Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Updating and assessment of River Basin Management Plans in Italy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD), Marco Zanni (EFDD), Marco Zullo (EFDD)

26-09-2016 P-007095/2016

Išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS) ir papildomi Vokietijos prašymai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Anne-Marie Mineur, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, GUE/NGL frakcijos vardu
Yannick Jadot, Maria Arena, Hugues Bayet, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Karoline Graswander-Hainz

26-09-2016 O-000116/2016

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 9-asis TFAS

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Roberto Gualtieri, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vadu

26-09-2016 O-000115/2016

Padėtis Vengrijoje: referendumas ir Europos ir tarptautinės prieglobsčio teisės paisymas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, GUE/NGL frakcijos vardu
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Verts/ALE frakcijos vardu
Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Louis Michel, Marielle de Sarnez, ALDE frakcijos vardu
Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Soraya Post, Ana Gomes

26-09-2016 O-000114/2016

  New own resources for the European Fund for Strategic Investments

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D)

22-09-2016 P-007039/2016

  Commissioners' failure to declare financial interests

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jeppe Kofod (S&D)

22-09-2016 P-007038/2016

  Total payments to Bulgaria for 2007-2013 Rural Development Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

21-09-2016 P-007015/2016

  Assessment of participations by Chinese state-owned enterprises in the energy sector in connection with the interpretation and enforcement of the unbundling rules in the Third Energy Package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

21-09-2016 P-007014/2016

  Ruling C-596/14 on temporary contract severance pay

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sergio Gutiérrez Prieto (S&D)

21-09-2016 P-007013/2016

  Serious environmental damage to the Mar Menor in Murcia (Spain)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

21-09-2016 P-007012/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )