Paieška

Europos Parlamento pozicija priimta 2018 m. kovo 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) (EP-PE_TC1-COD(2017)0163)

15-03-2018 2017/0163(COD) pirmasis svarstymas
CULT

Silvia COSTA

Europos Parlamento pozicija priimta 2018 m. kovo 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/..., kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones (EP-PE_TC1-COD(2017)0329)

14-03-2018 2017/0329(COD) pirmasis svarstymas
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Europos Parlamento pozicija priimta 2018 m. kovo 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2018/... dėl tolesnio makrofinansinės paramos teikimo Gruzijai (EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14-03-2018 2017/0242(COD) pirmasis svarstymas
INTA

Hannu TAKKULA

Europos Parlamento pozicija priimta 2018 m. kovo 1 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/..., kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2016/97 nuostatos dėl valstybių narių perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių taikymo datos (EP-PE_TC1-COD(2017)0350)

01-03-2018 2017/0350(COD) pirmasis svarstymas
ECON

Werner LANGEN

Europos Parlamento pozicija priimta 2018 m. vasario 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (EP-PE_TC1-COD(2016)0275)

08-02-2018 2016/0275(COD) pirmasis svarstymas
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Europos Parlamento pozicija priimta 2018 m. vasario 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (EP-PE_TC1-COD(2016)0274)

08-02-2018 2016/0274(COD) pirmasis svarstymas
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

12-12-2017 2017/0017(COD) pirmasis svarstymas
ENVI

Julie GIRLING

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas. ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (EP-PE_TC1-COD(2016)0282B)

12-12-2017 2016/0282B(COD) pirmasis svarstymas
AGRI

Albert DESS

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų (EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

12-12-2017 2016/0276(COD) pirmasis svarstymas
ECON BUDG

Udo BULLMANN , José Manuel FERNANDES

Europos Parlamento pozicija priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., nustatantį papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12-12-2017 2014/0175(COD) pirmasis svarstymas
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Kontaktai

Įprasta teisėkūros procedūra

Įprasta teisėkūros procedūra

Dauguma ES teisės aktų priimami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Pagal ją Europos Parlamentui ir ES Tarybai suteikiamos vienodos teisės priimant sprendimus įvairiais klausimais.

Parlamento pozicijos

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas priima savo poziciją pirmuoju svarstymu, remdamasis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Jeigu Taryba nepritaria šiai pozicijai, Europos Parlamentas gali priimti savo poziciją antruoju svarstymu, priimdamas pakeitimus Tarybos pozicijai.
Pagal bendrą taisyklę EP pozicijos yra konsoliduotų tekstų formos: politiniai pakeitimai ir techniniai pritaikymai inkorporuojami į Komisijos pasiūlymą (pirmuoju svarstymu) arba į Tarybos poziciją (antruoju svarstymu).
Pirmojo ir antrojo svarstymo pozicijos perduodamos Tarybai ir Komisijai ir yra tolesnių etapų įprastoje teisėkūros procedūroje pagrindas.
Dėl papildomos informacijos žr.: Darbo tvarkos taisyklės (193straipsnis) ir įprasta teisėkūros procedūra.

EP pozicijų žymėjimo paaiškinimai:

  • Tekstai, dėl kurių pasiektas susitarimas su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.
  • Tekstai, dėl kurių nesusitarta su Taryba prieš juos priimant EP:

    Politiniuose pakeitimuose naujas arba pakeičiantis tekstas žymimas paryškintu kursyvu, o išbrauktas tekstas perbraukiamas. Individualių pakeitimų numeriai aiškiai nurodomi laužtiniuose skliaustuose. Techniniai pakeitimai, atsirandantys po teisinės-lingvistinės peržiūros ir nesusiję su politiniais pakeitimais, nėra žymimi.