Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Greek government responsibility for reception conditions for refugees

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

11-01-2017 P-000090/2017

  New scientific advice on UV radiation

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ivo Belet (PPE)

11-01-2017 P-000089/2017

  State of play of the risk management options analysis procedure for aprotic solvents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jens Gieseke (PPE)

10-01-2017 P-000087/2017

  Protecting homeless people, the poor, the elderly and refugees in freezing temperatures in Europe

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jonás Fernández (S&D), José Blanco López (S&D)

10-01-2017 P-000074/2017

  VP/HR - Human rights defender detained in Sudan

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Julie Ward (S&D)

10-01-2017 P-000073/2017

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

10-01-2017 O-000003/2017

  Cases of mesothelioma

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Laura Agea (EFDD)

09-01-2017 P-000051/2017

Sprendimas dėl užsienio prekybos susirūpinimo, susijusio su naujais endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijais

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Stefan Eck, Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, GUE/NGL frakcijos vardu
Pavel Poc, Piernicola Pedicini, Bart Staes

09-01-2017 O-000002/2017

Pavojus sveikatai, kurį kelia aliejaus, ypač alyvpalmių aliejaus, vartojimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Ropė, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Telička, Yana Toom, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakovčić, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

06-01-2017 O-000001/2017

  Aquaculture in Manfredonia

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Rosa D'Amato (EFDD)

04-01-2017 P-000033/2017

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )