Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

Reglamento dėl naudingųjų iškasenų konfliktų zonose įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Bernd Lange, Tarptautinės prekybos komiteto vadu

21-02-2018 O-000017/2018

  Ulster Bank Ireland Limited and solvency

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

20-02-2018 P-001049/2018

  Lay-offs of employees of the company Embraco

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Stefano Maullu (PPE)

20-02-2018 P-001047/2018

  Electric cars and the energy transition in the Balearic Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pilar Ayuso (PPE)

20-02-2018 P-001021/2018

Naudingosios iškasenos konfliktų zonose. Papildomos priemonės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Linda McAvan, Vystymosi komiteto vadu

20-02-2018 O-000016/2018

  Vehicle tax

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

19-02-2018 P-001004/2018

  Joint initiative of the Commission and the Bill and Melinda Gates Foundation on food systems in developing countries

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Heubuch (Verts/ALE)

16-02-2018 P-000976/2018

Lėktuvo keleivių teisė į tai, kad informacija apie saugą skrydžio metu būtų skelbiama šalies, į kurią ar iš kurios skrendama, kalba

Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

16-02-2018 P-000969/2018

  Oxfam scandal: reactions by the EU executive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessandra Mussolini (PPE)

16-02-2018 P-000968/2018

  Developing a single EU market for mortgages

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

14-02-2018 P-000941/2018

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )