Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Driving insurance - 'No claims discounts' refusals

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

30-06-2015 P-010561/2015

  European rules and Greek reality

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerolf Annemans (ENF)

30-06-2015 P-010546/2015

  EU aid in the area of border surveillance, migration and refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Péter Niedermüller (S&D)

29-06-2015 P-010521/2015

Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies ir Vartotojų teisių direktyvos 8 straipsnio 3 dalies įgyvendinimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Evelyne Gebhardt, S&D frakcijos vardu
Andreas Schwab, PPE frakcijos vardu

29-06-2015 O-000083/2015

  Radicalisation and recruitment of Europeans via social media platforms

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramona Nicole Mănescu (PPE)

26-06-2015 P-010419/2015

  Progress on investigations into laws on deferred tax assets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ernest Urtasun (Verts/ALE)

26-06-2015 P-010404/2015

  VP/HR - Situation in Guinea

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mark Demesmaeker (ECR)

25-06-2015 P-010366/2015

  Discrimination against Italian cross-border workers in Canton Ticino

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mercedes Bresso (S&D)

25-06-2015 P-010364/2015

  New lines for the Nord Stream gas pipeline

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anna Elżbieta Fotyga (ECR)

25-06-2015 P-010326/2015

  Greece's asylum capacity

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Monika Smolková (S&D)

25-06-2015 P-010325/2015

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )