Paieška

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai (EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10-03-2016 2015/0218(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Marielle de SARNEZ

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (Kodifikuota redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0216)

09-03-2016 2014/0216(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Laura FERRARA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., nustatantį siekimą išvengti prekybos tam tikrais pagrindiniais vaistais nukreipimo į Europos Sąjungą (Kodifikuota redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0165)

09-03-2016 2014/0165(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Laura FERRARA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 9 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (EP-PE_TC1-COD(2013)0408)

09-03-2016 2013/0408(COD) pirmasis svarstymas
LIBE

Caterina CHINNICI

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

08-03-2016 2014/0346(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Roberto GUALTIERI

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. kovo 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

08-03-2016 2014/0014(COD) pirmasis svarstymas
AGRI

Marc TARABELLA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. vasario 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES), darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (EP-PE_TC1-COD(2014)0002)

25-02-2016 2014/0002(COD) pirmasis svarstymas
EMPL

Heinz K. BECKER

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. vasario 2 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (kodifikuota redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

02-02-2016 2015/0006(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Heidi HAUTALA

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. vasario 2 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2016/... dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą gerinti, sukūrimo (EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

02-02-2016 2014/0124(COD) pirmasis svarstymas
EMPL

Georgi PIRINSKI

Europos Parlamento pozicija priimta 2016 m. sausio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuria panaikinama Direktyva 2009/142/EB (EP-PE_TC1-COD(2014)0136)

20-01-2016 2014/0136(COD) pirmasis svarstymas
IMCO

Catherine STIHLER

Įprasta teisėkūros procedūra" />

Įprasta teisėkūros procedūra

Dauguma ES teisės aktų priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Pagal ją Europos Parlamentui ir ES Tarybai suteikiamos vienodos teisės priimant sprendimus įvairiais klausimais.

Parlamento pozicijos

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas priima savo poziciją pirmuoju svarstymu, remdamasis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Jeigu Taryba nepritaria šiai pozicijai, Europos Parlamentas gali priimti savo poziciją antruoju svarstymu, priimdamas pakeitimus Tarybos pozicijai.
Pagal bendrą taisyklę EP pozicijos yra konsoliduotų tekstų formos: politiniai pakeitimai ir techniniai pritaikymai inkorporuojami į Komisijos pasiūlymą (pirmuoju svarstymu) arba į Tarybos poziciją (antruoju svarstymu).
Pirmojo ir antrojo svarstymo pozicijos perduodamos Tarybai ir Komisijai ir yra tolesnių etapų įprastoje teisėkūros procedūroje pagrindas.
Dėl papildomos informacijos žr.: Darbo tvarkos taisyklės (193straipsnis) ir įprasta teisėkūros procedūra.

EP pozicijų žymėjimo paaiškinimai:

  • Tekstai, dėl kurių pasiektas susitarimas su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.
  • Tekstai, dėl kurių nesusitarta su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas perbraukiamas. Individualių pakeitimų numeriai aiškiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.