ZIŅOJUMS par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2015. gadā

19-07-2017 A8-0265/2017 2017/2011(INI)
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Balsošanas saraksts :   [init.]

Grozījumi

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku

14-09-2017 A8-0285/2017 2017/0190(COD)
PECH

Alain CADEC

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [***I]

OTRAIS ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

05-10-2017 A8-0291/2017 2016/2153(DEC)
CONT

Bart STAES

Balsošanas saraksts :   [discharge]  FINAL VERSION [discharge]

ZIŅOJUMS par politikas nostādnēm attiecībā uz ienākumu minimumu — instrumentu nabadzības novēršanai

06-10-2017 A8-0292/2017 2016/2270(INI)
EMPL

Laura AGEA

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspektiem: cīņa pret antičigānismu

11-10-2017 A8-0294/2017 2017/2038(INI)
LIBE

Soraya POST

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]   [init.]

ZIŅOJUMS par ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontroli un šo izdevumu lietderības uzraudzību

11-10-2017 A8-0296/2017 2016/2242(INI)
CONT

Derek VAUGHAN

Balsošanas saraksts :   [init.]

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai

11-10-2017 A8-0298/2017 2017/2134(BUD)
BUDG

Jens GEIER

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [budget]

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

11-10-2017 A8-0299/2017 2017/2044(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN , Richard ASHWORTH

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [budget]

Grozījumi

  • pdf_disabled

ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-fenil-N-[1- (2-feniletil)piperidīn-4-il]-furān-2-karboksamīdam (furānilfentanilam)

16-10-2017 A8-0309/2017 2017/0152(NLE)
LIBE

Michał BONI

Balsošanas saraksts :   [*]

ZIŅOJUMS par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm

23-10-2017 A8-0310/2017 2017/2114(INI)
ECON

Gunnar HÖKMARK

Balsošanas saraksts :   [init.]

ZIŅOJUMS par sarunu pilnvarām attiecībā uz ES tirdzniecības sarunām ar Austrāliju

23-10-2017 A8-0311/2017 2017/2192(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Balsošanas saraksts :   [init.]

ZIŅOJUMS Ieteikums Padomei par ierosinātajām sarunu pilnvarām tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi

23-10-2017 A8-0312/2017 2017/2193(INI)
INTA

Daniel CASPARY

Balsošanas saraksts :   [init.]