Plenarinis posėdis

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas priima savo poziciją pirmuoju svarstymu, remdamasis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Jeigu Taryba nepritaria šiai pozicijai, Europos Parlamentas gali priimti savo poziciją antruoju svarstymu, priimdamas pakeitimus Tarybos pozicijai.
Pagal bendrą taisyklę EP pozicijos yra konsoliduotų tekstų formos: politiniai pakeitimai ir techniniai pritaikymai inkorporuojami į Komisijos pasiūlymą (pirmuoju svarstymu) arba į Tarybos poziciją (antruoju svarstymu).
Pirmojo ir antrojo svarstymo pozicijos perduodamos Tarybai ir Komisijai ir yra tolesnių etapų įprastoje teisėkūros procedūroje pagrindas.
Dėl papildomos informacijos žr.: Darbo tvarkos taisyklės (180 straipsnis) ir įprasta teisėkūros procedūra

Paieška

 
 
P7_TA (
)
/
(COD)
 
Žodis(-iai)

Žvaigždutės (*) pagalba galite sutrumpinti žodžio pradžią ir/ar pabaigą: užklausa*

 
 
Naujausi konsoliduotieji teisėkūros dokumentai
 

Dokumentai :

 • 189k 
 • 98k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/.../ES, kuria dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiamos tam tikros aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvos (EP-PE_TC1-COD(2013)0192)

Datą : 12-12-2013

Nuoroda :

2013/0192(COD) pirmasis svarstymas
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumentai :

 • 184k 
 • 95k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo dėl Majoto statuso Europos Sąjungos atžvilgiu pakeitimo iš dalies keičiami tam tikri žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srities reglamentai (EP-PE_TC1-COD(2013)0191)

Datą : 12-12-2013

Nuoroda :

2013/0191(COD) pirmasis svarstymas
PECH

João FERREIRA

Dokumentai :

 • 122k 
 • 56k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (EP-PE_TC1-COD(2013)0249)

Datą : 11-12-2013

Nuoroda :

2013/0249(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Dokumentai :

 • 249k 
 • 162k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (EP-PE_TC1-COD(2011)0269)

Datą : 11-12-2013

Nuoroda :

2011/0269(COD) pirmasis svarstymas
EMPL

Marian HARKIN

Dokumentai :

 • 134k 
 • 57k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. gruodžio 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2013/ES, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų (EP-PE_TC1-COD(2012)0202)

Datą : 10-12-2013

Nuoroda :

2012/0202(COD) pirmasis svarstymas
ENVI

Matthias GROOTE

Dokumentai :

 • 864k 
 • 771k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. gruodžio 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiami Direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (EP-PE_TC1-COD(2011)0062)

Datą : 10-12-2013

Nuoroda :

2011/0062(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Dokumentai :

 • 139k 
 • 68k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. lapkričio 21 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/.../ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų (Mokumas I) panaikinimo datos (EP-PE_TC1-COD(2013)0327)

Datą : 21-11-2013

Nuoroda :

2013/0327(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Sharon BOWLES

Dokumentai :

 • 932k 
 • 696k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 lapkričio 21 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (EP-PE_TC1-COD(2011)0428)

Datą : 21-11-2013

Nuoroda :

2011/0428(COD) pirmasis svarstymas
ENVI

Jutta HAUG

Dokumentai :

 • 361k 
 • 266k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. lapkričio 21 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę Progress (EP-PE_TC1-COD(2011)0270)

Datą : 21-11-2013

Nuoroda :

2011/0270(COD) pirmasis svarstymas
EMPL

Jutta STEINRUCK

Dokumentai :

 • 914k 
 • 924k 

Europos Parlamento pozicija priimta 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (EP-PE_TC1-COD(2011)0282)

Datą : 20-11-2013

Nuoroda :

2011/0282(COD) pirmasis svarstymas
AGRI

Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

EP pozicijų žymėjimo paaiškinimai:
 
 • Tekstai, dėl kurių pasiektas susitarimas su Taryba prieš juos priimant EP:

  Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.
 • Tekstai, dėl kurių nesusitarta su Taryba prieš juos priimant EP:

  Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas perbraukiamas. Individualių pakeitimų numeriai aiškiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.