatos sürgős intézkedések Bizottság általi elmulasztása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000018/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes

27-02-2019 O-000018/2019

Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000017/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

19-02-2019 O-000017/2019

Európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000016/2019
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

19-02-2019 O-000016/2019

A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000015/2019
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Claude Moraes
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

11-02-2019 O-000015/2019

A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzete az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000014/2019
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Claude Moraes
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

11-02-2019 O-000014/2019

Kapcsolat

Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább öt százaléka (38 képviselő) intézhet kérdést a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott ülés végleges napirendtervezetére.

A 123. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.