Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Rail network closures

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian-Jean Marinescu (PPE)

10-09-2014 P-006798/2014

  VP/HR - Implications of the NATO summit on EU security policy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jan Zahradil (ECR)

10-09-2014 P-006797/2014

  The collection of personal data and the right to privacy

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR)

10-09-2014 P-006730/2014

  REFIT Fitness Check on the Working Time Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Terry Reintke (Verts/ALE)

10-09-2014 P-006729/2014

Rusijos Federacijos nustatyto draudimo prekiauti ES žemės ūkio ir maisto produktais poveikis Europos žemės ūkiui

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Beata Barbara Gosiewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Stanisław Ożóg, Bas Belder, ECR frakcijos vardu

10-09-2014 O-000068/2014

  Delay in implementing the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Jérôme Lavrilleux (PPE)

09-09-2014 P-006721/2014

  Town twinning

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Werner Langen (PPE)

09-09-2014 P-006720/2014

  Public consultation on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Josef Weidenholzer (S&D)

09-09-2014 P-006719/2014

  Impact of the embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Georgios Katrougkalos (GUE/NGL)

09-09-2014 P-006718/2014

  Financial aid for Greek transport operators following the Russian embargo

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Elissavet Vozemberg (PPE)

09-09-2014 P-006704/2014

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )