Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Commission recommendations to the UK on housing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

09-04-2015 P-005700/2015

  Taking account of the specific circumstances of the outermost island regions in the Erasmus+ Programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maurice Ponga (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Alain Lamassoure (PPE), Ricardo Serrão Santos (S&D), Marc Joulaud (PPE), Franck Proust (PPE), Renaud Muselier (PPE), Nadine Morano (PPE), Alain Cadec (PPE), Angélique Delahaye (PPE), Rachida Dati (PPE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Michèle Alliot-Marie (PPE), Philippe Juvin (PPE), Michel Dantin (PPE), Constance Le Grip (PPE), Jérôme Lavrilleux (PPE), Anne Sander (PPE), Bogdan Brunon Wenta (PPE)

09-04-2015 P-005699/2015

  VP/HR - Turkish provocation of Greece

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Elissavet Vozemberg (PPE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Manolis Kefalogiannis (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Eva Kaili (S&D), Maria Spyraki (PPE), Renate Sommer (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE)

09-04-2015 P-005650/2015

  European army

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lefteris Christoforou (PPE)

09-04-2015 P-005649/2015

  Tax avoidance - Eldorado Gold

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fabio De Masi (GUE/NGL)

09-04-2015 P-005648/2015

  VP/HR - Detention of Palestinian activist and parliamentarian Khalida Jarrar

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

09-04-2015 P-005647/2015

  Use of EU funds for the city of Salerno

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella Adinolfi (EFDD)

09-04-2015 P-005646/2015

  Opening of negotiations on Tunisia's involvement in the Horizon 2020 programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marielle de Sarnez (ALDE), Vincent Peillon (S&D), Gilles Pargneaux (S&D), Tokia Saïfi (PPE)

09-04-2015 P-005645/2015

  Follow-up to the hearing with Commissioner Moscovici

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sven Giegold (Verts/ALE)

09-04-2015 P-005644/2015

  Follow-up to ECON hearing with Moscovici

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Molly Scott Cato (Verts/ALE)

09-04-2015 P-005643/2015

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )