Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Compliance of energy contracts with EU law

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
András Gyürk (PPE)

30-09-2015 P-013363/2015

  Scandal surrounding emissions from diesel engines

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Luděk Niedermayer (PPE)

30-09-2015 P-013362/2015

  Infringement proceedings in the area of immigration policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

30-09-2015 P-013312/2015

  EU funding for the Sardinian hotel industry

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Giulia Moi (EFDD)

30-09-2015 P-013311/2015

  Granting market economy status to the People's Republic of China

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lorenzo Fontana (ENF)

30-09-2015 P-013310/2015

  Online gambling infringement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Christofer Fjellner (PPE)

30-09-2015 P-013309/2015

  Commission's awareness of the use of defeat devices in cars

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

30-09-2015 P-013308/2015

  Follow-up question on French definition of 'foie gras'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Keith Taylor (Verts/ALE)

30-09-2015 P-013307/2015

  Aid packages for the milk sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nuno Melo (PPE)

30-09-2015 P-013270/2015

Prevencinės priemonės, skirtos kovai su vyrų ir moterų pensijų skirtumu ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David Casa, Georges Bach, PPE frakcijos vardu

30-09-2015 O-000117/2015

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )