PRANEŠIMAS dėl ES teisės taikymo stebėjimo (2015 m.)

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Balsavimo sąrašas :   [init.]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [***I]

ANTRASIS PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Balsavimo sąrašas :   [discharge]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS dėl politikos, kuria užtikrinamos minimalios pajamos kaip kovos su skurdu priemonė

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [init.]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Balsavimo sąrašas :   [init.]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS dėl informatorių, kurie atskleisdami konfidencialią bendrovių ir viešojo sektoriaus institucijų informaciją veikia viešojo intereso labui, teisėtų apsaugos priemonių

11-10-2017 A8-0295/2017 2016/2224(INI)
JURI

Virginie ROZIÈRE

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [init.]

  REPORT on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Balsavimo sąrašas :   [init.]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)

11-10-2017 A8-0297/2017 2016/2251(INI)
JURI

Laura FERRARA

Balsavimo sąrašas :   [init.]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą

11-10-2017 A8-0298/2017 2017/2134(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Balsavimo sąrašas :  FINAL VERSION [budget]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH

Balsavimo sąrašas :   [budget]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2017 projekto dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) finansavimo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo (EAR) didinimo po Daugiametės finansinės programos reglamento persvarstymo

12-10-2017 A8-0301/2017 2017/2135(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Balsavimo sąrašas :   [budget]

  • pdf_disabled

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

16-10-2017 A8-0303/2017 2006/0048(NLE)
TRAN

Dominique RIQUET

Balsavimo sąrašas :   [***]

  • pdf_disabled

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 189/2014/ES, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/659/EB

16-10-2017 A8-0304/2017 2017/0127(CNS)
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Balsavimo sąrašas :   [*]