Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Response to the rise of new psychoactive substances

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D)

27-05-2015 P-008438/2015

  Is a Russian bank which is on the list of sanctioned banks allowed to provide financing to a Member State?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Benedek Jávor (Verts/ALE)

27-05-2015 P-008425/2015

  Review of administrative decisions

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Csaba Sógor (PPE)

27-05-2015 P-008392/2015

  Hearing on summer-time changes in Europe

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Pavel Svoboda, on behalf of the Committee on Legal Affairs
Michael Cramer, on behalf of the Committee on Transport and Tourism

27-05-2015 O-000062/2015

  Call centre - infringement of Directive 2001/23/EC in the case of Exprivia Projects

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eleonora Forenza (GUE/NGL)

26-05-2015 P-008390/2015

  Article 6(2) of the Treaty on European Union

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Bill Etheridge (EFDD)

26-05-2015 P-008378/2015

OLAF priežiūros komiteto 2014 m. metinė ataskaita

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Dennis de Jong, GUE/NGL frakcijos vardu

26-05-2015 O-000061/2015

  Transposition of Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (NI)

22-05-2015 P-008328/2015

OLAF priežiūros komiteto 2014 m. metinė ataskaita

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Petri Sarvamaa, PPE frakcijos vardu
Bart Staes, Verts/ALE frakcijos vardu

22-05-2015 O-000060/2015

  German Minimum Wage Act - infringement procedure

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Martina Dlabajová (ALDE), Ulla Tørnæs (ALDE), Renate Weber (ALDE)

21-05-2015 P-008195/2015

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )