Paieška

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose (EP-PE_TC1-COD(2015)0063)

15-12-2015 2015/0063(COD) pirmasis svarstymas
PECH

Ole CHRISTENSEN

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/…, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai (EP-PE_TC1-COD(2014)0197)

15-12-2015 2014/0197(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. lapkričio 24 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo panaikinami tam tikri aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose (EP-PE_TC1-COD(2014)0339)

24-11-2015 2014/0339(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Claude MORAES

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. lapkričio 24 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo panaikinami tam tikri Šengeno acquis aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose (EP-PE_TC1-COD(2014)0338)

24-11-2015 2014/0338(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Claude MORAES

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. lapkričio 24 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo panaikinami tam tikri Šengeno acquis aktai (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

24-11-2015 2014/0337(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Claude MORAES

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. lapkričio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/..., kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

11-11-2015 2014/0185(COD) pirmasis svarstymas
ITRE

Carlos ZORRINHO

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. spalio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/... dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL), ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR (EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29-10-2015 2014/0217(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Kinga GÁL

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. spalio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/... dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenų teikimo ir skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29-10-2015 2014/0017(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Renato SORU

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. balandžio 28 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (EP-PE_TC2-COD(2012)0288)

28-10-2015 2011/0901B(COD) antrasis svarstymas
JURI

António MARINHO E PINTO

Europos Parlamento pozicija priimta 2015 m. spalio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą (EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

27-10-2015 2015/0090(COD) pirmasis svarstymas
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Įprasta teisėkūros procedūra" />

Įprasta teisėkūros procedūra

Dauguma ES teisės aktų priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Pagal ją Europos Parlamentui ir ES Tarybai suteikiamos vienodos teisės priimant sprendimus įvairiais klausimais.

Parlamento pozicijos

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas priima savo poziciją pirmuoju svarstymu, remdamasis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Jeigu Taryba nepritaria šiai pozicijai, Europos Parlamentas gali priimti savo poziciją antruoju svarstymu, priimdamas pakeitimus Tarybos pozicijai.
Pagal bendrą taisyklę EP pozicijos yra konsoliduotų tekstų formos: politiniai pakeitimai ir techniniai pritaikymai inkorporuojami į Komisijos pasiūlymą (pirmuoju svarstymu) arba į Tarybos poziciją (antruoju svarstymu).
Pirmojo ir antrojo svarstymo pozicijos perduodamos Tarybai ir Komisijai ir yra tolesnių etapų įprastoje teisėkūros procedūroje pagrindas.
Dėl papildomos informacijos žr.: Darbo tvarkos taisyklės (193straipsnis) ir įprasta teisėkūros procedūra.

EP pozicijų žymėjimo paaiškinimai:

  • Tekstai, dėl kurių pasiektas susitarimas su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.
  • Tekstai, dėl kurių nesusitarta su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas perbraukiamas. Individualių pakeitimų numeriai aiškiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.