Paieška

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. gegužės 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, kiek tai susiję su išimtimis prekiautojams biržos prekėmis (EP-PE_TC1-COD(2015)0295)

11-05-2016 2015/0295(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Sander LOONES

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. balandžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (EP-PE_TC1-COD(2013)0402)

14-04-2016 2013/0402(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Constance LE GRIP

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. balandžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14-04-2016 2011/0023(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Timothy KIRKHOPE

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. balandžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi ekonominės partnerystės susitarimai arba ketinama juos sudaryti (nauja redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2015)0128)

12-04-2016 2015/0128(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. balandžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“) (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12-04-2016 2014/0032(COD) pirmasis svarstymas
AGRI

Michel DANTIN

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Marielle de SARNEZ

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (Kodifikuota redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Laura FERRARA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., nustatantį siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą (Kodifikuota redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Laura FERRARA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Caterina CHINNICI

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Roberto GUALTIERI

Įprasta teisėkūros procedūra" />

Įprasta teisėkūros procedūra

Dauguma ES teisės aktų priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Pagal ją Europos Parlamentui ir ES Tarybai suteikiamos vienodos teisės priimant sprendimus įvairiais klausimais.

Parlamento pozicijos

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas priima savo poziciją pirmuoju svarstymu, remdamasis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Jeigu Taryba nepritaria šiai pozicijai, Europos Parlamentas gali priimti savo poziciją antruoju svarstymu, priimdamas pakeitimus Tarybos pozicijai.
Pagal bendrą taisyklę EP pozicijos yra konsoliduotų tekstų formos: politiniai pakeitimai ir techniniai pritaikymai inkorporuojami į Komisijos pasiūlymą (pirmuoju svarstymu) arba į Tarybos poziciją (antruoju svarstymu).
Pirmojo ir antrojo svarstymo pozicijos perduodamos Tarybai ir Komisijai ir yra tolesnių etapų įprastoje teisėkūros procedūroje pagrindas.
Dėl papildomos informacijos žr.: Darbo tvarkos taisyklės (193straipsnis) ir įprasta teisėkūros procedūra.

EP pozicijų žymėjimo paaiškinimai:

  • Tekstai, dėl kurių pasiektas susitarimas su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.
  • Tekstai, dėl kurių nesusitarta su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas perbraukiamas. Individualių pakeitimų numeriai aiškiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.