Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  VP/HR - Relationship between the EU and the Organization of American States (OAS) in the management of the humanitarian and political crisis in Venezuela

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

19-09-2018 P-004750/2018

Vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo migracijos valdyme

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, ALDE frakcijos vardu

19-09-2018 O-000104/2018

Vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo migracijos valdyme

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez, ALDE frakcijos vardu

19-09-2018 O-000103/2018

  'Wild boar fence' along the Danish-German border

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

18-09-2018 P-004719/2018

  Renewing fishing fleets in the outermost regions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liliana Rodrigues (S&D)

17-09-2018 P-004683/2018

Neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais Europos Sąjungoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

17-09-2018 O-000102/2018

Neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Renate Sommer, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Keith Taylor, Stefan Eck, Julia Reid, Joëlle Mélin, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

17-09-2018 O-000101/2018

  Innovative Economy Operational Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julia Pitera (PPE)

14-09-2018 P-004663/2018

  Amending Commission Regulation (EC) No 543/2008

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nessa Childers (S&D)

13-09-2018 P-004651/2018

Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje: parama vietos ir regionų valdžios institucijoms

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, GUE/NGL frakcijos vardu

13-09-2018 O-000100/2018

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )