Paieška

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. vasario 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimu (EP-PE_TC1-COD(2015)0307)

16-02-2017 2015/0307(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Monica MACOVEI

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. vasario 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/... dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16-02-2017 2015/0281(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Monika HOHLMEIER

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. vasario 2 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Gruzija) (EP-PE_TC1-COD(2016)0075)

02-02-2017 2016/0075(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Mariya GABRIEL

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. vasario 2 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

02-02-2017 2015/0112(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Marielle de SARNEZ

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. sausio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/... dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos (EP-PE_TC1-COD(2016)0218)

19-01-2017 2016/0218(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Adam SZEJNFELD

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. sausio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (EP-PE_TC1-COD(2016)0029)

19-01-2017 2016/0029(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Hannu TAKKULA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, (EP-PE_TC1-COD(2016)0142)

15-12-2016 2016/0142(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. gruodžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai (EP-PE_TC1-COD(2016)0159)

14-12-2016 2016/0159(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. gruodžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės (EP-PE_TC1-COD(2013)0157)

14-12-2016 2013/0157(COD) pirmasis svarstymas
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. gruodžio 1 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... , kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

01-12-2016 2016/0355(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Pervenche BERÈS

Kontaktai

Įprasta teisėkūros procedūra" />

Įprasta teisėkūros procedūra

Dauguma ES teisės aktų priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Pagal ją Europos Parlamentui ir ES Tarybai suteikiamos vienodos teisės priimant sprendimus įvairiais klausimais.

Parlamento pozicijos

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas priima savo poziciją pirmuoju svarstymu, remdamasis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Jeigu Taryba nepritaria šiai pozicijai, Europos Parlamentas gali priimti savo poziciją antruoju svarstymu, priimdamas pakeitimus Tarybos pozicijai.
Pagal bendrą taisyklę EP pozicijos yra konsoliduotų tekstų formos: politiniai pakeitimai ir techniniai pritaikymai inkorporuojami į Komisijos pasiūlymą (pirmuoju svarstymu) arba į Tarybos poziciją (antruoju svarstymu).
Pirmojo ir antrojo svarstymo pozicijos perduodamos Tarybai ir Komisijai ir yra tolesnių etapų įprastoje teisėkūros procedūroje pagrindas.
Dėl papildomos informacijos žr.: Darbo tvarkos taisyklės (193straipsnis) ir įprasta teisėkūros procedūra.

EP pozicijų žymėjimo paaiškinimai:

  • Tekstai, dėl kurių pasiektas susitarimas su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.
  • Tekstai, dėl kurių nesusitarta su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas perbraukiamas. Individualių pakeitimų numeriai aiškiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.