Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  VP/HR - Lancaster House Treaty

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mike Hookem (EFDD)

29-06-2016 P-005226/2016

Teisės aktų dėl minimalus darbo užmokesčio taikymas transporto sektoriui

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Janusz Lewandowski, PPE frakcijos vardu

29-06-2016 O-000101/2016

  Proceedings against German and French minimum wage in the road haulage sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Helga Stevens (ECR)

28-06-2016 P-005174/2016

  Impact of Brexit on CETA and TTIP

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

28-06-2016 P-005173/2016

  Future of Galileo after Brexit

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

28-06-2016 P-005167/2016

  Follow-up on the implementation of the 'New Narrative for Europe' Preparatory Action

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Momchil Nekov (S&D)

28-06-2016 P-005157/2016

Bendradarbiavimo susitarimas su "Philip Morris International"

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de Jong, Igor Šoltes

28-06-2016 O-000100/2016

  Next steps towards attaining global goals and EU commitments on nutrition and food security in the world

Question for oral answer
to the Commission
Rule 128
Linda McAvan, on behalf of the Committee on Development

28-06-2016 O-000099/2016

  Answer to Question P-000850/2016

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Dario Tamburrano (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD)

27-06-2016 P-005153/2016

  Green bonds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jytte Guteland (S&D)

27-06-2016 P-005152/2016

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )