Paieška

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos, susijusios su Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatu (EP-PE_TC1-COD(2016)0064)

06-07-2016 2016/0064(COD) pirmasis svarstymas
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. liepos 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

05-07-2016 2014/0268(COD) pirmasis svarstymas
ENVI

Elisabetta GARDINI

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. birželio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 (EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23-06-2016 2015/0096(COD) pirmasis svarstymas
PECH

Gabriel MATO

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. birželio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (EP-PE_TC1-COD(2014)0285)

23-06-2016 2014/0285(COD) pirmasis svarstymas
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. birželio 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2016/... dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus (EP-PE_TC1-COD(2015)0906)

09-06-2016 2015/0906(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Mady DELVAUX

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. birželio 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2016/..., kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (EP-PE_TC1-COD(2016)0039)

08-06-2016 2016/0039(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Marielle de SARNEZ

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. birželio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (EP-PE_TC1-COD(2016)0034)

07-06-2016 2016/0034(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Markus FERBER

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. birželio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (EP-PE_TC1-COD(2016)0033)

07-06-2016 2016/0033(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Markus FERBER

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. gegužės 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, kiek tai susiję su išimtimis prekiautojams biržos prekėmis (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Sander LOONES

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. gegužės 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (Kodifikuota redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10-05-2016 2014/0309(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Heidi HAUTALA

Įprasta teisėkūros procedūra" />

Įprasta teisėkūros procedūra

Dauguma ES teisės aktų priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Pagal ją Europos Parlamentui ir ES Tarybai suteikiamos vienodos teisės priimant sprendimus įvairiais klausimais.

Parlamento pozicijos

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas priima savo poziciją pirmuoju svarstymu, remdamasis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Jeigu Taryba nepritaria šiai pozicijai, Europos Parlamentas gali priimti savo poziciją antruoju svarstymu, priimdamas pakeitimus Tarybos pozicijai.
Pagal bendrą taisyklę EP pozicijos yra konsoliduotų tekstų formos: politiniai pakeitimai ir techniniai pritaikymai inkorporuojami į Komisijos pasiūlymą (pirmuoju svarstymu) arba į Tarybos poziciją (antruoju svarstymu).
Pirmojo ir antrojo svarstymo pozicijos perduodamos Tarybai ir Komisijai ir yra tolesnių etapų įprastoje teisėkūros procedūroje pagrindas.
Dėl papildomos informacijos žr.: Darbo tvarkos taisyklės (193straipsnis) ir įprasta teisėkūros procedūra.

EP pozicijų žymėjimo paaiškinimai:

  • Tekstai, dėl kurių pasiektas susitarimas su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.
  • Tekstai, dėl kurių nesusitarta su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas perbraukiamas. Individualių pakeitimų numeriai aiškiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.