Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Avian influenza and the general prohibition of vaccination

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

14-02-2017 P-001000/2017

  Limits on recovery of surpluses of 'definitively taxed income'

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tom Vandenkendelaere (PPE)

14-02-2017 P-000995/2017

  Energy price rises during the cold snap in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

14-02-2017 P-000993/2017

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Marlene Mizzi, Karin Kadenbach, Marina Albiol Guzmán, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Brando Benifei, Lynn Boylan, Paul Brannen, Jerzy Buzek, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Nessa Childers, Isabella De Monte, Pascal Durand, Stefan Eck, Jacqueline Foster, Neena Gill CBE, Julie Girling, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Miltiadis Kyrkos, Sabine Lösing, Emma McClarkin, Andrejs Mamikins, Florent Marcellesi, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, Roberta Metsola, Molly Scott Cato, Maria Noichl, Younous Omarjee, Demetris Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Bronis Ropė, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Davor Škrlec, Bart Staes, Catherine Stihler, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Keith Taylor, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Marco Zullo

14-02-2017 O-000013/2017

  Ban on Airbnb and restrictive rules concerning it: obstacles to freedom to provide services

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Anneleen Van Bossuyt (ECR)

13-02-2017 P-000983/2017

  Potato blight

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

10-02-2017 E-000977/2017

  Competition with regard to industrial sites

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

10-02-2017 E-000976/2017

  Minimum size of Venus clams in the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Clara Eugenia Aguilera García (S&D)

10-02-2017 E-000975/2017

  Visa shopping at the consular department of the Hungarian embassy in Moscow

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

10-02-2017 E-000974/2017

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (128 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (129 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (130 straipsnis )